Näin Facebook Audiences tekee mainoksistasi entistäkin tehokkaampia 

Pan­de­mian aika­na Face­boo­kin aktii­vis­ten käyt­tä­jien mää­rä on nous­sut, sil­lä ihmi­set viet­tä­vät enem­män aikaa koto­naan. Suo­ma­lai­sis­ta yli 2 mil­joo­naa käyt­tää pal­ve­lua, mikä tekee mai­non­nan täs­mäl­li­ses­tä ja tar­kas­ta koh­den­ta­mi­ses­ta kriit­ti­sen tär­ke­ää. Mai­nos­bud­je­tis­ta valuu osa huk­kaan, jos mai­nok­sia ei koh­den­ne­ta tai koh­den­nus menee päin met­sää – ja kenen mie­les­tä rahan heit­tä­mi­nen ulos ikku­nas­ta on fik­sua? Ei aina­kaan meis­tä! Face­book Audiences antaa mai­nos­ta­mi­seen bud­je­toi­dul­le rahal­le paras­ta vas­ti­net­ta, sil­lä koh­den­nus­vaih­toeh­dot ovat tar­kem­mat kuin mis­sään muualla.

Kubla on tot­tu­nut teke­mään tulok­se­kas­ta Face­book-mai­non­taa, joten tämä artik­ke­li kan­nat­taa käy­dä läpi kera suu­ren­nus­la­sin. Lue alta, kuin­ka Face­book Audiences toi­mii, sil­lä jokai­sen (siis ihan jokai­sen) tuli­si tie­tää näis­tä mahdollisuuksista.

Mikä Facebook Audiences on?

Face­book Audiences eli Ylei­söt-työ­ka­lu vie mai­nos­ta­mi­sen Face­boo­kis­sa seu­raa­val­le tasol­le. Löy­dät kysei­sen työ­ka­lun Face­book Busi­ness Mana­ge­ris­ta, jol­la olet mah­dol­li­ses­ti aiem­min­kin luo­nut mai­nok­sia Face­boo­kiin. Täl­lä työ­ka­lul­la voit teh­dä mai­nok­sis­ta­si monin­ker­tai­ses­ti tehokkaampia!

Vaik­ka Face­book-mai­nos­te­si klik­ki­hin­ta (CPC, Cost Per Click) oli­si hur­jan edul­li­nen, ker­too todel­li­nen kon­ver­sio­as­te mai­non­nan tehon. Pyrit kui­ten­kin saa­maan mai­non­nal­la asiak­kai­ta hal­po­jen klik­kaus­ten sijaan, eikö vain? Par­haim­paan mah­dol­li­seen lop­pu­tu­lok­seen pää­set teke­mäl­lä mai­non­taa tark­kaa­kin tar­kem­mal­la koh­den­nuk­sel­la, joka puo­les­taan hoi­tuu näp­pä­räs­ti Face­book Audiences -työkalulla.

Saved Audiences

Yksi Face­book Audiences -työ­ka­lun ylei­sö­muo­dois­ta on Saved Audiences eli Tal­len­ne­tut ylei­söt. Nimen­sä mukai­ses­ti pys­tyt tal­len­ta­maan aiem­min käyt­tä­mä­si ylei­söt, joten voit hyö­dyn­tää hyväk­si havait­tu­ja koh­den­nuk­sia jat­kos­sa­kin. Lisäk­si pys­tyt ver­tai­le­maan kam­pan­joi­den tulok­sia sekä ana­ly­soi­maan mai­non­taa entis­tä­kin tehokkaammin.

Face­book on tun­net­tu luke­mat­to­mis­ta koh­den­nus­vaih­toeh­dois­taan, joi­ta ovat muun muas­sa sijain­ti­pe­rus­tei­nen, väes­tö­pe­rus­tei­nen, kiin­nos­tus­pe­rus­tei­nen ja käy­tös­pe­rus­tei­nen. Iän, suku­puo­len, kou­lu­tuk­sen, suh­des­ta­tuk­sen sekä mui­den hen­ki­lö­koh­tais­ten tie­to­jen lisäk­si voit esi­mer­kik­si koh­den­taa mai­nok­sen ainoas­taan niil­le, jot­ka asu­vat pos­ti­nu­me­roa­lu­eel­la 00730 – tai heil­le, jot­ka kävi­vät täl­lä alu­eel­la äskettäin.

Vaik­ka­pa koi­ran­tar­vik­kei­ta myy­vä­nä yri­tyk­se­nä saat­taa olla fik­sua kokeil­la koh­den­taa mai­non­taa myös kiin­nos­tuk­sen koh­tei­den perus­teel­la niil­le, jot­ka ovat esi­mer­kik­si tykän­neet eri­lai­sis­ta koi­ra­si­vus­tois­ta Face­boo­kis­sa. Toi­saal­ta tun­nel­mal­li­sen kyl­py­län omis­ta­ja­na kan­nat­taa koh­den­taa mai­nos kyl­py­lä­lo­maa suun­nit­te­le­val­le henkilölle.

Kiin­nos­taa­ko Face­book-mai­non­nan aloit­ta­mi­nen tai haluat­ko saa­da tehot irti nykyi­ses­tä some-tekemisestä?

Lue tarkemmin Facebook-mainonnan palvelustamme ja ota rohkeasti yhteyttä!

Custom Audiences

Mikä­li sinul­la on verk­ko­si­vu tai -kaup­pa, kan­nat­taa eten­kin Cus­tom Audiences pis­tää kor­van taa. Kun olet asen­ta­nut Face­book-pik­se­lin sivus­tol­le­si, antaa Cus­tom Audiences sinul­le lois­ta­van mah­dol­li­suu­den tavoit­taa uudel­leen­mark­ki­noin­nil­la ne asiak­kaat, jot­ka ovat esi­mer­kik­si vie­rail­leet sivus­tol­la­si tie­tyn ajan­jak­son aika­na. Uudel­leen­mark­ki­noin­ti kan­nat­taa, sil­lä täl­löin koh­de­ryh­mäl­lä on jo ole­mas­sa ole­va kiin­nos­tus tuot­tei­ta­si tai pal­ve­lui­ta­si kohtaan.

Voit koh­den­taa mai­non­taa muun muas­sa heille,

 • jot­ka ovat sähköpostilistallasi,
 • jot­kat ovat anta­neet puhelinnumeronsa,
 • jot­ka ovat teh­neet ostok­sen sovelluksessasi,
 • jot­ka ovat tykän­neet Facebook-julkaisustasi,
 • jot­ka ovat käy­neet verkkosivuillasi,
 • jot­ka ovat käy­neet esi­mer­kik­si tie­tyl­lä tuotesivulla,
 • tai jot­ka eivät ole käy­neet sivus­tol­la­si vaik­ka­pa viikkoon.

Mah­dol­li­suu­ksia on monia. Face­book Audiences ja eten­kin tämä Cus­tom Audiences on fik­sua sisäl­lyt­tää mark­ki­noin­ti­suun­ni­tel­maan yri­tyk­sen toi­mia­las­ta riip­pu­mat­ta. Pys­tyt luo­maan niin hen­ki­lö­koh­tai­sel­ta tun­tu­via mai­nok­sia, ettei nii­tä voi sivuuttaa!

Lookalike Audiences

Niin sanot­tu kak­soi­so­len­to­koh­de­ryh­mä on erit­täin hyvä tapa teh­dä Face­book-mai­non­taa. Kyse on poten­ti­aa­li­sis­ta asiak­kais­ta, jot­ka muis­tut­ta­vat esi­mer­kik­si verk­ko­kau­pas­sa­si vie­rail­lei­ta ihmi­siä. Loo­ka­li­ke Audiences luo­daan Face­boo­kin toi­mes­ta sinun kokoa­ma­si ryh­män perus­teel­la. Tämä ihmis­ryh­mä voi koos­tua esi­mer­kik­si aiem­min luo­mas­ta­si Cus­tom Audiences -ylei­sös­tä tai Face­book-sivusi tyk­kää­jis­tä, jois­ta Face­book sit­ten luo kak­soi­so­len­to­ryh­män teho­kas­ta mai­non­taa varten.

Ota nämä asiat huomioon tehdessäsi mainontaa Facebook Audiences -työkalulla

Face­book Audiences tuo par­haim­mil­laan todel­la mer­kit­tä­viä, raha­nar­voi­sia tulok­sia. Jot­ta mai­non­ta puhut­te­lee poten­ti­aa­lis­ta asia­kas­ta kuin kir­je rak­kaal­ta per­heen­jä­se­nel­tä antaen vas­ti­net­ta myös käyt­tä­mil­le­si euroil­le, täy­tyy se tie­tys­ti teh­dä oikein. Me Kublal­la tie­däm­me, kuin­ka mai­non­nas­sa onnis­tu­taan! Ennen kuin läh­det pyö­rit­tä­mään mai­non­taa täl­lä työ­ka­lul­la, lue alta kak­si asi­aa, jot­ka sinun kan­nat­taa ottaa huo­mioon. Tar­vit­taes­sa voim­me myös teh­dä toi­mi­vaa mai­non­taa puo­les­ta­si Face­book Audiences -työ­ka­lua hyödyntäen.

Yleisön koko

Ei kan­na­ta aja­tel­la, että “mitä suu­rem­pi ihmis­jouk­ko näkee mai­nok­sen, sitä parem­pia tulok­sia var­mas­ti saan”, sil­lä todel­li­suu­des­sa lop­pu­tu­los on päin­vas­tai­nen. Mitä toden­nä­köi­sem­min hei­tät rahaa huk­kaan, mikä­li valit­set mai­nok­se­si koh­de­ryh­mäk­si koko Suo­men väes­tön, sil­lä suu­rin osa heis­tä ei ole kiin­nos­tu­nut tuot­tees­ta­si tai palvelustasi.

Face­boo­kin suo­si­tus esi­mer­kik­si Loo­ka­li­ke Audiences -ylei­sön kool­le on ainoas­taan 1 000 - 50 000 ihmis­tä. Jos mai­nos­ta­mi­seen on varat­tu pie­ni sum­ma rahaa, kan­nat­taa myös ylei­sön koon olla mal­til­li­nen. Isom­mal­la sum­mal­la voit läh­teä tavoit­ta­maan isom­paa joukkoa.

Datan katoaminen

Kun 180 vuo­ro­kaut­ta eli rei­lu 5 kuu­kaut­ta on kulu­nut, kato­aa esi­mer­kik­si verk­ko­si­vus­tol­la käy­nyt hen­ki­lö Face­book Audiences -työ­ka­lun data­pan­kis­ta auto­maat­ti­ses­ti. Pidä siis mie­les­sä tämä, ja koh­den­na mai­nos­kam­pan­ja sivus­tol­la­si 150-180 vuo­ro­kaut­ta sit­ten käy­nei­siin, jot­ta pysyt näi­den kävi­jöi­den mielessä.

Facebook Audiences tutuksi käytännön tasolla

Tah­dot taa­tus­ti pääs­tä teke­mään teho­kas­ta mai­non­taa, jol­la voit hie­man pai­ka­ta eten­kin nyt ran­kan poik­keus­a­jan aiheut­ta­maa asia­kas­ka­toa. Alan ammat­ti­lai­si­na me autam­me sinua mie­lel­läm­me syven­ty­mään Face­book Audiences -työ­ka­lun saloi­hin entis­tä­kin yksi­tyis­koh­tai­sem­min käy­tän­nön tasol­la, jot­ta voit tule­vai­suu­des­sa pyö­rit­tää super­te­hok­kai­ta mai­nok­sia ihan itse, mikä­li aikaa moi­seen löytyy.

Ota yhteyt­tä!
Facebook Audiences eli Yleisöt työkalu
 • Lorem ipsum dolor sit amet.
 • Lorem ipsum dolor sit amet.
 • Lorem ipsum dolor sit amet.

Katso mitä Kublan asiakkailla on sanottavaa 

Jos joku kysyy mul­ta Kublas­ta niin mä voin kyl­lä ihan läm­pi­mäs­ti suositella.”

- Camil­la Aho, Camil­la Aho Oy

Kyl­lä voin suo­si­tel­la Kublaa. Ne puhuu maan­lä­hei­ses­ti ja on oikeas­ti asiak­kaan apuna.”

- Mar­ko Lind­qvist, Perk­ko Oy

Me ollaan saa­tu pal­jon uusia lii­de­jä ja rek­ry­jä ja näky­vyyt­tä rele­van­teis­sa koh­de­ryh­mis­sä. Kan­nat­taa ehdot­to­mas­ti läh­teä kokei­le­maan Kublaa.”

- Mik­ko Laak­ko­nen, Cloud2

Saman aihepiirin artikkeleita 

Tutustu myös palveluihimme! 

Kublan kanssa syntyy tulosta - takaamme sen!

Täysi tyytyväisyystakuu

Tyypillinen asiakkaamme saa hyviä tuloksia ja viihtyy kanssamme pitkään. Takaamme tulokset myös sinun yrityksellesi. Kaupan päälle pistämme vielä 500€ omista rahoistamme markkinointibudjettiisi. Miltä kuulostaa?

Ota yhteyttä

Ensimmäinen ja tärkein askel, ota yhteyttä!

 • Olemme yhteydessä sinuun seuraavan arkipäivän aikana
 • Kartoitetaan voisimmeko olla avuksi
 • Tarvittaessa voimme sopia etätapaamisen
 • Joka tapauksessa saat mukaasi pari ammattilaisen vinkkiä digimainontaasi

029 3700 290
asiakaspalvelu@kubla.fi

Kubla Oy
Ilmalankatu 2 A
(MTV:n päärakennus)
00240 Helsinki

Kubla Marketing Inc.
31 NE 17th St
Miami Florida 33132

Kaikki yhteystiedot >

Digimarkkinointivinkit sähköpostiisi!

Tilaamalla uutis­kirjeen annat meille luvan käsitellä tietojasi tieto­suoja­selosteemme mukaisesti. Voit perua luvan koska tahansa. Emme ikinä jaa tietojasi kolmansille osapuolille.

© Markkinointitoimisto Kubla Oy