Discovery Ads - uusi tapa mainostaa Googlessa 

Disco­ve­ry Ads on Googlen uusin kam­pan­ja­muo­to, jota kan­nat­taa läh­teä tes­taa­maan jo nyt. Täs­sä kir­joi­tuk­ses­sa ker­ron, mis­tä Disco­ve­ry Adsis­sa on oikein kyse ja mik­si sen teke­mi­nen juu­ri nyt kannattaa.

Discovery Ads Googlen ekosysteeemissä

Disco­ve­ry Ads on Googlen natii­vi­muo­toi­nen kam­pan­ja­muo­to. Se on itsea­sias­sa hyvin saman­lais­ta kuin esi­mer­kik­si Face­boo­kin ja Ins­ta­gra­min feedimainokset. 

Mai­nok­sia näy­te­tään Googlen Disco­ver-alus­tal­la natii­vi­mai­nos­ten tapaan uuti­sar­tik­ke­lei­den jou­kos­sa, mut­ta sen lisäk­si myös You­Tu­bes­sa ja Gmail-säh­kö­pos­tia­lus­tal­la. You­Tu­be on näis­tä alus­tois­ta suu­rin. Siel­lä mai­nok­set näky­vät soit­to­lis­to­jen välissä.

discovery-ads-esimerkki-kubla
Esi­merk­ki Disco­ve­ry Ads -mai­nok­ses­ta YouTubessa

Miksi Discovery Ads -mainonta kannattaa ottaa haltuun jo nyt?

 • Mai­nos­muo­to on uusi ja sitä käyt­tä­viä yri­tyk­siä on Suo­mes­sa vie­lä mel­ko vähän. Mai­nos­ta­mi­nen on siis täl­lä het­kel­lä edul­lis­ta, kos­ka kil­pai­lua ei vie­lä ole. Pää­set siis tes­taa­maan ja hio­maan Disco­ve­ry-mai­nok­sia­si pie­nel­lä riskillä.
 • Kos­ka kysees­sä on natii­vi­mai­nos, sitä ei miel­le­tä samal­la taval­la mai­nok­se­na kuin esi­mer­kik­si ban­ne­ri­mai­non­taa. Natii­vi­mai­nos­ta­mi­sel­la takla­taan ban­ne­ri­so­keus, joka on usein ongel­ma­na ban­ne­rien yhteydessä.
 • Uudel­leen­mark­ki­noin­ti toi­mii myös Disco­ve­ry Ads -mai­non­nan puo­lel­la. Pys­tyt siis tavoit­ta­maan verk­ko­si­vu­kä­vi­jä­si myös täs­sä uudes­sa mainoskanavassa.
 • Mai­nok­set näky­vät sii­nä het­kes­sä, kun ihmi­set ovat val­mii­ta löy­tä­mään jotain uut­ta ja ins­pi­roi­vaa. He siis surf­fai­let esi­mer­kik­si You­Tu­bes­sa etsien uut­ta kiin­nos­ta­vaa sisäl­töä. Mai­nos tulee esiin tämän kiin­nos­ta­van sisäl­lön yhtey­des­sä.  Mai­non­ta toi­mii siis eri­tyi­sen hyvin ohjaa­maan rele­vant­tia ylei­söä verk­ko­si­vus­tol­le ja sitä kaut­ta se tuo uusia asiak­kai­ta ja näin lisää kaup­paa ja/tai liidejä.
 • Mai­nok­set raken­tu­vat auto­maat­ti­ses­ti eri mai­nos­paik­koi­hin ja eri lait­teil­le. Mai­nos­ten raken­ta­mi­nen on help­poa, kun työ­ka­luun tar­vit­see vain lisä­tä tar­vit­ta­vat ele­men­tit: kuvat, logo ja teks­tit. Google hoi­taa loput. Pys­tyt teke­mään yhden kuvan mai­nok­sia tai karusel­li­mai­nok­sia, aivan kuten esi­mer­kik­si Facebookissa.
 • Pys­tyt koh­den­ta­maan moni­puo­li­ses­ti eri­lai­siin ylei­söi­hin kiin­nos­tuk­sen, haku­ko­ne­käyt­täy­ty­mi­sen ym. perus­teel­la. Pys­tyt myös laa­jen­ta­maan ole­mas­sa ole­vaa ylei­söä, esi­mer­kik­si uudel­leen­mark­ki­noin­nin yleisöä.

Haluat­ko mai­nos­taa yri­tys­tä­si Googles­sa tai saa­da tehot irti nykyi­ses­tä Google-tekemisestä?

Lue tarkemmin Google-mainonnan palveluistamme ja ota rohkeasti yhteyttä!

Muista nämä asiat kun lähdet tekemään Discovery Ads -mainontaa

 1. Kuten Googlen kaik­ki uudet mai­nos­muo­dot, myös tämä kam­pan­ja­muo­to raken­tuu vah­vas­ti teko­ä­lyn ja auto­maa­tion varaan. Täs­tä joh­tuen var­mis­ta, että mai­non­nan kon­ver­sio­seu­ran­ta var­mas­ti toi­mii ja mai­non­nan algo­rit­mit opti­moi­vat koh­ti oikei­ta tavoitteita.
 2. Mai­non­ta toi­mii sil­loin kun mai­nok­sen näkee se ylei­sö, jota tuot­tee­si ja pal­ve­lusi kiin­nos­taa. Käy­tä siis aikaa koh­de­ryh­män valin­taan ja tämän tar­pei­den tunnistamiseen.
 3. Tee AB tes­taus­ta eri mai­no­se­le­ment­tien ja ylei­sö­jen kes­ken. Näin tehos­tat mainontaa.
 4. Vaik­ka Disco­ve­ry Adsin sano­taan ole­van eri­tyi­sen toi­mi­va myyn­ti­put­ken eli fun­ne­lin lop­pu­pääs­sä, niin mai­nos­muo­to sopii hyvin myös tun­net­tuu­den kas­vat­ta­mi­seen ja brän­di­mie­li­ku­van luo­mi­seen. Älä siis taker­ru vain yhteen strategiaan.
 5. Panos­ta kuviin. Kos­ka kyse on natii­vi­mai­nok­ses­ta, kuva on tär­kein ele­ment­ti herät­tä­mään kiin­nos­tuk­sen. Jos mah­dol­lis­ta,  älä käy­tä kuvapankkikuvia.

Haluat­ko läh­teä tes­taa­maan Disco­ve­ry Ads -mai­non­taa? Kublan Google-asian­tun­ti­jat aut­ta­vat sinua  mie­lel­lään kam­pan­joi­den hal­tuu­no­tos­sa. Ota yhteyt­tä ja jutel­laan lisää!

Ota yhteyt­tä!
Discovery Ads
 • Lorem ipsum dolor sit amet.
 • Lorem ipsum dolor sit amet.
 • Lorem ipsum dolor sit amet.

Saman aihepiirin artikkeleita 

Tutustu myös palveluihimme! 

Miten saat yrityksesi kassan kilisemään?

Maksuton 15 minuutin etätapaaminen

Mitkä ovat tärkeimmät toimenpiteet sinun yrityksellesi juuri nyt? Varaa maksuton etäpalaveri Kublan toimitusjohtajan Kalle Santalahden kanssa. Käymme läpi mitä yrityksesi tekee ja mitä nykyisessä markkinatilanteessa kannattaa tehdä seuraavaksi.

Valitse sopiva vapaa aika ja varaa heti!

Ota yhteyttä

Ensimmäinen ja tärkein askel, ota yhteyttä!

 • Olemme yhteydessä sinuun seuraavan arkipäivän aikana
 • Kartoitetaan voisimmeko olla avuksi
 • Tarvittaessa voimme sopia etätapaamisen
 • Joka tapauksessa saat mukaasi pari ammattilaisen vinkkiä digimainontaasi

029 3700 290
asiakaspalvelu@kubla.fi

Kubla Oy
Ilmalankatu 2 A
(MTV:n päärakennus)
00240 Helsinki

Kubla Marketing Inc.
31 NE 17th St
Miami Florida 33132

Kaikki yhteystiedot >

Digimarkkinointivinkit sähköpostiisi!

Tilaamalla uutis­kirjeen annat meille luvan käsitellä tietojasi tieto­suoja­selosteemme mukaisesti. Voit perua luvan koska tahansa. Emme ikinä jaa tietojasi kolmansille osapuolille.

© Markkinointitoimisto Kubla Oy