Näin Facebook Audiences tekee mainoksistasi entistäkin tehokkaampia 

Pan­de­mian aika­na Face­boo­kin aktii­vis­ten käyt­tä­jien mää­rä on nous­sut, sil­lä ihmi­set viet­tä­vät enem­män aikaa koto­naan. Suo­ma­lai­sis­ta yli 2 mil­joo­naa käyt­tää pal­ve­lua, mikä tekee mai­non­nan täs­mäl­li­ses­tä ja tar­kas­ta koh­den­ta­mi­ses­ta kriit­ti­sen tär­ke­ää. Mai­nos­bud­je­tis­ta valuu osa huk­kaan, jos mai­nok­sia ei koh­den­ne­ta tai koh­den­nus menee päin met­sää – ja kenen mie­les­tä rahan heit­tä­mi­nen ulos ikku­nas­ta on fik­sua? Ei aina­kaan meis­tä! Face­book Audiences antaa mai­nos­ta­mi­seen bud­je­toi­dul­le rahal­le paras­ta vas­ti­net­ta, sil­lä koh­den­nus­vaih­toeh­dot ovat tar­kem­mat kuin mis­sään muualla.

Kubla on tot­tu­nut teke­mään tulok­se­kas­ta Face­book-mai­non­taa, joten tämä artik­ke­li kan­nat­taa käy­dä läpi kera suu­ren­nus­la­sin. Lue alta, kuin­ka Face­book Audiences toi­mii, sil­lä jokai­sen (siis ihan jokai­sen) tuli­si tie­tää näis­tä mahdollisuuksista.

Mikä Facebook Audiences on?

Face­book Audiences eli Ylei­söt-työ­ka­lu vie mai­nos­ta­mi­sen Face­boo­kis­sa seu­raa­val­le tasol­le. Löy­dät kysei­sen työ­ka­lun Face­book Busi­ness Mana­ge­ris­ta, jol­la olet mah­dol­li­ses­ti aiem­min­kin luo­nut mai­nok­sia Face­boo­kiin. Täl­lä työ­ka­lul­la voit teh­dä mai­nok­sis­ta­si monin­ker­tai­ses­ti tehokkaampia!

Vaik­ka Face­book-mai­nos­te­si klik­ki­hin­ta (CPC, Cost Per Click) oli­si hur­jan edul­li­nen, ker­too todel­li­nen kon­ver­sio­as­te mai­non­nan tehon. Pyrit kui­ten­kin saa­maan mai­non­nal­la asiak­kai­ta hal­po­jen klik­kaus­ten sijaan, eikö vain? Par­haim­paan mah­dol­li­seen lop­pu­tu­lok­seen pää­set teke­mäl­lä mai­non­taa tark­kaa­kin tar­kem­mal­la koh­den­nuk­sel­la, joka puo­les­taan hoi­tuu näp­pä­räs­ti Face­book Audiences -työkalulla.

Saved Audiences

Yksi Face­book Audiences -työ­ka­lun ylei­sö­muo­dois­ta on Saved Audiences eli Tal­len­ne­tut ylei­söt. Nimen­sä mukai­ses­ti pys­tyt tal­len­ta­maan aiem­min käyt­tä­mä­si ylei­söt, joten voit hyö­dyn­tää hyväk­si havait­tu­ja koh­den­nuk­sia jat­kos­sa­kin. Lisäk­si pys­tyt ver­tai­le­maan kam­pan­joi­den tulok­sia sekä ana­ly­soi­maan mai­non­taa entis­tä­kin tehokkaammin.

Face­book on tun­net­tu luke­mat­to­mis­ta koh­den­nus­vaih­toeh­dois­taan, joi­ta ovat muun muas­sa sijain­ti­pe­rus­tei­nen, väes­tö­pe­rus­tei­nen, kiin­nos­tus­pe­rus­tei­nen ja käy­tös­pe­rus­tei­nen. Iän, suku­puo­len, kou­lu­tuk­sen, suh­des­ta­tuk­sen sekä mui­den hen­ki­lö­koh­tais­ten tie­to­jen lisäk­si voit esi­mer­kik­si koh­den­taa mai­nok­sen ainoas­taan niil­le, jot­ka asu­vat pos­ti­nu­me­roa­lu­eel­la 00730 – tai heil­le, jot­ka kävi­vät täl­lä alu­eel­la äskettäin.

Vaik­ka­pa koi­ran­tar­vik­kei­ta myy­vä­nä yri­tyk­se­nä saat­taa olla fik­sua kokeil­la koh­den­taa mai­non­taa myös kiin­nos­tuk­sen koh­tei­den perus­teel­la niil­le, jot­ka ovat esi­mer­kik­si tykän­neet eri­lai­sis­ta koi­ra­si­vus­tois­ta Face­boo­kis­sa. Toi­saal­ta tun­nel­mal­li­sen kyl­py­län omis­ta­ja­na kan­nat­taa koh­den­taa mai­nos kyl­py­lä­lo­maa suun­nit­te­le­val­le henkilölle.

Kiin­nos­taa­ko Face­book-mai­non­nan aloit­ta­mi­nen tai haluat­ko saa­da tehot irti nykyi­ses­tä some-tekemisestä?

Lue tarkemmin Facebook-mainonnan palvelustamme ja ota rohkeasti yhteyttä!

Custom Audiences

Mikä­li sinul­la on verk­ko­si­vu tai -kaup­pa, kan­nat­taa eten­kin Cus­tom Audiences pis­tää kor­van taa. Kun olet asen­ta­nut Face­book-pik­se­lin sivus­tol­le­si, antaa Cus­tom Audiences sinul­le lois­ta­van mah­dol­li­suu­den tavoit­taa uudel­leen­mark­ki­noin­nil­la ne asiak­kaat, jot­ka ovat esi­mer­kik­si vie­rail­leet sivus­tol­la­si tie­tyn ajan­jak­son aika­na. Uudel­leen­mark­ki­noin­ti kan­nat­taa, sil­lä täl­löin koh­de­ryh­mäl­lä on jo ole­mas­sa ole­va kiin­nos­tus tuot­tei­ta­si tai pal­ve­lui­ta­si kohtaan.

Voit koh­den­taa mai­non­taa muun muas­sa heille,

 • jot­ka ovat sähköpostilistallasi,
 • jot­kat ovat anta­neet puhelinnumeronsa,
 • jot­ka ovat teh­neet ostok­sen sovelluksessasi,
 • jot­ka ovat tykän­neet Facebook-julkaisustasi,
 • jot­ka ovat käy­neet verkkosivuillasi,
 • jot­ka ovat käy­neet esi­mer­kik­si tie­tyl­lä tuotesivulla,
 • tai jot­ka eivät ole käy­neet sivus­tol­la­si vaik­ka­pa viikkoon.

Mah­dol­li­suu­ksia on monia. Face­book Audiences ja eten­kin tämä Cus­tom Audiences on fik­sua sisäl­lyt­tää mark­ki­noin­ti­suun­ni­tel­maan yri­tyk­sen toi­mia­las­ta riip­pu­mat­ta. Pys­tyt luo­maan niin hen­ki­lö­koh­tai­sel­ta tun­tu­via mai­nok­sia, ettei nii­tä voi sivuuttaa!

Lookalike Audiences

Niin sanot­tu kak­soi­so­len­to­koh­de­ryh­mä on erit­täin hyvä tapa teh­dä Face­book-mai­non­taa. Kyse on poten­ti­aa­li­sis­ta asiak­kais­ta, jot­ka muis­tut­ta­vat esi­mer­kik­si verk­ko­kau­pas­sa­si vie­rail­lei­ta ihmi­siä. Loo­ka­li­ke Audiences luo­daan Face­boo­kin toi­mes­ta sinun kokoa­ma­si ryh­män perus­teel­la. Tämä ihmis­ryh­mä voi koos­tua esi­mer­kik­si aiem­min luo­mas­ta­si Cus­tom Audiences -ylei­sös­tä tai Face­book-sivusi tyk­kää­jis­tä, jois­ta Face­book sit­ten luo kak­soi­so­len­to­ryh­män teho­kas­ta mai­non­taa varten.

Ota nämä asiat huomioon tehdessäsi mainontaa Facebook Audiences -työkalulla

Face­book Audiences tuo par­haim­mil­laan todel­la mer­kit­tä­viä, raha­nar­voi­sia tulok­sia. Jot­ta mai­non­ta puhut­te­lee poten­ti­aa­lis­ta asia­kas­ta kuin kir­je rak­kaal­ta per­heen­jä­se­nel­tä antaen vas­ti­net­ta myös käyt­tä­mil­le­si euroil­le, täy­tyy se tie­tys­ti teh­dä oikein. Me Kublal­la tie­däm­me, kuin­ka mai­non­nas­sa onnis­tu­taan! Ennen kuin läh­det pyö­rit­tä­mään mai­non­taa täl­lä työ­ka­lul­la, lue alta kak­si asi­aa, jot­ka sinun kan­nat­taa ottaa huo­mioon. Tar­vit­taes­sa voim­me myös teh­dä toi­mi­vaa mai­non­taa puo­les­ta­si Face­book Audiences -työ­ka­lua hyödyntäen.

Yleisön koko

Ei kan­na­ta aja­tel­la, että “mitä suu­rem­pi ihmis­jouk­ko näkee mai­nok­sen, sitä parem­pia tulok­sia var­mas­ti saan”, sil­lä todel­li­suu­des­sa lop­pu­tu­los on päin­vas­tai­nen. Mitä toden­nä­köi­sem­min hei­tät rahaa huk­kaan, mikä­li valit­set mai­nok­se­si koh­de­ryh­mäk­si koko Suo­men väes­tön, sil­lä suu­rin osa heis­tä ei ole kiin­nos­tu­nut tuot­tees­ta­si tai palvelustasi.

Face­boo­kin suo­si­tus esi­mer­kik­si Loo­ka­li­ke Audiences -ylei­sön kool­le on ainoas­taan 1 000 - 50 000 ihmis­tä. Jos mai­nos­ta­mi­seen on varat­tu pie­ni sum­ma rahaa, kan­nat­taa myös ylei­sön koon olla mal­til­li­nen. Isom­mal­la sum­mal­la voit läh­teä tavoit­ta­maan isom­paa joukkoa.

Datan katoaminen

Kun 180 vuo­ro­kaut­ta eli rei­lu 5 kuu­kaut­ta on kulu­nut, kato­aa esi­mer­kik­si verk­ko­si­vus­tol­la käy­nyt hen­ki­lö Face­book Audiences -työ­ka­lun data­pan­kis­ta auto­maat­ti­ses­ti. Pidä siis mie­les­sä tämä, ja koh­den­na mai­nos­kam­pan­ja sivus­tol­la­si 150-180 vuo­ro­kaut­ta sit­ten käy­nei­siin, jot­ta pysyt näi­den kävi­jöi­den mielessä.

Facebook Audiences tutuksi käytännön tasolla

Tah­dot taa­tus­ti pääs­tä teke­mään teho­kas­ta mai­non­taa, jol­la voit hie­man pai­ka­ta eten­kin nyt ran­kan poik­keus­a­jan aiheut­ta­maa asia­kas­ka­toa. Alan ammat­ti­lai­si­na me autam­me sinua mie­lel­läm­me syven­ty­mään Face­book Audiences -työ­ka­lun saloi­hin entis­tä­kin yksi­tyis­koh­tai­sem­min käy­tän­nön tasol­la, jot­ta voit tule­vai­suu­des­sa pyö­rit­tää super­te­hok­kai­ta mai­nok­sia ihan itse, mikä­li aikaa moi­seen löytyy.

Ota yhteyt­tä!
Facebook Audiences eli Yleisöt työkalu
 • Lorem ipsum dolor sit amet.
 • Lorem ipsum dolor sit amet.
 • Lorem ipsum dolor sit amet.

Saman aihepiirin artikkeleita 

Tutustu myös palveluihimme! 

Miten saat yrityksesi kassan kilisemään?

Maksuton 15 minuutin etätapaaminen

Mitkä ovat tärkeimmät toimenpiteet sinun yrityksellesi juuri nyt? Varaa maksuton etäpalaveri Kublan toimitusjohtajan Kalle Santalahden kanssa. Käymme läpi mitä yrityksesi tekee ja mitä nykyisessä markkinatilanteessa kannattaa tehdä seuraavaksi.

Valitse sopiva vapaa aika ja varaa heti!

Ota yhteyttä

Ensimmäinen ja tärkein askel, ota yhteyttä!

 • Olemme yhteydessä sinuun seuraavan arkipäivän aikana
 • Kartoitetaan voisimmeko olla avuksi
 • Tarvittaessa voimme sopia etätapaamisen
 • Joka tapauksessa saat mukaasi pari ammattilaisen vinkkiä digimainontaasi

029 3700 290
asiakaspalvelu@kubla.fi

Kubla Oy
Ilmalankatu 2 A
(MTV:n päärakennus)
00240 Helsinki

Kubla Marketing Inc.
31 NE 17th St
Miami Florida 33132

Kaikki yhteystiedot >

Digimarkkinointivinkit sähköpostiisi!

Tilaamalla uutis­kirjeen annat meille luvan käsitellä tietojasi tieto­suoja­selosteemme mukaisesti. Voit perua luvan koska tahansa. Emme ikinä jaa tietojasi kolmansille osapuolille.

© Markkinointitoimisto Kubla Oy