B2C mainonta Facebookissa 

Face­book on tär­keä kana­va kai­kil­le lii­ke­toi­min­taa teke­vil­le. Vii­mei­sim­pien tie­to­jen mukaan Face­boo­kil­la on 2,7 mil­jar­dia aktii­vis­ta kuu­kausit­tais­ta käyt­tä­jää. Tähän jouk­koon mah­tuu toden­nä­köi­ses­ti lähes jokai­sen lii­ke­toi­min­nan asiak­kai­ta, sik­si myös B2C mai­non­ta Face­boo­kis­sa on suo­si­tel­ta­va vaihtoehto.

Sen lisäk­si, että Face­boo­kil­la on val­ta­vas­ti käyt­tä­jiä niin sil­lä on myös pal­jon eri­lais­ta tie­toa käyt­tä­jis­tään. Täl­lai­nen kat­ta­va tie­to­pank­ki tar­jo­aa hyviä mah­dol­li­suu­ksia B2C mai­non­taan Facebookissa.

Face­boo­kil­la on myös oma mai­nos­työ­ka­lun­sa, jol­la mai­nos­ten luo­mi­nen onnis­tuu.  B2C mai­non­ta Face­boo­kis­sa sisäl­tää kivan bonuk­sen sil­lä Ins­ta­gram on Face­boo­kin omis­tuk­ses­sa ja Ins­ta­gram mai­nos­ten suun­nit­te­lu ja jul­kai­su onnis­tuu­kin suo­raan Face­boo­kin mainostyökalusta.

B2C mainonta Facebookissa - Step by Step

Seu­raa­vak­si sel­keät ste­pit miten B2C mai­non­ta kan­nat­taa aloit­taa, monil­la teis­tä ensim­mäi­nen koh­ta onkin jo hal­lus­sa, mut­ta lis­ta­taan sekin tähän sil­tä varal­ta, että jol­tain puut­tuu vie­lä Face­book tili ja/tai yrityssivu.

 1. Luo Face­book tili
 2. Avaa yri­tyk­sel­le­si Face­book sivu
 3. Tee orgaa­ni­nen jul­kai­su, esim. “Ter­ve­tu­loa Facebook-sivullemme”
 4. Tutus­tu mai­nos­työ­ka­luun
 5. Tee ensim­mäi­nen mainos
 6. Seu­raa mai­nok­sen tulok­sia ja kehi­tä seu­raa­via mai­nok­sia havain­to­jen perusteella

Täl­lä lis­tal­la pää­set muka­vas­ti alkuun, seu­raa­vis­sa kap­pa­leis­sa käy­dään vie­lä muu­ta­ma koh­ta lis­tal­ta hie­man tar­kem­min läpi jai mei­dän blo­giar­kis­tos­tam­me löy­tyy pal­jon hyö­dyl­lis­tä tie­toa, joka sovel­tuu B2C mai­non­taan Face­boo­kis­sa. Samoin esi­mer­kik­si You­tu­bes­ta löy­tyy hyviä videoi­ta joi­den avul­la mai­non­nan voi startata.

B2C mainonta Facebookissa - Mainosten suunnittelu

 Nyt kun aina­kin toi­von mukaan ollaan pääs­ty sii­hen pis­tee­seen, että tilit ja sivut on auki sekä se ensim­mäi­nen orgaa­ni­nen­kin jul­kai­su on jo teh­ty niin voim­me aloit­taa mai­nos­ten suun­nit­te­lun. Ensim­mäi­se­nä on hyvä miet­tiä tavoit­teet, tämä mää­rit­te­lee kui­ten­kin kaik­ki seu­ra­vat ste­pit. Tavoit­teil­la tar­koi­te­taan mitä mai­non­nal­la halu­taan saavuttaa.

Tavoit­tee­na voi olla esi­mer­kik­si tun­net­tuu­den kas­vat­ta­mi­nen, lii­ken­teen ohjaa­mi­nen sivul­le tai verk­ko­kau­pan myyn­nin kas­vat­ta­mi­nen myös eri­lais­ten tapah­tu­mien mai­non­ta onnis­tuu hyvin Facebookissa.

Kun tavoit­teet on ase­tet­tu mie­ti­tään mil­lai­nen koh­de­ryh­mä oli­si opti­maa­li­sin­ta vali­tun tavoit­teen saa­mi­seen. Mai­nos­ten koh­den­nus onkin ehkä kaik­kein haas­ta­vin vai­he mai­non­nan teke­mi­ses­sä ja sen takia sii­tä onkin ihan oma kap­pa­leen­sa tulos­sa muu­ta­ma rivi alempana.

Nyt kun olem­me aset­ta­neet tavoit­teet ja miet­ti­neet koh­de­ryh­män on mei­dän poh­dit­ta­va mil­lai­nen sisäl­tö ja vies­ti­kär­ki saa koh­de­ryh­mäm­me par­hai­ten toi­mi­maan tavoit­teem­me mukai­ses­ti. Vies­tin pitää siis sekä kiin­nos­taa koh­de­ryh­mää että akti­voi­da sitä. Täs­sä on hyvä teh­dä A/B tes­taus­ta eli lai­te­taan vaik­ka saman­lai­nen mai­nos samal­le koh­de­ryh­mäl­le niin, että ainoas­taan otsik­ko on eri­lai­nen. Samal­la aja­tuk­sel­la voi­daan tes­ta­ta myös mai­nok­sen toi­min­ta­ke­hoi­tet­ta ja itse vies­tiä sekä tie­tys­ti kuvaa ja videota.

Kiin­nos­taa­ko Face­book-mai­non­nan aloit­ta­mi­nen tai haluat­ko saa­da tehot irti nykyi­ses­tä some-tekemisestä?

Lue tarkemmin Facebook-mainonnan palvelustamme ja ota rohkeasti yhteyttä!

B2C mainonta Facebookissa - Mainonnan kohdennus

Mai­non­nan ehkä kaik­kein kriit­ti­sin osa-alue on koh­den­ta­mi­nen, eikä täs­sä B2C mai­non­ta Face­boo­kis­sa anna mitään syy­tä olet­taa toi­sin. Hyvä­kin mai­nos menee huk­kaan vää­rin koh­dis­tet­tu­na ja koh­ta­lai­nen mai­nos voi tuo­da hyviä­kin tulok­sia oikein kohdennettuna.

Face­book tar­jo­aa monia mah­dol­li­suu­ksia koh­den­taa mai­non­taa esi­mer­kik­si iän, suku­puo­len ja maan­tie­teel­li­sen rajauk­sen avul­la. Koh­den­nus­ta voi­daan teh­dä myös kiin­nos­tus­ten perus­teel­la ja tämä onkin yksi vah­vuuk­sis­ta mik­si B2C mai­non­ta Face­boo­kis­sa on niin usein hyvä vaihtoehto. 

Koh­den­nuk­ses­sa voi­daan käyt­tää myös pois­sul­ku­ja eli esi­mer­kin vuok­si vaik­ka näin jal­ka­pal­los­ta kiin­nos­tu­neet, mut­ta pois sul­jet­tu­na jää­kie­kos­ta tyk­kää­vät. Näin meil­le jää ylei­sö, jota kiin­nos­taa näis­tä kah­des­ta lajis­ta vain jalkapallo.

Vas­taa­vas­ti voi­daan teh­dä myös kään­tei­se­nä eli sel­lai­nen ylei­sö joka tyk­kää sekä jal­ka­pal­los­ta että jää­kie­kos­ta. Näin pys­tym­me tar­ken­ta­maan hui­mas­ti tavoi­tel­tua kohderyhmää.

Koh­den­nus­ten osal­ta on myös hyvä muis­taa teh­dä a/b-tes­taus­ta eli lai­te­taan ident­ti­nen mai­nos pyö­ri­mään kah­del­le eri ylei­söl­le ja sit­ten kat­so­taan kum­paan ryh­mään toi­mii parem­min. Sen jäl­keen vaih­de­taan hei­kom­min toi­mi­neen ryh­män tilal­le taas uusi haas­ta­ja ja kat­so­taan kum­pi vie seu­raa­val­la kier­rok­sel­la voiton.

B2C mainonta Facebookissa - Mainoksen julkaisun jälkeen

Kuten edel­tä­kin sai jo vähän vink­kiä niin hom­ma ei suin­kaan ole pake­tis­sa kun mai­nos on jul­kais­tu vaan sit­ten alkaa seu­raa­va vai­he johon kuu­luu olen­nai­se­na osa­na muun muas­sa edel­lä mai­nit­tu a/b-tes­taus.

Mai­non­nan tulok­sia on ana­ly­soi­ta­va sään­nöl­li­ses­ti ja näis­tä ana­lyy­seis­tä teh­dään joh­to­pää­tök­set joi­den poh­jal­ta mai­non­taa sit­ten opti­moi­daan ja kehi­te­tään. Tätä sykliä on syy­tä pyö­rit­tää aina kun mai­non­ta on käyn­nis­sä, muu­ten jää val­ta­vas­ti mai­non­nan poten­ti­aa­lia hyödyntämättä. 

Koh­den­nus­ten lisäk­si on siis hyvä tosi­aan tes­ta­ta myös mai­nos­teks­te­jä, otsi­koi­ta sekä toi­min­ta­ke­hot­tei­ta ja oikeas­taan kaik­kea mah­dol­lis­ta. B2C mai­non­ta Face­boo­kis­sa on huo­mat­ta­vas­ti tehok­kaam­paa kun mai­non­taa kehi­te­tään tasaisesti.

B2C mainonta Facebookissa - Myyntisuppilon huomiointi

Täs­sä kap­pa­lees­sa käy­dään kar­keas­ti läpi ylei­ses­tä ase­tel­maa liit­tyen myyn­ti­sup­pi­lon ja Face­boo­kin suh­tee­seen. Usein B2C mai­non­ta Face­boo­kis­sa koh­dis­tuu myyn­ti­sup­pi­lon ylä­pääs­sä ole­viin asiak­kai­siin. Tämä tar­koit­taa sitä, että asia­kas tör­mää usein mai­nos­tet­ta­vaan tuot­tee­seen tai pal­ve­luun ensim­mäis­tä ker­taa nime­no­maan Facebookissa.

Asiak­kaat eivät myös­kään ole vält­tä­mät­tä juu­ri mai­nok­sen näky­mi­sen het­kel­lä edes kiin­nos­tu­nei­ta tuotteesta/palvelusta ja mai­non­ta toi­mii­kin enem­män brän­di­mai­non­ta­na kuin suo­raan kon­ver­sioon ohjaa­va­na mai­non­ta­na. Täs­tä voi­daan kui­ten­kin ero­tel­la niin sano­tut herä­teos­tok­set, jois­ta voi­daan hyvin olet­taa kon­ver­sioi­ta jo suo­raan myös Facebook-mainonnastakin.

B2C mai­non­taa Face­boo­kis­sa ei siis pidä ver­tail­la esi­mer­kik­si Googlen hakusa­na mai­non­nan kans­sa, kos­ka Googles­sa asiak­kaat ovat mones­ti jo val­miik­si niin sano­tus­ti osto­housut jalas­sa. Näi­den kah­den kana­van roo­lia kuvaa hyvin se, että nämä osto­housut jalas­sa googlet­ta­vat asiak­kaat ovat hyvin usein kuul­leet tuot­tees­ta tai pal­ve­lus­ta ensim­mäis­tä ker­taa Face­boo­kis­sa ja ajan myö­tä kiin­nos­tus on kas­va­nut ja he lopul­ta pää­ty­vät Googleen etsi­mään lisää tie­toa. Näi­tä kana­via ei siis pidä ver­tail­la kes­ke­nään, mut­ta ne toi­mi­vat hyvin toi­si­aan täydentävinä.

B2C mainonta Facebookissa - Loppusanat

Par­hai­ten B2C mai­non­ta Face­boo­kis­sa toi­mii, kun sil­le on luo­tu hyvä stra­te­gia ja mai­non­taa kehi­te­tään aktii­vi­ses­ti. Toi­von, että tämä artik­ke­li antoi sinul­le tukea oman mai­non­ta­si aloit­ta­mi­seen tai kehit­tä­mi­seen. Mikä­li haluat spar­rail­la B2C mai­non­nas­ta Face­boo­kis­sa tai digi­mai­non­nas­ta ylei­sel­lä tasol­la niin ota mei­hin roh­keas­ti yhteyt­tä, me tyk­kääm­me aut­taa ihmi­siä digi­mai­non­nan haas­tei­den kanssa 😉

Ota yhteyt­tä!
B2C mainonta Facebookissa
 • Lorem ipsum dolor sit amet.
 • Lorem ipsum dolor sit amet.
 • Lorem ipsum dolor sit amet.

Katso mitä Kublan asiakkailla on sanottavaa 

Jos joku kysyy mul­ta Kublas­ta niin mä voin kyl­lä ihan läm­pi­mäs­ti suositella.”

- Camil­la Aho, Camil­la Aho Oy

Kyl­lä voin suo­si­tel­la Kublaa. Ne puhuu maan­lä­hei­ses­ti ja on oikeas­ti asiak­kaan apuna.”

- Mar­ko Lind­qvist, Perk­ko Oy

Me ollaan saa­tu pal­jon uusia lii­de­jä ja rek­ry­jä ja näky­vyyt­tä rele­van­teis­sa koh­de­ryh­mis­sä. Kan­nat­taa ehdot­to­mas­ti läh­teä kokei­le­maan Kublaa.”

- Mik­ko Laak­ko­nen, Cloud2

Saman aihepiirin artikkeleita 

Tutustu myös palveluihimme! 

Kublan kanssa syntyy tulosta - takaamme sen!

Täysi tyytyväisyystakuu

Tyypillinen asiakkaamme saa hyviä tuloksia ja viihtyy kanssamme pitkään. Takaamme tulokset myös sinun yrityksellesi. Kaupan päälle pistämme vielä 500€ omista rahoistamme markkinointibudjettiisi. Miltä kuulostaa?

Ota yhteyttä

Ensimmäinen ja tärkein askel, ota yhteyttä!

 • Olemme yhteydessä sinuun seuraavan arkipäivän aikana
 • Kartoitetaan voisimmeko olla avuksi
 • Tarvittaessa voimme sopia etätapaamisen
 • Joka tapauksessa saat mukaasi pari ammattilaisen vinkkiä digimainontaasi

029 3700 290
asiakaspalvelu@kubla.fi

Kubla Oy
Ilmalankatu 2 A
(MTV:n päärakennus)
00240 Helsinki

Kubla Marketing Inc.
31 NE 17th St
Miami Florida 33132

Kaikki yhteystiedot >

Digimarkkinointivinkit sähköpostiisi!

Tilaamalla uutis­kirjeen annat meille luvan käsitellä tietojasi tieto­suoja­selosteemme mukaisesti. Voit perua luvan koska tahansa. Emme ikinä jaa tietojasi kolmansille osapuolille.

© Markkinointitoimisto Kubla Oy