Videomainokset YouTubessa 

You­Tu­bes­sa pys­tyt mai­nos­ta­maan monen­lai­sil­la video­for­maa­teil­la ja välil­lä voi­kin olla han­ka­laa päät­tää, mit­kä You­Tu­be mai­nok­set sopi­vat juu­ri omaan tar­koi­tuk­seen. Täs­sä artik­ke­lis­sa paneu­dun tar­kem­min eri video­mai­nos­muo­toi­hin ja sii­hen, mis­sä tilan­tees­sa mitä­kin for­maat­tia kan­nat­taa hyödyntää. 

Videomainosmuodot YouTubessa

You­Tu­be mai­nok­set kan­nat­taa vali­ta sen mukaan, mitä haluat mark­ki­noin­nil­la ja mai­non­nal­la saa­vut­taa. Mitä videoil­la tavoi­tel­laan? Tämän lisäk­si on hyvä miet­tiä kenel­le koh­den­net­tua mai­non­taa ollaan teke­mäs­sä eli kuka on yleisö?

Google tar­jo­aa usei­ta eri mai­nos­muo­to­ja vas­taa­maan eri mark­ki­noin­nin tavoit­tei­siin: haluat­ko kas­vat­taa tun­net­tuut­ta, vai­kut­taa har­kin­taan, vai ohja­ta koh­ti toi­min­taa. Kun tie­dät, mihin näis­tä kol­mes­ta vai­hees­ta haluat iskeä mai­non­nal­la kiin­ni, sinun on hel­pom­paa päät­tää mitä mai­nos­muo­toa läh­det kokeilemaan.

Ohitettavat in-stream mainokset

Googlen ohi­tet­ta­vat In-stream mai­nok­set ovat mai­nok­sia, jot­ka pys­tyy ohit­ta­maan vii­den sekun­nin kat­se­lun jäl­keen. Kat­se­lut tal­len­tu­vat videoi­hin jul­ki­sik­si näy­töik­si, jos video­ta kat­so­taan yli 11 sekun­tia eli sen vuok­si video kan­nat­taa­kin suun­ni­tel­la yli 11 sekun­tia kestäväksi.

Ohi­tet­ta­vat in-stream mai­nok­set tule­vat näky­viin You­Tu­be-videoi­den edel­lä, aika­na ja jäl­keen. In-stream mai­nok­set pyö­ri­vät You­Tu­bes­sa sekä Google video­kump­pa­nei­den sivus­toil­la sekä sovelluksissa.

Ohi­tet­ta­vis­sa In-Stream mai­nok­sis­ta mak­sat pää­sään­töi­ses­ti sil­loin kun katsoja

 • kat­soo video­mai­nos­ta 30 sekun­tia (tai kat­soo mai­nok­sen koko­naan, jos se on alle 30 sekun­tia pitkä)
 • rea­goi mai­nok­seen, esim. klik­kaa mai­nok­ses­ta mai­nos­ta­jan verkkosivustolle

Ohi­tet­ta­vat in-stream You­Tu­be mai­nok­set sopi­vat eri­tyi­ses­ti het­keen, kun hen­ki­lö har­kit­see jon­kun tuotteen/palvelun osta­mis­ta. Täs­sä tilan­tees­sa hen­ki­lö jo tun­tee tuotteen/palvelun ja hän­tä pitää muis­tut­taa ja vakuut­taa. Jos haluat saa­da lii­de­jä, kas­vat­taa myyn­tiä tai lisä­tä verk­ko­si­vus­to­si lii­ken­net­tä, kan­nat­taa sinun tes­ta­ta ohi­tet­ta­va in-stream -mai­nos­ta YouTubessa.

Ohi­tet­ta­vien In-Stream-mai­nok­sien hyö­dyt:

 • Enem­män aikaa ker­toa tari­na ver­rat­tu­na mui­hin mainosmuotoihin
 • Näyt­tö­poh­jai­nen hin­noit­te­lu takaa sen, että mak­sat vain niis­tä näy­töis­tä, jois­ta toden­nä­köi­ses­ti myös tuo­vat myyntiä
ohitettava-instream-youtube-mainos
Ohi­tet­ta­va In-Stream -mainos

Ei-ohitettavat in-stream-mainokset

Ei-ohi­tet­ta­vat in-stream-mai­nok­set kes­tä­vät enin­tään 15 sekun­tia eikä nii­tä pys­ty nimen­sä mukai­ses­ti ohit­ta­maan. Mai­nok­sia näy­te­tään You­Tu­bes­sa ja Googlen video­kump­pa­nien sivus­toil­la ja sovel­luk­sis­sa videoi­den edel­lä, aika­na tai jälkeen.

Ei-ohi­tet­ta­va mai­nos muis­tut­taa kai­kis­ta mai­nos­muo­dois­ta eni­ten perin­teis­tä TV-mai­nos­ta. Jos siis sinul­la on koke­mus­ta TV-mai­non­nas­ta ja haluat siir­tyä digiin, tämä mai­nos­muo­to on luon­nol­li­nen väy­lä sinne.

Jos kam­pan­ja­ta­voit­tee­si on tun­net­tuu­den ja brän­di­tie­toi­suu­den lisää­mi­nen, voi ei-ohi­tet­ta­va in-stream-mai­nos olla sinul­le sopi­va valinta.

Ei-ohi­tet­ta­vien in-stream mai­nos­ten hyö­dyt:

 • Kor­kea huo­mio­ar­vo - mai­nos­ta ei voi ohit­taa, joten sinul­la on kat­so­jan huo­mio koko mai­nok­sen ajan
 • Enem­män aikaa ker­toa tari­na ver­rat­tua ohi­tet­ta­vaan in-stream mainontaan
 • For­maat­ti täy­den­tää samaan aikaan teh­tä­vää TV-mainoskampanjointia

Puskuri- eli bumper-mainokset

Pää­asias­sa mobii­lis­sa pyö­ri­vät pus­ku­ri­mai­nok­set eli bum­per-mai­nok­set on teh­ty kas­vat­ta­maan brändin/tuotteen/palvelun tun­net­tuut­ta sekä levit­tä­mään bränditietoisuutta.

Pus­ku­ri­mai­nok­set ovat lyhyi­tä, kuu­den sekun­nin mai­nok­sia, joi­ta ei pys­ty ohit­ta­maan. Ne tule­vat näky­viin toi­sen videon edel­lä, aika­na tai jäl­keen You­Tu­bes­sa sekä Googlen video­kump­pa­nei­den sivuil­la ja sovelluksissa.

Pus­ku­ri­mai­nok­sil­la pys­ty­tään saa­vut­ta­maan laa­ja peit­to koh­de­ryh­mäs­sä.  Mak­su tapah­tuu per 1000 mai­nos­näyt­töä (CPM) toi­sin kuin esi­mer­kik­si ohi­tet­ta­vis­sa in-stream mai­nok­sis­sa, joi­den tapauk­ses­sa mak­sat vain sil­loin kun mai­nos­ta kat­so­taan tiet­ty aika (CPV). Kai­kis­ta in-stream for­maa­teis­ta pus­ku­ri­mai­nok­sel­la on yleen­sä alhai­sin CPM-hinta.

Bum­per-mai­nos­ten hyö­ty­jä ovat

 • Mak­si­maa­li­nen tavoit­ta­vuus kohderyhmässä
 • Edul­li­nen hinta
 • Kor­kea huo­mio­ar­vo - mai­nos­ta ei voi ohit­taa, joten sinul­la on kat­so­jan huo­mio koko mai­nok­sen ajan

Haluat­ko mai­nos­taa yri­tys­tä­si Googles­sa tai saa­da tehot irti nykyi­ses­tä Google-tekemisestä?

Lue tarkemmin Google-mainonnan palveluistamme ja ota rohkeasti yhteyttä!

Video Discovery -mainokset

Video Disco­ve­ry -mai­nok­sia käy­te­tään sii­hen, kun halu­taan mai­nos­taa ole­mas­sa ole­via video­si­säl­tö­jä. Mai­nok­set sisäl­tä­vät videos­ta pie­nen kuvan ja teks­tin. Tar­koi­tus on hou­ku­tel­la käyt­tä­jiä klik­kaa­maan pik­ku­ku­vaa ja sitä kaut­ta pää­tyä You­Tu­be-kana­val­le kat­so­maan video. Video Disco­ve­ry -mai­nok­set tule­vat esiin esi­mer­kik­si You­Tu­be-videoi­den vie­reen, osa­na You­Tu­be-haku­tu­lok­sia tai You­Tu­ben etusi­vul­le mobiilissa.

Video Disco­ve­ry -mai­non­ta on kus­tan­nus­te­ho­kas­ta, sil­lä mak­sat vain sil­loin kun käyt­tä­jä klik­kaa mai­nos­ta. Näy­töt ovat ilmaisia.

Video Disco­ve­ry -mai­nos­muo­toa kan­nat­taa testata

 • kun haluat vah­vis­taa tuot­teen tai brän­din harkintaa
 • kun olet luo­nut uut­ta sisäl­töä You­Tu­be-kana­val­le­si, täl­lä mai­nos­muo­dol­la saat sisäl­löl­le tehok­kaas­ti katsojia

Outstream-mainokset

Kun video­mai­nok­sien halu­taan näky­vän pel­käs­tään You­Tu­ben ulko­puo­lel­la, for­maat­ti­va­lin­ta­si on out­stream-video­mai­nos. Mai­nok­set näky­vät pel­käs­tään Googlen video­kump­pa­nei­den sivus­toil­la sekä sovel­luk­sis­sa eli nii­tä ei näy­te­tä You­Tu­bes­sa. Out­stream-mai­nok­set teh­dään pel­käs­tään mobiililaitteelle.

Out­stream-mai­nok­sis­sa mak­sat tuhan­nen näky­vän impres­sion eli mai­nos­näy­tön hin­nan perus­teel­la. Sinua veloi­te­taan sil­loin kun video­ta on kat­sot­tu vähin­tään kah­den sekun­nin ajan ja mai­nok­ses­ta on täy­ty­nyt olla näy­töl­lä näky­vis­sä enem­män kuin 50%.

Out­stream-mai­nok­sia kan­nat­taa eri­tyi­ses­ti käyt­tää, jos haluat laa­jen­taa mai­nos­te­si tavoit­ta­vuut­ta. Mai­nos­ten avul­la kas­va­tat tehok­kaas­ti brän­di­tie­toi­suut­ta ja peit­toa koh­de­ryh­mäs­sä. Puhu­taan siis tun­net­tuu­den lisäämisestä.

Out­stream mai­nos­ten hyödyt:

 • Tavoi­tat enem­män koh­de­ryh­mää eri sivus­toil­la ja sovelluksissa
 • Mak­sat vain näky­vis­tä näy­töis­tä eli käyt­tä­jät todel­la näke­vät mainokset

Masthead

Mast­hea­dit ovat kai­kis­ta You­Tu­be mai­nok­sis­ta teh­ty eri­tyi­ses­ti uuden tuot­teen tai pal­ve­lun tun­net­tuu­den lisää­mi­sek­si ja suu­ren ylei­sö­mas­san tavoit­ta­mi­sek­si lyhyes­sä ajassa.

Mast­hea­de­ja voi käyt­tää vain Google-myy­jän kaut­ta teh­tä­vän varauk­sen perus­teel­la ja tämän vuok­si veloi­tus­kin poik­ke­aa muis­ta mai­nos­muo­dois­ta. Sinua veloi­te­taan kiin­teän päi­vä­koh­tai­sen hin­nan (CPD) tai tuhan­nen mai­nos­näy­tön hin­nan (CPM) perusteella.

Mast­hea­dit pyö­ri­vät You­Tu­ben etusi­vul­la ja kotisyötteessä.

Mast­hea­din hyödyt:

 • Tun­net­tuu­den levit­tä­mi­nen nopeasti
 • Mai­nos­paik­ka takaa suu­ren vai­kut­ta­vuu­den sekä näkyvyyden
 • Laa­ja peit­to lyhyes­sä ajassa

Tuottavatko YouTube mainokset päänvaivaa?

Ei hätää, vaik­ka You­Tu­be mai­nok­set ei vie­lä ole täy­sin hans­kas­sa. Me Kublal­la autam­me sinua mie­li­hy­vin sekä You­Tu­ben että Google-mai­non­nan hal­tuu­no­tos­sa koko­nai­suu­des­saan tai kes­kit­tyen juu­ri nii­hin kana­viin, jot­ka ovat jär­ke­viä tavoit­tei­sii­si näh­den. Ota siis roh­keas­ti yhteyt­tä niin jutellaan!

Ota yhteyt­tä!
youtube-mainokset
 • Lorem ipsum dolor sit amet.
 • Lorem ipsum dolor sit amet.
 • Lorem ipsum dolor sit amet.

Katso mitä Kublan asiakkailla on sanottavaa 

Jos joku kysyy mul­ta Kublas­ta niin mä voin kyl­lä ihan läm­pi­mäs­ti suositella.”

- Camil­la Aho, Camil­la Aho Oy

Kyl­lä voin suo­si­tel­la Kublaa. Ne puhuu maan­lä­hei­ses­ti ja on oikeas­ti asiak­kaan apuna.”

- Mar­ko Lind­qvist, Perk­ko Oy

Me ollaan saa­tu pal­jon uusia lii­de­jä ja rek­ry­jä ja näky­vyyt­tä rele­van­teis­sa koh­de­ryh­mis­sä. Kan­nat­taa ehdot­to­mas­ti läh­teä kokei­le­maan Kublaa.”

- Mik­ko Laak­ko­nen, Cloud2

Saman aihepiirin artikkeleita 

Tutustu myös palveluihimme! 

Kublan kanssa syntyy tulosta - takaamme sen!

Tuloksellista tekemistä

Tyypillinen asiakkaamme saa hyviä tuloksia ja viihtyy kanssamme pitkään. Tuloksellinen tekeminen onkin kaiken tekemisemme keskiössä ja teemme kaikkemme, jotta markkinointinne tulokset paranevat kerta toisensa jälkeen.

Digimarkkinointitoimisto Kubla Helsinki

Ota yhteyttä

Ensimmäinen ja tärkein askel, ota yhteyttä!

 • Olemme yhteydessä sinuun seuraavan arkipäivän aikana
 • Kartoitetaan voisimmeko olla avuksi
 • Tarvittaessa voimme sopia etätapaamisen
 • Joka tapauksessa saat mukaasi pari ammattilaisen vinkkiä digimainontaasi

040 657 5516
asiakaspalvelu@kubla.fi

Kubla Oy
Valimotie 13 A
00380 Helsinki

Kubla Marketing Inc.
31 NE 17th St
Miami Florida 33132

Kaikki yhteystiedot >

Digimarkkinointivinkit sähköpostiisi!

Tilaamalla uutis­kirjeen annat meille luvan käsitellä tietojasi tieto­suoja­selosteemme mukaisesti. Voit perua luvan koska tahansa. Emme ikinä jaa tietojasi kolmansille osapuolille.

© Markkinointitoimisto Kubla Oy