Videomainokset YouTubessa 

You­Tu­bes­sa pys­tyt mai­nos­ta­maan monen­lai­sil­la video­for­maa­teil­la ja välil­lä voi­kin olla han­ka­laa päät­tää, mit­kä You­Tu­be mai­nok­set sopi­vat juu­ri omaan tar­koi­tuk­seen. Täs­sä artik­ke­lis­sa paneu­dun tar­kem­min eri video­mai­nos­muo­toi­hin ja sii­hen, mis­sä tilan­tees­sa mitä­kin for­maat­tia kan­nat­taa hyödyntää. 

Videomainosmuodot YouTubessa

You­Tu­be mai­nok­set kan­nat­taa vali­ta sen mukaan, mitä haluat mark­ki­noin­nil­la ja mai­non­nal­la saa­vut­taa. Mitä videoil­la tavoi­tel­laan? Tämän lisäk­si on hyvä miet­tiä kenel­le koh­den­net­tua mai­non­taa ollaan teke­mäs­sä eli kuka on yleisö?

Google tar­jo­aa usei­ta eri mai­nos­muo­to­ja vas­taa­maan eri mark­ki­noin­nin tavoit­tei­siin: haluat­ko kas­vat­taa tun­net­tuut­ta, vai­kut­taa har­kin­taan, vai ohja­ta koh­ti toi­min­taa. Kun tie­dät, mihin näis­tä kol­mes­ta vai­hees­ta haluat iskeä mai­non­nal­la kiin­ni, sinun on hel­pom­paa päät­tää mitä mai­nos­muo­toa läh­det kokeilemaan.

Ohitettavat in-stream mainokset

Googlen ohi­tet­ta­vat In-stream mai­nok­set ovat mai­nok­sia, jot­ka pys­tyy ohit­ta­maan vii­den sekun­nin kat­se­lun jäl­keen. Kat­se­lut tal­len­tu­vat videoi­hin jul­ki­sik­si näy­töik­si, jos video­ta kat­so­taan yli 11 sekun­tia eli sen vuok­si video kan­nat­taa­kin suun­ni­tel­la yli 11 sekun­tia kestäväksi.

Ohi­tet­ta­vat in-stream mai­nok­set tule­vat näky­viin You­Tu­be-videoi­den edel­lä, aika­na ja jäl­keen. In-stream mai­nok­set pyö­ri­vät You­Tu­bes­sa sekä Google video­kump­pa­nei­den sivus­toil­la sekä sovelluksissa.

Ohi­tet­ta­vis­sa In-Stream mai­nok­sis­ta mak­sat pää­sään­töi­ses­ti sil­loin kun katsoja

 • kat­soo video­mai­nos­ta 30 sekun­tia (tai kat­soo mai­nok­sen koko­naan, jos se on alle 30 sekun­tia pitkä)
 • rea­goi mai­nok­seen, esim. klik­kaa mai­nok­ses­ta mai­nos­ta­jan verkkosivustolle

Ohi­tet­ta­vat in-stream You­Tu­be mai­nok­set sopi­vat eri­tyi­ses­ti het­keen, kun hen­ki­lö har­kit­see jon­kun tuotteen/palvelun osta­mis­ta. Täs­sä tilan­tees­sa hen­ki­lö jo tun­tee tuotteen/palvelun ja hän­tä pitää muis­tut­taa ja vakuut­taa. Jos haluat saa­da lii­de­jä, kas­vat­taa myyn­tiä tai lisä­tä verk­ko­si­vus­to­si lii­ken­net­tä, kan­nat­taa sinun tes­ta­ta ohi­tet­ta­va in-stream -mai­nos­ta YouTubessa.

Ohi­tet­ta­vien In-Stream-mai­nok­sien hyö­dyt:

 • Enem­män aikaa ker­toa tari­na ver­rat­tu­na mui­hin mainosmuotoihin
 • Näyt­tö­poh­jai­nen hin­noit­te­lu takaa sen, että mak­sat vain niis­tä näy­töis­tä, jois­ta toden­nä­köi­ses­ti myös tuo­vat myyntiä
ohitettava-instream-youtube-mainos
Ohi­tet­ta­va In-Stream -mainos

Ei-ohitettavat in-stream-mainokset

Ei-ohi­tet­ta­vat in-stream-mai­nok­set kes­tä­vät enin­tään 15 sekun­tia eikä nii­tä pys­ty nimen­sä mukai­ses­ti ohit­ta­maan. Mai­nok­sia näy­te­tään You­Tu­bes­sa ja Googlen video­kump­pa­nien sivus­toil­la ja sovel­luk­sis­sa videoi­den edel­lä, aika­na tai jälkeen.

Ei-ohi­tet­ta­va mai­nos muis­tut­taa kai­kis­ta mai­nos­muo­dois­ta eni­ten perin­teis­tä TV-mai­nos­ta. Jos siis sinul­la on koke­mus­ta TV-mai­non­nas­ta ja haluat siir­tyä digiin, tämä mai­nos­muo­to on luon­nol­li­nen väy­lä sinne.

Jos kam­pan­ja­ta­voit­tee­si on tun­net­tuu­den ja brän­di­tie­toi­suu­den lisää­mi­nen, voi ei-ohi­tet­ta­va in-stream-mai­nos olla sinul­le sopi­va valinta.

Ei-ohi­tet­ta­vien in-stream mai­nos­ten hyö­dyt:

 • Kor­kea huo­mio­ar­vo - mai­nos­ta ei voi ohit­taa, joten sinul­la on kat­so­jan huo­mio koko mai­nok­sen ajan
 • Enem­män aikaa ker­toa tari­na ver­rat­tua ohi­tet­ta­vaan in-stream mainontaan
 • For­maat­ti täy­den­tää samaan aikaan teh­tä­vää TV-mainoskampanjointia

Puskuri- eli bumper-mainokset

Pää­asias­sa mobii­lis­sa pyö­ri­vät pus­ku­ri­mai­nok­set eli bum­per-mai­nok­set on teh­ty kas­vat­ta­maan brändin/tuotteen/palvelun tun­net­tuut­ta sekä levit­tä­mään bränditietoisuutta.

Pus­ku­ri­mai­nok­set ovat lyhyi­tä, kuu­den sekun­nin mai­nok­sia, joi­ta ei pys­ty ohit­ta­maan. Ne tule­vat näky­viin toi­sen videon edel­lä, aika­na tai jäl­keen You­Tu­bes­sa sekä Googlen video­kump­pa­nei­den sivuil­la ja sovelluksissa.

Pus­ku­ri­mai­nok­sil­la pys­ty­tään saa­vut­ta­maan laa­ja peit­to koh­de­ryh­mäs­sä.  Mak­su tapah­tuu per 1000 mai­nos­näyt­töä (CPM) toi­sin kuin esi­mer­kik­si ohi­tet­ta­vis­sa in-stream mai­nok­sis­sa, joi­den tapauk­ses­sa mak­sat vain sil­loin kun mai­nos­ta kat­so­taan tiet­ty aika (CPV). Kai­kis­ta in-stream for­maa­teis­ta pus­ku­ri­mai­nok­sel­la on yleen­sä alhai­sin CPM-hinta.

Bum­per-mai­nos­ten hyö­ty­jä ovat

 • Mak­si­maa­li­nen tavoit­ta­vuus kohderyhmässä
 • Edul­li­nen hinta
 • Kor­kea huo­mio­ar­vo - mai­nos­ta ei voi ohit­taa, joten sinul­la on kat­so­jan huo­mio koko mai­nok­sen ajan

Haluat­ko mai­nos­taa yri­tys­tä­si Googles­sa tai saa­da tehot irti nykyi­ses­tä Google-tekemisestä?

Lue tarkemmin Google-mainonnan palveluistamme ja ota rohkeasti yhteyttä!

Video Discovery -mainokset

Video Disco­ve­ry -mai­nok­sia käy­te­tään sii­hen, kun halu­taan mai­nos­taa ole­mas­sa ole­via video­si­säl­tö­jä. Mai­nok­set sisäl­tä­vät videos­ta pie­nen kuvan ja teks­tin. Tar­koi­tus on hou­ku­tel­la käyt­tä­jiä klik­kaa­maan pik­ku­ku­vaa ja sitä kaut­ta pää­tyä You­Tu­be-kana­val­le kat­so­maan video. Video Disco­ve­ry -mai­nok­set tule­vat esiin esi­mer­kik­si You­Tu­be-videoi­den vie­reen, osa­na You­Tu­be-haku­tu­lok­sia tai You­Tu­ben etusi­vul­le mobiilissa.

Video Disco­ve­ry -mai­non­ta on kus­tan­nus­te­ho­kas­ta, sil­lä mak­sat vain sil­loin kun käyt­tä­jä klik­kaa mai­nos­ta. Näy­töt ovat ilmaisia.

Video Disco­ve­ry -mai­nos­muo­toa kan­nat­taa testata

 • kun haluat vah­vis­taa tuot­teen tai brän­din harkintaa
 • kun olet luo­nut uut­ta sisäl­töä You­Tu­be-kana­val­le­si, täl­lä mai­nos­muo­dol­la saat sisäl­löl­le tehok­kaas­ti katsojia

Outstream-mainokset

Kun video­mai­nok­sien halu­taan näky­vän pel­käs­tään You­Tu­ben ulko­puo­lel­la, for­maat­ti­va­lin­ta­si on out­stream-video­mai­nos. Mai­nok­set näky­vät pel­käs­tään Googlen video­kump­pa­nei­den sivus­toil­la sekä sovel­luk­sis­sa eli nii­tä ei näy­te­tä You­Tu­bes­sa. Out­stream-mai­nok­set teh­dään pel­käs­tään mobiililaitteelle.

Out­stream-mai­nok­sis­sa mak­sat tuhan­nen näky­vän impres­sion eli mai­nos­näy­tön hin­nan perus­teel­la. Sinua veloi­te­taan sil­loin kun video­ta on kat­sot­tu vähin­tään kah­den sekun­nin ajan ja mai­nok­ses­ta on täy­ty­nyt olla näy­töl­lä näky­vis­sä enem­män kuin 50%.

Out­stream-mai­nok­sia kan­nat­taa eri­tyi­ses­ti käyt­tää, jos haluat laa­jen­taa mai­nos­te­si tavoit­ta­vuut­ta. Mai­nos­ten avul­la kas­va­tat tehok­kaas­ti brän­di­tie­toi­suut­ta ja peit­toa koh­de­ryh­mäs­sä. Puhu­taan siis tun­net­tuu­den lisäämisestä.

Out­stream mai­nos­ten hyödyt:

 • Tavoi­tat enem­män koh­de­ryh­mää eri sivus­toil­la ja sovelluksissa
 • Mak­sat vain näky­vis­tä näy­töis­tä eli käyt­tä­jät todel­la näke­vät mainokset

Masthead

Mast­hea­dit ovat kai­kis­ta You­Tu­be mai­nok­sis­ta teh­ty eri­tyi­ses­ti uuden tuot­teen tai pal­ve­lun tun­net­tuu­den lisää­mi­sek­si ja suu­ren ylei­sö­mas­san tavoit­ta­mi­sek­si lyhyes­sä ajassa.

Mast­hea­de­ja voi käyt­tää vain Google-myy­jän kaut­ta teh­tä­vän varauk­sen perus­teel­la ja tämän vuok­si veloi­tus­kin poik­ke­aa muis­ta mai­nos­muo­dois­ta. Sinua veloi­te­taan kiin­teän päi­vä­koh­tai­sen hin­nan (CPD) tai tuhan­nen mai­nos­näy­tön hin­nan (CPM) perusteella.

Mast­hea­dit pyö­ri­vät You­Tu­ben etusi­vul­la ja kotisyötteessä.

Mast­hea­din hyödyt:

 • Tun­net­tuu­den levit­tä­mi­nen nopeasti
 • Mai­nos­paik­ka takaa suu­ren vai­kut­ta­vuu­den sekä näkyvyyden
 • Laa­ja peit­to lyhyes­sä ajassa

Tuottavatko YouTube mainokset päänvaivaa?

Ei hätää, vaik­ka You­Tu­be mai­nok­set ei vie­lä ole täy­sin hans­kas­sa. Me Kublal­la autam­me sinua mie­li­hy­vin sekä You­Tu­ben että Google-mai­non­nan hal­tuu­no­tos­sa koko­nai­suu­des­saan tai kes­kit­tyen juu­ri nii­hin kana­viin, jot­ka ovat jär­ke­viä tavoit­tei­sii­si näh­den. Ota siis roh­keas­ti yhteyt­tä niin jutellaan!

Ota yhteyt­tä!
youtube-mainokset
 • Lorem ipsum dolor sit amet.
 • Lorem ipsum dolor sit amet.
 • Lorem ipsum dolor sit amet.

Katso mitä Kublan asiakkailla on sanottavaa 

Jos joku kysyy mul­ta Kublas­ta niin mä voin kyl­lä ihan läm­pi­mäs­ti suositella.”

- Camil­la Aho, Camil­la Aho Oy

Kyl­lä voin suo­si­tel­la Kublaa. Ne puhuu maan­lä­hei­ses­ti ja on oikeas­ti asiak­kaan apuna.”

- Mar­ko Lind­qvist, Perk­ko Oy

Me ollaan saa­tu pal­jon uusia lii­de­jä ja rek­ry­jä ja näky­vyyt­tä rele­van­teis­sa koh­de­ryh­mis­sä. Kan­nat­taa ehdot­to­mas­ti läh­teä kokei­le­maan Kublaa.”

- Mik­ko Laak­ko­nen, Cloud2

Saman aihepiirin artikkeleita 

Tutustu myös palveluihimme! 

Kublan kanssa syntyy tulosta - takaamme sen!

Täysi tyytyväisyystakuu

Tyypillinen asiakkaamme saa hyviä tuloksia ja viihtyy kanssamme pitkään. Takaamme tulokset myös sinun yrityksellesi. Kaupan päälle pistämme vielä 500€ omista rahoistamme markkinointibudjettiisi. Miltä kuulostaa?

Ota yhteyttä

Ensimmäinen ja tärkein askel, ota yhteyttä!

 • Olemme yhteydessä sinuun seuraavan arkipäivän aikana
 • Kartoitetaan voisimmeko olla avuksi
 • Tarvittaessa voimme sopia etätapaamisen
 • Joka tapauksessa saat mukaasi pari ammattilaisen vinkkiä digimainontaasi

029 3700 290
asiakaspalvelu@kubla.fi

Kubla Oy
Ilmalankatu 2 A
(MTV:n päärakennus)
00240 Helsinki

Kubla Marketing Inc.
31 NE 17th St
Miami Florida 33132

Kaikki yhteystiedot >

Digimarkkinointivinkit sähköpostiisi!

Tilaamalla uutis­kirjeen annat meille luvan käsitellä tietojasi tieto­suoja­selosteemme mukaisesti. Voit perua luvan koska tahansa. Emme ikinä jaa tietojasi kolmansille osapuolille.

© Markkinointitoimisto Kubla Oy