Web-analytiikka yrityksen apuna 

Web-ana­ly­tiik­ka aut­taa ymmär­tä­mään asiak­kai­ta ver­kos­sa. Mitä he teke­vät verk­ko­si­vuil­la­si ja mitä jät­tä­vät teke­mät­tä? Toi­mi­vat­ko verk­ko­si­vusi halu­tul­la taval­la? Ana­ly­tii­kan avul­la pys­tyt jat­ku­vas­ti paran­ta­maan ver­kos­ta saa­ta­via tulok­sia, sekä ana­ly­soi­maan mikä digi­mark­ki­noin­nin kana­vis­ta on juu­ri sinun yri­tyk­sel­le­si täl­lä het­kel­lä tehok­kain asia­kas­han­kin­nas­sa. Ylei­sim­min käy­tös­sä ole­va seu­ran­ta­työ­ka­lu on Google Ana­ly­tics. Seu­ran­nan saa käyt­töön asen­ta­mal­la sivus­tol­le­si Google Ana­ly­tics seu­ran­ta­koo­din.

Miten web-analytiikka auttaa parantamaan verkkosivujasi?

Ana­ly­tii­kan tär­keys kas­vaa jat­ku­vas­ti tänä päi­vä­nä. Mik­si­kö? Asiak­kaa­si ovat siir­ty­neet vii­me vuo­si­na yhä aktii­vi­sem­min digi­taa­li­siin kana­viin. Web-ana­ly­tiik­ka aut­taa sinua seu­raa­maan asiak­kai­de­si toi­min­taa yri­tyk­se­si koti­si­vuil­la. Tämän seu­ran­nan ansios­ta voit jat­ku­vas­ti paran­taa sivus­to­si toi­mi­vuut­ta ja näin tulet myös saa­maan jat­ku­vas­ti lisää kaup­paa parem­min toi­mi­vien verk­ko­si­vu­je­si ansiosta.

Web-analytiikasta selviää sivuston poistumisprosentti

Web-ana­ly­tiik­ka aut­taa sel­vit­tä­mään esi­mer­kik­si verk­ko­si­vus­to­si pois­tu­mis­pro­sen­tin. Näin voit sel­vit­tää jokai­sel­ta yri­tyk­se­si koti­si­vun väli­leh­del­tä erik­seen, kuin­ka nopeas­ti asia­kas pois­tuu juu­ri täl­tä kysei­sel­tä väli­leh­del­tä. Mikä­li asia­kas viet­tää vain het­ken täl­lä sivus­to­si osa-alu­eel­la, niin on hyvä miet­tiä miten voi­sit juu­ri täs­tä sivus­to­si osas­ta teh­dä asiak­kaal­le­si mielenkiintoisemman. 

Web-analytiikka kertoo liikenteen lähteet

Web-ana­ly­tiik­ka on tär­keä työ­ka­lu mark­ki­noin­nin seu­ran­taa aja­tel­len. Ana­ly­tiik­ka näyt­tää mis­tä läh­tees­tä verk­ko­vie­rai­li­ja­si tule­vat yri­tyk­se­si koti­si­vuil­le. Näin voit panos­taa kan­nat­ta­vim­paan kana­vaan mark­ki­noin­ti­bud­jet­tia­si lisää. Lisäk­si on hyvä ana­ly­soi­da mik­si juu­ri tämä kana­va tuo suu­rim­man osan verk­ko­si­vus­to­si lii­ken­tees­tä ja pyr­kiä saa­maan vink­ke­jä myös mui­hin kana­viin. Eli voit käy­tän­nös­sä paran­taa ”tehot­to­mam­pia” kana­via toi­mi­vim­man kana­van avul­la, mut­ta tämä vaa­tii tark­kaa seu­ran­taa ana­ly­tii­kas­ta, sekä lopul­ta myös tulos­ten analysointia.

Web-analytiikka tavoitteiden asettamisen apuna

Google-ana­ly­tic­sis­ta pää­set aset­ta­maan yri­tyk­sel­le­si tär­keim­mät ”tavoit­teet” ana­ly­tiik­kaan. Ilman mää­ri­tel­ty­jä tavoit­tei­ta on vai­ke­aa sel­vit­tää yri­tyk­se­si toi­mi­vin digi­mark­ki­noin­nin kana­va. Voit mää­ri­tel­lä tavoit­teik­si esi­mer­kik­si lähe­te­tyt yhtey­den­ot­to­lo­mak­keet, saa­dut puhe­lin­soi­tot, sekä sivus­to­si kaut­ta lähe­te­tyt säh­kö­pos­tit. Sivus­tol­ta saa­tu­jen puhe­lin­soit­to­jen ja säh­kö­pos­tien mää­rä kas­vaa jat­ku­vas­ti lähin­nä äly­pu­he­lin­ten suu­ren suo­sion myö­tä. Asiak­kaan on entis­tä hel­pom­paa kli­ka­ta mat­ka­pu­he­li­mel­laan sivuil­ta­si löy­ty­vää puhe­lin­nu­me­roa, tai säh­kö­pos­tio­soi­tet­ta ja näin ottaa yhteyt­tä yri­tyk­se­si kontaktihenkilöihin.

Esi­merk­ki Google Ana­ly­tic­sin näkymästä:

Google web-analytiikka

Web-analytiikka ja raportointi

Verk­ko­si­vu­jen ja ver­kos­ta tule­van myyn­nin kehit­tä­mi­sen läh­tö­koh­ta­na on tulos­ten tark­ka seu­ran­ta. Tämä tar­koit­taa jat­ku­vaa rapor­toin­tia ja myös saa­tu­jen raport­tien ana­ly­soin­tia yri­tyk­sen joh­to­ryh­mäs­sä, tai mark­ki­noin­ti­tii­mis­sä. Tär­keim­piä seu­rat­ta­via asioi­ta rapor­toin­nis­sa ovat yleisimmin:

Saadut yhteydenotot

 • Säh­kö­pos­til­la saa­pu­neet yhteydenotot
 • Puhe­lin­soi­tot (ylei­sim­min matkapuhelimella)
 • Yhtey­den­ot­to­lo­mak­keet yri­tyk­se­si kotisivuilta
 • Uutis­kir­jeen tilaajat
 • Videoi­den katselut
 • Blo­gien lukemiset
 • Verk­ko­kau­pas­ta teh­dyt ostokset
 • Lii­ken­teen lähteet
 • Sosi­aa­li­nen media
 • Face­boo­kis­ta saa­pu­neet asiakkaat
 • Ins­ta­gra­mis­ta saa­pu­neet asiakkaat
 • Lin­ke­dI­nis­ta saa­pu­neet asiakkaat
 • Viit­taa­va liikenne
 • Esi­mer­kik­si yri­tyk­se­si kump­pa­nei­den koti­si­vuil­ta ohjaa­vat URL-linkit

Web-analytiikka digimarkkinoinnin apuna

Digi­mark­ki­noin­nis­sa ana­ly­tii­kan tark­ka seu­ran­ta on tulok­sel­li­sen mai­non­nan läh­tö­koh­ta. Jokais­ta kana­vaa ja asia­kas­ta voi­daan seu­ra­ta yhden tavoi­te­tun hen­ki­lön tark­kuu­del­la. Yksi­kään mai­nok­se­si näh­nyt asia­kas ei siis jää ana­ly­tii­kan ulkopuolelle. 

Esi­mer­kik­si leh­ti­mai­non­nas­sa on mah­do­ton­ta seu­ra­ta tavoi­tet­tu­jen hen­ki­löi­den mää­rää, kos­ka kukaan ei voi tie­tää juu­ri sinun yri­tyk­se­si mai­nok­sen näh­nei­den mää­rää. Digi­taa­li­ses­sa mark­ki­noin­nis­sa voi­daan taas seu­ra­ta tavoi­tet­tu­ja asiak­kai­ta tar­kas­ti ja tämän lisäk­si voi­daan seu­ra­ta mitä tavoi­te­tut asiak­kaat teki­vät yri­tyk­se­si koti­si­vuil­la (näi­tä tavoit­tei­ta käsi­tel­ty tar­kem­min yllä koh­das­sa web-ana­ly­tiik­ka ja raportointi).

Osa­na mark­ki­noin­nin ana­ly­tiik­kaa ja seu­ran­taa on att­ri­buu­tio mal­lin­nus joka aut­taa ymmär­tä­mään asiak­kaan osto­pol­kua ja eri mar­ki­noin­ti­ka­na­vien roo­lia sen varrella.

Digimarkkinoinnissa tärkeimpiä seurattavia asioita ovat yleisimmin:

 • Kat­ta­vuus - tämä tar­koit­taa tavoi­tet­tu­jen eri asiak­kai­den määrää
 • Näyt­tö­ker­rat - kuin­ka mon­ta ker­taa mai­nos­ta on näy­tet­ty tavoi­te­tuil­le henkilöille
 • Näyt­tö­ti­heys - kuin­ka mon­ta ker­taa jokai­nen eri asia­kas on näh­nyt yri­tyk­se­si mainoksen
 • Klik­kauk­set - kuin­ka moni asia­kas on saa­pu­nut mai­nok­ses­ta­si yri­tyk­se­si kotisivuille
 • Klik­kaus­hin­ta - kuin­ka pal­jon yksit­täi­nen verk­ko­si­vuil­le­si saa­tu kävi­jä on mak­sa­nut yrityksellesi
 • Klik­kaus­pro­sent­ti - kuin­ka moni mai­nok­sen näh­neis­tä asiak­kais­ta on kli­kan­nut mainostasi
 • ROI - kuin­ka suu­ren tuo­ton teke­mä­si mai­non­ta on tuot­ta­nut yri­tyk­sel­le­si myyn­tiä, tai yhtey­den­ot­to­ja joil­le on annet­tu arvo per yhteydenotto

Miten web-analytiikka saadaan tuottamaan yrityksellesi lisää kauppaa?

Web-ana­ly­tiik­ka ei ole kävi­jä­seu­ran­taa, vaan se on kävi­jä­seu­ran­nas­ta kerä­tyn tie­don hyö­dyn­tä­mis­tä lii­ke­toi­min­nan kehit­tä­mi­sek­si. Älä siis jää tui­jot­te­le­maan luku­ja, vaan kehi­tä näil­lä tie­doil­la yri­tyk­se­si koti­si­vuis­ta entis­tä­kin tehok­kaam­pi myyn­nin kanava.

Ota roh­keas­ti yhteyt­tä, mikä­li web-ana­ly­tiik­ka kiin­nos­taa ja haluat kes­kus­tel­la aihees­ta lisää! Tutus­tum­me mie­luus­ti yri­tyk­se­si toi­min­taan ja ker­rom­me omat suo­si­tuk­sem­me tulos­ten saa­mi­sek­si! Sinua saat­taa kiin­nos­taa myös Google Ana­ly­tics kou­lu­tus, jos­sa opit kai­ken tar­peel­li­sen ana­ly­tii­kan oike­aan seuraamiseen.

Google analytics koulutus
 • Lorem ipsum dolor sit amet.
 • Lorem ipsum dolor sit amet.
 • Lorem ipsum dolor sit amet.

Katso mitä Kublan asiakkailla on sanottavaa 

Jos joku kysyy mul­ta Kublas­ta niin mä voin kyl­lä ihan läm­pi­mäs­ti suositella.”

- Camil­la Aho, Camil­la Aho Oy

Kyl­lä voin suo­si­tel­la Kublaa. Ne puhuu maan­lä­hei­ses­ti ja on oikeas­ti asiak­kaan apuna.”

- Mar­ko Lind­qvist, Perk­ko Oy

Me ollaan saa­tu pal­jon uusia lii­de­jä ja rek­ry­jä ja näky­vyyt­tä rele­van­teis­sa koh­de­ryh­mis­sä. Kan­nat­taa ehdot­to­mas­ti läh­teä kokei­le­maan Kublaa.”

- Mik­ko Laak­ko­nen, Cloud2

Saman aihepiirin artikkeleita 

Tutustu myös palveluihimme! 

Kublan kanssa syntyy tulosta - takaamme sen!

Tuloksellista tekemistä

Tyypillinen asiakkaamme saa hyviä tuloksia ja viihtyy kanssamme pitkään. Tuloksellinen tekeminen onkin kaiken tekemisemme keskiössä ja teemme kaikkemme, jotta markkinointinne tulokset paranevat kerta toisensa jälkeen.

Digimarkkinointitoimisto Kubla Helsinki

Ota yhteyttä

Ensimmäinen ja tärkein askel, ota yhteyttä!

 • Olemme yhteydessä sinuun seuraavan arkipäivän aikana
 • Kartoitetaan voisimmeko olla avuksi
 • Tarvittaessa voimme sopia etätapaamisen
 • Joka tapauksessa saat mukaasi pari ammattilaisen vinkkiä digimainontaasi

040 657 5516
asiakaspalvelu@kubla.fi

Kubla Oy
Ilmalankatu 2 A
(MTV:n päärakennus)
00240 Helsinki

Kubla Marketing Inc.
31 NE 17th St
Miami Florida 33132

Kaikki yhteystiedot >

Digimarkkinointivinkit sähköpostiisi!

Tilaamalla uutis­kirjeen annat meille luvan käsitellä tietojasi tieto­suoja­selosteemme mukaisesti. Voit perua luvan koska tahansa. Emme ikinä jaa tietojasi kolmansille osapuolille.

© Markkinointitoimisto Kubla Oy