Haluatko parantaa sijoitustasi Googlen hakutuloksissa? Ota käyttöön Google Console! 

Älä anna kil­pai­li­ja­si vie­dä paik­kaa­si Googlen haku­tu­los­si­vun kär­jes­sä – Google Con­so­le eli Google Search Con­so­le on tie­si asiak­kai­den tie­toi­suu­teen. Koko haku­ko­ne­op­ti­moin­ti poh­jau­tuu sii­hen, kuin­ka Google näkee verk­ko­si­vus­to­si ja pitää­kö se näke­mäs­tään. Jos saat Googlen rakas­tu­maan, saat taa­tus­ti myös poten­ti­aa­li­set asiak­kaat tykäs­ty­mään. Googlen suo­sik­ki­si­vut näky­vät haku­tu­los­si­vul­la parem­mal­la pai­kal­la kuin huo­nos­ti opti­moi­dut sivustot.

Google Con­so­le on mak­su­ton pal­ve­lu, jos­ta hyö­tyy niin yri­tyk­sen omis­ta­jat, mark­ki­noi­jat, sivus­to­jen yllä­pi­tä­jät kuin verk­ko­ke­hit­tä­jät­kin. Sen avul­la voit seu­ra­ta, yllä­pi­tää ja paran­taa sijoi­tus­ta­si Googlen haku­tu­los­si­vul­la. Sivus­to­si näkyy Googlen haku­tu­lok­sis­sa toki ilman Google Con­so­lea­kin, mut­ta mis­sä siel­lä? Poten­ti­aa­li­nen asia­kas jak­saa sela­ta läpi useim­mi­ten vain yhden tai mak­si­mis­saan kah­den haku­tu­los­si­vun etsies­sään tie­toa, tuo­tet­ta tai pal­ve­lua. Oikein käy­tet­ty­nä Google Con­so­le vie sinut ensim­mäi­sen haku­tu­los­si­vun kärkeen!

Mitä omi­nai­suuk­sia Google Con­so­le kät­kee sisäl­leen? Toi­sin sanoen, mitä se tekee käy­tän­nös­sä? Kubla ker­too nyt muu­ta­man hyö­dyn, jon­ka Google Con­so­len käyt­tä­jä saa käyt­töön­sä. Jos kil­pai­le­val­la yri­tyk­sel­lä on käy­tös­sään Google Con­so­le, mut­ta sinul­la ei, ros­vo­aa hän sinul­ta ison osan poten­ti­aa­li­sis­ta asiak­kais­ta. Ole siis fik­su ja ota aikaa työ­ka­lun opet­te­le­mi­seen käyt­tä­mäl­lä esi­mer­kik­si Googlen omia ohjei­ta – tai pyy­dä Kubla teke­mään käyt­töö­no­tos­ta tuplas­ti helpompaa.

Pyy­dä apua Kublalta!

Google Console optimoi sisältöä

Google Con­so­le opti­moi verk­ko­si­vus­to­si sisäl­töä hakua­na­lyy­seil­lä. Pys­tyt seu­raa­maan, mis­tä sivus­to­si kävi­jät tule­vat ja kuin­ka pal­jon he käyt­tä­vät aikaan­sa sela­ten sivus­toa­si. Kun huo­maat kävi­jöi­den sil­mis­sä kiin­nos­ta­van sisäl­lön, osaat tuot­taa sitä jat­kos­sa­kin ja pitää kävi­jät sivustollasi.

Google Con­so­le ana­ly­soi tehok­kaas­ti sivus­ton klik­kauk­sia, näyt­tö­ker­to­ja sekä sijain­tia haku­tu­los­si­vul­la: mitä ylem­pä­nä sivus­to­si näkyy Google Haus­sa, sitä parem­pi. Täh­tää siis ensim­mäis­ten jouk­koon! Voit jo nyt kokeil­la googlet­taa yri­tyk­se­si nimeä ja kat­soa, mikä on sijoi­tuk­se­si täl­lä hetkellä.

Google Console tuo sinut asiakkaiden tietoisuuteen

Google indek­soi verk­ko­si­vus­to­ja ja arvioi, onko sen sisäl­tö ajan tasal­la. Indek­si on varas­to, johon Googlen botit ham­straa­vat verk­ko­si­vus­to­ja. Googlen sil­mis­sä arvo­kas­ta sisäl­töä sisäl­tä­vä sivus­to palau­te­taan arvioin­nin jäl­keen näky­väk­si käyt­tä­jän teh­des­sä haun.

Google Con­so­le mah­dol­lis­taa sen, että voit lähet­tää sivus­to­kart­to­ja sekä yksit­täi­siä URL-osoit­tei­ta indek­soi­ta­vak­si. Kun Googlel­la on ajan­koh­tai­nen kuva sivus­tos­ta­si, näyt­tää se sinut haku­tu­los­si­vul­la toden­nä­köi­sem­min. Mikä­li Google luu­lee sivus­to­si sisäl­tä­vän van­hen­tu­nut­ta tie­toa, näyt­tää se päi­vi­te­tyt verk­ko­si­vus­tot haku­tu­lok­sis­sa sinun van­hen­tu­nut­ta tie­toa sisäl­tä­vän sivus­ton sijaan.

Google Console auttaa korjaamaan ongelmat

Verk­ko­si­vus­tot sisäl­tä­vät usein ongel­mia, joi­den havait­se­mi­nen voi olla lähes mah­do­ton­ta ilman sii­hen sopi­van työ­ka­lun apua. Google Con­so­le havait­see ongel­mat ja aut­taa kor­jaa­maan ne: esi­mer­kik­si monil­le tut­tu 404-verk­ko­si­vu­vir­he on hel­pos­ti hoi­det­ta­vis­sa kun­toon Google Consolella.

Google Con­so­le ilmoit­taa sinul­le sivus­ton ongel­mis­ta säh­kö­pos­tit­se. Se ker­too URL-osoit­teet, joi­ta ongel­ma kos­kee. Näin pää­set hel­pos­ti käsik­si ongel­ma­koh­tiin ja pys­tyt ker­to­maan Googlel­le kun ongel­ma on rat­kais­tu. Mitä parem­min sivus­to­si toi­mii, sitä muka­vam­pi sitä on käyt­tää. Kun kävi­jät saa­vat hyvän pal­ve­lu­ko­ke­muk­sen, tule­vat he taa­tus­ti vie­rai­le­maan sivus­tol­la­si uudestaan.

Search Console näyttää sivustosi Googlen silmin

Mik­si haluai­sit tie­tää, mil­tä sivus­to­si näyt­tää Googlen sil­min? Syy on yksin­ker­tai­ses­ti se, että haluat miel­lyt­tää Googlea. Mitä enem­män Google sivus­tos­ta­si tyk­kää, sitä parem­man pai­kan se saa haku­tu­los­si­vul­la. Googlen mie­li­pi­tee­seen vai­kut­taa kaik­ki aina teks­tis­tä videoi­den ja tär­kei­den link­kien upot­ta­mi­seen sekä haku­ko­neop­ti­moin­tiin kokonaisuudessaan.

Google Con­so­le näyt­tää verk­ko­si­vus­to­si juu­ri siten, kuten Google sen näkee. Näin pys­tyt teke­mään sivus­tos­ta­si entis­tä­kin parem­man Googlen sil­mis­sä. Google Con­so­le sisäl­tää URL-tar­kas­tus­työ­ka­lun, joka ker­too Google-hake­mis­ton tie­to­jen poh­jal­ta muun muas­sa sivus­to­si indeksoinnista.

Google näkee sivus­to­si käy­tän­nös­sä vain teks­ti­nä. Pää­set tähän näky­mään Fetch as Google­bot -työ­ka­lun avul­la. Saa­tat nyt ymmär­tää, mik­si ajan­koh­tai­nen ja laa­du­kas teks­ti verk­ko­si­vuil­la on kor­vaa­mat­to­man tär­ke­ää Google-näky­vyy­den kannalta.

Kubla on yrityksesi luotettava Google-kumppani

Google Con­so­le on vain yksi niis­tä työ­ka­luis­ta, jon­ka Google on kehit­tä­nyt. Google-mai­non­ta aut­taa muun muas­sa sil­loin, kun verk­ko­si­vul­le halu­taan lisää vili­nää tai uusi verk­ko­kaup­pa viet­tää ava­jai­si­aan. Googlen työ­ka­lu­jen käyt­tö pitää myös jo vuo­sia toi­mi­nei­den yri­tys­ten pään pin­nal­la – et taa­tus­ti halua huk­kua uusien alle. Verk­ko­si­vu­ja ja -kaup­po­ja put­kah­te­lee kuin sie­niä sateel­la, mikä tekee Googles­ta kil­pail­lun alus­tan. Eten­kin suu­ret yri­tyk­set ovat usein val­jas­ta­neet mark­ki­noin­ti­tii­miin­sä ammat­ti­lai­sia, jot­ka tun­te­vat Googlen kuin omat tas­kun­sa. Riit­tää­kö sinul­la aika ja osaaminen?

Kubla on yri­tyk­se­si luo­tet­ta­va Google-kump­pa­ni, joka aut­taa sinua pysy­mään Googlen suo­sios­sa. Ota yhteyt­tä jo tänään ja sovi­taan tapaa­mi­nen, jot­ta kil­pai­li­ja­si ei ros­voa asiak­kai­ta­si ja paik­kaa­si haku­tu­los­si­vun kärjessä!

Ota yhteyt­tä!
Google Search Console - Google Console
  • Lorem ipsum dolor sit amet.
  • Lorem ipsum dolor sit amet.
  • Lorem ipsum dolor sit amet.

Saman aihepiirin artikkeleita 

Tutustu myös palveluihimme! 

Kublan kanssa syntyy tulosta - takaamme sen!

Tuloksellista tekemistä

Tyypillinen asiakkaamme saa hyviä tuloksia ja viihtyy kanssamme pitkään. Tuloksellinen tekeminen onkin kaiken tekemisemme keskiössä ja teemme kaikkemme, jotta markkinointinne tulokset paranevat kerta toisensa jälkeen.

B2B-yrityksen digimarkkinointi

Ota yhteyttä

Ensimmäinen ja tärkein askel, ota yhteyttä!

  • Olemme yhteydessä sinuun seuraavan arkipäivän aikana
  • Kartoitetaan voisimmeko olla avuksi
  • Tarvittaessa voimme sopia etätapaamisen
  • Joka tapauksessa saat mukaasi pari ammattilaisen vinkkiä digimainontaasi