Liidi markkinointi - miten teet yritykselle myyntiä verkosta? 

Lii­di mark­ki­noin­ti on tapa teh­dä teho­kas­ta myyn­tiä ver­kos­sa. Lii­dik­si kut­su­taan esi­mer­kik­si poten­ti­aa­li­sen asiak­kaan yhtey­den­ot­toa verk­ko­si­vuil­la täy­tet­tä­vän lomak­keen muo­dos­sa. Voit aloit­taa lii­di mark­ki­noin­nin riip­pu­mat­ta sii­tä onko koh­de­ryh­mä­si kulut­ta­jat (b2c) vai yri­tyk­set (b2b). Ver­kos­sa tapah­tu­va mark­ki­noin­ti on mitat­ta­vaa ja on tär­ke­ää muis­taa mita­ta jokais­ta mark­ki­noin­ti­toi­men­pi­det­tä ja mark­ki­noin­ti­ka­na­vaa. Tähän löy­tyy­kin eri­lai­sia työ­ka­lu­ja. Yksi tänä päi­vä­nä käy­te­tyin työ­ka­lu on Google Ana­ly­tics jon­ka avul­la voit seu­ra­ta jokais­ta asia­kas­ta sii­tä läh­tien kun tämä on saa­tu hou­ku­tel­tua yri­tyk­se­si verk­ko­si­vuil­le riip­pu­mat­ta sii­tä mis­tä kana­vas­ta asia­kas on saa­pu­nut (esim. Google, Face­book, Lin­ke­dIn tai Instagram).

Miten saada verkkoliidejä?

Lii­de­jä on mah­dol­lis­ta saa­da ver­kos­ta. Lii­di mark­ki­noin­ti on käsit­tee­nä hyvin laa­ja mut­ta digi­taa­li­sen mai­non­nan avul­la lii­dien saa­mi­nen on hyvin tar­kas­ti mitat­ta­vaa ja mit­taa­mi­sen avul­la myös tulok­sel­lis­ta. Ensin kan­nat­taa sel­vit­tää kuin­ka pal­jon yri­tyk­se­si pal­ve­lui­ta etsi­tään ver­kos­ta kuu­kausit­tain. Tämän voi sel­vit­tää teke­mäl­lä avain­sa­na-ana­lyy­si tai avain­sa­na­tut­ki­mus. Tut­ki­muk­sen avul­la sel­vi­ää voi­ko lii­di mark­ki­noin­ti Googles­sa olla kan­nat­ta­vaa myös sinun yri­tyk­sel­le­si. Mikä­li Googles­ta ei kui­ten­kaan etsi­tä yri­tyk­se­si toi­mia­lan pal­ve­lui­ta tai tuot­tei­ta niin on myös mah­dol­lis­ta tavoit­taa asiak­kai­ta sosi­aa­li­sen median avul­la. Sosi­aa­li­sen median mark­ki­noin­nil­la voi­daan löy­tää juu­ri halut­tu koh­de­ryh­mä tar­kal­la rajauk­sel­la oli­pa sit­ten kyse kulut­ta­ja-asiak­kaas­ta tai yri­tys­asiak­kaas­ta. Molem­mat kana­vat, Google ja sosi­aa­li­nen media, toi­mi­vat hyvin kun tavoit­tee­na on saa­da verk­ko­lii­de­jä. Hou­kut­te­le­va ja laa­du­kas mai­non­ta tulee koh­den­taa oikein kun halu­taan hyviä tulok­sia eli arvok­kai­ta liidejä.

Haluat­ko aloit­taa digi­taa­li­sen mark­ki­noin­nin tai tehos­taa nykyis­tä teke­mis­tä? Autam­me mielellämme!

Lue tarkemmin digitaalisen mainonnan palveluistamme ja ota rohkeasti yhteyttä!

Liidi markkinointi ja b2b-palvelut

Lii­di mark­ki­noin­ti yri­tys­asiak­kail­le on mah­dol­lis­ta koh­den­taa jat­ku­vas­ti tar­kem­mil­la rajauk­sil­la. Voit siis mark­ki­noi­da yri­tyk­se­si pal­ve­lui­ta tai tuot­tei­ta hyvin­kin tar­kas­ti halua­mal­le­si koh­de­ryh­mäl­le. Tänä päi­vä­nä lii­di mark­ki­noin­ti voi­daan koh­dis­taa sosi­aa­li­ses­sa medias­sa esi­mer­kik­si näil­lä rajauksilla:

 • Lii­ke­vaih­to
 • Tulos
 • Toi­mia­la
 • Hen­ki­lö­mää­rä
 • Tit­te­li
 • Maan­tie­teel­li­nen sijainti
 • Etu­ni­mi + sukunimi
 • Mat­ka­pu­he­lin­nu­me­ro
 • Säh­kö­pos­tio­soi­te
 • + mon­ta muu­ta rajausta

Vaih­toeh­to­ja on siis luke­ma­ton mää­rä aina yhteys­tie­dois­ta kiin­nos­tuk­sen osa-aluei­siin. Mai­non­ta voi­daan myös koh­dis­taa yri­tyk­se­si asiak­kai­den “kal­tai­sil­le” asiak­kail­le. Tähän sosi­aa­li­nen media tar­jo­aa jat­ku­vas­ti kehit­ty­nei­tä algo­rit­me­ja ja tänä päi­vä­nä Facebook/LinkedIn/Instagram tar­joa­vat omat ohjelmistonsa/algoritminsa par­hai­den mah­dol­lis­ten asiak­kai­den löytämiseksi.

Liidi markkinointi ja b2c-palvelut

Lii­di mark­ki­noin­ti kulut­ta­jil­le on digi­mark­ki­noin­nin näkö­kul­mas­ta kehit­ty­neem­pää kuin yri­tys­asiak­kail­le koh­den­net­tu lii­di mark­ki­noin­ti. Kulut­ta­jien löy­tä­mi­seen on esi­mer­kik­si maa­il­man suu­rim­mas­sa kana­vas­sa Face­boo­kis­sa mah­dol­lis­ta käyt­tää hyvin tark­ko­ja rajauk­sia, jot­ka eivät ole käy­tös­sä yri­tyk­sil­le ja yri­tys­päät­tä­jil­le suun­na­tus­sa mark­ki­noin­nis­sa. Voit esi­mer­kik­si koh­dis­taa mark­ki­noin­ti­si nai­sil­le, jot­ka ovat 30-40 vuo­tiai­ta ja joil­la on kak­si 3-5 -vuo­tias­ta las­ta. Tätä koh­dis­tus­ta ei luul­ta­vas­ti tul­la näke­mään täl­lä tark­kuu­del­la vie­lä vuo­siin yri­tys­ten lii­di mark­ki­noin­nis­sa. Kulut­ta­jil­le suun­na­tus­sa mai­non­nas­sa voit siis käyt­tää Face­boo­kin ja Ins­ta­gra­min mai­non­nan työ­ka­lu­ja apu­na­si miet­ties­sä­si miten mai­non­taa voi­daan koh­dis­taa kai­ken kaik­ki­aan. Vaih­toeh­to­ja on rajat­to­mas­ti ja uusia mai­non­nan koh­den­ta­mi­sen vaih­toeh­to­ja tulee jat­ku­vas­ti lisää.

Miten liidien hintaa mitataan?

Lii­di mark­ki­noin­ti on jokai­ses­sa kana­vas­sa eri hin­tais­ta ja on hyvä muis­taa ettei jokai­nen mark­ki­noin­nin kana­va tuo vält­tä­mät­tä ensim­mäi­ses­tä mai­nok­sen näke­mi­ses­tä läh­tien mitat­ta­vaa tuot­toa yri­tyk­sel­le­si. Mai­non­nan kana­vat voi­daan jakaa kar­keas­ti kah­teen kategoriaan:

 1. Hakusa­na­mai­non­ta
  • Asia­kas hakee esim. Googlen haku­ko­nees­sa yri­tyk­se­si toi­mia­lan pal­ve­lui­ta / rat­kai­sua ongelmaansa.
 2. Proak­tii­vi­nen mainonta
  • Asia­kas ei tee hakua haku­ko­nees­sa vaan mai­non­ta koh­dis­te­taan halu­tul­le yleisölle.

Hakusanamainonta

Hakusa­na­mai­non­taa käyt­tä­mäl­lä mai­non­ta voi­daan ohja­ta suo­raan halut­tu­ja haku­ja teh­neil­le asiak­kail­le. Esi­mer­kik­si haun “maa­läm­pö­pump­pu” tai “talous­hal­lin­ta” teh­neil­le asiak­kail­le. Vaik­ka Suo­men kokoi­ses­sa maas­sa haku­jen mää­rät eli haku­vo­lyy­mit ovat välil­lä suh­teel­li­sen pie­niä voi hakusa­na­mai­non­ta olla erit­täin kan­nat­ta­vaa. Tämä joh­tuen sii­tä, että jokai­nen haku on tär­keä. Jokai­nen toi­mia­lan kil­pai­li­ja halu­aa tämän kysei­sen Googles­sa haun teh­neen asiak­kaan sivuil­leen, joko Googlen “orgaa­ni­sel­la” eli ilmai­sel­la haul­la tai vaih­toeh­toi­ses­ti Googlen hakusa­na­mai­non­nal­la eli Google Ads -mainonnalla.

Liidejä myynnille

Lii­di mark­ki­noin­ti kan­nat­taa kos­ka pys­tyt näin tehos­ta­maan myyn­tiä kerää­mäl­lä lii­de­jä myy­jil­le. Jokai­nen lii­di on hyvin arvo­kas kos­ka poten­ti­aa­li­nen asia­kas on jo osoit­ta­nut kiin­nos­tus­ta tar­joa­maa­si pal­ve­lua tai tuo­tet­ta koh­taan. Lii­di mark­ki­noin­ti on myös kus­tan­nus­te­ho­kas­ta kos­ka voit jat­ku­vas­ti tar­kas­ti mita­ta miten kan­nat­ta­vaa mai­non­ta on yri­tyk­sel­le­si ollut ja kuin­ka mon­ta lii­diä yri­tyk­se­si on saa­nut. Samal­la saat arvo­kas­ta tie­toa tuke­maan pää­tök­sen­te­koa: mit­kä mark­ki­noin­ti­toi­men­pi­teet ovat olleet kan­nat­ta­via ja mit­kä taas vähem­män kan­nat­ta­via? Ammat­ti­tai­dol­la toteu­tet­tu lii­di mark­ki­noin­ti onkin tuot­toi­saa ja kustannustehokasta.

Haluat­ko aloit­taa digi­taa­li­sen mark­ki­noin­nin tai tehos­taa nykyis­tä teke­mis­tä? Autam­me mielellämme!

Lue tarkemmin digitaalisen mainonnan palveluistamme ja ota rohkeasti yhteyttä!

Internet markkinointi
 • Lorem ipsum dolor sit amet.
 • Lorem ipsum dolor sit amet.
 • Lorem ipsum dolor sit amet.

Katso mitä Kublan asiakkailla on sanottavaa 

Jos joku kysyy mul­ta Kublas­ta niin mä voin kyl­lä ihan läm­pi­mäs­ti suositella.”

- Camil­la Aho, Camil­la Aho Oy

Kyl­lä voin suo­si­tel­la Kublaa. Ne puhuu maan­lä­hei­ses­ti ja on oikeas­ti asiak­kaan apuna.”

- Mar­ko Lind­qvist, Perk­ko Oy

Me ollaan saa­tu pal­jon uusia lii­de­jä ja rek­ry­jä ja näky­vyyt­tä rele­van­teis­sa koh­de­ryh­mis­sä. Kan­nat­taa ehdot­to­mas­ti läh­teä kokei­le­maan Kublaa.”

- Mik­ko Laak­ko­nen, Cloud2

Saman aihepiirin artikkeleita 

Tutustu myös palveluihimme! 

Kublan kanssa syntyy tulosta - takaamme sen!

Tuloksellista tekemistä

Tyypillinen asiakkaamme saa hyviä tuloksia ja viihtyy kanssamme pitkään. Tuloksellinen tekeminen onkin kaiken tekemisemme keskiössä ja teemme kaikkemme, jotta markkinointinne tulokset paranevat kerta toisensa jälkeen.

Digimarkkinointitoimisto Kubla Helsinki

Ota yhteyttä

Ensimmäinen ja tärkein askel, ota yhteyttä!

 • Olemme yhteydessä sinuun seuraavan arkipäivän aikana
 • Kartoitetaan voisimmeko olla avuksi
 • Tarvittaessa voimme sopia etätapaamisen
 • Joka tapauksessa saat mukaasi pari ammattilaisen vinkkiä digimainontaasi

040 657 5516
asiakaspalvelu@kubla.fi

Kubla Oy
Ilmalankatu 2 A
(MTV:n päärakennus)
00240 Helsinki

Kubla Marketing Inc.
31 NE 17th St
Miami Florida 33132

Kaikki yhteystiedot >

Digimarkkinointivinkit sähköpostiisi!

Tilaamalla uutis­kirjeen annat meille luvan käsitellä tietojasi tieto­suoja­selosteemme mukaisesti. Voit perua luvan koska tahansa. Emme ikinä jaa tietojasi kolmansille osapuolille.

© Markkinointitoimisto Kubla Oy