HubSpot markkinointi ja kannattaako sitä tehdä? 

Mark­ki­noin­tia pk yri­tyk­sel­le \ Mark­ki­noin­ti yri­tyk­sen toi­min­nas­sa \ HubS­pot mark­ki­noin­ti ja kan­nat­taa­ko sitä tehdä?

HubS­pot mark­ki­noin­ti on hyvä vaih­toeh­to inbound-mark­ki­noin­tiin kun­han yri­tyk­se­si on bud­je­toi­nut sii­hen kym­me­niä tuhan­sia euro­ja per vuo­si. HubS­pot on vuon­na 2006 perus­tet­tu ja yksi maa­il­man suo­si­tuim­mis­ta mark­ki­noin­nin ja myyn­nin automaatiojärjestelmiä. 

Tär­keim­pä­nä ohjel­mis­ton peri­aat­tee­na on tuot­taa asiak­kail­le kiin­nos­ta­vaa sisäl­töä ja sitout­taa asiak­kai­ta yri­tyk­se­si kans­sa. Mitä parem­min lop­pu­asia­kas luot­taa yri­tyk­see­si ja pal­ve­lui­hi­si niin sitä suu­rem­pi toden­nä­köi­syys on saa­da lopul­ta asia­kas otta­maan yhteyt­tä. Et kui­ten­kaan tar­vit­se tähän mark­ki­noin­nin auto­maa­tio­ta mut­ta mikä­li pys­tyt sijoit­ta­maan usei­ta tuhan­sia euro­ja inbound-mark­ki­noin­tiin niin HubS­pot on yksi par­hais­ta vaihtoehdoista.

Hubspot markkinointi

Kuinka paljon HubSpot markkinointi maksaa?

HubS­pot mark­ki­noin­ti perus­tuu yri­tyk­sen tar­joa­maan ohjel­mis­toon jos­ta mak­sat kuu­kausi­mak­sua. Kuu­kausi­mak­su poh­jau­tuu vali­tui­hin pal­ve­lui­hin ja kuten yleen­sä­kin lisens­si­mak­suis­sa niin tämä­kin pal­ve­lun­tar­joa­ja antaa perus­o­mi­nai­suu­det käyt­töö­si ilmai­sek­si. Nopeas­ti lisens­si­mak­sut nouse­vat kui­ten­kin lähel­le tuhat­ta euroa kuu­kau­des­sa ja tämä pitää siis vain ohjel­mis­ton sisällään. 

Kun­han olet varau­tu­nut tuot­ta­maan huo­mat­ta­van pal­jon sisäl­töä kuu­kausit­tain, mak­sa­maan jär­jes­tel­mäs­tä noin 12 000 euroa vuo­des­sa ja lisäk­si mak­sa­maan kump­pa­nil­le jär­jes­tel­män yllä­pi­dos­ta niin HubS­pot mark­ki­noin­ti voi hyvin­kin olla yri­tyk­sel­le­si mai­nio tapa markkinoida. 

Lisäk­si on toki hyvä varau­tua mak­set­tuun mai­non­taan esi­mer­kik­si Googles­sa ja sosi­aa­li­ses­sa medias­sa kos­ka tar­vit­set myös lopul­ta asiak­kai­ta tuottamasi/ostamasi sisäl­lön pariin. Sisäl­tö­mark­ki­noin­ti toi­mii vas­ta sit­ten kun olet saa­nut sisäl­tö­si oikean koh­de­ryh­män eteen ja tähän on hyvä varau­tua myös vas­taa­val­la kuu­kausit­tai­sel­la sum­mal­la kuin jo sijoi­tat HubS­pot markkinointiin.

HubSpot markkinointi ja esimerkkilaskelma kuluista

 • HubS­pot Pro­fes­sio­nal 740 (Enterpri­se oli­si 2 944€/kk) euroa kuukaudessa
 • Kump­pa­nil­le mak­sa­ma­si yllä­pi­to 1 500 euroa kuukaudessa
 • Yri­tyk­se­si oma ajan­käyt­tö 80 tun­tia kuu­kau­des­sa (50€/h) 4000 euroa kuukaudessa
 • Yhteen­sä kuu­kausit­tai­nen panos­tuk­se­si 6 240 euroa
 • Vuo­sit­tai­nen panos­tuk­se­si 50 240 euroa

Tämän lisäk­si tar­vit­set digi­mark­ki­noin­tia, kos­ka muus­sa tapauk­ses­sa panos­tat kym­me­niä tuhan­sia euro­ja vuo­si­ta­sol­la inbound-mark­ki­noin­tiin ilman että saat vies­tiä­si asiak­kai­de­si näh­tä­vil­le. Alla las­kel­ma digi­mark­ki­noin­nin panos­tuk­sis­ta useil­ta HubS­pot mark­ki­noin­tia teke­vil­tä yrityksiltä.

 • Google Ads -hakusa­na­mai­non­ta 2000 euroa kuukaudessa
 • Yllä­pi­to 500 euroa kuukaudessa
 • Some-mai­non­ta 1000 euroa kuukaudessa
 • Yllä­pi­to 500 euroa kuukaudessa
 • You­Tu­be-mai­non­ta 500 euroa kuukaudessa
 • Yllä­pi­to 500 euroa kuukaudessa
 • Kuu­kausit­tai­nen panos­tuk­se­si 5 000 euroa
 • Vuo­sit­tai­nen panos­tuk­se­si 60 000 euroa

HubS­pot mark­ki­noin­ti 50 240 euroa / v.
Digi­mark­ki­noin­ti 60 000 euroa / v.
Yhteen­sä 110 240 euroa / v.

Vaik­ka HubS­pot mark­ki­noin­ti on suu­rim­mal­le osal­le yri­tyk­sis­tä lii­an arvo­kas­ta niin mikä­li mark­ki­noin­ti­bud­jet­ti­si sal­lii kan­nat­taa ehdot­to­mas­ti miet­tiä tätä yhte­nä vaihtoehtona.

Paljonko HubSpot markkinointi vie aikaa?

HubS­pot mark­ki­noin­ti vie myös yri­tyk­se­si hen­ki­lös­tön aikaa mukaan luet­tu­na sinun omaa aikaa­si. Teil­lä on paras osaa­mi­nen yri­tyk­se­si sisäi­sis­tä tapah­tu­mis­ta ja pal­ve­luis­ta joten tätä teh­tä­vää et voi ulkois­taa kenellekään. 

On kui­ten­kin mah­dol­lis­ta mak­saa HubS­po­tin kump­pa­niy­ri­tyk­sel­le sisäl­lön­tuo­tan­nos­ta ja tähän on ylei­ses­ti hyvä vara­ta yllä ole­van las­kel­man lisäk­si vähin­tään 3000 euroa kuu­kau­des­sa. Näin sääs­tät omaa aikaa­si ja var­mis­tat että sisäl­töä var­mas­ti tulee tar­peek­si poten­ti­aa­li­sil­le asiak­kail­le­si etkä mak­sa tur­haan arvok­kai­ta lisens­si­mak­su­ja HubS­pot markkinointiin.

Tarvitseeko HubSpot markkinointi ulkopuolista yritystä?

HubS­pot mark­ki­noin­ti ei vaa­di ulko­puo­lis­ta yri­tys­tä mut­ta on kui­ten­kin vah­vas­ti suo­si­tel­ta­vaa vali­ta kump­pa­ni joka yllä­pi­tää ja spar­raa yri­tys­tä­si auto­maa­tion raken­ta­mi­ses­sa ja kehit­tä­mi­ses­sä. Mark­ki­noin­nin auto­maa­tio toi­mii vain jat­ku­val­la kehit­tä­mi­sel­lä ja yllä­pi­dol­la johon on hyvä vara­ta rei­lus­ti aikaa mut­ta sil­ti vaa­di­taan vuo­sien koke­mus­ta jär­jes­tel­män yllä­pi­dos­ta ja kehit­tä­mi­ses­tä mikä­li haluat tulok­sia sijoit­ta­mal­la­si pääomalla.

Miten HubSpotista pääsee eroon?

HubS­pot mark­ki­noin­ti mak­se­taan kuu­kausit­tain lisens­si­mak­sui­na ja pal­ve­lun voi irti­sa­noa kuu­kau­den välein. Tämän lisäk­si suu­rin osa mark­ki­noin­nin auto­maa­tion valit­se­vis­ta yri­tyk­sis­tä valit­see mark­ki­noin­tiin kump­pa­nin aut­ta­maan hal­lin­noin­nis­sa ja sisäl­lön­tuo­tan­nos­sa. Suo­sit­te­lem­me teke­mään kuu­kausi­so­pi­muk­sen jos­ta pää­set tar­vit­taes­sa eroon mikä­li yhteis­työ ei toimi.

Miksi Kubla ei myy HubSpot markkinointia?

Jokai­nen ohjel­mis­to­toi­mit­ta­ja pyr­kii raken­ta­maan jäl­leen­myy­jä­ver­kos­toa ympä­ril­leen ja niin myös HubS­pot tekee. Olem­me saa­neet usei­ta yhtey­den­ot­to­ja ja kyse­lyi­tä HubS­pot-jäl­leen­myy­jäk­si liit­ty­mi­ses­tä. Emme kui­ten­kaan tee yhden­kään toi­mi­jan kans­sa sopi­mus­ta ja pyri myy­mään sitä asiak­kail­lem­me vaan olem­me valin­neet asian­tun­ti­jan roo­lin jos­sa asia­kas­ta voi­daan aut­taa jär­jes­tel­mäs­tä riip­pu­mat­ta vaik­ka mene­täm­me­kin suu­ria pro­vi­sioi­ta valit­se­mal­lam­me tiel­lä. Meil­lä on myös laa­ja osaa­mi­nen mark­ki­noin­nin auto­maa­tiois­ta ja voit kysyä meil­tä suo­si­tus­ta kump­pa­neis­ta vaik­ka täs­sä kir­joi­tuk­ses­sa emme nos­ta­kaan yksit­täi­siä teki­jöi­tä framille.

Hubspot markkinointi
 • Lorem ipsum dolor sit amet.
 • Lorem ipsum dolor sit amet.
 • Lorem ipsum dolor sit amet.

Katso mitä Kublan asiakkailla on sanottavaa 

Jos joku kysyy mul­ta Kublas­ta niin mä voin kyl­lä ihan läm­pi­mäs­ti suositella.”

- Camil­la Aho, Camil­la Aho Oy

Kyl­lä voin suo­si­tel­la Kublaa. Ne puhuu maan­lä­hei­ses­ti ja on oikeas­ti asiak­kaan apuna.”

- Mar­ko Lind­qvist, Perk­ko Oy

Me ollaan saa­tu pal­jon uusia lii­de­jä ja rek­ry­jä ja näky­vyyt­tä rele­van­teis­sa koh­de­ryh­mis­sä. Kan­nat­taa ehdot­to­mas­ti läh­teä kokei­le­maan Kublaa.”

- Mik­ko Laak­ko­nen, Cloud2

Saman aihepiirin artikkeleita 

Tutustu myös palveluihimme! 

Kublan kanssa syntyy tulosta - takaamme sen!

Täysi tyytyväisyystakuu

Tyypillinen asiakkaamme saa hyviä tuloksia ja viihtyy kanssamme pitkään. Takaamme tulokset myös sinun yrityksellesi. Kaupan päälle pistämme vielä 500€ omista rahoistamme markkinointibudjettiisi. Miltä kuulostaa?

Ota yhteyttä

Ensimmäinen ja tärkein askel, ota yhteyttä!

 • Olemme yhteydessä sinuun seuraavan arkipäivän aikana
 • Kartoitetaan voisimmeko olla avuksi
 • Tarvittaessa voimme sopia etätapaamisen
 • Joka tapauksessa saat mukaasi pari ammattilaisen vinkkiä digimainontaasi

029 3700 290
asiakaspalvelu@kubla.fi

Kubla Oy
Ilmalankatu 2 A
(MTV:n päärakennus)
00240 Helsinki

Kubla Marketing Inc.
31 NE 17th St
Miami Florida 33132

Kaikki yhteystiedot >

Digimarkkinointivinkit sähköpostiisi!

Tilaamalla uutis­kirjeen annat meille luvan käsitellä tietojasi tieto­suoja­selosteemme mukaisesti. Voit perua luvan koska tahansa. Emme ikinä jaa tietojasi kolmansille osapuolille.

© Markkinointitoimisto Kubla Oy