Liidi markkinointi - miten teet yritykselle myyntiä verkosta? 

Lii­di mark­ki­noin­ti on tapa teh­dä teho­kas­ta myyn­tiä ver­kos­sa. Lii­dik­si kut­su­taan esi­mer­kik­si poten­ti­aa­li­sen asiak­kaan yhtey­den­ot­toa verk­ko­si­vuil­la täy­tet­tä­vän lomak­keen muo­dos­sa. Voit aloit­taa lii­di mark­ki­noin­nin riip­pu­mat­ta sii­tä onko koh­de­ryh­mä­si kulut­ta­jat (b2c) vai yri­tyk­set (b2b). Ver­kos­sa tapah­tu­va mark­ki­noin­ti on mitat­ta­vaa ja on tär­ke­ää muis­taa mita­ta jokais­ta mark­ki­noin­ti­toi­men­pi­det­tä ja mark­ki­noin­ti­ka­na­vaa. Tähän löy­tyy­kin eri­lai­sia työ­ka­lu­ja. Yksi tänä päi­vä­nä käy­te­tyin työ­ka­lu on Google Ana­ly­tics jon­ka avul­la voit seu­ra­ta jokais­ta asia­kas­ta sii­tä läh­tien kun tämä on saa­tu hou­ku­tel­tua yri­tyk­se­si verk­ko­si­vuil­le riip­pu­mat­ta sii­tä mis­tä kana­vas­ta asia­kas on saa­pu­nut (esim. Google, Face­book, Lin­ke­dIn tai Instagram).

Miten saada verkkoliidejä?

Lii­de­jä on mah­dol­lis­ta saa­da ver­kos­ta. Lii­di mark­ki­noin­ti on käsit­tee­nä hyvin laa­ja mut­ta digi­taa­li­sen mai­non­nan avul­la lii­dien saa­mi­nen on hyvin tar­kas­ti mitat­ta­vaa ja mit­taa­mi­sen avul­la myös tulok­sel­lis­ta. Ensin kan­nat­taa sel­vit­tää kuin­ka pal­jon yri­tyk­se­si pal­ve­lui­ta etsi­tään ver­kos­ta kuu­kausit­tain. Tämän voi sel­vit­tää teke­mäl­lä avain­sa­na-ana­lyy­si tai avain­sa­na­tut­ki­mus. Tut­ki­muk­sen avul­la sel­vi­ää voi­ko lii­di mark­ki­noin­ti Googles­sa olla kan­nat­ta­vaa myös sinun yri­tyk­sel­le­si. Mikä­li Googles­ta ei kui­ten­kaan etsi­tä yri­tyk­se­si toi­mia­lan pal­ve­lui­ta tai tuot­tei­ta niin on myös mah­dol­lis­ta tavoit­taa asiak­kai­ta sosi­aa­li­sen median avul­la. Sosi­aa­li­sen median mark­ki­noin­nil­la voi­daan löy­tää juu­ri halut­tu koh­de­ryh­mä tar­kal­la rajauk­sel­la oli­pa sit­ten kyse kulut­ta­ja-asiak­kaas­ta tai yri­tys­asiak­kaas­ta. Molem­mat kana­vat, Google ja sosi­aa­li­nen media, toi­mi­vat hyvin kun tavoit­tee­na on saa­da verk­ko­lii­de­jä. Hou­kut­te­le­va ja laa­du­kas mai­non­ta tulee koh­den­taa oikein kun halu­taan hyviä tulok­sia eli arvok­kai­ta liidejä.

Haluat­ko aloit­taa digi­taa­li­sen mark­ki­noin­nin tai tehos­taa nykyis­tä teke­mis­tä? Autam­me mielellämme!

Lue tarkemmin digitaalisen mainonnan palveluistamme ja ota rohkeasti yhteyttä.

Liidi markkinointi ja b2b-palvelut

Lii­di mark­ki­noin­ti yri­tys­asiak­kail­le on mah­dol­lis­ta koh­den­taa jat­ku­vas­ti tar­kem­mil­la rajauk­sil­la. Voit siis mark­ki­noi­da yri­tyk­se­si pal­ve­lui­ta tai tuot­tei­ta hyvin­kin tar­kas­ti halua­mal­le­si koh­de­ryh­mäl­le. Tänä päi­vä­nä lii­di mark­ki­noin­ti voi­daan koh­dis­taa sosi­aa­li­ses­sa medias­sa esi­mer­kik­si näil­lä rajauksilla:

 • Lii­ke­vaih­to
 • Tulos
 • Toi­mia­la
 • Hen­ki­lö­mää­rä
 • Tit­te­li
 • Maan­tie­teel­li­nen sijainti
 • Etu­ni­mi + sukunimi
 • Mat­ka­pu­he­lin­nu­me­ro
 • Säh­kö­pos­tio­soi­te
 • + mon­ta muu­ta rajausta

Vaih­toeh­to­ja on siis luke­ma­ton mää­rä aina yhteys­tie­dois­ta kiin­nos­tuk­sen osa-aluei­siin. Mai­non­ta voi­daan myös koh­dis­taa yri­tyk­se­si asiak­kai­den “kal­tai­sil­le” asiak­kail­le. Tähän sosi­aa­li­nen media tar­jo­aa jat­ku­vas­ti kehit­ty­nei­tä algo­rit­me­ja ja tänä päi­vä­nä Facebook/LinkedIn/Instagram tar­joa­vat omat ohjelmistonsa/algoritminsa par­hai­den mah­dol­lis­ten asiak­kai­den löytämiseksi.

Liidi markkinointi ja b2c-palvelut

Lii­di mark­ki­noin­ti kulut­ta­jil­le on digi­mark­ki­noin­nin näkö­kul­mas­ta kehit­ty­neem­pää kuin yri­tys­asiak­kail­le koh­den­net­tu lii­di mark­ki­noin­ti. Kulut­ta­jien löy­tä­mi­seen on esi­mer­kik­si maa­il­man suu­rim­mas­sa kana­vas­sa Face­boo­kis­sa mah­dol­lis­ta käyt­tää hyvin tark­ko­ja rajauk­sia, jot­ka eivät ole käy­tös­sä yri­tyk­sil­le ja yri­tys­päät­tä­jil­le suun­na­tus­sa mark­ki­noin­nis­sa. Voit esi­mer­kik­si koh­dis­taa mark­ki­noin­ti­si nai­sil­le, jot­ka ovat 30-40 vuo­tiai­ta ja joil­la on kak­si 3-5 -vuo­tias­ta las­ta. Tätä koh­dis­tus­ta ei luul­ta­vas­ti tul­la näke­mään täl­lä tark­kuu­del­la vie­lä vuo­siin yri­tys­ten lii­di mark­ki­noin­nis­sa. Kulut­ta­jil­le suun­na­tus­sa mai­non­nas­sa voit siis käyt­tää Face­boo­kin ja Ins­ta­gra­min mai­non­nan työ­ka­lu­ja apu­na­si miet­ties­sä­si miten mai­non­taa voi­daan koh­dis­taa kai­ken kaik­ki­aan. Vaih­toeh­to­ja on rajat­to­mas­ti ja uusia mai­non­nan koh­den­ta­mi­sen vaih­toeh­to­ja tulee jat­ku­vas­ti lisää.

Miten liidien hintaa mitataan?

Lii­di mark­ki­noin­ti on jokai­ses­sa kana­vas­sa eri hin­tais­ta ja on hyvä muis­taa ettei jokai­nen mark­ki­noin­nin kana­va tuo vält­tä­mät­tä ensim­mäi­ses­tä mai­nok­sen näke­mi­ses­tä läh­tien mitat­ta­vaa tuot­toa yri­tyk­sel­le­si. Mai­non­nan kana­vat voi­daan jakaa kar­keas­ti kah­teen kategoriaan:

 1. Hakusa­na­mai­non­ta
  • Asia­kas hakee esim. Googlen haku­ko­nees­sa yri­tyk­se­si toi­mia­lan pal­ve­lui­ta / rat­kai­sua ongelmaansa.
 2. Proak­tii­vi­nen mainonta
  • Asia­kas ei tee hakua haku­ko­nees­sa vaan mai­non­ta koh­dis­te­taan halu­tul­le yleisölle.

Hakusanamainonta

Hakusa­na­mai­non­taa käyt­tä­mäl­lä mai­non­ta voi­daan ohja­ta suo­raan halut­tu­ja haku­ja teh­neil­le asiak­kail­le. Esi­mer­kik­si haun “maa­läm­pö­pump­pu” tai “talous­hal­lin­ta” teh­neil­le asiak­kail­le. Vaik­ka Suo­men kokoi­ses­sa maas­sa haku­jen mää­rät eli haku­vo­lyy­mit ovat välil­lä suh­teel­li­sen pie­niä voi hakusa­na­mai­non­ta olla erit­täin kan­nat­ta­vaa. Tämä joh­tuen sii­tä, että jokai­nen haku on tär­keä. Jokai­nen toi­mia­lan kil­pai­li­ja halu­aa tämän kysei­sen Googles­sa haun teh­neen asiak­kaan sivuil­leen, joko Googlen “orgaa­ni­sel­la” eli ilmai­sel­la haul­la tai vaih­toeh­toi­ses­ti Googlen hakusa­na­mai­non­nal­la eli Google Ads -mainonnalla.

Liidejä myynnille

Lii­di mark­ki­noin­ti kan­nat­taa kos­ka pys­tyt näin tehos­ta­maan myyn­tiä kerää­mäl­lä lii­de­jä myy­jil­le. Jokai­nen lii­di on hyvin arvo­kas kos­ka poten­ti­aa­li­nen asia­kas on jo osoit­ta­nut kiin­nos­tus­ta tar­joa­maa­si pal­ve­lua tai tuo­tet­ta koh­taan. Lii­di mark­ki­noin­ti on myös kus­tan­nus­te­ho­kas­ta kos­ka voit jat­ku­vas­ti tar­kas­ti mita­ta miten kan­nat­ta­vaa mai­non­ta on yri­tyk­sel­le­si ollut ja kuin­ka mon­ta lii­diä yri­tyk­se­si on saa­nut. Samal­la saat arvo­kas­ta tie­toa tuke­maan pää­tök­sen­te­koa: mit­kä mark­ki­noin­ti­toi­men­pi­teet ovat olleet kan­nat­ta­via ja mit­kä taas vähem­män kan­nat­ta­via? Ammat­ti­tai­dol­la toteu­tet­tu lii­di mark­ki­noin­ti onkin tuot­toi­saa ja kustannustehokasta.

Haluat­ko aloit­taa digi­taa­li­sen mark­ki­noin­nin tai tehos­taa nykyis­tä teke­mis­tä? Autam­me mielellämme!

Lue tarkemmin digitaalisen mainonnan palveluistamme ja ota rohkeasti yhteyttä.

Internet markkinointi
 • Lorem ipsum dolor sit amet.
 • Lorem ipsum dolor sit amet.
 • Lorem ipsum dolor sit amet.

Saman aihepiirin artikkeleita 

Tutustu myös palveluihimme! 

Kublan kanssa syntyy tulosta - takaamme sen!

Tuloksellista tekemistä

Tyypillinen asiakkaamme saa hyviä tuloksia ja viihtyy kanssamme pitkään. Tuloksellinen tekeminen onkin kaiken tekemisemme keskiössä ja teemme kaikkemme, jotta markkinointinne tulokset paranevat kerta toisensa jälkeen.

B2B-yrityksen digimarkkinointi

Ota yhteyttä

Ensimmäinen ja tärkein askel, ota yhteyttä!

 • Olemme yhteydessä sinuun seuraavan arkipäivän aikana
 • Kartoitetaan voisimmeko olla avuksi
 • Tarvittaessa voimme sopia etätapaamisen
 • Joka tapauksessa saat mukaasi pari ammattilaisen vinkkiä digimainontaasi