B2C mainonta Facebookissa 

Face­book on tär­keä kana­va kai­kil­le lii­ke­toi­min­taa teke­vil­le. Vii­mei­sim­pien tie­to­jen mukaan Face­boo­kil­la on 2,7 mil­jar­dia aktii­vis­ta kuu­kausit­tais­ta käyt­tä­jää. Tähän jouk­koon mah­tuu toden­nä­köi­ses­ti lähes jokai­sen lii­ke­toi­min­nan asiak­kai­ta, sik­si myös B2C mai­non­ta Face­boo­kis­sa on suo­si­tel­ta­va vaihtoehto.

Sen lisäk­si, että Face­boo­kil­la on val­ta­vas­ti käyt­tä­jiä niin sil­lä on myös pal­jon eri­lais­ta tie­toa käyt­tä­jis­tään. Täl­lai­nen kat­ta­va tie­to­pank­ki tar­jo­aa hyviä mah­dol­li­suu­ksia B2C mai­non­taan Facebookissa.

Face­boo­kil­la on myös oma mai­nos­työ­ka­lun­sa, jol­la mai­nos­ten luo­mi­nen onnis­tuu.  B2C mai­non­ta Face­boo­kis­sa sisäl­tää kivan bonuk­sen sil­lä Ins­ta­gram on Face­boo­kin omis­tuk­ses­sa ja Ins­ta­gram mai­nos­ten suun­nit­te­lu ja jul­kai­su onnis­tuu­kin suo­raan Face­boo­kin mainostyökalusta.

B2C mainonta Facebookissa - Step by Step

Seu­raa­vak­si sel­keät ste­pit miten B2C mai­non­ta kan­nat­taa aloit­taa, monil­la teis­tä ensim­mäi­nen koh­ta onkin jo hal­lus­sa, mut­ta lis­ta­taan sekin tähän sil­tä varal­ta, että jol­tain puut­tuu vie­lä Face­book tili ja/tai yrityssivu.

 1. Luo Face­book tili
 2. Avaa yri­tyk­sel­le­si Face­book sivu
 3. Tee orgaa­ni­nen jul­kai­su, esim. “Ter­ve­tu­loa Facebook-sivullemme”
 4. Tutus­tu mai­nos­työ­ka­luun
 5. Tee ensim­mäi­nen mainos
 6. Seu­raa mai­nok­sen tulok­sia ja kehi­tä seu­raa­via mai­nok­sia havain­to­jen perusteella

Täl­lä lis­tal­la pää­set muka­vas­ti alkuun, seu­raa­vis­sa kap­pa­leis­sa käy­dään vie­lä muu­ta­ma koh­ta lis­tal­ta hie­man tar­kem­min läpi jai mei­dän blo­giar­kis­tos­tam­me löy­tyy pal­jon hyö­dyl­lis­tä tie­toa, joka sovel­tuu B2C mai­non­taan Face­boo­kis­sa. Samoin esi­mer­kik­si You­tu­bes­ta löy­tyy hyviä videoi­ta joi­den avul­la mai­non­nan voi startata.

B2C mainonta Facebookissa - Mainosten suunnittelu

 Nyt kun aina­kin toi­von mukaan ollaan pääs­ty sii­hen pis­tee­seen, että tilit ja sivut on auki sekä se ensim­mäi­nen orgaa­ni­nen­kin jul­kai­su on jo teh­ty niin voim­me aloit­taa mai­nos­ten suun­nit­te­lun. Ensim­mäi­se­nä on hyvä miet­tiä tavoit­teet, tämä mää­rit­te­lee kui­ten­kin kaik­ki seu­ra­vat ste­pit. Tavoit­teil­la tar­koi­te­taan mitä mai­non­nal­la halu­taan saavuttaa.

Tavoit­tee­na voi olla esi­mer­kik­si tun­net­tuu­den kas­vat­ta­mi­nen, lii­ken­teen ohjaa­mi­nen sivul­le tai verk­ko­kau­pan myyn­nin kas­vat­ta­mi­nen myös eri­lais­ten tapah­tu­mien mai­non­ta onnis­tuu hyvin Facebookissa.

Kun tavoit­teet on ase­tet­tu mie­ti­tään mil­lai­nen koh­de­ryh­mä oli­si opti­maa­li­sin­ta vali­tun tavoit­teen saa­mi­seen. Mai­nos­ten koh­den­nus onkin ehkä kaik­kein haas­ta­vin vai­he mai­non­nan teke­mi­ses­sä ja sen takia sii­tä onkin ihan oma kap­pa­leen­sa tulos­sa muu­ta­ma rivi alempana.

Nyt kun olem­me aset­ta­neet tavoit­teet ja miet­ti­neet koh­de­ryh­män on mei­dän poh­dit­ta­va mil­lai­nen sisäl­tö ja vies­ti­kär­ki saa koh­de­ryh­mäm­me par­hai­ten toi­mi­maan tavoit­teem­me mukai­ses­ti. Vies­tin pitää siis sekä kiin­nos­taa koh­de­ryh­mää että akti­voi­da sitä. Täs­sä on hyvä teh­dä A/B tes­taus­ta eli lai­te­taan vaik­ka saman­lai­nen mai­nos samal­le koh­de­ryh­mäl­le niin, että ainoas­taan otsik­ko on eri­lai­nen. Samal­la aja­tuk­sel­la voi­daan tes­ta­ta myös mai­nok­sen toi­min­ta­ke­hoi­tet­ta ja itse vies­tiä sekä tie­tys­ti kuvaa ja videota.

Kiin­nos­taa­ko Face­book-mai­non­nan aloit­ta­mi­nen tai haluat­ko saa­da tehot irti nykyi­ses­tä some-tekemisestä?

Lue tarkemmin Facebook-mainonnan palvelustamme ja ota rohkeasti yhteyttä!

B2C mainonta Facebookissa - Mainonnan kohdennus

Mai­non­nan ehkä kaik­kein kriit­ti­sin osa-alue on koh­den­ta­mi­nen, eikä täs­sä B2C mai­non­ta Face­boo­kis­sa anna mitään syy­tä olet­taa toi­sin. Hyvä­kin mai­nos menee huk­kaan vää­rin koh­dis­tet­tu­na ja koh­ta­lai­nen mai­nos voi tuo­da hyviä­kin tulok­sia oikein kohdennettuna.

Face­book tar­jo­aa monia mah­dol­li­suu­ksia koh­den­taa mai­non­taa esi­mer­kik­si iän, suku­puo­len ja maan­tie­teel­li­sen rajauk­sen avul­la. Koh­den­nus­ta voi­daan teh­dä myös kiin­nos­tus­ten perus­teel­la ja tämä onkin yksi vah­vuuk­sis­ta mik­si B2C mai­non­ta Face­boo­kis­sa on niin usein hyvä vaihtoehto. 

Koh­den­nuk­ses­sa voi­daan käyt­tää myös pois­sul­ku­ja eli esi­mer­kin vuok­si vaik­ka näin jal­ka­pal­los­ta kiin­nos­tu­neet, mut­ta pois sul­jet­tu­na jää­kie­kos­ta tyk­kää­vät. Näin meil­le jää ylei­sö, jota kiin­nos­taa näis­tä kah­des­ta lajis­ta vain jalkapallo.

Vas­taa­vas­ti voi­daan teh­dä myös kään­tei­se­nä eli sel­lai­nen ylei­sö joka tyk­kää sekä jal­ka­pal­los­ta että jää­kie­kos­ta. Näin pys­tym­me tar­ken­ta­maan hui­mas­ti tavoi­tel­tua kohderyhmää.

Koh­den­nus­ten osal­ta on myös hyvä muis­taa teh­dä a/b-tes­taus­ta eli lai­te­taan ident­ti­nen mai­nos pyö­ri­mään kah­del­le eri ylei­söl­le ja sit­ten kat­so­taan kum­paan ryh­mään toi­mii parem­min. Sen jäl­keen vaih­de­taan hei­kom­min toi­mi­neen ryh­män tilal­le taas uusi haas­ta­ja ja kat­so­taan kum­pi vie seu­raa­val­la kier­rok­sel­la voiton.

B2C mainonta Facebookissa - Mainoksen julkaisun jälkeen

Kuten edel­tä­kin sai jo vähän vink­kiä niin hom­ma ei suin­kaan ole pake­tis­sa kun mai­nos on jul­kais­tu vaan sit­ten alkaa seu­raa­va vai­he johon kuu­luu olen­nai­se­na osa­na muun muas­sa edel­lä mai­nit­tu a/b-tes­taus.

Mai­non­nan tulok­sia on ana­ly­soi­ta­va sään­nöl­li­ses­ti ja näis­tä ana­lyy­seis­tä teh­dään joh­to­pää­tök­set joi­den poh­jal­ta mai­non­taa sit­ten opti­moi­daan ja kehi­te­tään. Tätä sykliä on syy­tä pyö­rit­tää aina kun mai­non­ta on käyn­nis­sä, muu­ten jää val­ta­vas­ti mai­non­nan poten­ti­aa­lia hyödyntämättä. 

Koh­den­nus­ten lisäk­si on siis hyvä tosi­aan tes­ta­ta myös mai­nos­teks­te­jä, otsi­koi­ta sekä toi­min­ta­ke­hot­tei­ta ja oikeas­taan kaik­kea mah­dol­lis­ta. B2C mai­non­ta Face­boo­kis­sa on huo­mat­ta­vas­ti tehok­kaam­paa kun mai­non­taa kehi­te­tään tasaisesti.

B2C mainonta Facebookissa - Myyntisuppilon huomiointi

Täs­sä kap­pa­lees­sa käy­dään kar­keas­ti läpi ylei­ses­tä ase­tel­maa liit­tyen myyn­ti­sup­pi­lon ja Face­boo­kin suh­tee­seen. Usein B2C mai­non­ta Face­boo­kis­sa koh­dis­tuu myyn­ti­sup­pi­lon ylä­pääs­sä ole­viin asiak­kai­siin. Tämä tar­koit­taa sitä, että asia­kas tör­mää usein mai­nos­tet­ta­vaan tuot­tee­seen tai pal­ve­luun ensim­mäis­tä ker­taa nime­no­maan Facebookissa.

Asiak­kaat eivät myös­kään ole vält­tä­mät­tä juu­ri mai­nok­sen näky­mi­sen het­kel­lä edes kiin­nos­tu­nei­ta tuotteesta/palvelusta ja mai­non­ta toi­mii­kin enem­män brän­di­mai­non­ta­na kuin suo­raan kon­ver­sioon ohjaa­va­na mai­non­ta­na. Täs­tä voi­daan kui­ten­kin ero­tel­la niin sano­tut herä­teos­tok­set, jois­ta voi­daan hyvin olet­taa kon­ver­sioi­ta jo suo­raan myös Facebook-mainonnastakin.

B2C mai­non­taa Face­boo­kis­sa ei siis pidä ver­tail­la esi­mer­kik­si Googlen hakusa­na mai­non­nan kans­sa, kos­ka Googles­sa asiak­kaat ovat mones­ti jo val­miik­si niin sano­tus­ti osto­housut jalas­sa. Näi­den kah­den kana­van roo­lia kuvaa hyvin se, että nämä osto­housut jalas­sa googlet­ta­vat asiak­kaat ovat hyvin usein kuul­leet tuot­tees­ta tai pal­ve­lus­ta ensim­mäis­tä ker­taa Face­boo­kis­sa ja ajan myö­tä kiin­nos­tus on kas­va­nut ja he lopul­ta pää­ty­vät Googleen etsi­mään lisää tie­toa. Näi­tä kana­via ei siis pidä ver­tail­la kes­ke­nään, mut­ta ne toi­mi­vat hyvin toi­si­aan täydentävinä.

B2C mainonta Facebookissa - Loppusanat

Par­hai­ten B2C mai­non­ta Face­boo­kis­sa toi­mii, kun sil­le on luo­tu hyvä stra­te­gia ja mai­non­taa kehi­te­tään aktii­vi­ses­ti. Toi­von, että tämä artik­ke­li antoi sinul­le tukea oman mai­non­ta­si aloit­ta­mi­seen tai kehit­tä­mi­seen. Mikä­li haluat spar­rail­la B2C mai­non­nas­ta Face­boo­kis­sa tai digi­mai­non­nas­ta ylei­sel­lä tasol­la niin ota mei­hin roh­keas­ti yhteyt­tä, me tyk­kääm­me aut­taa ihmi­siä digi­mai­non­nan haas­tei­den kanssa 😉

Ota yhteyt­tä!
B2C mainonta Facebookissa
 • Lorem ipsum dolor sit amet.
 • Lorem ipsum dolor sit amet.
 • Lorem ipsum dolor sit amet.

Saman aihepiirin artikkeleita 

Tutustu myös palveluihimme! 

Ota yhteyttä

Kuinka haluat, että netti olisi mukana yrityksesi myynnissä ja markkinoinnissa?

Ota yhteyttä niin olemme sinuun yhteydessä seuraavan arkipäivän sisällä ja lähdemme:

 • Kartoittamaan digimarkkinoinnin tarjoamia mahdollisuuksia yrityksellesi
 • Rakentamaan konkreettisen ehdotuksen ja teemme tarjouksen sinulle parhaaksi todetusta palvelusta
 • Sovimme aloituspalaverin ja käynnistämme mainonnan

Voit myös sopia lyhyen puhelinpalaverin jossa pohdimme yhdessä markkinointia!

029 3700 290
asiakaspalvelu@kubla.fi

Kubla Oy
Ilmalankatu 2 A
(MTV:n päärakennus)
00240 Helsinki

Kubla Marketing Inc.
31 NE 17th St
Miami Florida 33132

Kaikki yhteystiedot >

Digimarkkinointivinkit sähköpostiisi!

Tilaamalla uutis­kirjeen annat meille luvan käsitellä tietojasi tieto­suoja­selosteemme mukaisesti. Voit perua luvan koska tahansa. Emme ikinä jaa tietojasi kolmansille osapuolille.

© Markkinointitoimisto Kubla Oy