Web analytiikka ABC yrittäjälle 

Wit­hout a data you’re just a anot­her per­son with an opi­nion. Kuten W. Edwards Deming on sano­nut, ilman dataa teh­dyt pää­tök­set poh­jau­tu­vat mie­li­pi­tee­seen. Mark­ki­noin­nin teke­mi­nen ilman dataa on kuin ruo­an lait­ta­mi­nen sil­mät sidot­tui­na – mitä jär­keä sii­nä on? No ei mitään - ja sik­si kan­nat­taa­kin lukea Kublan Web ana­ly­tiik­ka ABC yrittäjille!

Kaik­ki tar­vit­se­vat dataa, niin pie­net kuin suu­ret­kin yri­tyk­set. Eten­kin pie­nil­le ja kes­ki­suu­ril­le PK-yri­tyk­sil­le web ana­ly­tii­kan anta­ma data on kul­la­nar­vois­ta tie­toa asiak­kais­ta, joi­ta ei vie­lä täy­sin tun­ne­ta. Asiak­kai­den tun­te­mi­nen puo­les­taan on edel­ly­tys toi­mi­val­le mark­ki­noin­nil­le. Jot­ta mark­ki­noin­ti voi olla vai­kut­ta­vaa, on tun­net­ta­va ne hen­ki­löt, joi­hin halu­taan vaikuttaa. 

Muis­tat­ko ystä­vä­kir­jan, jota kul­je­tet­tiin repus­sa kou­luun ja var­jel­tiin koko kou­lu­mat­kan ajan? Web ana­ly­tiik­ka on kuin ystä­vyy­des­tä ker­to­va vih­ko­nen, jon­ka avul­la saat tie­tää uudes­ta ystä­väs­tä­si hänen lem­pi­vä­rin­sä, suo­sik­ki­ruo­kan­sa sekä har­ras­tuk­sen­sa. Web ana­ly­tiik­ka ei kui­ten­kaan suo­ra­nai­ses­ti ker­ro asiak­kaa­si lem­pie­läin­tä tai -väriä, vaan vas­taa kysy­myk­siin miten, mis­tä ja miksi. 

Mitä web analytiikka on?

Olet saat­ta­nut viet­tää unet­to­mia öitä päh­käil­les­sä­si sitä, onko sosi­aa­li­ses­ta medias­ta hyö­tyä sinul­le myyn­nin kan­nal­ta, tai mil­lai­nen kam­pan­join­ti iskee koh­de­ryh­mää­si par­hai­ten – web ana­ly­tiik­ka kerää tie­toa ver­kos­ta ker­toen sinul­le kävi­jöis­tä­si tär­ke­ää tie­toa datan muo­dos­sa. Saat tark­kaa infor­maa­tio­ta muun muas­sa hei­dän sivuil­la­si käyt­tä­mäs­tään ajas­ta, suo­si­tuim­mis­ta sisäl­löis­tä sekä sii­tä, mis­tä ihmi­set löy­tä­vät pai­kal­le. Web ana­ly­tii­kan anta­man datan poh­jal­ta voit kehit­tää esi­mer­kik­si verk­ko­si­vua­si niin, että se hou­kut­te­lee enem­män lii­ken­net­tä ja tuo näin kauppaa. 

Web ana­ly­tiik­ka toi­mii siis poh­ja­na teh­dyil­le pää­tök­sil­le. Data voi ker­toa verk­ko­si­vu­kä­vi­jöi­den valu­van pai­kal­le vaik­ka­pa Face­boo­kin sijaan Ins­ta­gra­mis­ta, mikä hel­pot­taa mark­ki­noin­ti­toi­men­pi­tei­den teke­mis­tä. Näin mark­ki­noin­ti­ra­ha on hel­pom­pi sijoit­taa todis­te­tus­ti kan­nat­ta­viin kanaviin. 

Näin web analytiikka on sinulle hyödyllistä

Datan kerää­mi­nen web ana­ly­tii­kan avul­la kan­nat­taa, sil­lä sil­loin voit mita­ta lii­ke­toi­min­ta­si kan­nal­ta tär­keim­piä teki­jöi­tä. Mark­ki­noin­nin kehit­tä­mi­nen on tuplas­ti hel­pom­paa, kun osaat vie­dä sitä ker­ras­ta oike­aan suun­taan. Jot­ta ana­ly­tii­kas­ta on hyö­tyä, on dataa osat­ta­va vie­lä hyö­dyn­tää. Kubla ker­too sinul­le web ana­ly­tii­kan hyö­dyt pake­toi­tu­na kol­meen tärkeimpään:

1. Web analytiikka kertoo, mikä toimii ja mikä ei

Olet­ko kyl­läs­ty­nyt arvai­le­maan? Toki tuu­ril­la­kin voi onnis­tua, mut­ta pit­kä­ai­kai­sia tulok­sia tuo var­ma toi­min­ta ja teke­mi­nen, jon­ka tie­de­tään toi­mi­van. Saat tie­tää par­hai­ten toi­mi­vat mark­ki­noin­ti­ka­na­vat ja voit ottaa nii­tä ana­ly­soi­mal­la mal­lia sel­lai­siin kana­viin, jot­ka eivät vie­lä toi­mi yhtä hyvin. Ana­ly­tii­kan avul­la on mah­dol­lis­ta kehit­tää myös sivus­ton toi­mi­vuut­ta sekä käyt­tö­mu­ka­vuut­ta. Web ana­ly­tiik­ka usein pal­jas­taa ongel­mia, joi­den ole­mas­sao­los­ta ei ole ollut hajua­kaan – ongel­mien pois­ta­mi­nen, kuten sivus­ton nopeut­ta­mi­nen, käy­tet­tä­vyy­den paran­ta­mi­nen ja haku­ko­ne­nä­ky­vyy­den tehos­ta­mi­nen kään­tyy tule­vai­suu­des­sa mitä toden­nä­köi­sem­min raha­nar­voi­sek­si kaupaksi. 

2. Web analytiikka paljastaa poistumisprosentin

Pois­tu­mis­pro­sent­ti tun­ne­taan myös nimel­lä Bounce rate. Kor­kea pois­tu­mis­pro­sent­ti voi kie­liä ongel­mas­ta, joka saa poten­ti­aa­li­sen asiak­kaan pois­tu­maan sivul­ta nopeas­ti. Ongel­ma voi olla esi­mer­kik­si hitaas­ti latau­tu­vat kuvat, epä­re­le­van­til­le sivus­tol­le joh­ta­vat lin­kit tai sisäl­tö, joka ei yksin­ker­tai­ses­ti anna kävi­jän käyt­tä­mäl­le ajal­le arvoa. Ana­ly­tii­kan avul­la saat tie­tää pois­tu­mis­pro­sen­tin jokai­sel­ta sivus­to­si sivul­ta, esi­mer­kik­si etusi­vul­ta sekä tuo­te­koh­tai­sel­ta sivul­ta erik­seen. Kun­kin sivun pois­tu­mis­pro­sent­tia kan­nat­taa pitää sil­mäl­lä ja kehit­tää sivua tar­peen mukaan sel­lai­sek­si, että poten­ti­aa­li­nen asia­kas viih­tyi­si hyvän sisäl­lön paris­sa pidem­pään. Kun sivus­tol­la viih­dy­tään, nos­taa se verk­ko­si­vus­ton näky­vyyt­tä esi­mer­kik­si Googlen hakutuloksissa. 

3. Web analytiikka tekee asiakkaastasi ystävän

Web ana­ly­tiik­ka on juu­ri­kin se ystä­vä­kir­ja, johon perus­kou­lun ensim­mäi­sil­lä luo­kil­la täy­den­net­tiin uuden luok­ka­ka­ve­rin tie­to­ja. Ana­ly­tii­kan ansios­ta saat tie­tää asiak­kaas­ta­si uusia puo­lia: mis­tä hän saa­puu verk­ko­si­vus­tol­le, mikä sivu hän­tä eni­ten kiin­nos­taa ja mil­tä sivul­ta hän pois­tuu välit­tö­mäs­ti. Opit tun­te­maan asiak­kaa­si miel­ty­myk­set sekä sen, mil­lais­ta sisäl­töä juu­ri hän­tä var­ten kan­nat­taa tuot­taa. Tun­nis­tat myös muun muas­sa ne mer­ki­tyk­sel­li­set sosi­aa­li­sen median kana­vat, jot­ka ohjaa­vat poten­ti­aa­li­sia asiak­kai­ta verk­ko­si­vus­tol­le­si tai -kaup­paa­si. Asiak­kaan kans­sa ystä­vys­ty­mi­nen on paras­ta, mitä voit teh­dä. Kun tun­net asiak­kaa­si, osaat lähes­tyä hän­tä oikeal­la taval­la, oikeas­sa kana­vas­sa ja oike­aan aikaan. 

Haluat­ko tie­tää, mitä mai­nok­sia kil­pai­li­ja­si par­hail­laan käyt­tää FB:ssä?

Tilaa yksinkertainen ohje veloituksetta, ja pääset tutkimaan mitä mainoksia kilpailijasi käyttää omassa mainonnassaan.

Web analytiikan ulkoistamisen hinta 

Web ana­ly­tiik­ka voi par­haim­mil­laan vauh­dit­taa yri­tyk­se­si mat­kaa koh­ti menes­tys­tä. Sen poh­jal­ta teh­tyi­hin pää­tök­siin kan­nat­taa kui­ten­kin lait­taa rahaa ainoas­taan sil­loin, kun olet täy­sin var­ma sii­tä, että web ana­ly­tiik­ka mit­taa oikei­ta asioi­ta. Mikä­li ana­ly­tiik­ka on asen­net­tu päin prink­ka­laa, mit­taa se vää­riä mit­ta­rei­ta, joi­den perus­teel­la teh­dyt rat­kai­sut eivät vält­tä­mät­tä ole kovin hedelmällisiä. 

Täs­tä syys­tä web ana­ly­tiik­ka kan­nat­taa­kin ulkois­taa alan rau­tai­sel­le ammat­ti­lai­sel­le. Web ana­ly­tiik­kaan käy­tet­tä­vät ana­ly­tiik­kaoh­jel­mat, kuten Google Ana­ly­tics (GA) eivät mak­sa vält­tä­mät­tä mitään, mut­ta niil­lä voi myös saa­da aikaan tuhoa, joka tun­tuu lom­pa­kos­sa. Vää­rin asen­ne­tun ana­ly­tiik­kaoh­jel­man vää­rän­lai­ses­ta käy­tös­tä ei seu­raa muu­ta kuin har­mia. Mikä­li aiot teh­dä web ana­ly­tiik­kaa itse, muis­ta asen­taa sivuil­le­si ana­ly­tiik­kaoh­jel­man seu­ran­ta­koo­di

Ana­ly­tii­kan ulkois­ta­mi­nen voi mak­saa mitä tahan­sa ton­nis­ta useam­paan kymp­pi­ton­niin – mikä­li valin­ta­si on Kubla, voit olla var­ma sii­tä, että pal­ve­lu on kus­tan­nus­te­ho­kas ja tuo tulos­ta. Kublan alan ammat­ti­lai­sis­ta koos­tu­va tii­mi pitää huo­len ana­ly­tii­kan oikeas­ta asen­nuk­ses­ta sekä mit­ta­reis­ta, jot­ka mit­taa­vat juu­ri sinun yri­tyk­sel­le­si kes­kei­siä lii­ke­toi­min­nan tavoit­tei­ta. Meil­tä saat myös niin sano­tun dash­boar­din, joka koko­aa kerä­tyn datan hel­pos­ti ymmär­ret­tä­vään, visu­aa­li­seen muo­toon. Näin sinun teh­tä­väk­se­si jää ainoas­taan myyn­nin nousun ihas­te­le­mi­nen. Ei has­sum­paa, eihän?

Kubla tietää, kuinka tässäkin toimitaan

Sel­vä, web ana­ly­tiik­ka kan­nat­taa, mut­ta mis­tä pitäi­si läh­teä lii­ken­tee­seen? Suin päin ana­ly­tii­kan maa­il­maan ei kan­na­ta sujah­taa, vaan pie­ni etsi­vän työ on pai­kal­laan. Tär­kein­tä on sel­vit­tää ne tavoit­teet, joi­hin pää­se­mis­tä haluat mita­ta. Ana­ly­tiik­kaoh­jel­man sekä seu­ran­ta­koo­din asen­ta­mi­nen voi tuot­taa pään­vai­vaa, mut­ta sii­hen apua saat meil­tä. Tar­vit­taes­sa viem­me maa­liin koko web ana­ly­tii­kan alus­ta lop­puun saak­ka, jol­loin sinun huo­le­nai­heek­se­si jää lähin­nä kiin­nos­ta­vim­man Netflix-sar­jan valin­ta. Samal­la kun lokoi­let soh­van­poh­jal­la ja kau­hot her­kul­lis­ta suklaa­jää­te­löä suo­raan pur­kis­ta, voit etsiä lähet­tä­mäs­täm­me ana­ly­tiik­ka­ra­por­tis­ta sil­mii­si nousu­joh­tei­set nuolet. 

Ota yhteyt­tä!
Web analytiikka
  • Lorem ipsum dolor sit amet.
  • Lorem ipsum dolor sit amet.
  • Lorem ipsum dolor sit amet.

Saman aihepiirin artikkeleita 

Tutustu myös palveluihimme! 

Kublan kanssa syntyy tulosta - takaamme sen!

Tuloksellista tekemistä

Tyypillinen asiakkaamme saa hyviä tuloksia ja viihtyy kanssamme pitkään. Tuloksellinen tekeminen onkin kaiken tekemisemme keskiössä ja teemme kaikkemme, jotta markkinointinne tulokset paranevat kerta toisensa jälkeen.

B2B-yrityksen digimarkkinointi

Ota yhteyttä

Ensimmäinen ja tärkein askel, ota yhteyttä!

  • Olemme yhteydessä sinuun seuraavan arkipäivän aikana
  • Kartoitetaan voisimmeko olla avuksi
  • Tarvittaessa voimme sopia etätapaamisen
  • Joka tapauksessa saat mukaasi pari ammattilaisen vinkkiä digimainontaasi