Instagram markkinointi – neljä vinkkiä, kuinka tehdä mainontaa etenkin pienellä budjetilla! 

Mikä­li yri­tyk­se­si ei ole Ins­ta­gra­mis­sa näi­nä päi­vi­nä, mikä on syy moi­sel­le? Jos myyt jota­kin tuo­tet­ta tai pal­ve­lua – kuten luul­ta­vas­ti teet, ja haluat asiak­kai­den tun­nis­ta­van brän­di­si, on vii­meis­tään­kin aika luo­da käyt­tä­jä­ti­li hitusen alle kah­den mil­joo­nan käyt­tä­jän aktii­vi­ses­ti käyt­tä­mään sovel­luk­seen, ja aloit­taa Ins­ta­gram markkinointi.

Ins­ta­gram oli aikoi­naan kaik­kea muu­ta kuin kaup­pa­paik­ka, mut­ta tänä päi­vä­nä suun­ni­tel­mal­li­nen Ins­ta­gram-mark­ki­noin­ti tuo kas­saan ihan oikei­ta sete­lei­tä. Ins­ta­gram on siel­lä mis­sä poten­ti­aa­li­set asiak­kaa­si ovat – hei­dän käsis­sään. Mobii­li­lait­teis­sa toi­mi­va sovel­lus kul­kee muka­na läpi päi­vän kaik­kien akti­vi­teet­tien: Ins­ta­gram on osa käyt­tä­jien­sä elä­mää ja mai­nos­ta­mal­la Ins­ta­gra­mis­sa sinä­kin voit olla.

Ins­ta­gram mark­ki­noin­ti avaa ovet kulut­ta­jiin koh­dis­tu­van mai­non­nan lisäk­si myös muun muas­sa uusien työn­te­ki­jöi­den tavoit­ta­mi­seen sekä kan­sain­vä­li­sen ylei­sön haa­li­mi­seen. Sovel­lus tavoit­taa niin suu­ren jou­kon suo­ma­lai­sia, että löy­dät siel­tä taa­tus­ti niin uuden pal­kan­las­ki­jan, kon­sul­tin kuin tai­de­maa­la­rin­kin – puhu­mat­ta­kaan poten­ti­aa­li­sis­ta asiak­kais­ta kaut­ta Suo­men ja maailman.

Neljä vinkkiä, kuinka tehdä Instagram markkinointi etenkin pienellä budjetilla

Ins­ta­gram-mark­ki­noin­ti ei ole ainoas­taan resurs­seis­sa kyl­pe­vän yri­tyk­sen työ­ka­lu, vaan mai­non­taa on mah­dol­lis­ta teh­dä myös ole­mat­to­man pie­nel­lä bud­je­til­la. Ins­ta kät­kee sisäl­leen monia hyö­dyl­li­siä omi­nai­suuk­sia, jot­ka voi­vat tuo­da hyvin mak­sa­via asiak­kai­ta ilman rahal­lis­ta panos­tus­ta. Tie­ten­kin Ins­ta­gram-mark­ki­noin­ti kan­nat­taa boos­ta­ta huip­puun­sa varaa­mal­la sii­hen sii­vu mark­ki­noin­ti­bud­je­tis­ta – ja täl­löin alla lis­ta­tut vin­kit päte­vät myös.

Kaik­kea näky­vyyt­tä ei tar­vit­se ostaa. Kun yri­tyk­sen Ins­ta­gram-mark­ki­noin­ti perus­tuu orgaa­ni­seen näky­vyy­teen, kan­nat­taa ässät vetäis­tä hihas­ta. Ins­ta­gra­mis­sa on näh­tä­vil­lä kil­pai­lua poten­ti­aa­li­sis­ta asiak­kais­ta, sil­lä lähes kaik­ki yri­tyk­set käyt­tä­vät kyseis­tä sovel­lus­ta osa­na mark­ki­noin­ti­stra­te­gi­aan­sa, eikä ihme­kään – Ins­ta­gram on voi­ma­kas työ­ka­lu. Myös muu­ta­ma ropo­nen kan­nat­taa siis uhra­ta näky­vyys­jah­tiin. Pie­nil­lä bud­je­til­la mark­ki­noi­des­saan on huo­mioi­ta­va entis­tä­kin enem­män läpi­nä­ky­vyys ja vuo­ro­vai­ku­tus poten­ti­aa­lis­ten asiak­kai­den kanssa.

Haluat­ko aloit­taa digi­taa­li­sen mark­ki­noin­nin tai tehos­taa nykyis­tä teke­mis­tä? Autam­me mielellämme!

Lue tarkemmin digitaalisen mainonnan palveluistamme ja ota rohkeasti yhteyttä.

1. Käytä yritystiliä

Vink­ki­vi­to­nen, älä edes mie­ti mark­ki­noin­tia Ins­ta­gra­mis­sa ilman yri­tys­ti­liä. Mikä­li sinul­la on hen­ki­lö­koh­tai­nen Ins­ta­gram-käyt­tä­jä­ti­li, muu­tat sen nopeas­ti yri­tys­ti­lik­si ilman sen suu­rem­paa vai­van­nä­köä. Yri­tys­ti­li vie sinut aske­leen lähem­mäs asiak­kai­ta­si: pää­set näke­mään, mil­loin seu­raa­ja­si kat­so­vat sisäl­töä­si ja kuin­ka pal­jon, sekä mil­lai­sia ihmi­siä he ovat – opit tun­te­maan hei­dät muun muas­sa iän, suku­puo­len ja paik­ka­kun­nan mukaan.

2. Tunne asiakkaasi

Oli aihe yri­tyk­sen lii­ke­toi­min­nas­sa mikä tahan­sa, on asiak­kaat tun­net­ta­va. Oli kyse sit­ten pie­nes­tä tai suu­res­ta bud­je­tis­ta, on mai­nos koh­den­net­ta­va. Sinun tulee ymmär­tää, mil­lai­sil­le ihmi­sil­le vies­tit. Kaik­ki ei toi­mi kai­kil­le, eikä mark­ki­noin­tia kan­na­ta teh­dä jokai­sel­le. Kun käyt­tä­jät huk­ku­vat päi­vit­täin niin val­ta­vaan infor­maa­tio­tul­vaan, täy­tyy jou­kos­ta erot­tau­tua sel­lai­sel­la vies­til­lä, joka tun­tuu poten­ti­aa­li­ses­ta asiak­kaas­ta jopa hen­ki­lö­koh­tai­sel­ta – sel­lai­sel­ta, että vies­ti todel­la kos­kee juu­ri häntä.

3. Viesti heidän kanssaan, ei heille

Ins­ta­gram-mark­ki­noin­ti ei anna val­tuuk­sia späm­mä­tä seu­raa­jia pel­käs­tään arvot­to­man tun­tui­sel­la mark­ki­noin­ti­ma­te­ri­aa­lil­la – tai antaa, mut­ta se ei kan­na­ta. Tavoit­tee­na on saa­da poten­ti­aa­li­set asiak­kaat sitou­tu­maan ja kom­mu­ni­koi­maan, eikä se onnis­tu pel­käl­lä myyn­ti­pu­heel­la. Kun ihmi­set tyk­kää­vät ja kom­men­toi­vat jul­kai­sui­hi­si, on myös uusien poten­ti­aa­lis­ten asiak­kai­den hel­pom­pi bon­ga­ta sinut uutis­vir­ras­ta. Ins­ta­gra­min algo­rit­mit itse asias­sa suo­si­vat nii­tä jul­kai­su­ja, jot­ka saa­vat aikaan keskustelua.

Voit esi­mer­kik­si luo­da hash­ta­gin #pir­kon­lei­po­mo, jol­la kii­te­tään seu­raa­jia hei­dän jaka­mis­taan kuvis­ta. Kun Mat­ti jakaa Ins­ta­gra­miin kuvan her­kul­li­ses­ta pul­la­het­kes­tä käyt­täen luo­maa­si hash­ta­gia, tekee hän todel­li­suu­des­sa hive­nen mark­ki­noin­tia omil­le seu­raa­jil­leen. Mai­nin­nas­ta kan­nat­taa kiit­tää ja mah­dol­li­ses­ti jul­kai­sun voi nos­taa yri­tyk­sen omaan fee­diin, mikä­li se sen tee­maan istuu.

4. Käytä relevantteja hashtageja

Hash­ta­git eli aihe­tun­nis­teet jär­jes­te­le­vät Ins­ta­gra­miin tuo­tet­tua sisäl­töä. Nii­den käyt­tä­mi­nen hel­pot­taa käyt­tä­jiä löy­tä­mään sinut bil­joo­nien jul­kai­su­jen jou­kos­ta – yri­tyk­sel­le kan­nat­taa myös luo­da oma aihe­tun­nis­te. Kun valit­set sopi­via hash­ta­ge­ja, pidä mie­les­sä muu­ta­ma seikka:

  • lii­ka on lii­kaa: vii­si tar­koin valit­tua hash­ta­gia toi­mii parem­min kuin kym­me­nen sum­man­mu­ti­kas­sa valikoitua.
  • väl­tä kulu­tet­tu­ja: esi­mer­kik­si hash­ta­git #love ja #ins­ta kät­ke­vät sisään­sä niin jär­jet­tö­män mää­rän jul­kai­su­ja, ettei aihe­tun­nis­teet anna omal­le­si mitään arvoa.
  • ole rele­vant­ti: jos kuvas­sa­si on koi­ra, älä lai­ta hash­ta­gik­si #kis­sa ihan vaan sen takia, että haluat mah­dol­li­sim­man pal­jon huomiota.

5. Älä pihistä sisällön laadussa

Vaik­ka aktii­vi­suus on tär­ke­ää, ei sen nojal­la kan­na­ta uhra­ta sisäl­lön laa­tua. Laa­du­kas sisäl­tö vetää puo­leen­sa kävi­jöi­tä ja saa hei­dät viih­ty­mään – ihmi­set halua­vat käyt­tä­mäl­leen ajal­le arvoa. Jos poten­ti­aa­li­nen asia­kas ei koe saa­van­sa sisäl­lös­tä­si tätä arvoa, hän tus­kin enää palaa sen pariin. Tee itse­si ja osaa­mi­se­si ylei­söl­le­si tutuk­si! Kun sinut tun­ne­taan per­soo­na­na ja ala­si ammat­ti­lai­se­na, ihmi­set halua­vat ostaa pal­ve­lui­ta­si. Sisäl­lön täy­tyy tuo­da siis esil­le molem­pia: sekä per­soo­naa että rau­tais­ta ammat­ti­tai­toa. Osaa­mi­ses­ta ker­to­mi­nen ei kui­ten­kaan rii­tä, vaan ihmi­set halua­vat mais­tiai­sia ennen osto­pää­tös­tään – aivan kuten kau­pas­sa ihmi­set saa­vat mais­tiais­ten muo­dos­sa tutus­tua uuteen tuot­tee­seen ennen kuin ryn­tää­vät sen kans­sa kassalle.

Ins­ta­gram on sovel­luk­sis­ta visu­aa­li­sin. Fee­dis­tä eli käyt­tä­jän sisäl­tö­sei­näs­tä pyri­tään raken­ta­maan brän­din ilmeen mukai­nen, tun­nel­maa ja vies­tiä kuvil­laan sekä videoil­laan esil­le tuo­va, yhte­näi­nen koko­nai­suus. Par­haim­mil­laan seu­raa­ja tun­nis­taa­kin omas­ta syöt­tees­tään yri­tyk­sen sisäl­lön pel­kän kuvan tai videon perus­teel­la edes vil­kai­se­mat­ta sitä, kuka jul­kai­sun on julkaissut.

6. Tee yhteistyötä yritysten sekä vaikuttajien kanssa

Yhteis­työs­sä on voi­maa. Kun yri­tyk­set suo­sit­te­le­vat toi­si­aan, tavoi­tat oman seu­raa­ja­kun­nan lisäk­si myös toi­sen yrit­tä­jän seu­raa­ja­kun­nan. Ins­ta­gram-mark­ki­noin­ti ei tar­vit­se olla yksi­näis­tä väker­tä­mis­tä: voit kokeil­la teh­dä sitä myös yhteis­mark­ki­noin­ti­na toi­sen yrit­tä­jän kanssa.

Niin vai­kut­ta­jan kuin yhteis­työy­ri­tyk­sen­kin valin­nas­sa on huo­mioi­ta­va se, että teki­jät sopi­vat toi­min­taa­si. Toi­mia­lat eivät saa lii­kaa kil­pail­la kes­ke­nään tai olla suu­res­sa ris­ti­rii­das­sa. Eten­kin vai­kut­ta­jan valin­nas­sa on huo­mioi­ta­va se, että vai­kut­ta­ja jakaa yri­tyk­sen kans­sa saman­lai­sia arvoja.

Mikä­li yhteis­työ vai­kut­ta­jan kans­sa kiin­nos­taa, mie­ti voi­si­ko blo­giyh­teis­työ olla sopi­va tapa lait­taa tulok­se­kas vai­kut­ta­ja­mark­ki­noin­ti alulle.

7. Älä julkaise mainosta ilman CTA:ta

Tämän päi­vän tai­ka­sa­na on CTA, joka on lyhen­ne englan­nin­kie­li­ses­tä sanas­ta Call To Action. Mai­nos­ta ei kan­na­ta jul­kais­ta ilman keho­tet­ta otta­maan seu­raa­va askel – CTA voi olla esi­mer­kik­si pai­ni­ke osta, varaa nyt tai tilaa uutis­kir­je. Tär­kein­tä on se, että poten­ti­aa­li­nen asia­kas tekee mai­nok­sen avul­la jotain hyö­dyl­lis­tä. CTA:n avul­la ker­rot asiak­kaal­le, mitä haluat hänen tekevän.

Muis­ta myös lukea Ins­ta­gram kuva­ko­ko joka toi­mii!

Haasteena Instagram-markkinointi? Kubla auttaa pääsemään alkuun ja eteenpäin!

Ins­ta­gram-mark­ki­noin­ti läh­tee liik­keel­le yri­tys­ti­lin luo­mi­ses­ta sekä tämän tilin seu­ran­ta­koo­din lin­kit­tä­mi­ses­tä yri­tyk­sen verk­ko­si­vuil­le. Seu­ran­ta­koo­di jäl­jit­tää mark­ki­noin­nis­ta peräi­sin ole­via asiak­kai­ta ja vas­taa osit­tain kysy­myk­seen: teho­aa­ko mai­nos? Kubla on raken­ta­nut jo tuhan­sia Ins­ta­gram-kam­pan­joi­ta ja tie­tää tasan, mil­lai­nen Ins­ta­gram-mark­ki­noin­ti osuu ja uppo­aa koh­de­ryh­mää­si. Ota mei­hin yhteyt­tä, mikä­li tah­dot menestyä!

Ota yhteyt­tä!
Instagram markkinointi
  • Lorem ipsum dolor sit amet.
  • Lorem ipsum dolor sit amet.
  • Lorem ipsum dolor sit amet.

Saman aihepiirin artikkeleita 

Tutustu myös palveluihimme! 

Kublan kanssa syntyy tulosta - takaamme sen!

Tuloksellista tekemistä

Tyypillinen asiakkaamme saa hyviä tuloksia ja viihtyy kanssamme pitkään. Tuloksellinen tekeminen onkin kaiken tekemisemme keskiössä ja teemme kaikkemme, jotta markkinointinne tulokset paranevat kerta toisensa jälkeen.

B2B-yrityksen digimarkkinointi

Ota yhteyttä

Ensimmäinen ja tärkein askel, ota yhteyttä!

  • Olemme yhteydessä sinuun seuraavan arkipäivän aikana
  • Kartoitetaan voisimmeko olla avuksi
  • Tarvittaessa voimme sopia etätapaamisen
  • Joka tapauksessa saat mukaasi pari ammattilaisen vinkkiä digimainontaasi