Google Analytics seurantakoodi, mitä se tarkoittaa? 

Mark­ki­noin­tia pk yri­tyk­sel­le \ Web-ana­ly­tii­kan ABC yrit­tä­jäl­le \ Google Ana­ly­tics seu­ran­ta­koo­di, mitä se tarkoittaa?

Google Ana­ly­tics seu­ran­ta­koo­di tar­koit­taa lyhyt­tä koo­dia joka lisä­tään yri­tys­ten koti­si­vuil­le. Tämän jäl­keen voi­daan ana­ly­tii­kas­ta seu­ra­ta suo­raan jokai­sen asiak­kaan liik­kei­tä yri­tyk­sen koti­si­vuil­la. Tämä taas mah­dol­lis­taa mai­non­nan opti­moin­nin ja samal­la voi­daan pää­tel­lä tuot­ta­vat­ko yri­tyk­sen verk­ko­si­vut juu­ri nyt kauppaa/yhteydenottoja ja mikä­li yhtey­den­ot­to­ja ei täl­lä het­kel­lä saa­da niin asia voi­daan kor­ja­ta ana­ly­tiik­kaa tarkastelemalla.

Google Analytics seurantakoodi yrityksen liiketoiminnassa

Google Ana­ly­tics seu­ran­ta­koo­di on tänä päi­vä­nä stan­dar­di ja sen on yksin­ker­tai­ses­ti löy­dyt­tä­vä jokai­sen yri­tyk­sen koti­si­vuil­ta. Muus­sa tapauk­ses­sa digi­taa­li­seen mark­ki­noin­tiin on täy­sin tur­haa panos­taa kos­ka mai­non­taa ei voi­da opti­moi­da tulos­ten perus­teel­la. Olem­me huo­man­neet usei­den yri­tys­ten myös teke­vän digi­mark­ki­noin­tia ilman jat­ku­vaa ja tark­kaa tulos­ten seu­ran­taa ja nii­den perus­teel­la teh­tä­viä korjauksia. 

Google Ana­ly­tics seu­ran­ta­koo­di aut­taa vain sii­nä tapauk­ses­sa että tulok­sia seu­ra­taan jat­ku­vas­ti ja huo­mat­tu­jen tulos­ten perus­teel­la teh­dään jat­ku­vas­ti tar­vit­ta­via toi­men­pi­tei­tä mai­non­taan. Mikä­li yri­tyk­se­si mark­ki­noin­tia ei täl­lä het­kel­lä tar­kas­tel­la vähin­tään kuu­kausit­tain myyn­nin ja joh­don tasol­la niin suo­sit­te­lem­me vah­vas­ti mää­rit­te­le­mään Google Ana­ly­tics seu­ran­ta­koo­din ja lisäk­si joh­don rapor­toin­nin joko inhouse­na tai vas­taa­vas­ti esi­mer­kik­si Kublan asian­tun­ti­ja­tii­mi voi aut­taa näis­sä asiois­sa ja saat­te tar­kan ana­ly­tii­kan ja rapor­toin­nin jo seu­raa­vi­na viik­koi­na kuntoon!

Pyy­dä apua Kublalta!

Miksi asiakkaita pitäisi seurata yrityksen verkkosivuilla?

Google Ana­ly­tics seu­ran­ta­koo­di aut­taa jäl­jit­tä­mään ja seu­raa­maan asiak­kai­ta yri­tyk­se­si verk­ko­si­vuil­la ja tämän on ensiar­voi­sen tär­ke­ää tulos­ten aikaan saa­mi­sek­si digi­mark­ki­noin­nil­la. Toi­saal­ta seu­ra­taan­han asiak­kai­ta kivi­jal­ka­myy­mä­löis­sä ja mes­suil­la­kin joten onhan nor­maa­lia seu­ra­ta asiak­kai­ta myös verk­ko­si­vuil­la­si. Digi­mark­ki­noin­nin tavat ovat kui­ten­kin perin­tei­seen mai­non­taan ver­rat­tu­na niin uuden­lai­sia että jat­ku­va kuu­kausit­tai­nen seu­ran­ta ja paran­nus­toi­men­pi­teet ovat hie­man vie­rai­ta vie­lä suu­rim­mal­le osal­le yri­tyk­siä. Nyt onkin hyvä aika kehit­tää omaa mark­ki­noin­tia ja ottaa digi­mark­ki­noin­nin ja koti­si­vu­jen kävi­jä­lii­ken­teen seu­ran­ta esil­le myös yri­tys­ten joh­to­ryh­mäs­sä kuu­kausit­tain. Digi­taa­li­nen kana­va on myyn­ti­ka­na­va myös mikä­li yri­tys tekee tar­peek­si töi­tä sen kehittämiseksi.

Miten Google Analytics seurantakoodi lisätään?

Google Ana­ly­tics seu­ran­ta­koo­di lisä­tään hyvin nopeas­ti yri­tyk­sen verk­ko­si­vuil­le ja ohjeet löy­dät tääl­tä. Se voi­daan lisä­tä suo­raan sivus­ton koo­diin, eril­li­sen asen­net­ta­van lisä­osan avul­la tai käyt­tä­mäl­lä tagin­hal­lin­ta­jär­jes­tel­mää, kuten Google Tag Mana­ge­ria. Mikä­li kui­ten­kin haluat apu­ja tämän toi­men­pi­teen suo­rit­ta­mi­sek­si niin kysy Kublan tii­mil­tä apu­ja tar­vit­taes­sa ja autam­me mie­luus­ti. Kysees­sä on asian­tun­ti­jal­ta mak­si­mis­saan kah­den tun­nin työ ja se tar­vit­see teh­dä vain yhden ker­ran joten jär­ke­vin­tä voi olla käyt­tää Kublan tii­miä tai vaih­toeh­toi­ses­ti koti­si­vu­je­si yllä­pi­tä­jää. Näin et tur­haan itse opet­te­le asi­aa jota et tule enää kos­kaan tarvitsemaan.

Miten analytiikkaa kannattaa seurata?

Google Ana­ly­tics seu­ran­ta­koo­di kan­nat­taa aset­taa sivuil­le kos­ka ainoas­taan se mah­dol­lis­taa seu­ran­nan yri­tyk­se­si koti­si­vuil­la. Tär­keim­piä seu­rat­ta­via asioi­ta ovat yleisimmin:

 • Kävi­jä­mää­rä
 • Uudet kävi­jät
 • Kuin­ka mon­taa eri sivua kävi­jät yleen­sä selailevat
 • Kau­an­ko asiak­kaat viih­ty­vät sivuilla
 • Kuin­ka mon­ta säh­kö­pos­tia saat sivus­to­si kautta
 • Kuin­ka mon­ta puhe­lin­soit­toa saat sivus­to­si kautta
 • Kuin­ka mon­ta yhtey­den­ot­to­lo­ma­ket­ta saat sivus­to­si kautta
 • Kuin­ka mon­ta uutis­kir­jeen tilaa­jaa saat sivus­to­si kautta
 • Kuin­ka mon­ta pdf-lataus­ta saat sivus­to­si kautta
 • Kuin­ka moni on luke­nut yri­tyk­ses blogia

Verk­ko­kaup­pi­aal­le tär­kei­tä seu­rat­ta­via on myös osto­jen määrät

 • Kuin­ka mon­ta ostos­ta tuli Facebookista
 • Kuin­ka mon­ta ostos­ta tuli Googlen orgaa­ni­ses­ta hausta
 • Kuin­ka mon­ta ostos­ta tuli Googlen mak­sul­li­sen mai­non­nan kautta
 • Kuin­ka mon­ta ostos­ta tuli Instagramista
 • Kuin­ka mon­ta ostos­ta tuli LinkedInista
 • Kuin­ka mon­ta ostos­ta tuli link­kaa­van lii­ken­teen kautta
 • yms.

Opi lisää aihees­ta Kublan Ana­ly­tics-kou­lu­tuk­ses­sa

Miten saan seurannan käyttöön heti?

Seu­ran­ta on asian­tun­ti­jal­ta hyvin help­po lisä­tä yri­tyk­se­si koti­si­vuil­le ja Google Ana­ly­tics seu­ran­ta­koo­di on mah­dol­li­ses­ti hel­poin­ta lisä­tä yri­tyk­se­si koti­si­vu­jen yllä­pi­tä­jäl­tä. Koo­din lisää­mi­sen lisäk­si on tär­ke­ää myös mää­ri­tel­lä halu­tut tavoit­teet (yllä lis­ta­tut) ja sii­hen yleen­sä tar­vi­taan asian­tun­te­vaa digi­mark­ki­noin­nin asiantuntijaa. 

Yllä mai­nit­tu­jen tavoit­tei­den lisäk­si on äärim­mäi­sen tär­ke­ää laa­tia kuu­kausit­tai­nen raport­ti jon­ka avul­la yri­tyk­se­si henkilöstö/markkinointi voi pää­tel­lä miten mark­ki­noin­ti on toi­mi­nut edel­li­sen kuu­kau­den aika­na. Ota nyt yhteyt­tä mikä­li tar­vit­set apu­ja Google Ana­ly­tics seu­ran­ta­koo­din lisää­mi­ses­sä tai tavoit­tei­den asettamisessa!

Google Analytics seurantakoodi, Google Analytics koulutus
 • Lorem ipsum dolor sit amet.
 • Lorem ipsum dolor sit amet.
 • Lorem ipsum dolor sit amet.

Katso mitä Kublan asiakkailla on sanottavaa 

Jos joku kysyy mul­ta Kublas­ta niin mä voin kyl­lä ihan läm­pi­mäs­ti suositella.”

- Camil­la Aho, Camil­la Aho Oy

Kyl­lä voin suo­si­tel­la Kublaa. Ne puhuu maan­lä­hei­ses­ti ja on oikeas­ti asiak­kaan apuna.”

- Mar­ko Lind­qvist, Perk­ko Oy

Me ollaan saa­tu pal­jon uusia lii­de­jä ja rek­ry­jä ja näky­vyyt­tä rele­van­teis­sa koh­de­ryh­mis­sä. Kan­nat­taa ehdot­to­mas­ti läh­teä kokei­le­maan Kublaa.”

- Mik­ko Laak­ko­nen, Cloud2

Saman aihepiirin artikkeleita 

Tutustu myös palveluihimme! 

Kublan kanssa syntyy tulosta - takaamme sen!

Täysi tyytyväisyystakuu

Tyypillinen asiakkaamme saa hyviä tuloksia ja viihtyy kanssamme pitkään. Takaamme tulokset myös sinun yrityksellesi. Kaupan päälle pistämme vielä 500€ omista rahoistamme markkinointibudjettiisi. Miltä kuulostaa?

Ota yhteyttä

Ensimmäinen ja tärkein askel, ota yhteyttä!

 • Olemme yhteydessä sinuun seuraavan arkipäivän aikana
 • Kartoitetaan voisimmeko olla avuksi
 • Tarvittaessa voimme sopia etätapaamisen
 • Joka tapauksessa saat mukaasi pari ammattilaisen vinkkiä digimainontaasi

029 3700 290
asiakaspalvelu@kubla.fi

Kubla Oy
Ilmalankatu 2 A
(MTV:n päärakennus)
00240 Helsinki

Kubla Marketing Inc.
31 NE 17th St
Miami Florida 33132

Kaikki yhteystiedot >

Digimarkkinointivinkit sähköpostiisi!

Tilaamalla uutis­kirjeen annat meille luvan käsitellä tietojasi tieto­suoja­selosteemme mukaisesti. Voit perua luvan koska tahansa. Emme ikinä jaa tietojasi kolmansille osapuolille.

© Markkinointitoimisto Kubla Oy