Mitä on asiakashankinta digitaalisin tavoin?

Mitä on asia­kas­han­kin­ta digi­taa­li­sin tavoin? Me ollaan Jukan kans­sa kas­vet­tu sii­nä maa­il­mas­sa, jos­sa kaup­paa teh­tiin ilman digi­taa­li­sia kana­via. Tar­tut­tiin puhe­li­meen ja ajet­tiin ovel­le. Niin sitä teh­dään tänä­kin päi­vä­nä, mut­ta nyt aika käy­te­tään nii­hin asiak­kai­siin, joi­ta asia val­miik­si kiin­nos­taa. Esi­mer­kik­si sun kans­sa. Kyl­lä juu­ri sinä, joka luet tätä vies­tiä. Kaup­paa ja yhteis­työ­tä teh­dään edel­leen kas­vo­tus­ten, mut­ta kes­ki­mää­räi­ses­ti näi­tä videoi­ta kat­soo n. 5000 yri­tys­päät­tä­jää. Videol­la käsi­tel­lään aihet­ta lisää.

Kii­tos Juk­ka Oddy Digi­ta­lil­ta!

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Sulje
Laita viestiä!
Moikka! Kuinka voimme auttaa? 😊
Powered by