Tietokone

Mikä ihmeen SEO? Digimarkkinoinnin termit ymmärrettäviksi - osa 1

Digi­taa­li­sen mark­ki­noin­nin ter­mi­vii­dak­ko voi olla sii­hen pereh­ty­mät­tö­mäl­le han­ka­la ymmär­tää ja usein asian tär­keys jää pii­loon kir­jai­nyh­dis­tel­mien taak­se. Myös­kin kiin­nos­tus digi­mark­ki­noin­tia koh­taan saat­taa laka­ta jo täs­sä vai­hees­sa, kun edes­sä on SEO­SEMCPC-sei­nä jon­ka ylit­tä­mi­nen tun­tuu vaa­ti­van vähin­tään nel­jän tun­nin pika­kurs­sin mark­ki­noin­ti­ter­meis­tä. Täs­sä kol­men blo­gin sar­jas­sa avaam­me digi­mark­ki­noin­nin perus­kä­sit­tei­tä ja kir­jai­nyh­dis­tel­miä niin, että ne ovat kai­kil­le hel­pos­ti ymmär­ret­tä­vis­sä ja hal­lit­ta­vis­sa. Näin tie­dät mitä vaa­tia mark­ki­noin­nil­ta­si.

1. SEO (Search Engine Optimization) eli hakukoneoptimointi

Haku­ko­neop­ti­moin­nil­la tar­koi­te­taan verk­ko­si­vu­jen opti­moin­tia jot­ta ne näky­vät mah­dol­li­sim­man kor­keal­la haku­ko­nei­den haku­tu­lok­sis­sa. Käy­tän­nös­sä SEO koos­tuu kol­mes­ta osios­ta: 1. Sivus­ton tek­ni­ses­tä toteu­tuk­ses­ta, jot­ta haku­ko­neet ymmär­tä­vät sitä mah­dol­li­sim­man hyvin. 2. Sisäl­lös­tä jon­ka on vas­tat­ta­va haku­ko­neen käyt­tä­jän tar­pei­ta joi­hin hän on etsi­nyt haku­ko­neel­la rat­kai­sua. 3. Sivus­ton arvo­tuk­ses­ta. Tämä koos­tuu esi­mer­kik­si backlin­keis­ta, eli lin­keis­tä jot­ka muu­al­la netis­sä viit­taa­vat sivus­too­si. Hyvin opti­moi­dut sivut näky­vät toi­vo­tuil­la hakusa­noil­la haku­tu­lok­sis­sa ensim­mäi­se­nä, näin tavoit­taen poten­ti­aa­li­set asiak­kaat tehok­kaas­ti.

2. Konversioaste (Conversion Rate)

Kon­ver­sio­as­te tar­koit­taa sitä pro­sent­tio­suut­ta sivusi vie­rai­li­jois­ta jot­ka sivul­la­si vie­rail­tu­aan pää­ty­vät teke­mään toi­vo­tun toi­men­pi­teen eli kon­ver­sion, kuten esi­mer­kik­si tilaa­maan uutis­kir­jeen, pyy­tä­mään tar­jouk­sen tai jopa osta­maan tuot­teen. Hyvä kon­ver­sio­as­te esi­mer­kik­si verk­ko­kau­poil­la on noin 1-2% luok­kaa. Lii­de­jä haet­taes­sa kon­ver­sio­pro­sent­ti voi nous­ta 10-15% asti, mut­ta sen saa­vut­ta­mi­sek­si mark­ki­noin­nil­ta vaa­di­taan oikei­ta toi­men­pi­tei­tä oike­aan aikaan. Hyvä kon­ver­sio­pro­sent­ti on usein seu­raus­ta hyvin koh­den­ne­tus­ta ja osu­vas­ta mark­ki­noin­nis­ta, sekä sii­tä että sivut on toteu­tet­tu niin että kon­ver­sio­ta­pah­tu­ma, kuten vaik­ka uutis­kir­jeen tilaa­mi­nen, on teh­ty asiak­kaal­le hel­pok­si.

3. CPC tai PPC

CPC (cost-per-click) ja PPC (pay-per-click) tar­koit­ta­vat käy­tän­nös­sä samaa asi­aa ja näi­tä ter­me­jä käy­te­tään­kin usein aika­lail­la sekai­sin. Kum­pi­kin tar­koit­taa mak­sa­maa­si sum­maa sii­tä, että käyt­tä­jä on kli­kan­nut mai­nos­ta­si ja siir­ty­nyt sitä kaut­ta verk­ko­si­vuil­le­si. Ylei­ses­ti nämä ter­mit liit­ty­vät haku­ko­ne­mark­ki­noin­tiin, mut­ta ne päte­vät myös muus­sa mark­ki­noin­nis­sa. Mitä pie­nem­pi CPC/PPC sitä parem­min sinä olet onnis­tu­nut mark­ki­noin­ti­si suun­nit­te­lus­sa ja opti­moin­nis­sa.

4. Landing Page

Lan­ding page eli “län­de­ri” on se sivu, jol­le asiak­kaa­si siir­tyy mai­nos­ta­si kli­kat­tu­aan. Län­de­rin tär­kein teh­tä­vä on vas­ta­ta sin­ne joh­ta­van mai­nok­sen aihet­ta. Kuvi­tel­laan että mai­nos­tat Face­boo­kis­sa net­ti­si­vul­la­si ole­vaa tes­tiä, mut­ta län­de­ri­si on sivus­to­si etusi­vu. Täs­sä vai­hees­sa mene­tät mah­dol­li­sia asiak­kai­ta vie­rai­li­jan kli­kat­tua pois sivul­ta­si, sil­lä useim­mat meis­tä eivät jak­sa etsiä esi­mer­kin tes­tiä sivus­tol­ta­si, vaan ole­tam­me lin­kin vie­vän mei­dät suo­raan sii­hen.  

5. ROI (Return Of Investment)

ROI tar­koit­taa inves­toin­nin tuot­ta­maa pää­omaa, mark­ki­noin­nis­sa käy­täm­me ter­miä mark­ki­noin­nin tuot­ta­ma pää­oma. ROI on yksin­ker­tai­nen kaa­va jota käy­te­tään usein mark­ki­noin­nin rapor­teis­sa, sil­lä se ker­too yksin­ker­tais­te­tus­ti kuin­ka hyvin mark­ki­noin­nil­li­set toi­men­pi­teet ovat onnis­tu­neet. Digi­mark­ki­noin­nil­la voi­daan saa­vut­taa kor­kei­ta tuot­to­pro­sent­te­ja, sil­lä kus­tan­nuk­siin näh­den se on todis­te­tus­ti erit­täin teho­kas­ta kun se toteu­te­taan oikein. ROI las­ken­ta­kaa­va on (nettotuotto/investointi)x100= ?%

Blo­gi­sar­jan seu­raa­vas­sa osas­sa pereh­dym­me Google AdWord­siin, haku­ko­ne­mark­ki­noin­tiin ja sii­hen liit­ty­viin ter­mei­hin syvem­min.

Kubla Oy

Kubla Oy

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Sulje