Inbound markkinointi - varmista tehokas markkinointi inboundin keinoin 

Inbound mark­ki­noin­ti on yksi vii­me vuo­sien tren­daa­vim­pia käsit­tei­tä mark­ki­noin­nis­sa. Lyhyes­ti inbound mark­ki­noin­nin voi yhdis­tää mark­ki­noin­nin muu­tok­seen: on tehok­kaam­paa bon­ga­ta nopeas­ti yri­tyk­ses­tä­si kiin­nos­tu­neet asiak­kaat ja antaa hei­dän tul­la luok­se­si kuin ampua mark­ki­noin­tieu­ro­ja ympä­riin­sä sokeasti.

Mitä inbound-markkinointi on?

Inbound-mark­ki­noin­nis­sa hyö­dyn­ne­tään etu­pääs­sä digi­taa­li­sia kana­via ja nii­den tuot­ta­maa dataa. Sisäl­löt sekä ymmär­rys asiak­kaan osto­po­lus­ta ovat kes­kiös­sä. Yksin­ker­tais­tet­tu­na inboun­dis­sa luo­daan pal­jon sisäl­tö­jä, jot­ka ikään kuin kes­kus­te­le­vat poten­ti­aa­li­sen asiak­kaan kans­sa. Aja­tel­laan­pa vaik­ka yri­tys­tä, joka halu­aa ostaa CRM-pal­ve­lun. Ennen kuin mitään CRM-fir­mo­ja lähes­ty­tään, halu­aa yri­tyk­sen edus­ta­ja teh­dä taus­ta­töi­tä. Hän etsii tie­toa netis­tä ja tör­mää vakuut­ta­viin artik­ke­lei­hin, jois­sa ker­ro­taan CRM-palveluista. 

Seu­raa­vak­si yri­tyk­sen edus­ta­ja tilaa CRM-fir­man net­ti­si­vuil­ta oppaan eri­lai­sis­ta CRM-rat­kai­suis­ta ja antaa samal­la säh­kö­pos­tio­soit­teen­sa oppaan luo­neel­le yri­tyk­sel­le. Tämän jäl­keen CRM-yri­tys pys­tyy seu­raa­maan poten­ti­aa­li­sen asiak­kaan käyt­täy­ty­mis­tä sivus­tol­laan ja toi­saal­ta seu­raa­maan asiak­kaan reak­tioi­ta uutis­kir­jei­siin ja mai­non­taan. Kun tode­taan, että näyt­tää sil­tä, että asia­kas on todel­la aktii­vi­nen ja rea­goi yri­tyk­sen vies­tei­hin hyvin, on myy­jän hel­pom­pi soit­taa ja sopia tapaa­mi­nen. Tapaa­mi­nen näin jo läm­mi­tel­lyn lii­din kans­sa on myy­jäl­le ja CRM-fir­mal­le hyväl­lä toden­nä­köi­syy­del­lä tuot­ta­vam­pi kuin esi­mer­kik­si kyl­mä­soi­ton kaut­ta sovit­tu tapaaminen.

Tämä kaik­ki on mah­dol­lis­ta, kun käy­tös­sä ovat oikeat jär­jes­tel­mät, joil­la kerä­tään ja jalos­te­taan dataa.

Mistä inbound markkinointi on yhtäkkiä syntynyt?

Inbound-mark­ki­noin­ti kul­kee käsi kädes­sä mark­ki­noin­ti­tek­no­lo­gioi­den kehi­tyk­sen kans­sa. Kah­den jär­jes­tel­män kehi­tys on mah­dol­lis­ta­nut inbound-mark­ki­noin­nin suo­sion: CRM-ohjel­mis­to­jen ja mark­ki­noin­nin auto­maa­tio -ohjel­mis­to­jen. Nämä kak­si kerää­vät yhdes­sä tar­vit­ta­van datan, jol­la voi­daan teh­dä eri­lai­sia pää­tel­miä lii­deis­tä ja asiak­kais­ta ja näin hel­pot­taa myyn­tiä ja yri­tyk­sen toi­min­taa koko­nais­val­tai­ses­ti. Kun­nia itse ter­min kek­si­mi­ses­tä kuu­luu mark­ki­noin­tia­lus­ta HubS­po­tin perustajille.

Miten aloittaa inbound markkinointi?

Vaik­ka sisäl­löt ovat inboun­din kes­kiös­sä, on siir­ty­mi­nen inbound-mark­ki­noin­tiin erit­täin tär­ke­ää aloit­taa oikei­den, juu­ri sinun yri­tys­tä­si pal­ve­le­vien tek­no­lo­gioi­den valin­nas­ta. Monet van­no­vat HubS­po­tin nimeen, mut­ta täy­sin toi­mi­via CRM + mark­kin­noin­nin auto­maa­tio -rat­kai­su­ja on mui­ta­kin. Pie­nem­mil­le B2C-yri­tyk­sil­le esi­mer­kik­si saat­taa riit­tää alkuun hyvin MailC­himp, joka on kehit­tä­nyt omaa rat­kai­su­aan pal­jon vii­me vuo­si­na. MailC­himp integroi­tuu vai­vat­ta esi­mer­kik­si suo­sit­tui­hin net­ti­si­vu- ja verk­ko­kaup­pa-alus­toi­hin, kuten WordPres­siin tai WooCommerceen. 

Isom­mat yri­tyk­set yleen­sä yhdis­te­le­vät järeäm­pia CRM-rat­kai­su­ja kuten Sales­forcea tai Mic­ro­sof­tin Dyna­mic­sia säh­kö­pos­ti­työ­ka­lui­hin sekä myyn­nin työ­ka­lui­hin muo­dos­taen sekä myyn­tiä että mark­ki­noin­tia pal­ve­le­van IT-ekosysteemin.

Moni yrit­tä­jä ja yri­tys tar­vit­see juu­ri täs­sä tek­no­lo­gian valin­nas­sa apu­ja, joten älä epä­röi kään­tyä puo­leem­me ja kes­kus­tel­laan sinul­le sopi­vis­ta vaihtoehdoista!

Miten sisältömarkkinointi liittyy inbound-markkinointiin?

Sisäl­löt ovat inboun­din kes­kiös­sä, sil­lä ilman sisäl­tö­jä ei syn­ny kes­kus­te­lua lii­din tai poten­ti­aa­li­sen asiak­kaan kans­sa. Ilman sisäl­tö­jä ei myös­kään ker­ry dataa CRM- ja säh­kö­pos­ti­jär­jes­tel­miin. Sisäl­tö­mark­ki­noin­nin ter­mi käsit­tää monen­lai­sia asioi­ta aina ihan yksin­ker­tai­ses­ta artik­ke­lin tuo­tan­nos­ta haku­ko­neop­ti­moin­tiin sekä some-mark­ki­noin­tiin. Tär­kein­tä inboun­din osin on ymmär­tää, että mark­ki­noin­ti tänä päi­vä­nä vaa­tii pal­jon sisäl­tö­jä ja jat­ku­vaa sisäl­lön­tuo­tan­toa eri kana­viin. Sisäl­tö­ka­len­te­ri on yksi kriit­ti­sim­mis­tä työ­ka­luis­ta inbound-markkinoinnissa.

Miten inbound markkinointi ja outbound markkinointi eroavat?

Inbound-mark­ki­noin­ti pyr­kii hais­te­le­maan datan perus­teel­la kuka lii­deis­tä on oikeas­ti kiin­nos­tu­nut yri­tyk­ses­tän­ne ja tuot­tees­tan­ne, kun taas out­bound on perin­tei­sem­pää mark­ki­noin­tia kyl­mä­soit­toi­neen ja yksit­täi­si­ne mark­ki­noin­ti­kam­pan­joi­neen. Inboun­din tavoit­tee­na on tehos­taa mark­ki­noin­tia koh­dis­ta­mal­la vies­tit juu­ri oikeal­le koh­de­ryh­mäl­le. Inboun­dia teh­dään­kin on going -peri­aat­teel­la, se on mark­ki­noin­ti­kam­pan­ja, joka on koko ajan pääl­lä ja jota hio­taan jat­ku­vas­ti. Inbound ei vält­tä­mät­tä ole kui­ten­kaan sen kal­liim­paa teke­mis­tä kuin perin­tei­nen out­bound-mark­ki­noin­ti. Mark­ki­noin­ti­bud­jet­ti vain jae­taan inboun­dis­sa eri taval­la kuin outboundissa.

PK-yrityksen muistilista inbound-markkinointiin

 • Han­ki CRM-rat­kai­su, mikä­li yri­tyk­sel­lä­si ei vie­lä ole sellaista
 • Tutus­tu eri­lai­siin mark­ki­noin­nin auto­maa­tio -rat­kai­sui­hin ja valit­se CRM-jär­jes­tel­mä­si sekä mah­dol­li­sen verk­ko­kaup­pa­si kans­sa par­hai­ten yhteensopiva.
 • Luo sisäl­tö­jä, sisäl­tö­jä, sisältöjä
 • Jos hom­ma tun­tuu lii­an isol­ta pro­jek­til­ta, ota yhteyt­tä! Pil­ko­taan inbound-pro­jek­ti­si pie­nem­piin osiin ja teh­dään yhdes­sä toi­mi­va toteutus!
 • Lorem ipsum dolor sit amet.
 • Lorem ipsum dolor sit amet.
 • Lorem ipsum dolor sit amet.

Katso mitä Kublan asiakkailla on sanottavaa 

Jos joku kysyy mul­ta Kublas­ta niin mä voin kyl­lä ihan läm­pi­mäs­ti suositella.”

- Camil­la Aho, Camil­la Aho Oy

Kyl­lä voin suo­si­tel­la Kublaa. Ne puhuu maan­lä­hei­ses­ti ja on oikeas­ti asiak­kaan apuna.”

- Mar­ko Lind­qvist, Perk­ko Oy

Me ollaan saa­tu pal­jon uusia lii­de­jä ja rek­ry­jä ja näky­vyyt­tä rele­van­teis­sa koh­de­ryh­mis­sä. Kan­nat­taa ehdot­to­mas­ti läh­teä kokei­le­maan Kublaa.”

- Mik­ko Laak­ko­nen, Cloud2

Saman aihepiirin artikkeleita 

Tutustu myös palveluihimme! 

Kublan kanssa syntyy tulosta - takaamme sen!

Täysi tyytyväisyystakuu

Tyypillinen asiakkaamme saa hyviä tuloksia ja viihtyy kanssamme pitkään. Takaamme tulokset myös sinun yrityksellesi. Kaupan päälle pistämme vielä 500€ omista rahoistamme markkinointibudjettiisi. Miltä kuulostaa?

Ota yhteyttä

Ensimmäinen ja tärkein askel, ota yhteyttä!

 • Olemme yhteydessä sinuun seuraavan arkipäivän aikana
 • Kartoitetaan voisimmeko olla avuksi
 • Tarvittaessa voimme sopia etätapaamisen
 • Joka tapauksessa saat mukaasi pari ammattilaisen vinkkiä digimainontaasi

029 3700 290
asiakaspalvelu@kubla.fi

Kubla Oy
Ilmalankatu 2 A
(MTV:n päärakennus)
00240 Helsinki

Kubla Marketing Inc.
31 NE 17th St
Miami Florida 33132

Kaikki yhteystiedot >

Digimarkkinointivinkit sähköpostiisi!

Tilaamalla uutis­kirjeen annat meille luvan käsitellä tietojasi tieto­suoja­selosteemme mukaisesti. Voit perua luvan koska tahansa. Emme ikinä jaa tietojasi kolmansille osapuolille.

© Markkinointitoimisto Kubla Oy