Verkkosivut yritykselle.

Verkkosivut yritykselle

Koti­si­vut ovat yri­tyk­se­si käyn­ti­kort­ti ver­kos­sa. Koti­si­vu­jen yllä­pi­to vaa­tii jat­ku­vaa työ­tä niin haku­ko­neop­ti­moin­nin, graa­fi­sen ilmeen, teks­tien kuin tek­nis­ten päi­vi­tys­ten­kin osal­ta. Hyvin raken­ne­tut, asia­kas­ta pal­ve­le­vat ja haku­ko­neis­sa näky­vä koti­si­vut kas­vat­ta­vat myyn­tiä­si hui­mas­ti.

Toi­mi­vien koti­si­vu­jen etu­na on:

  1. Lii­ken­teen kas­vu sivuil­le
  2. Haku­ko­ne­nä­ky­vyys
  3. Kon­ver­sioi­den kas­vu
  4. Brän­di­ku­van para­ne­mi­nen
  5. Pidem­mät istun­not ja asiak­kaan sitout­ta­mi­nen

Koti­si­vu­jen raken­nus­pro­ses­si on yllät­tä­vän laa­ja – tar­vit­set mm. koo­da­rin, copyw­ri­te­rin sekä graa­fi­sen suun­nit­te­li­jan. Desk­top-ver­sion lisäk­si koti­si­vu­jen on myös toi­mit­ta­va mobii­lis­sa.

Koti­si­vu­ja tulee jat­ku­vas­ti kehit­tää myös seu­raa­vien pal­ve­lui­den avul­la:

Haku­ko­neop­ti­moin­ti
Kon­ver­sio-opti­moin­ti
Web-ana­ly­tiik­ka

Sulje