10 yleisintä virhettä Google Ads -hakusanamainonnassa 

Hakusa­na­mai­non­ta Googles­sa on ylei­sim­piä tapo­ja teh­dä digi­taa­lis­ta mai­non­taa Suo­mes­sa. Google Ads -mai­nos­ti­lin luo­mi­nen on ilmais­ta ja nope­aa. Moni uskoo­kin, että mai­non­nan pyö­rit­tä­mi­nen on help­poa. Mai­non­ta vaa­tii kui­ten­kin suun­nit­te­lua, jat­ku­vaa kehi­tys­tä sekä oman osaa­mi­sen päi­vit­tä­mis­tä, jot­ta kana­vas­ta saa kai­ken tehon irti.

Resurs­sien ja osaa­mi­sen puu­te aiheut­taa sen, että mai­nos­ti­li raken­ne­taan huo­li­mat­to­mas­ti ja teh­dään vir­hei­tä. Täs­tä joh­tuen mai­non­nas­ta ei saa­da odo­tet­tu­ja tulok­sia. Täs­sä artik­ke­lis­sa pureu­dun kym­me­neen ylei­sim­pään vir­hee­seen, joi­ta Google Ads -mai­non­nas­sa esiin­tyy, ja kuin­ka nii­tä voi­daan ennaltaehkäistä. 

1. Avainsanatutkimusta ei ole tehty mainonnan pohjalle

Avain­sa­na­tut­ki­muk­sel­la kar­toi­te­taan mil­lä sanoil­la pal­ve­lui­ta­si tai tuot­tei­ta­si Googles­sa hae­taan. Tut­ki­muk­sel­la sel­vi­ää myös eri avain­sa­no­jen haku­vo­lyy­mit sekä se, kuin­ka kil­pail­tu avain­sa­na Googles­sa on.

Usein käy niin, että ilman avain­sa­no­jen kar­toi­tus­ta vali­taan mai­non­taan avain­sa­no­ja, joi­ta todel­li­suu­des­sa kukaan ei Googles­sa käy­tä. Yri­tys luon­nol­li­ses­ti tun­tee pal­ve­lun­sa parem­min kuin asia­kas. Näin ollen asia­kas saat­taa usein käyt­tää pal­ve­lua tai tuo­tet­ta etsies­sään hyvin eri­lai­sia haku­ter­me­jä kuin mitä yri­tys itse pal­ve­lus­ta tai tuot­tees­ta käyt­tää. Mai­non­ta läh­tee hyvin usein liik­keel­le olet­ta­muk­sis­ta, mikä joh­taa har­haan. Avain­sa­na­tut­ki­mus estää teke­mäs­tä vir­hei­tä ja ohjaa oike­aan suuntaan.

2. Aluekohdennus puuttuu

Google-mai­non­ta kan­nat­taa aina raja­ta maan­tie­teel­li­ses­ti alu­eel­le, jota lii­ke­toi­min­ta­si kos­ket­taa. Suo­mes­sa usein riit­tää alue­ra­jauk­sek­si Suo­mi. Voit kui­ten­kin raja­ta aluei­ta vie­lä­kin tar­kem­min. Muis­ta tämä tär­keä ase­tus, jos et halua mai­nok­sie­si näky­vän toi­sel­la puo­lel­la maailmaa!

3. Huonosti suunniteltu kampanjarakenne

Huo­lel­la suun­ni­tel­lus­sa kam­pan­ja­ra­ken­tees­sa brän­di ja tuo­te­mer­kit ero­tel­laan omik­si kam­pan­joik­seen ja mai­nos­ryh­mik­seen eril­leen genee­ri­sis­tä avain­sa­nois­ta. Omal­la brän­dil­lä mai­nos­ta­mi­nen on läh­tö­koh­tai­ses­ti aina edul­li­sem­paa kuin genee­ri­sil­lä avain­sa­noil­la, joten ne on jär­ke­vää erot­taa omik­si kampanjoikseen.

Myös eri tuot­teet tai pal­ve­lut kan­nat­taa erot­taa omik­si mai­nos­ryh­mik­seen. Täl­lä var­mis­tat sen, että mai­nok­set todel­la vas­taa­vat juu­ri kyseis­tä tuo­tet­ta tai pal­ve­lua. Mai­non­ta on näin osu­vam­paa ja laa­duk­kaam­paa. Google pal­kit­see laa­dus­ta kor­keam­mil­la laa­tu­pis­teil­lä (Qua­li­ty Sco­re) mikä vai­kut­taa posi­tii­vi­ses­ti näky­vyy­teen haku­ko­nees­sa sekä mai­non­nas­ta mak­set­ta­vaan hintaan.

Haluat­ko mai­nos­taa yri­tys­tä­si Googles­sa tai saa­da tehot irti nykyi­ses­tä Google-tekemisestä?

Lue tarkemmin Google-mainonnan palveluistamme ja ota rohkeasti yhteyttä!

4. Liian laajojen ja geneeristen avainsanojen käyttäminen

Olet var­mas­ti itse­kin huo­man­nut, että Googles­sa tulee usein vas­taan täy­sin epä­re­le­vant­te­ja mai­nok­sia, kun etsit tiet­tyä tuo­tet­ta tai pal­ve­lua? Tämä joh­tuu usein sii­tä, että mai­non­taan on otet­tu mukaan pal­jon avain­sa­no­ja, jot­ka ovat lii­an genee­ri­siä ja liit­ty­vät näin ollen vain löy­häs­ti yri­tyk­sen tuot­tei­siin tai palveluihin.

Tee siis avain­sa­tut­ki­mus huo­lel­la ja etsi lii­ke­toi­min­nal­le­si osu­vat avain­sa­nat. Mitä tar­kem­min osaat avain­sa­no­ja työ­ka­luun lis­ta­ta, sitä parem­paa ja osu­vam­paa mai­non­taa teet. Jos esi­mer­kik­si myyt kis­san­ruo­kaa, ei vält­tä­mät­tä kan­na­ta käyt­tää avain­sa­na­na ter­miä ”kis­sa” sil­lä sil­loin mai­nok­se­si tule­vat näky­viin hauil­la kuten

kis­sa­ro­dut

kis­san kiipeilypuu

oste­taan kissanpentu

kis­sa allergia

kis­sa väristyskuva

kis­sa kuolaa

Oli­si­ko näis­tä mikään rele­vant­ti juu­ri sinul­le? Eipä juu­ri. Käy­tä sen sijaan haku­ja kuten vaikkapa

kis­san­ruo­ka

vil­ja­ton kissanruoka

paras kis­san­ruo­ka

kis­san­ruo­ka verkosta

5. Laajan hakutyypin käyttäminen

Usein mai­nos­ti­lil­tä näkee, että avain­sa­nat on lis­tat­tu mai­nos­ryh­miin laa­jaa haku­tyyp­piä käyt­täen (Broad Match). Täl­löin avain­sa­na syö­te­tään työ­ka­luun ilman mitään rajoit­ta­via merk­ke­jä kuten hakasulkeita.

Kun käy­tät laa­jaa hakua, mai­nok­se­si näy­te­tään auto­maat­ti­ses­ti avain­sa­nan osu­vil­la muun­nel­mil­la, vaik­ka ter­mit eivät oli­si­kaan avain­sa­na­luet­te­lois­sa­si. Laa­ja haku on nimen­sä mukai­ses­ti laa­ja, mikä tar­koit­taa, että mai­nok­se­si tule­vat toden­nä­köi­ses­ti näky­viin täy­sin epä­re­le­van­teis­sa­kin hauis­sa. Käy­te­tään esi­merk­ki­nä edel­li­sen kap­pa­leen kis­san­ruo­kaa. Jos syö­tät avain­sa­nan Google Ads -työ­ka­luun ilman väli­merk­ke­jä sanan edes­sä tai taka­na, on kyse laa­jas­ta haku­tyy­pis­tä. Täl­löin mai­nok­se­si näky­vät kysei­sel­lä haku­ter­mil­lä, mut­ta myös sen muun­nok­sil­la, syno­nyy­meil­lä sekä saman­kal­tai­sil­la haku­ter­meil­lä, kuten esimerkiksi

kis­san kiipeilypuu

kis­sa­tar­vik­keet

kis­san­ruo­ka allergia

Kis­san­ruo­kaa myy­vä­nä taho­na näis­tä suu­rin osa ei luul­ta­vas­ti kos­ke­ta lii­ke­toi­min­taa­si eikä mai­nos näin ollen ole haki­jal­le osu­va. Kun mai­nos ei ole osu­va, Google ran­kai­see huo­noil­la laa­tu­pis­teil­lä, mikä näkyy klik­ki­hin­nas­sa ja näky­vyy­den rajoit­ta­mi­se­na. Laa­ja haku­tyyp­pi ei ole myös­kään kus­tan­nus­te­ho­kas tapa teh­dä mai­non­taa, sil­lä mak­sat jokai­ses­ta epä­re­le­van­tis­ta klik­kauk­ses­ta ja saat huo­noa kävi­jä­kun­taa verk­ko­si­vuil­le­si. Suo­sit­te­lem­me­kin käyt­tä­mään laa­jan haku­tyy­pin sijaan tark­kaa hakua sekä ilmai­su­ha­kua. Täl­löin pys­tyt vai­kut­ta­maan itse parem­min mis­sä haku­tu­lok­sis­sa mai­nok­se­si tule­vat näkyviin.

6. Mainoslaajennusten puutteellinen käyttö

Mitä isom­man alu­een mai­nok­se­si haku­tu­lok­sis­sa saa, sitä isom­pi huo­mio­ar­vo sil­lä on. Mai­nos­laa­jen­nuk­set ovat oiva tapa kas­vat­taa mai­nok­se­si kokoa haku­ko­neen tulok­sis­sa. Hyvin usein nii­tä ei kui­ten­kaan käy­te­tä ollen­kaan tai käyt­tö on rajoit­tu­nut vain pariin eri­lai­seen laa­jen­nuk­seen. Google pal­kit­see laa­jen­nus­ten käy­tös­tä, joten laa­tu­pis­tee­si kas­va­vat nii­den myö­tä. Muis­ta siis ottaa laa­jen­nuk­set käyt­töön ja käy­tä nii­tä mah­dol­li­sim­man monipuolisesti!

7. Laatupisteiden merkitys aliarvioidaan

Laa­tu­pis­teet mää­rit­tä­vät Google-mai­non­nas­sa sen, kuin­ka hyvän näky­vyy­den mai­nok­se­si haku­ko­nees­sa saa­vat ja mitä klik­ki­hin­taa jou­dut mak­sa­maan. Laa­tu­pis­tei­siin vai­kut­taa useam­pi seik­ka: mai­nok­sen osu­vuus suh­tees­sa avain­sa­naan, las­keu­tu­mis­si­vun osu­vuus suh­tees­sa avain­sa­naan sekä Googlen arvio sii­tä kuin­ka toden­nä­köi­ses­ti mai­nos­ta kli­ka­taan suh­tees­sa kilpailijoihin. 

Laa­tu­pis­teet mää­ri­tel­lään per avain­sa­na. Täs­sä koros­tuu jäl­leen avain­sa­na­tut­ki­muk­sen tär­keys. Valit­se lii­ke­toi­min­nal­le­si oleel­li­set avain­sa­nat, mut­ta pidä huol­ta myös sii­tä, että sanaa käy­te­tään moni­puo­li­ses­ti verk­ko­si­vul­la, jon­ne mai­non­nas­ta ohja­taan. Käy­tä avain­sa­naa myös mai­nok­ses­sa itses­sään. Näin ker­rot Googlel­le ja myös haki­jal­le, että mai­nos vas­taa hakua.

Haluat­ko oppia kir­joit­ta­maan parem­pia Google Ads -mai­nok­sia? Lue aihees­ta lisää blo­giar­tik­ke­lis­ta Mil­lai­nen on teho­kas Google Ads hakusa­na­mai­nos.

Haluat­ko mai­nos­taa yri­tys­tä­si Googles­sa tai saa­da tehot irti nykyi­ses­tä Google-tekemisestä?

Lue tarkemmin Google-mainonnan palveluistamme ja ota rohkeasti yhteyttä!

8. Liian pieni päiväbudjetti

Google-mai­non­taa voi teh­dä hyvin pie­nel­lä­kin media­bud­je­til­la. Bud­jet­ti kan­nat­taa kui­ten­kin aina suh­teut­taa pal­ve­luun tai tuot­tee­seen, jota mai­nos­tat. Hakusa­na­mai­non­nas­sa mak­sat kli­keis­tä, ja mitä kil­pail­lum­pi avain­sa­na on kysees­sä, sitä kor­keam­paa klik­ki­hin­taa jou­dut mak­sa­maan. Jos avain­sa­na­si ovat klik­ki­hin­nal­taan kes­ki­mää­rin 1€ hin­tai­sia, et pys­ty kil­pai­le­maan näy­töis­tä tehok­kaas­ti 1€ päi­vit­täi­sel­lä media­bud­je­til­la. Kun annat Googlen koneel­le isom­man bud­je­tin sil­lä on enem­män liik­ku­ma­va­raa kil­pai­lun suhteen. 

9. Tulosseuranta puuttuu

Hyvin usein näkee, ettei mai­non­nan tulok­sia seu­ra­ta tar­peek­si tark­kaan. Hakusa­na­mai­non­ta sijoit­tuu myyn­ti­sup­pi­lon lop­pu­pää­hän eli siel­tä on rea­lis­tis­ta odot­taa suo­raa kaup­paa, yhtey­den­ot­to­ja ja mui­ta ns. kovia kon­ver­sioi­ta. On siis jär­ke­vää mää­rit­tää mai­non­nal­le tavoit­teet, joi­ta koh­ti mai­non­taa optimoidaan. 

Suo­sit­te­len, että yhdis­tät ole­mas­sa ole­van Google Ana­ly­tics -tili­si Google Ads -mai­nos­ti­liin ja tuot ana­ly­tiik­kaan mää­ri­tel­lyt kon­ver­siot eli tavoit­teet Google Ads -tilil­le. Näin data liik­kuu molem­pian työ­ka­lu­jen välil­lä sau­mat­to­mas­ti ja pys­tyt hel­pos­ti seu­raa­maan tulok­sia myös Google Ana­ly­tic­sin päässä. 

10. Testaamista ja optimointia ei tehdä

Google-mai­non­nan käyn­nis­tä­mi­nen voi tun­tua itses­sään jo työ­lääl­tä pro­ses­sil­ta. Tulee kui­ten­kin muis­taa se, että tulok­sel­li­nen mai­non­ta vaa­tii jat­ku­vaa mai­non­nan kehi­tys­tä tulos­ten poh­jal­ta. Tehok­kaim­mat avain­sa­nat ja mai­nos­si­säl­löt löy­ty­vät tes­tauk­sen ja opti­moin­nin kaut­ta. Muis­tat­han siis käy­dä mai­non­taa­si läpi sään­nöl­li­ses­ti ja tee tilil­le muu­tok­sia tulos­ten valossa.

Kiin­nos­taa­ko aihe enem­män? Lue lisäk­si blogimme:

Ota yhteyt­tä!
10 virhettä google ads -mainonnassa
  • Lorem ipsum dolor sit amet.
  • Lorem ipsum dolor sit amet.
  • Lorem ipsum dolor sit amet.

Saman aihepiirin artikkeleita 

Tutustu myös palveluihimme! 

Kublan kanssa syntyy tulosta - takaamme sen!

Tuloksellista tekemistä

Tyypillinen asiakkaamme saa hyviä tuloksia ja viihtyy kanssamme pitkään. Tuloksellinen tekeminen onkin kaiken tekemisemme keskiössä ja teemme kaikkemme, jotta markkinointinne tulokset paranevat kerta toisensa jälkeen.

B2B-yrityksen digimarkkinointi

Ota yhteyttä

Ensimmäinen ja tärkein askel, ota yhteyttä!

  • Olemme yhteydessä sinuun seuraavan arkipäivän aikana
  • Kartoitetaan voisimmeko olla avuksi
  • Tarvittaessa voimme sopia etätapaamisen
  • Joka tapauksessa saat mukaasi pari ammattilaisen vinkkiä digimainontaasi