Web-analytiikka yrityksen apuna 

Web-ana­ly­tiik­ka aut­taa ymmär­tä­mään asiak­kai­ta ver­kos­sa. Mitä he teke­vät verk­ko­si­vuil­la­si ja mitä jät­tä­vät teke­mät­tä? Toi­mi­vat­ko verk­ko­si­vusi halu­tul­la taval­la? Ana­ly­tii­kan avul­la pys­tyt jat­ku­vas­ti paran­ta­maan ver­kos­ta saa­ta­via tulok­sia, sekä ana­ly­soi­maan mikä digi­mark­ki­noin­nin kana­vis­ta on juu­ri sinun yri­tyk­sel­le­si täl­lä het­kel­lä tehok­kain asia­kas­han­kin­nas­sa. Ylei­sim­min käy­tös­sä ole­va seu­ran­ta­työ­ka­lu on Google Ana­ly­tics. Seu­ran­nan saa käyt­töön asen­ta­mal­la sivus­tol­le­si Google Ana­ly­tics seu­ran­ta­koo­din.

Miten web-analytiikka auttaa parantamaan verkkosivujasi?

Ana­ly­tii­kan tär­keys kas­vaa jat­ku­vas­ti tänä päi­vä­nä. Mik­si­kö? Asiak­kaa­si ovat siir­ty­neet vii­me vuo­si­na yhä aktii­vi­sem­min digi­taa­li­siin kana­viin. Web-ana­ly­tiik­ka aut­taa sinua seu­raa­maan asiak­kai­de­si toi­min­taa yri­tyk­se­si koti­si­vuil­la. Tämän seu­ran­nan ansios­ta voit jat­ku­vas­ti paran­taa sivus­to­si toi­mi­vuut­ta ja näin tulet myös saa­maan jat­ku­vas­ti lisää kaup­paa parem­min toi­mi­vien verk­ko­si­vu­je­si ansiosta.

Web-analytiikasta selviää sivuston poistumisprosentti

Web-ana­ly­tiik­ka aut­taa sel­vit­tä­mään esi­mer­kik­si verk­ko­si­vus­to­si pois­tu­mis­pro­sen­tin. Näin voit sel­vit­tää jokai­sel­ta yri­tyk­se­si koti­si­vun väli­leh­del­tä erik­seen, kuin­ka nopeas­ti asia­kas pois­tuu juu­ri täl­tä kysei­sel­tä väli­leh­del­tä. Mikä­li asia­kas viet­tää vain het­ken täl­lä sivus­to­si osa-alu­eel­la, niin on hyvä miet­tiä miten voi­sit juu­ri täs­tä sivus­to­si osas­ta teh­dä asiak­kaal­le­si mielenkiintoisemman. 

Web-analytiikka kertoo liikenteen lähteet

Web-ana­ly­tiik­ka on tär­keä työ­ka­lu mark­ki­noin­nin seu­ran­taa aja­tel­len. Ana­ly­tiik­ka näyt­tää mis­tä läh­tees­tä verk­ko­vie­rai­li­ja­si tule­vat yri­tyk­se­si koti­si­vuil­le. Näin voit panos­taa kan­nat­ta­vim­paan kana­vaan mark­ki­noin­ti­bud­jet­tia­si lisää. Lisäk­si on hyvä ana­ly­soi­da mik­si juu­ri tämä kana­va tuo suu­rim­man osan verk­ko­si­vus­to­si lii­ken­tees­tä ja pyr­kiä saa­maan vink­ke­jä myös mui­hin kana­viin. Eli voit käy­tän­nös­sä paran­taa ”tehot­to­mam­pia” kana­via toi­mi­vim­man kana­van avul­la, mut­ta tämä vaa­tii tark­kaa seu­ran­taa ana­ly­tii­kas­ta, sekä lopul­ta myös tulos­ten analysointia.

Web-analytiikka tavoitteiden asettamisen apuna

Google-ana­ly­tic­sis­ta pää­set aset­ta­maan yri­tyk­sel­le­si tär­keim­mät ”tavoit­teet” ana­ly­tiik­kaan. Ilman mää­ri­tel­ty­jä tavoit­tei­ta on vai­ke­aa sel­vit­tää yri­tyk­se­si toi­mi­vin digi­mark­ki­noin­nin kana­va. Voit mää­ri­tel­lä tavoit­teik­si esi­mer­kik­si lähe­te­tyt yhtey­den­ot­to­lo­mak­keet, saa­dut puhe­lin­soi­tot, sekä sivus­to­si kaut­ta lähe­te­tyt säh­kö­pos­tit. Sivus­tol­ta saa­tu­jen puhe­lin­soit­to­jen ja säh­kö­pos­tien mää­rä kas­vaa jat­ku­vas­ti lähin­nä äly­pu­he­lin­ten suu­ren suo­sion myö­tä. Asiak­kaan on entis­tä hel­pom­paa kli­ka­ta mat­ka­pu­he­li­mel­laan sivuil­ta­si löy­ty­vää puhe­lin­nu­me­roa, tai säh­kö­pos­tio­soi­tet­ta ja näin ottaa yhteyt­tä yri­tyk­se­si kontaktihenkilöihin.

Esi­merk­ki Google Ana­ly­tic­sin näkymästä:

Google web-analytiikka

Web-analytiikka ja raportointi

Verk­ko­si­vu­jen ja ver­kos­ta tule­van myyn­nin kehit­tä­mi­sen läh­tö­koh­ta­na on tulos­ten tark­ka seu­ran­ta. Tämä tar­koit­taa jat­ku­vaa rapor­toin­tia ja myös saa­tu­jen raport­tien ana­ly­soin­tia yri­tyk­sen joh­to­ryh­mäs­sä, tai mark­ki­noin­ti­tii­mis­sä. Tär­keim­piä seu­rat­ta­via asioi­ta rapor­toin­nis­sa ovat yleisimmin:

Saadut yhteydenotot

 • Säh­kö­pos­til­la saa­pu­neet yhteydenotot
 • Puhe­lin­soi­tot (ylei­sim­min matkapuhelimella)
 • Yhtey­den­ot­to­lo­mak­keet yri­tyk­se­si kotisivuilta
 • Uutis­kir­jeen tilaajat
 • Videoi­den katselut
 • Blo­gien lukemiset
 • Verk­ko­kau­pas­ta teh­dyt ostokset
 • Lii­ken­teen lähteet
 • Sosi­aa­li­nen media
 • Face­boo­kis­ta saa­pu­neet asiakkaat
 • Ins­ta­gra­mis­ta saa­pu­neet asiakkaat
 • Lin­ke­dI­nis­ta saa­pu­neet asiakkaat
 • Viit­taa­va liikenne
 • Esi­mer­kik­si yri­tyk­se­si kump­pa­nei­den koti­si­vuil­ta ohjaa­vat URL-linkit

Web-analytiikka digimarkkinoinnin apuna

Digi­mark­ki­noin­nis­sa ana­ly­tii­kan tark­ka seu­ran­ta on tulok­sel­li­sen mai­non­nan läh­tö­koh­ta. Jokais­ta kana­vaa ja asia­kas­ta voi­daan seu­ra­ta yhden tavoi­te­tun hen­ki­lön tark­kuu­del­la. Yksi­kään mai­nok­se­si näh­nyt asia­kas ei siis jää ana­ly­tii­kan ulkopuolelle. 

Esi­mer­kik­si leh­ti­mai­non­nas­sa on mah­do­ton­ta seu­ra­ta tavoi­tet­tu­jen hen­ki­löi­den mää­rää, kos­ka kukaan ei voi tie­tää juu­ri sinun yri­tyk­se­si mai­nok­sen näh­nei­den mää­rää. Digi­taa­li­ses­sa mark­ki­noin­nis­sa voi­daan taas seu­ra­ta tavoi­tet­tu­ja asiak­kai­ta tar­kas­ti ja tämän lisäk­si voi­daan seu­ra­ta mitä tavoi­te­tut asiak­kaat teki­vät yri­tyk­se­si koti­si­vuil­la (näi­tä tavoit­tei­ta käsi­tel­ty tar­kem­min yllä koh­das­sa web-ana­ly­tiik­ka ja raportointi).

Osa­na mark­ki­noin­nin ana­ly­tiik­kaa ja seu­ran­taa on att­ri­buu­tio mal­lin­nus joka aut­taa ymmär­tä­mään asiak­kaan osto­pol­kua ja eri mar­ki­noin­ti­ka­na­vien roo­lia sen varrella.

Digimarkkinoinnissa tärkeimpiä seurattavia asioita ovat yleisimmin:

 • Kat­ta­vuus - tämä tar­koit­taa tavoi­tet­tu­jen eri asiak­kai­den määrää
 • Näyt­tö­ker­rat - kuin­ka mon­ta ker­taa mai­nos­ta on näy­tet­ty tavoi­te­tuil­le henkilöille
 • Näyt­tö­ti­heys - kuin­ka mon­ta ker­taa jokai­nen eri asia­kas on näh­nyt yri­tyk­se­si mainoksen
 • Klik­kauk­set - kuin­ka moni asia­kas on saa­pu­nut mai­nok­ses­ta­si yri­tyk­se­si kotisivuille
 • Klik­kaus­hin­ta - kuin­ka pal­jon yksit­täi­nen verk­ko­si­vuil­le­si saa­tu kävi­jä on mak­sa­nut yrityksellesi
 • Klik­kaus­pro­sent­ti - kuin­ka moni mai­nok­sen näh­neis­tä asiak­kais­ta on kli­kan­nut mainostasi
 • ROI - kuin­ka suu­ren tuo­ton teke­mä­si mai­non­ta on tuot­ta­nut yri­tyk­sel­le­si myyn­tiä, tai yhtey­den­ot­to­ja joil­le on annet­tu arvo per yhteydenotto

Miten web-analytiikka saadaan tuottamaan yrityksellesi lisää kauppaa?

Web-ana­ly­tiik­ka ei ole kävi­jä­seu­ran­taa, vaan se on kävi­jä­seu­ran­nas­ta kerä­tyn tie­don hyö­dyn­tä­mis­tä lii­ke­toi­min­nan kehit­tä­mi­sek­si. Älä siis jää tui­jot­te­le­maan luku­ja, vaan kehi­tä näil­lä tie­doil­la yri­tyk­se­si koti­si­vuis­ta entis­tä­kin tehok­kaam­pi myyn­nin kanava.

Ota roh­keas­ti yhteyt­tä, mikä­li web-ana­ly­tiik­ka kiin­nos­taa ja haluat kes­kus­tel­la aihees­ta lisää! Tutus­tum­me mie­luus­ti yri­tyk­se­si toi­min­taan ja ker­rom­me omat suo­si­tuk­sem­me tulos­ten saa­mi­sek­si! Sinua saat­taa kiin­nos­taa myös Google Ana­ly­tics kou­lu­tus, jos­sa opit kai­ken tar­peel­li­sen ana­ly­tii­kan oike­aan seuraamiseen.

Google analytics koulutus
 • Lorem ipsum dolor sit amet.
 • Lorem ipsum dolor sit amet.
 • Lorem ipsum dolor sit amet.

Saman aihepiirin artikkeleita 

Tutustu myös palveluihimme! 

Kublan kanssa syntyy tulosta - takaamme sen!

Tuloksellista tekemistä

Tyypillinen asiakkaamme saa hyviä tuloksia ja viihtyy kanssamme pitkään. Tuloksellinen tekeminen onkin kaiken tekemisemme keskiössä ja teemme kaikkemme, jotta markkinointinne tulokset paranevat kerta toisensa jälkeen.

B2B-yrityksen digimarkkinointi

Ota yhteyttä

Ensimmäinen ja tärkein askel, ota yhteyttä!

 • Olemme yhteydessä sinuun seuraavan arkipäivän aikana
 • Kartoitetaan voisimmeko olla avuksi
 • Tarvittaessa voimme sopia etätapaamisen
 • Joka tapauksessa saat mukaasi pari ammattilaisen vinkkiä digimainontaasi