Mark­ki­noin­nin seu­ran­ta perin­tei­sis­sä kana­vis­sa kuten print­ti­mai­non­nas­sa on pal­jon vai­keam­paa kuin nyky­ai­kai­ses­sa digi­taa­li­ses­sa mark­ki­noin­nis­sa. Kum­mas­sa­kin on hyvät puo­len­sa ja yri­tys­ten kan­nat­taa käyt­tää kana­via moni­puo­li­ses­ti mikä­li tie­tää saa­man­sa tulok­set eri kana­vis­ta. Mitat­ta­vuu­den osal­ta ylei­sim­min vaa­ka kään­tyy digi­taa­li­sen mark­ki­noin­nin puo­leen, kos­ka jokais­ta mai­nok­sen oikeas­ti näh­nyt­tä voi­daan mita­ta ja myös yri­tyk­se­si koti­si­vuil­le saa­pu­nei­ta asiak­kai­ta voi­daan seu­ra­ta. Kai­ken tämän lisäk­si saat tie­don myös kana­vit­tain yhtey­de­no­tois­ta ja näin tie­do sii­tä tulee­ko yri­tyk­se­si yhtey­de­no­tot Googles­ta, somes­ta, säh­kö­pos­ti­mark­ki­noin­nis­ta, vai jos­tain muus­ta lähteestä.

Miksi markkinoinnin seuranta on tärkeää?

Mark­ki­noin­nin seu­ran­ta on tär­ke­ää, kos­ka haluat tie­tää mikä kana­va tuot­taa par­hai­ten. Jos et seu­raa tar­kas­ti jokai­sen kana­van tuo­mia yhtey­den­ot­to­ja et tie­dä onko mark­ki­noin­ti kan­nat­ta­vaa. Useas­ti kuu­lee sanot­ta­van “kyl­lä­hän se tai­si toi­mia ja näin itse­kin muu­ta­man mai­nok­sen ver­kos­sa”. On kui­ten­kin tär­ke­ää mita­ta digi­mark­ki­noin­nin tuot­ta­maa oike­aa hyö­tyä yri­tyk­sel­le­si. Näin voit ohja­ta mark­ki­noin­tiin sijoit­ta­ma­si eurot oikei­siin ja tuot­ta­vim­piin kanaviin. 

Mark­ki­noin­nin tuli­si olla myyn­nin läh­de eikä kulu joka kato­aa ikui­sik­si ajoik­si. Seu­ran­ta voi­daan teh­dä suo­raan hyö­dyn­tä­mäl­lä ana­ly­tiik­ka työ­ka­lua kuten esi­mer­kik­si Google Ana­ly­ticsia joka on täy­sin ilmai­nen yrityksille.

Pyy­dä apua Kublalta!

Markkinoinnin seuranta ja tavoitteet luovat pohjan menestykselle

Tavoit­tei­den aset­ta­mi­nen mark­ki­noin­nis­sa on eri­tyi­sen tär­ke­ää eten­kin digi­mark­ki­noin­nin kana­vis­sa. On hyvä miet­tiä haluat­ko yri­tyk­sel­le­si lisää tun­net­tuut­ta, suo­ria kävi­jöi­tä verk­ko­si­vuil­le­si, vai ken­ties suo­ria yhtey­den­ot­to­ja. Kai­kis­ta näis­tä tavoit­teis­ta seu­raa lopul­ta yhtey­den­ot­to­ja, mut­ta kaik­ki digi­mark­ki­noin­nin kana­vat eivät tuo­ta suo­ria yhtey­den­ot­to­ja ensim­mäis­ten viik­ko­jen tai edes kuu­kausien aikana. 

Tunnettuuden tavoittelu

Mikä­li tavoit­te­let lisää tun­net­tuut­ta, niin kana­va­si mää­räy­tyy sen mukai­ses­ti ja esi­mer­kik­si sil­loin sosi­aa­li­sen median mark­ki­noin­ti on hyvä vaih­toeh­to samoin kuin myös ban­ne­ri­mai­non­ta. Näin poten­ti­aa­li­set asiak­kaa­si oppii tun­te­maan yri­tyk­se­si ja oikean het­ken tul­tua he osaa­vat myös ottaa yhteyt­tä sinun yri­tyk­see­si, kos­ka olet tavoit­ta­nut hei­dät usei­ta ker­to­ja ennen osto­pää­tös­tä. Näin var­mis­tat, että asia­kas osaa etsiä yri­tys­tä­si Googles­ta. Mark­ki­noin­nin seu­ran­ta on ensiar­voi­sen tär­ke­ää somea käy­tet­täes­sä, kos­ka näin tulet huo­maa­maan jat­ku­vas­ti lisään­ty­vän lii­ken­teen yri­tyk­se­si kotisivuille.

Suorat yhteydenotot

Jos taas haluat välit­tö­mäs­ti yhtey­den­ot­to­ja, niin sil­loin on hyvä vara­ta huo­mat­ta­vas­ti suu­rem­pi mark­ki­noin­ti­bud­jet­ti ja ajaa lii­ken­net­tä Google Ads -hakusa­na­mai­non­nal­la. Suu­rin osa tavoit­te­le­mis­ta­si asiak­kais­ta ei luul­ta­vas­ti vie­lä tun­ne yri­tys­tä­si ja sii­tä syys­tä yhtey­den­ot­to­ja ei vält­tä­mät­tä tule heti ensim­mäi­sis­tä vii­kois­ta alkaen. Asiak­kaan on ylei­ses­ti opit­ta­va tun­te­maan yri­tys ennen osto­pää­tös­tä ja täs­tä syys­tä on mones­ti hyvä tavoi­tel­la asiak­kai­ta esi­mer­kik­si sosi­aa­li­sen median avul­la samaan aikaan kun teet hakusa­na­mai­non­taa Googles­sa. Mark­ki­noin­nin seu­ran­ta on tär­ke­ää myös hakusa­na­mai­non­taa teh­des­sä, kos­ka näin voit allo­koi­da oikean bud­je­tin tär­keim­piin hakusa­noi­hin päivätasolla.

Tunnettuuden kautta suoriin yhteydenottoihin

Mikä­li yri­tyk­se­si mark­ki­noin­ti­bud­jet­ti sal­lii, niin on hyvä miet­tiä koko­nais­ku­vaa alus­ta alkaen. Tämä tar­koit­taa brän­di­tun­net­tuu­den kas­vat­ta­mis­ta ja tun­net­tuu­den avul­la lii­ken­teen aja­mi­nen yri­tyk­se­si koti­si­vuil­le otta­maan yhteyttä.

Yri­tyk­se­si tun­net­tuut­ta saat kas­va­tet­tua nopeas­ti sosi­aa­lis­ta medi­aa käyt­tä­mäl­lä mak­se­tul­la mai­non­nal­la. Näin voit tavoi­tel­la asiak­kai­ta­si aktii­vi­ses­ti ja tuo­da brän­di­si esil­le oikeil­le koh­de­ryh­mil­le. Tun­net­tuu­den kas­vaes­sa myös yri­tys­tä­si hae­taan suo­raan yri­tyk­se­si nimel­lä aktii­vi­sem­min Googles­ta ja tulet saa­maan enem­män yhtey­den­ot­to­ja myös Google-mai­non­nal­la, mikä­li olet ensin “läm­mi­tel­lyt” asiak­kai­ta­si sosi­aa­li­sen median kanavissa.

Saat toden­nä­köi­sem­min yhtey­den­ot­to­ja asiak­kail­ta, jot­ka ovat huo­man­neet mai­nok­se­si usei­ta ker­to­ja ennen osto­pää­tös­tä. Mark­ki­noin­nin seu­ran­ta aut­taa huo­maa­maan mark­ki­noin­nin toi­men­pi­tei­den tulok­set nopeas­ti­kin ja näin saat var­muut­ta jat­kaa toi­men­pi­tei­tä. Mikä­li taas mark­ki­noin­nin toi­men­pi­teet eivät näy seu­raa­mis­sa­si rapor­teis­sa, niin on hyvä miet­tiä uudel­leen kan­nat­tai­si­ko bud­jet­tia ohja­ta mui­hin kanaviin.

Markkinoinnin seuranta ja mittarit

Mark­ki­noin­nin seu­ran­ta on mah­dol­lis­ta digi­mark­ki­noin­nis­sa useil­la eri mit­ta­reil­la. Alla on esi­merk­ke­jä tär­keim­mis­tä mit­ta­reis­ta mark­ki­noin­ti­si tuottavuudessa.

 • Verk­ko­si­vus­ton kävijämäärä
  • Mis­tä kana­vas­ta kävi­jät ovat tulleet
  • Somes­ta tul­lei­den määrä
  • Googles­ta tul­lei­den määrä
 • Blo­gien lukijat
 • Yhteys­tie­to­jen katselut
 • Lii­dien ja kaup­po­jen määrä
 • Mark­ki­noin­tiin sijoi­te­tun raha­mää­rän tuot­to (ROI)

Markkinoinnin seurannan aloittaminen

Mark­ki­noin­nin seu­ran­ta kan­nat­taa aloit­taa pereh­ty­mäl­lä Google Ana­ly­tics-työ­ka­luun, joka on siis täy­sin ilmai­nen työ­ka­lu yri­tyk­sil­le. Näin näet tämän het­ken tilan­teen ja mis­tä asiak­kaa­si tule­vat yri­tyk­se­si koti­si­vuil­le. Saat myös sel­vil­le kaik­ki mark­ki­noin­nin kan­nat­ta­vaim­mat kana­vat, kuten Googles­ta tule­vat asiak­kaat ja somes­ta tule­vien asiak­kai­den määrät. 

Mikä­li tar­vit­set apu­ja mark­ki­noin­nin seu­ran­taan, niin kysy ihmees­sä Kublan asian­tun­ti­joil­ta vink­ke­jä. Autam­me mieluusti!

Ota yhteyt­tä!
markkinoinnin-seuranta
 • Lorem ipsum dolor sit amet.
 • Lorem ipsum dolor sit amet.
 • Lorem ipsum dolor sit amet.

Katso mitä Kublan asiakkailla on sanottavaa 

Jos joku kysyy mul­ta Kublas­ta niin mä voin kyl­lä ihan läm­pi­mäs­ti suositella.”

- Camil­la Aho, Camil­la Aho Oy

Kyl­lä voin suo­si­tel­la Kublaa. Ne puhuu maan­lä­hei­ses­ti ja on oikeas­ti asiak­kaan apuna.”

- Mar­ko Lind­qvist, Perk­ko Oy

Me ollaan saa­tu pal­jon uusia lii­de­jä ja rek­ry­jä ja näky­vyyt­tä rele­van­teis­sa koh­de­ryh­mis­sä. Kan­nat­taa ehdot­to­mas­ti läh­teä kokei­le­maan Kublaa.”

- Mik­ko Laak­ko­nen, Cloud2

Saman aihepiirin artikkeleita 

Tutustu myös palveluihimme! 

Kublan kanssa syntyy tulosta - takaamme sen!

Täysi tyytyväisyystakuu

Tyypillinen asiakkaamme saa hyviä tuloksia ja viihtyy kanssamme pitkään. Takaamme tulokset myös sinun yrityksellesi. Kaupan päälle pistämme vielä 500€ omista rahoistamme markkinointibudjettiisi. Miltä kuulostaa?

Ota yhteyttä

Ensimmäinen ja tärkein askel, ota yhteyttä!

 • Olemme yhteydessä sinuun seuraavan arkipäivän aikana
 • Kartoitetaan voisimmeko olla avuksi
 • Tarvittaessa voimme sopia etätapaamisen
 • Joka tapauksessa saat mukaasi pari ammattilaisen vinkkiä digimainontaasi

029 3700 290
asiakaspalvelu@kubla.fi

Kubla Oy
Ilmalankatu 2 A
(MTV:n päärakennus)
00240 Helsinki

Kubla Marketing Inc.
31 NE 17th St
Miami Florida 33132

Kaikki yhteystiedot >

Digimarkkinointivinkit sähköpostiisi!

Tilaamalla uutis­kirjeen annat meille luvan käsitellä tietojasi tieto­suoja­selosteemme mukaisesti. Voit perua luvan koska tahansa. Emme ikinä jaa tietojasi kolmansille osapuolille.

© Markkinointitoimisto Kubla Oy