Asiakashankinta digitaalisin keinoin

Mitä on asia­kas­han­kin­ta digi­taa­li­sin tavoin? Me ollaan Jukan kans­sa kas­vet­tu sii­nä maa­il­mas­sa, jos­sa kaup­paa teh­tiin ilman digi­taa­li­sia kana­via. Tar­tut­tiin puhe­li­meen ja ajet­tiin ovel­le. Niin sitä teh­dään tänä­kin päi­vä­nä, mut­ta nyt aika käy­te­tään nii­hin asiak­kai­siin, joi­ta asia val­miik­si kiin­nos­taa. Esi­mer­kik­si sun kans­sa. Kyl­lä juu­ri sinä, joka luet tätä vies­tiä. Kaup­paa ja yhteis­työ­tä teh­dään edel­leen kas­vo­tus­ten, mut­ta kes­ki­mää­räi­ses­ti näi­tä videoi­ta kat­soo n. 5000 yri­tys­päät­tä­jää. Videol­la käsi­tel­lään aihet­ta lisää.

Asiakashankinta eli uuden asiakkaan hankkiminen

Asia­kas­han­kin­ta on yri­tys­toi­min­nan tär­keim­piä teh­tä­viä. Ilman mak­sa­via asiak­kai­ta ei ole myös­kään lii­ke­vaih­toa. On siis hyvä jat­ku­vas­ti kehit­tää uusia tapo­ja asia­kas­han­kin­taan ja eten­kin digi­mark­ki­noin­nin aika­kau­te­na on tär­ke­ää pysyä aktii­vi­se­na ja mita­ta jat­ku­vas­ti saa­tu­ja tulok­sia. Vain mit­taa­mal­la voit kehit­tyä digi­mark­ki­noin­nis­sa.

Asiakashankinta vaatii hyvän tuotteen lisäksi markkinointia

Mikä­li kaik­ki poten­ti­aa­li­set asiak­kaa­si eivät vie­lä tun­ne yri­tyk­se­si pal­ve­lua, niin tar­vit­set mark­ki­noin­tia. Miten muu­ten voit jat­ku­vas­ti kas­vaa ja saa­da yhtey­den­ot­to­ja poten­ti­aa­li­sil­ta asiak­kail­ta? Hyvä pal­ve­lu on vält­tä­mä­tön läh­tö­koh­ta, mut­ta kuin­ka uudet asiak­kaat saa­vat tie­tää sii­tä nopeas­ti? Vas­tauk­se­na on mark­ki­noin­ti ja asia­kas­han­kin­ta.

Asiakashankintaa suositteluilla

Hyvä tuo­te ja pal­ve­lu tar­koit­taa aina myös suo­sit­te­lui­ta, joi­den avul­la tulet saa­maan uusia asiak­kai­ta. Me kaik­ki haluam­me suo­sit­te­lui­ta ja useat meis­tä myös saa­vat nii­tä. On kui­ten­kin vai­ke­aa skaa­la­ta suo­sit­te­lui­den mää­rää, joten suu­rin osa yri­tyk­sis­tä on sat­tu­mal­ta sil­loin täl­löin tule­vien suo­sit­te­lui­den varas­sa.

Mikä siis keinoksi myynnin ja suositteluiden ”buustaukseen”?

Voit tavoit­taa poten­ti­aa­li­sim­mat asiak­kaa­si digi­mark­ki­noin­nil­la ja samal­la voit koh­dis­taa digi­taa­lis­ten kana­vien vies­ti­si myös nykyi­sil­le asiak­kail­le­si. Näin pysyt asiak­kai­de­si mie­les­sä ja saat myös suo­sit­te­lui­ta enem­män, kos­ka olet useam­min hei­dän mie­les­sään. Voit myös käyn­nis­tää eril­li­siä yri­tyk­se­si tapah­tu­mia, jos­sa kut­sut nykyi­set asiak­kaa­si tapah­tu­maan ja pyy­dät tuo­maan mah­dol­li­ses­ti pal­ve­lus­ta­si kiin­nos­tu­nei­ta asiak­kai­ta muka­naan. Saat luul­ta­vas­ti poten­ti­aa­li­sia asiak­kai­ta osal­lis­tu­maan, mikä­li tapah­tu­ma on tar­peek­si kiin­nos­ta­va heil­le. Sosi­aa­li­ses­sa medias­sa voit toteut­taa myös suo­sit­te­lu-kam­pan­joi­ta, jois­ta on saa­tu koke­mus­tem­me mukaan lois­ta­via tulok­sia.

Digitaalinen maailma ja asiakashankinta

Digi­mark­ki­noin­nin uusi aika on muut­ta­nut asia­kas­han­kin­taa ja sen tuo­mia mah­dol­li­suu­ksia. Asiak­kaat ver­tai­le­vat pal­ve­lui­ta ilman ihmis­kon­tak­tia, joka ennen vaa­dit­tiin suu­rim­mas­sa osas­sa myyn­ti­pro­ses­sia jo alku­vai­hees­sa. Osta­jat halua­vat tutus­tua mah­dol­lis­ten pal­ve­lun­tar­joa­jien vaih­toeh­toi­hin ennen, kuin anta­vat mah­dol­li­suu­den yri­tyk­sen asian­tun­ti­joil­le, tai myy­jil­le.

Asia­kas osaa jo perus­teet pal­ve­lus­ta­si ennen yhtey­den­ot­toa, joten käy­tän­nös­sä tar­vit­set tänä päi­vä­nä ”asian­tun­ti­joi­ta”. Asian­tun­ti­jan teh­tä­vä on täy­den­tää asiak­kaan tie­tä­mys­tä pal­ve­lus­ta ja toki ohja­ta asia­kas­ta myös osta­maan lopul­ta pal­ve­lu. Asia­kas kui­ten­kin jo tie­tää perus­teet yri­tyk­ses­tä­si ja pal­ve­lus­ta­si, joten läh­tö­koh­ta on eri­lai­nen, kuin 2000-luvun alus­sa.

Asiakashankinnan vaihtoehdot

Asia­kas­han­kin­ta on mah­dol­lis­ta useis­sa eri kana­vis­sa. Digi­taa­li­sen mark­ki­noin­nin muka­naan tuo­mat vaih­toeh­dot tar­joa­vat asia­kas­han­kin­taan pal­jon uusia mah­dol­li­suu­ksia. Asia­kas­han­kin­ta voi­daan jakaa vii­teen pää­ka­te­go­ri­aan:

 • Tele­sa­les
 • Face2face
 • Printti/tv/radio
 • Digi­mark­ki­noin­ti
 • Mes­sut ja tapah­tu­mat

Vaih­toeh­to­ja on raja­ton mää­rä, mut­ta suu­rin osa yri­tyk­sis­tä käyt­tää tär­keim­pä­nä kana­va­naan asia­kas­han­kin­nas­sa jotain yllä ole­vis­ta.

Asiakashankinta digikanavissa

Digi­mark­ki­noin­ti yleis­tyy jat­ku­vas­ti ja käsi­tel­lään hie­man tär­keim­piä digi­mark­ki­noin­nin kana­via asia­kas­han­kin­nan näkö­kul­mas­ta. Asia­kas­han­kin­ta digi­ka­na­vis­sa tapah­tuu ylei­sim­min jos­sain näis­tä kana­vis­ta:

 • Google
 • Mak­sul­li­nen mai­non­ta
 • Ilmai­nen näky­vyys
 • Ban­ne­ri­mai­non­ta eri sivus­toil­la
 • Sosi­aa­li­nen media
 • Mak­set­tu mai­non­ta
 • Ilmai­nen näky­vyys
 • Säh­kö­pos­ti­mark­ki­noin­ti
 • You­Tu­be-videot

Asiakashankinta Googlessa

Googles­ta löy­dät yri­tyk­se­si asiak­kaat oston het­kel­lä. Eli juu­ri sil­lä het­kel­lä, kun asiak­kaa­si ovat etsi­mäs­sä sinun toi­mia­la­si pal­ve­lui­ta Googles­ta. Tämä on hyvä kana­va sekä mak­se­tus­sa Google Ads-mai­non­nas­sa, että Googlen orgaa­ni­ses­sa näky­vyy­des­sä. Google on nyt ja jat­kos­sa teho­kas tapa tavoit­taa asiak­kaa­si, mut­ta on hyvä muis­taa Suo­men mark­ki­nan pie­ni koko ja näin ollen myös Googles­sa haku­ja on Suo­mes­sa vähän. On hyvä miet­tiä Googlen lisäk­si esi­mer­kik­si sosi­aa­lis­ta medi­aa brän­di­si tun­net­tuu­den raken­ta­mi­ses­sa ja samal­la nii­den asiak­kai­den tavoit­ta­mis­ta, jot­ka eivät juu­ri nyt etsi pal­ve­lui­ta­si ver­kos­sa.

Asiakashankinta sosiaalisessa mediassa

Sosi­aa­li­ses­sa medias­sa voit tavoit­taa asiak­kaa­si nopeas­ti ja tehok­kaas­ti jopa muu­ta­mis­sa päi­vis­sä. Vain osa asiak­kais­ta­si hakee Googles­ta pal­ve­lui­ta­si, joten on hyvä miet­tiä miten tavoi­tat sen ryh­män, jot­ka eivät haku­ja tee. Sosi­aa­li­nen media on tähän ryh­mään hyvä ja näin nos­tat brän­di­si tun­net­tuut­ta hyvin­kin nopeas­ti ja tämä tulee poik­keuk­set­ta näky­mään yri­tyk­se­si sivus­tol­le saa­pu­van lii­ken­teen mää­räs­sä ja lopul­ta myös kau­pois­sa.

Sähköpostimarkkinointi asiakashankinnan välineenä

Asia­kas­han­kin­ta säh­kö­pos­ti­mark­ki­noin­nil­la on edel­leen toi­mi­va vaih­toeh­to, mut­ta vaa­tii suu­ri panos­tuk­sia eten­kin kulut­ta­jil­le suun­na­tus­sa myyn­nis­sä. Et esi­mer­kik­si voi lähet­tää Suo­men lain mukaan säh­kö­pos­te­ja kulut­ta­jil­le ilman hei­dän tar­kas­ti anta­maan­sa lupaa. Yri­tyk­sil­le tosin voit lähet­tää edel­leen säh­kö­pos­te­ja mel­ko hel­poin perus­tein, mut­ta mie­ti vies­ti tar­kas­ti. Asia­kas­han­kin­ta toi­mii säh­kö­pos­tit­se, mikä­li olet saa­nut sii­hen kulut­ta­jal­ta luvan, tai mie­tit tar­koin yri­tyk­sel­le lähet­tä­mä­si vies­tin sisäl­lön asiak­kaan näkö­kul­mas­ta. Säh­kö­pos­ti­mark­ki­noin­ti toi­mii hyvä­nä myyn­ti­sup­pi­lon osa­na.

Asiakashankinta ja YouTube-videot

You­Tu­be on maa­il­man toi­sek­si suo­si­tuin haku­ko­ne. Tätä kana­vaa ei siis kan­na­ta lai­min­lyö­dä, mut­ta suu­rim­man osan yri­tyk­sis­tä ongel­ma on pie­ni mark­ki­noin­ti­bud­jet­ti. Mikä­li siis mark­ki­noin­tiin käyt­tä­mä­si bud­jet­ti on alle 2000 euroa kuu­kau­des­sa, suo­sit­te­len jät­tä­mään You­Tu­ben käy­tön myö­hem­mäk­si. Mikä­li taas tie­dät You­Tu­bes­sa teh­tä­vän juu­ri sinun toi­mia­la­si pal­ve­luis­ta huo­mat­ta­vas­ti haku­ja kuu­kausit­tain, niin sil­loin kuu­lut tähän 0,1% jouk­koon ja You­Tu­bea kan­nat­taa miet­tiä jopa ainoa­na mark­ki­noin­nin kana­va­na!

Miten asiakashankinta kannattaa aloittaa?

Asia­kas­han­kin­ta on hyvä aloit­taa tar­kas­ta­mal­la mis­tä asiak­kaa­si löy­ty­vät ja miten he etsi­vät yri­tyk­se­si pal­ve­lui­ta. Onnek­si tämä ei ole salais­ta tie­toa, vaan on sel­vi­tet­tä­vis­sä Googlen ja sosi­aa­li­sen median ilmai­sis­ta työ­ka­luis­ta. Voit siis tar­kis­taa mis­sä yri­tyk­se­si kan­nat­taa suo­rit­taa asia­kas­han­kin­ta digi­mark­ki­noin­nin kana­vis­sa. Kysy ihmees­sä apu­ja, mikä­li mie­tit mikä kana­va on sinun yri­tyk­sel­le­si paras mah­dol­li­nen. Autam­me mie­luus­ti sel­vit­tä­mään toi­mi­vim­mat vaih­toeh­dot tulok­sel­li­seen asia­kas­han­kin­taan.

Kii­tos Juk­ka Oddy Digi­ta­lil­ta!

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Sulje