Mark­ki­noin­ti­bud­jet­ti on jat­ku­vas­ti tär­keäm­mäs­sä roo­lis­sa yri­tys­ten asia­kas­han­kin­nas­sa. Asiak­kaat teke­vät jat­ku­vas­ti osto­pää­tök­siä ver­kos­sa ja oikein mää­ri­tel­lyl­lä mark­ki­noin­ti­bud­je­til­la ja tulos­ten seu­ran­nal­la tavoi­tat asiak­kaat ver­kos­ta oike­aan aikaan oikeas­sa kanavassa. 

Näin yri­tyk­se­si tulee saa­maan lisää poten­ti­aa­li­sia asiak­kai­ta verk­ko­si­vuil­le ja näis­tä lopul­ta yhtey­den­ot­to­ja ja kaup­po­ja. Mää­rit­te­le siis mark­ki­noin­ti­bud­jet­ti ja seu­raa sen tuo­mia tulok­sia kuukausittain.

Markkinointibudjetti on sijoitus, jolta odotetaan tuloksia

Digi­taa­li­sen mark­ki­noin­nin avul­la voi­daan seu­ra­ta jopa päi­vä­ta­sol­la, kuin­ka yri­tyk­se­si sijoit­ta­ma mark­ki­noin­ti­bud­jet­ti tuot­taa tulok­sia. Muis­ta siis mita­ta jat­ku­vas­ti tulok­sia ja eri­tyi­ses­ti mis­tä kana­vas­ta tulok­set tule­vat yri­tyk­sel­le­si. Alla on kuva Google Ana­ly­tic­sis­ta , joka on myös sinun yri­tyk­sel­le­si ilmai­nen työ­ka­lu. Kuvan avul­la voi­daan pää­tel­lä mark­ki­noin­nin tuot­ta­vim­mat kana­vat ja kuin­ka mark­ki­noin­ti­bud­jet­ti kan­nat­taa mää­ri­tel­lä jat­kos­sa tulos­ten perusteella.

Päätä markkinointibudjetti tutkimalla toimivia kanavia Google Analyticsistä

Kuvas­ta voi­daan pää­tel­lä mis­tä kana­vis­ta yri­tyk­sen koti­si­vuil­le täl­lä het­kel­lä asiak­kaat saa­pu­vat. Kysei­sel­lä asiak­kaal­la asiak­kaat tule­vat näis­tä kana­vis­ta suu­rim­mas­ta pienimpään:

 • Some-kana­vat
 • Googlen orgaa­ni­nen eli ilmai­nen liikenne
 • Mak­set­tu mai­non­ta esi­mer­kik­si Googlesta
 • Suo­raan sivuil­le kir­joit­ta­mal­la selai­men osoi­te­kent­tään esi­mer­kik­si www.kubla.fi

Mihin kanavaan markkinointibudjetti kannattaa sijoittaa?

Yllä ole­vas­ta kuvas­ta voi­daan pää­tel­lä mak­se­tun lii­ken­teen tuo­van jopa 19 pro­sent­tia kysei­sen yri­tyk­sen verk­ko­si­vu­jen asiak­kais­ta. Tämän lisäk­si on hyvä tar­kas­tel­la yhtey­den­ot­to­jen mää­rää kana­vit­tain. Yllä ole­vas­ta kuvas­ta siis sel­vi­tim­me verk­ko­si­vuil­le tule­van lii­ken­teen, mut­ta tämän lisäk­si on tär­ke­ää tar­kis­taa yhtey­den­ot­to­jen mää­rä kana­vit­tain ja myös tämä tie­to sel­vi­ää Google Ana­ly­tics-työ­ka­lus­ta täy­sin ilmai­sek­si myös sinun yritykselle.

Markkinointibudjetti ja Google Analytics raportti

Yllä ole­van kuvan oikeas­ta lai­das­ta voi­daan pää­tel­lä “Con­ver­sions”-koh­das­ta yhtey­den­ot­to­jen mää­rä kana­vit­tain. Näin voi­daan siis pää­tel­lä “Refer­ral” -kana­van ole­van kan­nat­ta­vin kysei­sel­le yritykselle.

Autam­me mie­luus­ti sel­vit­tä­mään myös tei­dän yri­tyk­sel­le kysei­set tie­dot veloi­tuk­set­ta. Kysees­sä on nopea toi­men­pi­de ja yllä ole­vat kuvat saat­taa olla häm­men­tä­viä, mikä­li et käy­tä Google Ana­ly­tics-työ­ka­lua päi­vit­täin. Kysy siis ihmees­sä apua, mikä­li asian sel­vit­tä­mi­nen kiin­nos­taa. Asian­tun­ti­jal­le kysees­sä on nopeas­ti sel­vi­tet­tä­vät tie­dot ja autam­me mie­luus­ti tei­tä­kin sel­vit­tä­mään kysei­set tiedot.

Haluat­ko aloit­taa digi­taa­li­sen mark­ki­noin­nin tai tehos­taa nykyis­tä teke­mis­tä? Autam­me mielellämme!

Lue tarkemmin digitaalisen mainonnan palveluistamme ja ota rohkeasti yhteyttä.

Miksi kannattavin markkinoinnin kanava kannattaa selvittää?

Mark­ki­noin­ti­bud­jet­ti on help­poa mää­ri­tel­lä digi­mark­ki­noin­nin kana­viin, mikä­li kan­nat­ta­vim­mat kana­vat tie­de­tään val­miik­si. Mikä­li esi­mer­kik­si kaik­ki yri­tyk­se­si saa­mat yhtey­de­no­tot tule­vat Googlen mak­sul­li­ses­ta hakusa­na­mai­non­nas­ta ja yhtey­de­no­tot ovat myy­jie­si mukaan laa­duk­kai­ta, niin tähän kana­vaan kan­nat­taa panos­taa lisää. 

Nämä laa­duk­kaat yhtey­de­no­tot voi­vat kui­ten­kin tul­la myös sosi­aa­li­sen median kana­vis­ta, tai Googlen orgaa­ni­ses­ta lii­ken­tees­tä yri­tyk­se­si koti­si­vuil­le. Tämä sel­vi­ää ana­ly­tii­kas­ta ja näin voit panos­taa oike­aan kana­vaan. Ilman asian sel­vit­tä­mis­tä yri­tyk­se­si mark­ki­noin­ti­bud­jet­ti voi valua kan­nat­ta­mat­to­maan kana­vaan ja jou­dut jat­ku­vas­ti selit­te­le­mään sisäi­ses­ti, mik­si mark­ki­noin­ti­bud­jet­tia oli­si tär­keä nos­taa. Mikä­li taas voit näyt­tää, että mark­ki­noin­ti­bud­jet­ti on sijoi­tet­tu kan­nat­ta­vaan ja yhtey­den­ot­to­ja tuot­ta­vaan kana­vaan, niin bud­jet­tia on mui­den­kin mie­les­tä kan­nat­ta­vaa nostaa.

Tarkista markkinointibudjetti kuukausittain

Muis­ta tar­kis­taa yri­tyk­se­si käyt­tä­mä mark­ki­noin­ti­bud­jet­ti kuu­kausit­tain ja tuot­ti­ko digi­mark­ki­noin­nin kana­vat tavoit­tei­de­si mukai­ses­ti. Kana­via on hyvä tar­kas­tel­la tasai­sin välia­join ja mää­ri­tel­lä yri­tyk­sel­le­si kuu­kausit­tain raport­ti, joka käy­dään sopi­val­la hen­ki­lös­töl­lä läpi. Mark­ki­noin­nin tuot­ta­mien tulos­ten on hyvä kas­vaa ja kehit­tyä kuukausittain.

Alla on esi­merk­ki Google Ads-mai­non­nan rapor­tis­ta. Google-mai­non­taa teh­des­sä­si on tär­keä seu­ra­ta, miten mark­ki­noin­ti­bud­jet­ti tuot­ti. Lis­tal­la on lue­tel­tu­na tär­keim­mät seu­rat­ta­vat asiat liit­tyen Google-mainontaan.

 • Mai­non­nan hinta
 • Koti­si­vuil­le­si joh­ta­neet klikkaukset
 • Kon­ver­sio­pro­sent­ti, eli kuin­ka moni sadas­ta hen­ki­lös­tä otti yri­tyk­see­si yhteyttä
 • Kuin­ka moni näki yri­tyk­se­si mainoksen
 • Kuin­ka moni yri­tyk­se­si mai­nok­sen näh­neis­tä klik­ka­si mainosta
 • Kuin­ka pal­jon yksi kävi­jä yri­tyk­se­si koti­si­vuil­le maksoi
 • Mikä oli sijoi­tuk­sen­ne Googlen ensim­mäi­sel­lä hakusivulla
Markkinointibudjetin seuranta Google Analyticsista

Alla on esi­merk­ki some-rapor­tis­ta. Mark­ki­noin­ti­bud­jet­ti on hyvä mää­ri­tel­lä myös sosi­aa­li­sen median mai­non­nas­sa tar­kas­ti saa­tu­jen tulos­ten mukaan. Some-mark­ki­noin­nis­sa tär­keim­piä seu­rat­ta­via asioi­ta ovat esimerkiksi:

 • Mai­non­nan hinta
 • Kat­ta­vuus - kuin­ka moni eri ihmi­nen näki mainoksesi
 • Näyt­tö­ker­rat - kuin­ka mon­ta ker­taa nämä ihmi­set yhteen­sä näki­vät mainoksesi
 • Osa on siis näh­nyt mai­nok­se­si useam­man kerran
 • Näyt­tö­ti­heys - kuin­ka mon­ta ker­taa eri ihmi­nen on näh­nyt mai­nok­se­si (kes­ki­mää­rin täs­sä tapauk­ses­sa siis 1,8 kertaa)
 • Klik­kaus­pro­sent­ti - kuin­ka moni on kli­kan­nut mai­nos­ta­si (tyk­kää, jaa, kom­men­toi yms)
 • Klik­kauk­set verk­ko­si­vuil­le - kuin­ka moni saa­pui mai­nok­ses­ta­si kotisivuillesi
 • Verk­ko­kau­pan tuot­to - kuin­ka pal­jon mai­nok­se­si ovat tuot­ta­neet yri­tyk­se­si verk­ko­kau­pan myyntinä
 • Return on ad spend - kuin­ka monin­ker­tai­ses­ti olet saa­nut mark­ki­noin­tiin sijoi­te­tun pää­oma­si takaisin
 • Yhtey­den­ot­to - kuin­ka mon­ta yhtey­den­ot­toa olet saa­nut mai­non­ta­si avulla
Sosiaalisen median mainonta ja markkinointibudjetti

Miten edetä?

Mark­ki­noin­ti­bud­jet­ti voi olla vai­ke­aa mää­ri­tel­lä digi­taa­li­siin kana­viin, mikä­li olet vas­ta aloit­te­le­mas­sa digi­taa­lis­ta mark­ki­noin­tia. Autam­me mie­luus­ti mää­rit­te­le­mään mark­ki­noin­ti­bud­jet­tia ja voim­me yhdes­sä tut­kia mis­tä asiak­kaa­si täl­lä het­kel­lä yri­tyk­se­si koti­si­vuil­le saa­pu­vat. Tämän lisäk­si voim­me käy­dä yri­tyk­sem­me käyt­tä­mil­lä työ­ka­luil­la läpi mis­tä kana­vis­ta juu­ri sinun yri­tyk­se­si oli­si kan­nat­ta­vin­ta hank­kia lisää asiakkaita. 

Kysy roh­keas­ti apua ja käy­dään yri­tyk­se­si lii­ke­toi­min­taa läpi, sekä mää­ri­tel­lään teil­le sopi­va markkinointibudjetti.

Lue myös:
Mai­non­nan kei­not digimarkkinoinnissa

Pyy­dä apua Kublalta!
Markkinointibudjetti digitaalisessa markkinoinnissa
 • Lorem ipsum dolor sit amet.
 • Lorem ipsum dolor sit amet.
 • Lorem ipsum dolor sit amet.

Saman aihepiirin artikkeleita 

Tutustu myös palveluihimme! 

Kublan kanssa syntyy tulosta - takaamme sen!

Tuloksellista tekemistä

Tyypillinen asiakkaamme saa hyviä tuloksia ja viihtyy kanssamme pitkään. Tuloksellinen tekeminen onkin kaiken tekemisemme keskiössä ja teemme kaikkemme, jotta markkinointinne tulokset paranevat kerta toisensa jälkeen.

B2B-yrityksen digimarkkinointi

Ota yhteyttä

Ensimmäinen ja tärkein askel, ota yhteyttä!

 • Olemme yhteydessä sinuun seuraavan arkipäivän aikana
 • Kartoitetaan voisimmeko olla avuksi
 • Tarvittaessa voimme sopia etätapaamisen
 • Joka tapauksessa saat mukaasi pari ammattilaisen vinkkiä digimainontaasi