Discovery Ads - uusi tapa mainostaa Googlessa 

Disco­ve­ry Ads on Googlen uusin kam­pan­ja­muo­to, jota kan­nat­taa läh­teä tes­taa­maan jo nyt. Täs­sä kir­joi­tuk­ses­sa ker­ron, mis­tä Disco­ve­ry Adsis­sa on oikein kyse ja mik­si sen teke­mi­nen juu­ri nyt kannattaa.

Discovery Ads Googlen ekosysteeemissä

Disco­ve­ry Ads on Googlen natii­vi­muo­toi­nen kam­pan­ja­muo­to. Se on itsea­sias­sa hyvin saman­lais­ta kuin esi­mer­kik­si Face­boo­kin ja Ins­ta­gra­min feedimainokset. 

Mai­nok­sia näy­te­tään Googlen Disco­ver-alus­tal­la natii­vi­mai­nos­ten tapaan uuti­sar­tik­ke­lei­den jou­kos­sa, mut­ta sen lisäk­si myös You­Tu­bes­sa ja Gmail-säh­kö­pos­tia­lus­tal­la. You­Tu­be on näis­tä alus­tois­ta suu­rin. Siel­lä mai­nok­set näky­vät soit­to­lis­to­jen välissä.

discovery-ads-esimerkki-kubla
Esi­merk­ki Disco­ve­ry Ads -mai­nok­ses­ta YouTubessa

Miksi Discovery Ads -mainonta kannattaa ottaa haltuun jo nyt?

 • Mai­nos­muo­to on uusi ja sitä käyt­tä­viä yri­tyk­siä on Suo­mes­sa vie­lä mel­ko vähän. Mai­nos­ta­mi­nen on siis täl­lä het­kel­lä edul­lis­ta, kos­ka kil­pai­lua ei vie­lä ole. Pää­set siis tes­taa­maan ja hio­maan Disco­ve­ry-mai­nok­sia­si pie­nel­lä riskillä.
 • Kos­ka kysees­sä on natii­vi­mai­nos, sitä ei miel­le­tä samal­la taval­la mai­nok­se­na kuin esi­mer­kik­si ban­ne­ri­mai­non­taa. Natii­vi­mai­nos­ta­mi­sel­la takla­taan ban­ne­ri­so­keus, joka on usein ongel­ma­na ban­ne­rien yhteydessä.
 • Uudel­leen­mark­ki­noin­ti toi­mii myös Disco­ve­ry Ads -mai­non­nan puo­lel­la. Pys­tyt siis tavoit­ta­maan verk­ko­si­vu­kä­vi­jä­si myös täs­sä uudes­sa mainoskanavassa.
 • Mai­nok­set näky­vät sii­nä het­kes­sä, kun ihmi­set ovat val­mii­ta löy­tä­mään jotain uut­ta ja ins­pi­roi­vaa. He siis surf­fai­let esi­mer­kik­si You­Tu­bes­sa etsien uut­ta kiin­nos­ta­vaa sisäl­töä. Mai­nos tulee esiin tämän kiin­nos­ta­van sisäl­lön yhtey­des­sä.  Mai­non­ta toi­mii siis eri­tyi­sen hyvin ohjaa­maan rele­vant­tia ylei­söä verk­ko­si­vus­tol­le ja sitä kaut­ta se tuo uusia asiak­kai­ta ja näin lisää kaup­paa ja/tai liidejä.
 • Mai­nok­set raken­tu­vat auto­maat­ti­ses­ti eri mai­nos­paik­koi­hin ja eri lait­teil­le. Mai­nos­ten raken­ta­mi­nen on help­poa, kun työ­ka­luun tar­vit­see vain lisä­tä tar­vit­ta­vat ele­men­tit: kuvat, logo ja teks­tit. Google hoi­taa loput. Pys­tyt teke­mään yhden kuvan mai­nok­sia tai karusel­li­mai­nok­sia, aivan kuten esi­mer­kik­si Facebookissa.
 • Pys­tyt koh­den­ta­maan moni­puo­li­ses­ti eri­lai­siin ylei­söi­hin kiin­nos­tuk­sen, haku­ko­ne­käyt­täy­ty­mi­sen ym. perus­teel­la. Pys­tyt myös laa­jen­ta­maan ole­mas­sa ole­vaa ylei­söä, esi­mer­kik­si uudel­leen­mark­ki­noin­nin yleisöä.

Haluat­ko mai­nos­taa yri­tys­tä­si Googles­sa tai saa­da tehot irti nykyi­ses­tä Google-tekemisestä?

Lue tarkemmin Google-mainonnan palveluistamme ja ota rohkeasti yhteyttä!

Muista nämä asiat kun lähdet tekemään Discovery Ads -mainontaa

 1. Kuten Googlen kaik­ki uudet mai­nos­muo­dot, myös tämä kam­pan­ja­muo­to raken­tuu vah­vas­ti teko­ä­lyn ja auto­maa­tion varaan. Täs­tä joh­tuen var­mis­ta, että mai­non­nan kon­ver­sio­seu­ran­ta var­mas­ti toi­mii ja mai­non­nan algo­rit­mit opti­moi­vat koh­ti oikei­ta tavoitteita.
 2. Mai­non­ta toi­mii sil­loin kun mai­nok­sen näkee se ylei­sö, jota tuot­tee­si ja pal­ve­lusi kiin­nos­taa. Käy­tä siis aikaa koh­de­ryh­män valin­taan ja tämän tar­pei­den tunnistamiseen.
 3. Tee AB tes­taus­ta eri mai­no­se­le­ment­tien ja ylei­sö­jen kes­ken. Näin tehos­tat mainontaa.
 4. Vaik­ka Disco­ve­ry Adsin sano­taan ole­van eri­tyi­sen toi­mi­va myyn­ti­put­ken eli fun­ne­lin lop­pu­pääs­sä, niin mai­nos­muo­to sopii hyvin myös tun­net­tuu­den kas­vat­ta­mi­seen ja brän­di­mie­li­ku­van luo­mi­seen. Älä siis taker­ru vain yhteen strategiaan.
 5. Panos­ta kuviin. Kos­ka kyse on natii­vi­mai­nok­ses­ta, kuva on tär­kein ele­ment­ti herät­tä­mään kiin­nos­tuk­sen. Jos mah­dol­lis­ta,  älä käy­tä kuvapankkikuvia.

Haluat­ko läh­teä tes­taa­maan Disco­ve­ry Ads -mai­non­taa? Kublan Google-asian­tun­ti­jat aut­ta­vat sinua  mie­lel­lään kam­pan­joi­den hal­tuu­no­tos­sa. Ota yhteyt­tä ja jutel­laan lisää!

Ota yhteyt­tä!
Discovery Ads
 • Lorem ipsum dolor sit amet.
 • Lorem ipsum dolor sit amet.
 • Lorem ipsum dolor sit amet.

Saman aihepiirin artikkeleita 

Tutustu myös palveluihimme! 

Kublan kanssa syntyy tulosta - takaamme sen!

Tuloksellista tekemistä

Tyypillinen asiakkaamme saa hyviä tuloksia ja viihtyy kanssamme pitkään. Tuloksellinen tekeminen onkin kaiken tekemisemme keskiössä ja teemme kaikkemme, jotta markkinointinne tulokset paranevat kerta toisensa jälkeen.

B2B-yrityksen digimarkkinointi

Ota yhteyttä

Ensimmäinen ja tärkein askel, ota yhteyttä!

 • Olemme yhteydessä sinuun seuraavan arkipäivän aikana
 • Kartoitetaan voisimmeko olla avuksi
 • Tarvittaessa voimme sopia etätapaamisen
 • Joka tapauksessa saat mukaasi pari ammattilaisen vinkkiä digimainontaasi