Mai­nos­kam­pan­ja on jokai­sel­le yri­tyk­sel­le eri­lai­nen digi­taa­li­sis­sa kana­vis­sa. On kui­ten­kin hyvä muis­taa että mai­nos­kam­pan­jan tulee olla yri­tyk­sel­le kan­nat­ta­va ja digi­mark­ki­noin­nis­sa tulok­sia voi­daan mita­ta erit­täin tar­kas­ti. Valit­se siis kana­vat mai­nos­kam­pan­jas­sa­si tulos­ten perus­teel­la ja nos­ta panos­tuk­sia vas­ta kun tie­dät mihin kana­vaan kan­nat­taa lopul­ta panos­taa. Älä siis panos­ta satun­nai­ses­ti vaan var­mis­ta että yri­tyk­se­si mai­nos­kam­pan­ja on tulok­sel­li­nen ja että se toteu­te­taan par­haas­sa kanavassa.

Paljonko mainoskampanja maksaa?

Mai­nos­kam­pan­ja mak­saa juu­ri sijoi­te­tun sum­man ver­ran ja mai­non­nan kump­pa­ni­si yleen­sä vas­taa sii­tä että sijoit­ta­ma­si rahat tul­laan var­mas­ti käyt­tä­mään taval­la tai toi­sel­la. On kui­ten­kin hyvä muis­taa että mit­taa­mal­la jat­ku­vas­ti mitä mai­nos­kam­pan­ja tuot­taa yri­tyk­sel­le­si voit myös ohja­ta mai­non­nan panos­tuk­sia oikei­siin kana­viin. Näin voit mita­ta tulok­sia ja antaa nii­den poh­jal­ta ohjei­ta mai­non­taa teke­väl­le kump­pa­nil­le­si tai vas­taa­vas­ti itse vetää joh­to­pää­tök­siä itse raken­ta­mii­si kampanjoihin.

Mai­nos­kam­pan­ja ja sen bud­jet­ti tuli­si siis aina suh­teut­taa saa­tui­hin tulok­siin mut­ta ylei­se­nä ohjeen annam­me asiak­kail­lem­me mini­mi tavoit­teen käy­te­tyl­le media­bud­je­til­le jon­ka tuli­si olla 500 euroa kuu­kau­des­sa. Näin saa­daan sopi­va peit­to ja tavoi­tet­tu ylei­sö ja lisäk­si tulok­sia mit­taa­mal­la voi­daan jo muu­ta­mis­sa päi­vis­sä vetää joh­to­pää­tök­siä mai­non­nan kan­nat­ta­vuu­des­ta ja oli­si­ko syy­tä vaih­taa kana­vaa tarvittaessa. 

Kui­ten­kin ylei­sim­min on tär­ke­ää opti­moi­da mai­nos­kam­pan­ja kana­vas­ta riip­pu­mat­ta ja opti­moin­tiin on hyvä vara­ta vähin­tään muu­ta­mia viik­ko­ja ja ylei­sim­min kuu­kau­des­ta kah­teen. Tämän jäl­keen on mah­dol­lis­ta vaih­taa kana­vaa tulos­ten poh­jal­ta ja tätä myös suo­sit­te­lem­me yri­tyk­sil­le jot­ka läh­te­vät koit­ta­maan onne­aan itse mai­non­nas­sa. Kublan tii­mi pyr­kii aina tuke­maan myös asiak­kaan omaa oppi­mis­ta ja ope­tam­me kaik­ki käyt­tä­mäm­me ohjel­mis­tot myös asiak­kail­lem­me kuu­kausit­tai­sel­la tuki-rat­kai­sul­lam­me joten kysy roh­keas­ti lisää mikä­li koet tar­vit­se­va­si lisää tukea mark­ki­noin­tiin tai muu­ten vain haluat oppia lisää yri­tyk­ses­sä­si markkinoinnista.

Miksi mainoskampanja kannattaa tehdä?

Mai­nos­kam­pan­joi­ta teh­dään ylei­sim­min tar­pees­ta tuo­da yri­tys­tä lisää esiin poten­ti­aa­li­sim­man asia­kas­kun­nan yhtey­des­sä ja samal­la tie­ten­kin saa­da lisää asiak­kai­ta. Eli mai­nos­kam­pan­ja kan­nat­taa teh­dä asiak­kai­den tavoit­te­lun näkö­kul­mas­ta ja samal­la käyt­tää tämän suun­nit­te­luun rei­lus­ti aikaa ja mita­ta tulok­sia tar­kas­ti. Mai­nos­kam­pan­jan tehoa kan­nat­taa mita­ta eri­lai­sil­la ohjel­mis­toil­la kuten esi­mer­kik­si uudeh­kol­la Googlen tar­joa­mal­la Data Stu­dio -ohjel­mis­tol­la, tai sit­ten maa­il­man ylei­sim­mäl­lä Swy­do -ohjel­mis­tol­la. Näin saat mitat­tua jokai­sen digi­mark­ki­noin­tiin käyt­tä­mä­si euron ja samal­la var­mis­tat jat­kos­sa panos­tuk­set vain kan­nat­ta­vim­piin kana­viin. Näin tulet mak­si­moi­maan yri­tyk­se­si saa­mat voi­tot suh­tees­sa digi­mark­ki­noin­tiin sijoit­ta­mii­si euroihin.

Miten mainoskampanja kannattaa toteuttaa?

Mai­nos­kam­pan­jat kan­nat­taa toteut­taa digi­mark­ki­noin­nin näkö­kul­mas­ta joko Googlen haku­ko­nee­seen tai sit­ten sosi­aa­li­sen median kana­viin. Mikä­li yri­tyk­se­si sijoit­ta­ma pää­oma mark­ki­noin­tiin on yli 5000 euroa kuu­kau­des­sa niin kan­nat­taa tutus­tua myös mark­ki­noin­nin automaatioon.

Kublan blo­gis­sa: Inbound-mark­ki­noin­ti ja HubS­pot-mark­ki­noin­ti

97% suo­ma­lai­sis­ta yri­tyk­sis­tä kui­ten­kin panos­taa mark­ki­noin­tiin alle 3000 euroa kuu­kau­des­sa ja sil­loin vaih­toeh­dok­si kan­nat­taa vali­ta maa­il­man suo­si­tuin haku­ko­ne Google ja lisäk­si mah­dol­li­ses­ti sosi­aa­li­sen median kana­vis­ta yri­tyk­sel­le­si sopi­vin kuten esi­mer­kik­si Face­book, Lin­ke­dIn, tai Instagram.

Googlessa toteutettu mainoskampanja

Mai­nos­kam­pan­ja ja sen toi­mi­vuus on ylei­ses­ti hel­poin tode­ta Google-mai­non­nan avul­la. Ongel­ma­na Googles­sa on Suo­men sup­pea mark­ki­na ja hyvin har­va asiak­kais­ta hakee kuu­kausit­tain yri­tyk­se­si pal­ve­lui­ta vaik­ka näi­tä tar­vit­si­si­kin. Google on sil­ti tär­keä mark­ki­noin­nin kana­va mut­ta on hyvä muis­taa että yri­tyk­se­si voi tavoit­taa vain noin 20% par­haas­ta asia­kas­po­ten­ti­aa­lis­ta­si kuukausittain.

Facebookissa toteutettu kampanja

Mai­nos­kam­pan­ja on jär­ke­vää toteut­taa lähes aina Face­boo­kis­sa. Mik­si­kö? Sik­si että suo­ma­lai­sis­ta on lähes kaik­ki pää­tök­sen­te­ki­jät täs­sä kana­vas­sa. Eli voit siis tavoit­taa noin 3 000 000 ihmis­tä Face­boo­kis­ta ja tätä mah­dol­li­suut­ta ei yksin­ker­tai­ses­ti tar­joa sinul­le mikään muu kana­va sosi­aa­li­ses­sa mediassa.

Instagramissa toteutettu kampanja

Mai­nos­kam­pan­ja on jär­ke­vää toteut­taa Ins­ta­gra­mis­sa mikä­li haluat nos­taa brän­di­si tun­net­tuut­ta ja tie­dät koh­de­ryh­mä­si. Et kui­ten­kaan saa ylei­sim­min suo­ria kon­ver­sioi­ta eli yhtey­den­ot­to­ja Ins­ta­gra­mis­ta mut­ta nos­tat kui­ten­kin yri­tyk­se­si tun­net­tuut­ta ja nämä kon­ver­siot tule­vat lopul­ta näky­mään Googlen orgaa­ni­sis­sa eli ilmai­sis­sa haku­tu­lok­sis­sa. Mai­non­ta voi siis hyvin­kin olla kan­nat­ta­vaa vaik­ka asia­kas ei suo­raan tuli­si­kaan mai­nos­ta klik­kaa­mal­la yri­tyk­se­si sivus­tol­le ostamaan.

LinkedInissa toteutettu kampanja

Mai­nos­kam­pan­ja on useis­sa tapauk­sis­sa erit­täin teho­kas Lin­ke­dI­nis­sa. Mik­si? Lin­ke­dI­nis­sa har­va käyt­tä­jä viet­tää aikaa “muu­ten vain”. Tämä tar­koit­taa sitä että käyt­tä­jät Lin­ke­dI­nis­sa ovat ylei­sim­min joko tavoit­te­le­mas­sa uusia asiak­kai­ta tai vas­taa­vas­ti miet­ti­mäs­sä palveluntarjoajaa.

Miten mainoskampanja saadaan käyntiin?

Mai­nos­kam­pan­jan saat käyn­tiin jopa päi­vis­sä valit­se­mal­la asian­tun­te­van kump­pa­nin tai koit­ta­mal­la itse kam­pan­jan käyn­nis­tä­mis­tä. Mai­non­nan hal­lin­ta on teh­ty mah­dol­li­sim­man hel­pok­si kai­kis­sa kana­vis­sa kos­ka jokai­sen edel­lä mai­ni­tun kana­van ainoa tulo­ka­na­va on yri­tys­ten teke­mä mai­non­ta. Tulok­sen kui­ten­kin rat­kai­see mai­non­nan koh­dis­ta­mi­nen ja kil­pai­lu kove­nee jat­ku­vas­ti. Kublan asian­tun­ti­ja­tii­mil­lä on laa­ja koke­mus tei­dän­kin toi­mia­las­ta ja kysy roh­keas­ti mikä­li haluat saa­da tulok­sia nopeasti!

Mainoskampanja yritykselle
  • Lorem ipsum dolor sit amet.
  • Lorem ipsum dolor sit amet.
  • Lorem ipsum dolor sit amet.

Saman aihepiirin artikkeleita 

Tutustu myös palveluihimme! 

Kublan kanssa syntyy tulosta - takaamme sen!

Tuloksellista tekemistä

Tyypillinen asiakkaamme saa hyviä tuloksia ja viihtyy kanssamme pitkään. Tuloksellinen tekeminen onkin kaiken tekemisemme keskiössä ja teemme kaikkemme, jotta markkinointinne tulokset paranevat kerta toisensa jälkeen.

B2B-yrityksen digimarkkinointi

Ota yhteyttä

Ensimmäinen ja tärkein askel, ota yhteyttä!

  • Olemme yhteydessä sinuun seuraavan arkipäivän aikana
  • Kartoitetaan voisimmeko olla avuksi
  • Tarvittaessa voimme sopia etätapaamisen
  • Joka tapauksessa saat mukaasi pari ammattilaisen vinkkiä digimainontaasi