Kuusi esimerkkiä, miten Google Tarkka haku löytää etsimäsi tiedon silmänräpäyksessä 

Googlen Advanced Search on saa­nut Suo­mes­sa nimek­seen Google Tark­ka haku. Google Tark­ka haku on työ­ka­lu, joka selai­luun käy­tet­ty­jen tun­tien lisäk­si sääs­tää her­mo­ja. Mikään ei ole tur­haut­ta­vam­paa kuin tie­don peräs­sä juok­se­mi­nen pit­kin Googlen loput­to­mia väy­liä – jo lähes haku­ko­neel­le syno­nyy­mik­si muo­dos­tu­nut Google domi­noi Suo­mes­sa 97 pro­sen­tin mark­ki­nao­suu­del­laan, eli tie­toa on kuin hiek­kaa ran­nal­la. Tie­don etsi­mi­nen saat­taa jos­kus tun­tua sil­tä kuin etsi­si hie­kan seas­ta pien­tä jyväs­tä, eikö?

Googles­sa on kui­ten­kin sisään­ra­ken­net­tu omi­nai­suus, jon­ka ole­mas­sao­los­ta osal­la ihmi­sis­tä ei ole mitään käsi­tys­tä. Google Tark­ka haku on paras kump­pa­ni tie­don nope­aan etsi­mi­seen – vaik­ka Google osaa­kin ehdot­taa sinul­le sopi­via sivus­to­ja käyt­täy­ty­mi­se­si perus­teel­la, eksyy väliin tur­haa­kin sisäl­töä, joi­den selaa­mi­nen kulut­taa kal­li­sar­vois­ta aikaa.

Google Tarkka haku nopeuttaa tiedon etsimistä

Haku­ko­neet ovat vah­vas­ti läs­nä sii­tä päi­väs­tä läh­tien kun ikää inter­ne­tiin riit­tää. Google on tut­tu kave­ri jo nyky­ajan lap­sil­le ja nuo­ril­le – netis­tä kun löy­tyy kaik­ki tie­to uusim­mis­ta peleis­tä kou­lu­teh­tä­vien rat­ko­mi­seen. Google Tark­ka haku hel­pot­taa etsin­tö­jä, oli kyse sit­ten 45-vuo­ti­aas­ta Ollis­ta, joka etsii paras­ta pal­kan­las­kuoh­jel­maa tai 20-vuo­ti­aas­ta San­nas­ta, joka etsii vas­taus­ta ammat­ti­kor­kea­kou­lun tehtävään.

Haluat­ko aloit­taa digi­taa­li­sen mark­ki­noin­nin tai tehos­taa nykyis­tä teke­mis­tä? Autam­me mielellämme!

Lue tarkemmin digitaalisen mainonnan palveluistamme ja ota rohkeasti yhteyttä.

Google Tark­ka haku hel­pot­taa tie­don etsi­mis­tä yli kym­me­nel­lä toi­min­nol­la, jois­ta Kubla esit­te­lee yti­mek­kääs­ti nyt kuusi:

1. Google tarkka haku löytää tietoa halutulla sanalla

Kiin­nos­taa­ko koi­ra­ro­tu­na sak­san­pai­men­koi­ra? Voit raja­ta haun niin tar­kas­ti, että haku­tu­lok­sis­sa näky­vät ainoas­taan sak­san­pai­men­koi­ra-sanan mai­nit­se­vat sivut. Jos taas et mis­sään nimes­sä halua näh­dä sanaa­kaan sak­san­pai­men­koi­ras­ta, voit raja­ta sen aivan yhtä lail­la pois.

2. Tietoa voi etsiä eri kielisiltä sivuilta

Google Tark­ka haku antaa suo­rit­taa haun eri kie­lel­lä, mikä voi tuo­da hel­po­tuk­sen muun muas­sa sil­loin, kun käsi­tel­tä­väs­tä aihees­ta löy­tyy enem­män tie­toa suo­men kie­len sijaan esi­mer­kik­si englan­nik­si. Tai jos englan­ti ei suju, voit raja­ta haku­tu­lok­set ainoas­taan suo­men kie­leen ja löy­tää näin etsi­mä­si tie­don nopeam­min äidinkielelläsi.

3. Tietoa voi etsiä alueittain

Min­kä alu­een haku­tu­lok­siin haluai­sit sukel­taa? Google Tark­ka haku mah­dol­lis­taa tie­don etsi­mi­sen alueit­tain – jos rajaat haun alu­eek­si Austra­lian, Google huo­mioi haus­sa vain Austra­lias­sa jul­kais­tut sivut.

4. Tietoa voi etsiä ajankohtaisuuden mukaan

Tämä voi olla hyö­dyl­li­nen rajaus esi­mer­kik­si jour­na­lis­til­le: haku­tu­lok­sia voi raja­ta sen mukaan, mil­loin haku­tu­lok­sis­sa näy­tet­tä­vät sivut on päi­vi­tet­ty – ken­ties vii­mei­sen vuo­ro­kau­den, vii­kon, kuu­kau­den tai vuo­den aikana.

5. Tietoa voi etsiä tiedostotyypin mukaan

Tie­dos­to hukas­sa? Saa­toit esi­mer­kik­si aikoi­naan näh­dä lois­ta­van PDF-muo­toi­sen kir­joi­tel­man netis­sä, jon­ka pariin edes sivu­his­to­ria­si ei sinua ohjaa. Täl­löin Google Tark­ka haku sääs­tää tun­tien edes­tä sala­po­lii­si­työ­tä sil­lä, että rajaat haun tie­dos­to­tyy­pin mukaan.

6. Tietoa voi etsiä käyttöoikeuden perusteella

Voit myös etsiä sivu­ja käyt­tö­oi­keu­den perus­teel­la – täl­löin haku­tu­lok­sis­sa näy­te­tään vain vapaas­ti käy­tet­tä­viä sivu­ja. Voit etsiä tie­toa käyt­tö­oi­keu­den mukaan näin tarkasti:

 • ei suo­da­te­ta käyt­tö­lu­van perusteella
 • vapaas­ti käy­tet­tä­vis­sä tai jaettavissa
 • vapaas­ti käy­tet­tä­vis­sä tai jaet­ta­vis­sa, myös kaupallisesti
 • vapaas­ti käy­tet­tä­vis­sä, jaet­ta­vis­sa ja muokattavissa
 • vapaas­ti käy­tet­tä­vis­sä, jaet­ta­vis­sa ja muo­kat­ta­vis­sa, myös kaupallisesti

Ei unohdeta kuvia – Google tarkka haku toimii myös kuville

Myös kuvien tark­kaan hake­mi­seen löy­tyy pel­käs­tään sil­le pyhi­tet­ty työ­ka­lu – Advanced Ima­ge Search. Vaik­ka Google Tark­ka haku näyt­tää­kin haus­saan myös kuvia, huo­mat­ta­vas­ti tar­kem­man kuva­haun voi suo­rit­taa Advanced Ima­ge Searc­hin avul­la: kuvia voi etsiä muun muas­sa pik­se­li­koon, värin, for­maa­tin tai käyt­tö­oi­keu­den mukaan.

Kubla tun­tee Googlen omi­nai­suu­det, haluat­ko sinä­kin kuul­la niis­tä lisää?
Google on täyn­nä mie­len­kiin­toi­sia omi­nai­suuk­sia, jot­ka eivät sol­ju jokai­sen tal­laa­jan suus­ta. Kubla pitää Googlea tär­keä­nä työ­ka­ve­ri­na, jon­ka vuok­si Kublan digi­tii­mi tun­tee­kin Googlen kuin par­haan ystä­vän­sä. Haluat­ko sinä­kin kuul­la lisää mark­ki­noin­nil­le tehoa anta­vis­ta omai­nai­suuk­sis­ta? Tai läh­teä vaik­ka­pa teke­mään mai­nos­kam­pan­jan? Soi­ta meil­le nume­roon 029 3700 290, mei­laa tai ota yhteyt­tä yhtey­den­ot­to­lo­mak­keel­la, niin jutellaan!

Ota yhteyt­tä!
Google tarkka haku
 • Lorem ipsum dolor sit amet.
 • Lorem ipsum dolor sit amet.
 • Lorem ipsum dolor sit amet.

Saman aihepiirin artikkeleita 

Tutustu myös palveluihimme! 

Kublan kanssa syntyy tulosta - takaamme sen!

Tuloksellista tekemistä

Tyypillinen asiakkaamme saa hyviä tuloksia ja viihtyy kanssamme pitkään. Tuloksellinen tekeminen onkin kaiken tekemisemme keskiössä ja teemme kaikkemme, jotta markkinointinne tulokset paranevat kerta toisensa jälkeen.

B2B-yrityksen digimarkkinointi

Ota yhteyttä

Ensimmäinen ja tärkein askel, ota yhteyttä!

 • Olemme yhteydessä sinuun seuraavan arkipäivän aikana
 • Kartoitetaan voisimmeko olla avuksi
 • Tarvittaessa voimme sopia etätapaamisen
 • Joka tapauksessa saat mukaasi pari ammattilaisen vinkkiä digimainontaasi