Google Analytics seurantakoodi, Google Analytics koulutus

Google Analytics seurantakoodi, mitä se tarkoittaa?

Google Ana­ly­tics seu­ran­ta­koo­di tar­koit­taa lyhyt­tä koo­dia joka lisä­tään yri­tys­ten koti­si­vuil­le. Tämän jäl­keen voi­daan ana­ly­tii­kas­ta seu­ra­ta suo­raan jokai­sen asiak­kaan liik­kei­tä yri­tyk­sen koti­si­vuil­la. Tämä taas mah­dol­lis­taa mai­non­nan opti­moin­nin ja samal­la voi­daan pää­tel­lä tuot­ta­vat­ko yri­tyk­sen verk­ko­si­vut juu­ri nyt kauppaa/yhteydenottoja ja mikä­li yhtey­den­ot­to­ja ei täl­lä het­kel­lä saa­da niin asia voi­daan kor­ja­ta ana­ly­tiik­kaa tar­kas­te­le­mal­la.

Google Analytics seurantakoodi yrityksen liiketoiminnassa

Google Ana­ly­tics seu­ran­ta­koo­di on tänä päi­vä­nä stan­dar­di ja sen on yksin­ker­tai­ses­ti löy­dyt­tä­vä jokai­sen yri­tyk­sen koti­si­vuil­ta. Muus­sa tapauk­ses­sa digi­taa­li­seen mark­ki­noin­tiin on täy­sin tur­haa panos­taa kos­ka mai­non­taa ei voi­da opti­moi­da tulos­ten perus­teel­la. Olem­me huo­man­neet usei­den yri­tys­ten myös teke­vän digi­mark­ki­noin­tia ilman jat­ku­vaa ja tark­kaa tulos­ten seu­ran­taa ja nii­den perus­teel­la teh­tä­viä kor­jauk­sia.

Google Ana­ly­tics seu­ran­ta­koo­di aut­taa vain sii­nä tapauk­ses­sa että tulok­sia seu­ra­taan jat­ku­vas­ti ja huo­mat­tu­jen tulos­ten perus­teel­la teh­dään jat­ku­vas­ti tar­vit­ta­via toi­men­pi­tei­tä mai­non­taan. Mikä­li yri­tyk­se­si mark­ki­noin­tia ei täl­lä het­kel­lä tar­kas­tel­la vähin­tään kuu­kausit­tain myyn­nin ja joh­don tasol­la niin suo­sit­te­lem­me vah­vas­ti mää­rit­te­le­mään Google Ana­ly­tics seu­ran­ta­koo­din ja lisäk­si joh­don rapor­toin­nin joko inhouse­na tai vas­taa­vas­ti esi­mer­kik­si Kublan asian­tun­ti­ja­tii­mi voi aut­taa näis­sä asiois­sa ja saat­te tar­kan ana­ly­tii­kan ja rapor­toin­nin jo seu­raa­vi­na viik­koi­na kun­toon!

Miksi asiakkaita pitäisi seurata yrityksen verkkosivuilla?

Google Ana­ly­tics seu­ran­ta­koo­di aut­taa jäl­jit­tä­mään ja seu­raa­maan asiak­kai­ta yri­tyk­se­si verk­ko­si­vuil­la ja tämän on ensiar­voi­sen tär­ke­ää tulos­ten aikaan saa­mi­sek­si digi­mark­ki­noin­nil­la. Toi­saal­ta seu­ra­taan­han asiak­kai­ta kivi­jal­ka­myy­mä­löis­sä ja mes­suil­la­kin joten onhan nor­maa­lia seu­ra­ta asiak­kai­ta myös verk­ko­si­vuil­la­si. Digi­mark­ki­noin­nin tavat ovat kui­ten­kin perin­tei­seen mai­non­taan ver­rat­tu­na niin uuden­lai­sia että jat­ku­va kuu­kausit­tai­nen seu­ran­ta ja paran­nus­toi­men­pi­teet ovat hie­man vie­rai­ta vie­lä suu­rim­mal­le osal­le yri­tyk­siä. Nyt onkin hyvä aika kehit­tää omaa mark­ki­noin­tia ja ottaa digi­mark­ki­noin­nin ja koti­si­vu­jen kävi­jä­lii­ken­teen seu­ran­ta esil­le myös yri­tys­ten joh­to­ryh­mäs­sä kuu­kausit­tain. Digi­taa­li­nen kana­va on myyn­ti­ka­na­va myös mikä­li yri­tys tekee tar­peek­si töi­tä sen kehit­tä­mi­sek­si.

Miten Google Analytics seurantakoodi lisätään?

Google Ana­ly­tics seu­ran­ta­koo­di lisä­tään hyvin nopeas­ti yri­tyk­sen verk­ko­si­vuil­le ja ohjeet löy­dät tääl­tä. Se voi­daan lisä­tä suo­raan sivus­ton koo­diin, eril­li­sen asen­net­ta­van lisä­osan avul­la tai käyt­tä­mäl­lä tagin­hal­lin­ta­jär­jes­tel­mää, kuten Google Tag Mana­ge­ria. Mikä­li kui­ten­kin haluat apu­ja tämän toi­men­pi­teen suo­rit­ta­mi­sek­si niin kysy Kublan tii­mil­tä apu­ja tar­vit­taes­sa ja autam­me mie­luus­ti. Kysees­sä on asian­tun­ti­jal­ta mak­si­mis­saan kah­den tun­nin työ ja se tar­vit­see teh­dä vain yhden ker­ran joten jär­ke­vin­tä voi olla käyt­tää Kublan tii­miä tai vaih­toeh­toi­ses­ti koti­si­vu­je­si yllä­pi­tä­jää. Näin et tur­haan itse opet­te­le asi­aa jota et tule enää kos­kaan tar­vit­se­maan.

Miten analytiikkaa kannattaa seurata?

Google Ana­ly­tics seu­ran­ta­koo­di kan­nat­taa aset­taa sivuil­le kos­ka ainoas­taan se mah­dol­lis­taa seu­ran­nan yri­tyk­se­si koti­si­vuil­la. Tär­keim­piä seu­rat­ta­via asioi­ta ovat ylei­sim­min:

 • Kävi­jä­mää­rä
 • Uudet kävi­jät
 • Kuin­ka mon­taa eri sivua kävi­jät yleen­sä selai­le­vat
 • Kau­an­ko asiak­kaat viih­ty­vät sivuil­la
 • Kuin­ka mon­ta säh­kö­pos­tia saat sivus­to­si kaut­ta
 • Kuin­ka mon­ta puhe­lin­soit­toa saat sivus­to­si kaut­ta
 • Kuin­ka mon­ta yhtey­den­ot­to­lo­ma­ket­ta saat sivus­to­si kaut­ta
 • Kuin­ka mon­ta uutis­kir­jeen tilaa­jaa saat sivus­to­si kaut­ta
 • Kuin­ka mon­ta pdf-lataus­ta saat sivus­to­si kaut­ta
 • Kuin­ka moni on luke­nut yri­tyk­ses blo­gia

Verk­ko­kaup­pi­aal­le tär­kei­tä seu­rat­ta­via on myös osto­jen mää­rät

 • Kuin­ka mon­ta ostos­ta tuli Face­boo­kis­ta
 • Kuin­ka mon­ta ostos­ta tuli Googlen orgaa­ni­ses­ta haus­ta
 • Kuin­ka mon­ta ostos­ta tuli Googlen mak­sul­li­sen mai­non­nan kaut­ta
 • Kuin­ka mon­ta ostos­ta tuli Ins­ta­gra­mis­ta
 • Kuin­ka mon­ta ostos­ta tuli Lin­ke­dI­nis­ta
 • Kuin­ka mon­ta ostos­ta tuli link­kaa­van lii­ken­teen kaut­ta
 • yms.

Opi lisää aihees­ta Kublan Ana­ly­tics-kou­lu­tuk­ses­sa

Miten saan seurannan käyttöön heti?

Seu­ran­ta on asian­tun­ti­jal­ta hyvin help­po lisä­tä yri­tyk­se­si koti­si­vuil­le ja Google Ana­ly­tics seu­ran­ta­koo­di on mah­dol­li­ses­ti hel­poin­ta lisä­tä yri­tyk­se­si koti­si­vu­jen yllä­pi­tä­jäl­tä. Koo­din lisää­mi­sen lisäk­si on tär­ke­ää myös mää­ri­tel­lä halu­tut tavoit­teet (yllä lis­ta­tut) ja sii­hen yleen­sä tar­vi­taan asian­tun­te­vaa digi­mark­ki­noin­nin asian­tun­ti­jaa.

Yllä mai­nit­tu­jen tavoit­tei­den lisäk­si on äärim­mäi­sen tär­ke­ää laa­tia kuu­kausit­tai­nen raport­ti jon­ka avul­la yri­tyk­se­si henkilöstö/markkinointi voi pää­tel­lä miten mark­ki­noin­ti on toi­mi­nut edel­li­sen kuu­kau­den aika­na. Ota nyt yhteyt­tä mikä­li tar­vit­set apu­ja Google Ana­ly­tics seu­ran­ta­koo­din lisää­mi­ses­sä tai tavoit­tei­den aset­ta­mi­ses­sa!

Kalle Santalahti

Kalle Santalahti

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Sulje