Web-analytiikka.

Web-analytiikka

Web-ana­­ly­­tii­­kal­­la pyri­tään ymmär­tä­mään asiak­kai­ta. Mitä he teke­vät verk­ko­si­vuil­la­si ja mitä jät­tä­vät teke­mät­tä? Toi­mi­vat­ko verk­ko­si­vusi halu­tul­la taval­la? Web-ana­­ly­­tii­­kan avul­la vas­taam­me näi­hin kysymyksiin.

Web-ana­­ly­­tii­­kan tie­to aut­taa sinua:

  1. Kas­vat­ta­maan myyntiäsi
  2. Kor­jaa­maan hei­kot koh­dat verkkosivuillasi
  3. Pal­ve­le­maan asiak­kai­ta paremmin
  4. Joh­ta­maan verkkotoimintaa

Jot­ta pys­tyt ymmär­tä­mään asiak­kai­ta­si ver­kos­sa ja joh­ta­maan digi­taa­lis­ta mark­ki­noin­tia sekä toteut­ta­maan tavoit­tee­si, on web-ana­­ly­­tiik­­ka vält­tä­mä­tön osa pro­ses­sia. Web-ana­­ly­­tiik­­ka ei ole kävi­jä­seu­ran­taa, vaan se on kävi­jä­seu­ran­nas­ta kerä­tyn tie­don hyö­dyn­tä­mis­tä lii­ke­toi­min­nan kehit­tä­mi­sek­si. Älä siis jää tui­jot­te­le­maan luku­ja, vaan anna mei­dän kehit­tää niis­tä myyntiä.

Lue lisää:
Verk­ko­si­vut yri­tyk­sel­le
Kon­­ver­­sio-opti­­moin­­ti

Sulje