Mitä tarkoittaa hakukoneoptimointi (SEO)?

Hakukoneoptimointi on tärkeä osa yrityksesi nettinäkyvyyden optimointia

Haku­ko­neop­ti­moin­ti (SEO, search engi­ne opti­miza­tion) tar­koit­taa yri­tyk­se­si koti­si­vu­jen näky­vyy­den paran­ta­mis­ta Googlen haku­tu­lok­sis­sa. Käy­tän­nös­sä hyvin haku­ko­neop­ti­moi­dut yri­tyk­sen koti­si­vut pitää sisäl­lään nämä kol­me asi­aa:

 • Tär­keim­piä ”avain­sa­no­ja” käy­te­tään tar­peek­si usein sisäl­lös­sä
 • Sivus­tol­lan­ne on tar­peek­si sisäl­töä (teks­tiä, kuvia, videoi­ta)
 • Muil­ta sivus­toil­ta on link­ke­jä yri­tyk­se­si koti­si­vuil­le
  • Esi­mer­kik­si yhteis­työ­kump­pa­nei­de­si sivus­toil­ta

Ylei­sin haas­te on tie­tää tär­keim­mät hakusa­nat, joi­ta sisäl­löis­sä tuli­si käyt­tää. Asiak­kaa­si etsii useil­la sanoil­la yri­tyk­se­si tar­joa­mia pal­ve­lui­ta Googles­ta. On siis tär­ke­ää käyt­tää haku­ko­neop­ti­moin­nis­sa mui­ta­kin sano­ja, kuin vain kysei­sen tuot­teen, tai pal­ve­lun nimeä. Useis­sa tapauk­sis­sa poten­ti­aa­li­set asiak­kaa­si käyt­tä­vät hakui­na esi­mer­kik­si kysy­myk­siä liit­tyen pal­ve­luusi, kuten “miten nos­te­taan näky­vyyt­tä Googles­sa”. Suu­rin osa ei siis etsi vain hakusa­nal­la “haku­ko­neop­ti­moin­ti”.

Tär­keim­mät hakusa­nat sel­vi­ää avain­sa­na­tut­ki­muk­sel­la , jon­ka avul­la yri­tyk­se­si saa sel­vil­le mil­lä sanoil­la asiak­kaan­ne etsi­vät juu­ri tei­dän tar­joa­mia tuot­tei­ta, tai pal­ve­lui­ta. Näin voit­te teh­dä haku­ko­neop­ti­moin­tia käyt­tä­mäl­lä tar­kas­ti valit­tu­ja sano­ja sisäl­löis­sän­ne ja saa­vu­tat­te parem­mat sijoi­tuk­set Googles­sa. Samal­la ohjaat­te lisää asiak­kai­ta veloi­tuk­set­ta koti­si­vuil­len­ne.

Onko yrityksesi sivut jo hakukoneoptimoitu?

Haku­ko­neop­ti­moin­tia voi­daan teh­dä loput­to­mas­ti, mut­ta tär­kein­tä on var­mis­tua sivus­ton­ne perus­o­mi­nai­suuk­sien ole­van kun­nos­sa. Voit tar­kis­taa yri­tyk­se­si google-näky­vyy­den hake­mal­la tar­joa­ma­si pal­ve­lun yleis­ni­mik­keil­lä. Älä siis hae suo­raan yri­tyk­se­si nimel­lä, kos­ka asiak­kaa­si käyt­tä­vät pal­ve­lui­den nimiä. Kaik­ki yri­tyk­set löy­ty­vät omal­la “brän­dil­lään” haet­tu­na.

Mikä­li siis teet kat­to­re­mont­te­ja ja toi­mit­te Tam­pe­reel­la, niin voit teh­dä haun ”kat­to­re­mont­ti Tam­pe­re”. Tär­kein­tä on täs­sä tapauk­ses­sa löy­tyä Googlen etusi­vul­ta, kos­ka vain alle 5% asiak­kais­ta menee toi­sel­le hakusi­vul­le. 95% kai­kis­ta käyt­tä­jis­tä valit­see halua­man­sa toi­mi­jan ensim­mäi­sel­tä Googlen hakusi­vul­ta, tai tekee uuden haun ja tar­kis­taa jäl­leen vain etusi­vun tulok­set. Pidä siis huo­li, että löy­dyt­te ensim­mäi­sel­tä sivul­ta!

Tilaa veloi­tuk­set­ta raport­ti sivu­jen haku­ko­neop­ti­moin­nis­ta alta!
Saat sen vii­des­sä minuu­tis­sa säh­kö­pos­tii­si.

Analytiikka

Mitä hyötyä hakukoneoptimoinnista on?

Haku­ko­neop­ti­moin­nin suu­rin hyö­ty on ilmai­sen lii­ken­teen saa­mi­nen yri­tyk­se­si koti­si­vuil­le. Mikä­li Googlen haku­ko­ne ymmär­tää hyvin mitä pal­ve­lui­ta yri­tyk­se­si tar­jo­aa, niin tulet näky­mään tär­keim­mis­sä hauis­sa suo­raan Googlen etusi­vul­la. Näin poten­ti­aa­li­set asiak­kaat löy­tä­vät sinun koti­si­vusi ja pal­ve­lusi. Samal­la saat jat­ku­vas­ti lii­ken­net­tä vuo­ro­kau­den ympä­ri sivus­tol­le­si ilman mak­sul­lis­ta mai­non­taa.

Tut­ki­muk­sem­me mukaan suu­rin osa suo­ma­lai­sis­ta koti­si­vuis­ta on opti­moi­mat­ta, joten voim­me läm­pi­mäs­ti suo­si­tel­la koti­si­vu­jen­ne haku­ko­neop­ti­moin­tia. Näin voit saa­da nopeas­ti­kin kil­pai­li­joi­ta­si parem­mat sijoi­tuk­set Goo­les­sa ja lisää poten­ti­aa­li­sia asiak­kai­ta verk­ko­si­vuil­le­si. On tär­ke­ää kui­ten­kin muis­taa haku­ko­neop­ti­moin­nin ole­van pit­kä­jän­teis­tä työ­tä, mut­ta uusil­la sisäl­löil­lä voit saa­da jo vii­kois­sa hyviä tulok­sia Googles­sa ja nos­taa lii­ken­teen mää­rää.

Miten hakukoneoptimointi vaikuttaa Google-mainontaan?

Google-mai­non­nas­sa saat hui­mia hyö­ty­jä, mikä­li sivus­ton­ne on haku­ko­neop­ti­moi­tu. Saat suo­raan ”alen­nus­ta” jokai­ses­ta google-mai­nok­ses­ta­si, kos­ka haku­ko­neet suo­si­vat hyvin raken­net­tu­ja sivus­to­ja.

Saat niin sanot­tu­ja laa­tu­pis­tei­tä sivus­to­si raken­teen ja haku­ko­neop­ti­moin­nin perus­teel­la. Google antaa sivus­tol­le­si arvo­sa­nan astei­kol­la 1-10. Mikä­li sivus­to­si laa­tu­pis­teet ovat täy­si kymp­pi, niin saat täy­det alen­nuk­set jokai­ses­ta euros­ta, jon­ka käy­tät yri­tyk­se­si google-mai­nok­siin.

Sivus­to­si jokai­nen eril­li­nen ”väli­leh­ti” saa omat laa­tu­pis­teen­sä. Voit hel­pos­ti seu­ra­ta sivus­to­si laa­tu­pis­tei­den kehit­ty­mis­tä ja alen­nus­ten lisään­ty­mis­tä. On siis mah­dol­lis­ta saa­vut­taa tilan­ne jos­sa mak­sat mai­nok­sis­ta­si 1000 € ja kil­pai­li­ja­si voi jou­tua mak­sa­maan 4000 €.

Alla esimerkki Googlen käyttämästä laskentakaavasta

Saat alen­nuk­sia yri­tyk­se­si sivus­ton laa­tu­pis­tei­den mukai­ses­ti (1-10).

Yri­tys 1 mak­saa 1000 kävi­jäs­tä 500 euroa.
Yri­tys 5 mak­saa 1000 kävi­jäs­tä 5000 euroa.

Hakukoneoptimointi ja laatupisteiden vaikutus Ads hintoihin

Miten hakukoneoptimointia tehdään?

Haku­ko­neop­ti­moin­tia voi teh­dä jokai­nen yri­tys itse ilman mitään koo­daa­mi­seen tar­vit­ta­via tai­to­ja. Suu­rin mer­ki­tys on sivus­ton sisäl­löl­lä ja oikei­den avain­sa­no­jen käyt­tä­mi­sel­lä. Sinun yri­tyk­se­si on siis tär­ke­ää sel­vit­tää mil­lä sanoil­la teil­le poten­ti­aa­li­sim­mat asiak­kaat teke­vät haku­ja täl­lä­kin het­kel­lä Googles­sa. Käyt­tä­mäl­lä näi­tä samo­ja sano­ja yri­tyk­se­si koti­si­vu­jen sisäl­löis­sä tulet­te nouse­maan tei­dän pal­ve­lui­hin liit­ty­vis­sä hauis­sa haku­ko­neis­sa.

Tämän lisäk­si on tär­ke­ää pitää huo­li näi­den tär­keim­pien sano­jen löy­ty­mi­ses­tä sivus­ton raken­tees­ta muun muas­sa ”tit­le” ja ”meta desc­rip­tion” koh­dis­sa sivus­to­si hal­lin­ta­pa­nee­lis­ta. Lisäk­si on pal­jon mui­ta­kin sivus­ton tek­ni­seen toteu­tuk­seen liit­ty­viä teki­jöi­tä, jot­ka vai­kut­ta­vat sivus­to­si haku­ko­neop­ti­moin­tiin, mut­ta tär­keim­pä­nä on kui­ten­kin sisäl­tö ja avain­sa­nat. Näin siis jokai­nen yri­tys voi itse vai­kut­taa oman sivus­ton­sa näky­vyy­teen Googles­sa.

Mikä­li haluat tar­kem­pia tie­to­ja sivus­ton haku­ko­neop­ti­mon­nis­ta, niin autam­me mie­luus­ti sinun yri­tyk­se­si haku­ko­nei­den ensim­mäi­sel­le sivul­le.

Miten kannattaa edetä?

 1. Sel­vi­tä tär­keim­mät avainsanat/hakusanat (esim. Ilmai­nen Googlen työ­ka­lu ”keyword plan­ner” aut­taa sel­vit­tä­mään asi­aa, tai maa­il­man suo­si­tuin mak­sul­li­nen ohjel­mis­to SEM Rush )
 2. Var­mis­ta tär­keim­pien sano­jen löy­ty­vän oikeil­ta väli­leh­dil­tä tar­peek­si mones­ti (suo­si­tus ylei­sim­min 7-15 ker­taa)
 3. Sivus­tol­le­si oli­si hyvä tul­la uut­ta sisäl­töä vii­koit­tain (Google suo­sii tasais­ta sisäl­lön­tuo­tan­toa)
 4. Kou­lu­ta hen­ki­lös­töl­le­si haku­ko­neop­ti­moin­nin perus­teet. Esi­mer­kik­si me Kublas­sa jär­jes­täm­me kou­lu­tuk­sia (ker­ta­mak­su 750€).
 5. Seu­raa tulos­ten kehit­ty­mis­tä vähin­tään muu­ta­man kuu­kau­den välein

5 syytä tehdä hakukoneoptimointia

 1. Ilmai­nen tapa päi­hit­tää kil­pai­li­ja­si Googles­sa.
 2. Osa asiak­kais­ta klik­kaa vain ”orgaa­ni­sia tulok­sia” (vält­tää mai­nok­sia).
 3. Voit seu­ra­ta kas­va­vaa lii­ken­ne­vir­taa sivus­tol­le­si kuu­kausit­tain.
 4. Saat alen­nuk­sia google-mai­non­nas­ta.
 5. Kil­pai­lu kove­nee jat­ku­vas­ti mut­ta vie­lä ei ole myö­häis­tä.

Käy tilaa­mas­sa etusi­vuil­tam­me veloi­tuk­se­ton raport­ti, joka ker­too sinul­le välit­tö­mäs­ti sivus­to­si haku­ko­neop­ti­moin­nin tilan­teen.

Mikä­li haluat enem­män asiak­kai­ta Googles­ta, ota yhteyt­tä. Näin asia edis­tyy välit­tö­mäs­ti ja saat tii­mim­me käyt­töö­si. Olem­me aut­ta­neet sato­ja yri­tyk­siä saa­maan lisää asiak­kai­ta haku­ko­neop­ti­moin­tia hyö­dyn­tä­mäl­lä.

ps. tääl­tä voit lukea blo­gis­tam­me vii­si vink­kiä haku­ko­neop­ti­moin­tiin!

Hakukoneoptimointi on tärkeää yrityksellesi, sanoo Kalle Santalahti.
Sulje