Web-analytiikka.

Web-analytiikka

Web-ana­ly­tii­kal­la pyri­tään ymmär­tä­mään asiak­kai­ta. Mitä he teke­vät verk­ko­si­vuil­la­si ja mitä jät­tä­vät teke­mät­tä? Toi­mi­vat­ko verk­ko­si­vusi halu­tul­la taval­la? Web-ana­ly­tii­kan avul­la vas­taam­me näi­hin kysy­myk­siin.

Web-ana­ly­tii­kan tie­to aut­taa sinua:

  1. Kas­vat­ta­maan myyn­tiä­si
  2. Kor­jaa­maan hei­kot koh­dat verk­ko­si­vuil­la­si
  3. Pal­ve­le­maan asiak­kai­ta parem­min
  4. Joh­ta­maan verk­ko­toi­min­taa

Jot­ta pys­tyt ymmär­tä­mään asiak­kai­ta­si ver­kos­sa ja joh­ta­maan digi­taa­lis­ta mark­ki­noin­tia sekä toteut­ta­maan tavoit­tee­si, on web-ana­ly­tiik­ka vält­tä­mä­tön osa pro­ses­sia. Web-ana­ly­tiik­ka ei ole kävi­jä­seu­ran­taa, vaan se on kävi­jä­seu­ran­nas­ta kerä­tyn tie­don hyö­dyn­tä­mis­tä lii­ke­toi­min­nan kehit­tä­mi­sek­si. Älä siis jää tui­jot­te­le­maan luku­ja, vaan anna mei­dän kehit­tää niis­tä myyn­tiä.

Lue lisää:
Verk­ko­si­vut yri­tyk­sel­le
Kon­ver­sio-opti­moin­ti

Sulje