10 yleisintä virhettä Google Ads -hakusanamainonnassa 

Hakusa­na­mai­non­ta Googles­sa on ylei­sim­piä tapo­ja teh­dä digi­taa­lis­ta mai­non­taa Suo­mes­sa. Google Ads -mai­nos­ti­lin luo­mi­nen on ilmais­ta ja nope­aa. Moni uskoo­kin, että mai­non­nan pyö­rit­tä­mi­nen on help­poa. Mai­non­ta vaa­tii kui­ten­kin suun­nit­te­lua, jat­ku­vaa kehi­tys­tä sekä oman osaa­mi­sen päi­vit­tä­mis­tä, jot­ta kana­vas­ta saa kai­ken tehon irti.

Resurs­sien ja osaa­mi­sen puu­te aiheut­taa sen, että mai­nos­ti­li raken­ne­taan huo­li­mat­to­mas­ti ja teh­dään vir­hei­tä. Täs­tä joh­tuen mai­non­nas­ta ei saa­da odo­tet­tu­ja tulok­sia. Täs­sä artik­ke­lis­sa pureu­dun kym­me­neen ylei­sim­pään vir­hee­seen, joi­ta Google Ads -mai­non­nas­sa esiin­tyy, ja kuin­ka nii­tä voi­daan ennaltaehkäistä. 

1. Avainsanatutkimusta ei ole tehty mainonnan pohjalle

Avain­sa­na­tut­ki­muk­sel­la kar­toi­te­taan mil­lä sanoil­la pal­ve­lui­ta­si tai tuot­tei­ta­si Googles­sa hae­taan. Tut­ki­muk­sel­la sel­vi­ää myös eri avain­sa­no­jen haku­vo­lyy­mit sekä se, kuin­ka kil­pail­tu avain­sa­na Googles­sa on.

Usein käy niin, että ilman avain­sa­no­jen kar­toi­tus­ta vali­taan mai­non­taan avain­sa­no­ja, joi­ta todel­li­suu­des­sa kukaan ei Googles­sa käy­tä. Yri­tys luon­nol­li­ses­ti tun­tee pal­ve­lun­sa parem­min kuin asia­kas. Näin ollen asia­kas saat­taa usein käyt­tää pal­ve­lua tai tuo­tet­ta etsies­sään hyvin eri­lai­sia haku­ter­me­jä kuin mitä yri­tys itse pal­ve­lus­ta tai tuot­tees­ta käyt­tää. Mai­non­ta läh­tee hyvin usein liik­keel­le olet­ta­muk­sis­ta, mikä joh­taa har­haan. Avain­sa­na­tut­ki­mus estää teke­mäs­tä vir­hei­tä ja ohjaa oike­aan suuntaan.

2. Aluekohdennus puuttuu

Google-mai­non­ta kan­nat­taa aina raja­ta maan­tie­teel­li­ses­ti alu­eel­le, jota lii­ke­toi­min­ta­si kos­ket­taa. Suo­mes­sa usein riit­tää alue­ra­jauk­sek­si Suo­mi. Voit kui­ten­kin raja­ta aluei­ta vie­lä­kin tar­kem­min. Muis­ta tämä tär­keä ase­tus, jos et halua mai­nok­sie­si näky­vän toi­sel­la puo­lel­la maailmaa!

3. Huonosti suunniteltu kampanjarakenne

Huo­lel­la suun­ni­tel­lus­sa kam­pan­ja­ra­ken­tees­sa brän­di ja tuo­te­mer­kit ero­tel­laan omik­si kam­pan­joik­seen ja mai­nos­ryh­mik­seen eril­leen genee­ri­sis­tä avain­sa­nois­ta. Omal­la brän­dil­lä mai­nos­ta­mi­nen on läh­tö­koh­tai­ses­ti aina edul­li­sem­paa kuin genee­ri­sil­lä avain­sa­noil­la, joten ne on jär­ke­vää erot­taa omik­si kampanjoikseen.

Myös eri tuot­teet tai pal­ve­lut kan­nat­taa erot­taa omik­si mai­nos­ryh­mik­seen. Täl­lä var­mis­tat sen, että mai­nok­set todel­la vas­taa­vat juu­ri kyseis­tä tuo­tet­ta tai pal­ve­lua. Mai­non­ta on näin osu­vam­paa ja laa­duk­kaam­paa. Google pal­kit­see laa­dus­ta kor­keam­mil­la laa­tu­pis­teil­lä (Qua­li­ty Sco­re) mikä vai­kut­taa posi­tii­vi­ses­ti näky­vyy­teen haku­ko­nees­sa sekä mai­non­nas­ta mak­set­ta­vaan hintaan.

Haluat­ko mai­nos­taa yri­tys­tä­si Googles­sa tai saa­da tehot irti nykyi­ses­tä Google-tekemisestä?

Lue tarkemmin Google-mainonnan palveluistamme ja ota rohkeasti yhteyttä!

4. Liian laajojen ja geneeristen avainsanojen käyttäminen

Olet var­mas­ti itse­kin huo­man­nut, että Googles­sa tulee usein vas­taan täy­sin epä­re­le­vant­te­ja mai­nok­sia, kun etsit tiet­tyä tuo­tet­ta tai pal­ve­lua? Tämä joh­tuu usein sii­tä, että mai­non­taan on otet­tu mukaan pal­jon avain­sa­no­ja, jot­ka ovat lii­an genee­ri­siä ja liit­ty­vät näin ollen vain löy­häs­ti yri­tyk­sen tuot­tei­siin tai palveluihin.

Tee siis avain­sa­tut­ki­mus huo­lel­la ja etsi lii­ke­toi­min­nal­le­si osu­vat avain­sa­nat. Mitä tar­kem­min osaat avain­sa­no­ja työ­ka­luun lis­ta­ta, sitä parem­paa ja osu­vam­paa mai­non­taa teet. Jos esi­mer­kik­si myyt kis­san­ruo­kaa, ei vält­tä­mät­tä kan­na­ta käyt­tää avain­sa­na­na ter­miä ”kis­sa” sil­lä sil­loin mai­nok­se­si tule­vat näky­viin hauil­la kuten

kis­sa­ro­dut

kis­san kiipeilypuu

oste­taan kissanpentu

kis­sa allergia

kis­sa väristyskuva

kis­sa kuolaa

Oli­si­ko näis­tä mikään rele­vant­ti juu­ri sinul­le? Eipä juu­ri. Käy­tä sen sijaan haku­ja kuten vaikkapa

kis­san­ruo­ka

vil­ja­ton kissanruoka

paras kis­san­ruo­ka

kis­san­ruo­ka verkosta

5. Laajan hakutyypin käyttäminen

Usein mai­nos­ti­lil­tä näkee, että avain­sa­nat on lis­tat­tu mai­nos­ryh­miin laa­jaa haku­tyyp­piä käyt­täen (Broad Match). Täl­löin avain­sa­na syö­te­tään työ­ka­luun ilman mitään rajoit­ta­via merk­ke­jä kuten hakasulkeita.

Kun käy­tät laa­jaa hakua, mai­nok­se­si näy­te­tään auto­maat­ti­ses­ti avain­sa­nan osu­vil­la muun­nel­mil­la, vaik­ka ter­mit eivät oli­si­kaan avain­sa­na­luet­te­lois­sa­si. Laa­ja haku on nimen­sä mukai­ses­ti laa­ja, mikä tar­koit­taa, että mai­nok­se­si tule­vat toden­nä­köi­ses­ti näky­viin täy­sin epä­re­le­van­teis­sa­kin hauis­sa. Käy­te­tään esi­merk­ki­nä edel­li­sen kap­pa­leen kis­san­ruo­kaa. Jos syö­tät avain­sa­nan Google Ads -työ­ka­luun ilman väli­merk­ke­jä sanan edes­sä tai taka­na, on kyse laa­jas­ta haku­tyy­pis­tä. Täl­löin mai­nok­se­si näky­vät kysei­sel­lä haku­ter­mil­lä, mut­ta myös sen muun­nok­sil­la, syno­nyy­meil­lä sekä saman­kal­tai­sil­la haku­ter­meil­lä, kuten esimerkiksi

kis­san kiipeilypuu

kis­sa­tar­vik­keet

kis­san­ruo­ka allergia

Kis­san­ruo­kaa myy­vä­nä taho­na näis­tä suu­rin osa ei luul­ta­vas­ti kos­ke­ta lii­ke­toi­min­taa­si eikä mai­nos näin ollen ole haki­jal­le osu­va. Kun mai­nos ei ole osu­va, Google ran­kai­see huo­noil­la laa­tu­pis­teil­lä, mikä näkyy klik­ki­hin­nas­sa ja näky­vyy­den rajoit­ta­mi­se­na. Laa­ja haku­tyyp­pi ei ole myös­kään kus­tan­nus­te­ho­kas tapa teh­dä mai­non­taa, sil­lä mak­sat jokai­ses­ta epä­re­le­van­tis­ta klik­kauk­ses­ta ja saat huo­noa kävi­jä­kun­taa verk­ko­si­vuil­le­si. Suo­sit­te­lem­me­kin käyt­tä­mään laa­jan haku­tyy­pin sijaan tark­kaa hakua sekä ilmai­su­ha­kua. Täl­löin pys­tyt vai­kut­ta­maan itse parem­min mis­sä haku­tu­lok­sis­sa mai­nok­se­si tule­vat näkyviin.

6. Mainoslaajennusten puutteellinen käyttö

Mitä isom­man alu­een mai­nok­se­si haku­tu­lok­sis­sa saa, sitä isom­pi huo­mio­ar­vo sil­lä on. Mai­nos­laa­jen­nuk­set ovat oiva tapa kas­vat­taa mai­nok­se­si kokoa haku­ko­neen tulok­sis­sa. Hyvin usein nii­tä ei kui­ten­kaan käy­te­tä ollen­kaan tai käyt­tö on rajoit­tu­nut vain pariin eri­lai­seen laa­jen­nuk­seen. Google pal­kit­see laa­jen­nus­ten käy­tös­tä, joten laa­tu­pis­tee­si kas­va­vat nii­den myö­tä. Muis­ta siis ottaa laa­jen­nuk­set käyt­töön ja käy­tä nii­tä mah­dol­li­sim­man monipuolisesti!

7. Laatupisteiden merkitys aliarvioidaan

Laa­tu­pis­teet mää­rit­tä­vät Google-mai­non­nas­sa sen, kuin­ka hyvän näky­vyy­den mai­nok­se­si haku­ko­nees­sa saa­vat ja mitä klik­ki­hin­taa jou­dut mak­sa­maan. Laa­tu­pis­tei­siin vai­kut­taa useam­pi seik­ka: mai­nok­sen osu­vuus suh­tees­sa avain­sa­naan, las­keu­tu­mis­si­vun osu­vuus suh­tees­sa avain­sa­naan sekä Googlen arvio sii­tä kuin­ka toden­nä­köi­ses­ti mai­nos­ta kli­ka­taan suh­tees­sa kilpailijoihin. 

Laa­tu­pis­teet mää­ri­tel­lään per avain­sa­na. Täs­sä koros­tuu jäl­leen avain­sa­na­tut­ki­muk­sen tär­keys. Valit­se lii­ke­toi­min­nal­le­si oleel­li­set avain­sa­nat, mut­ta pidä huol­ta myös sii­tä, että sanaa käy­te­tään moni­puo­li­ses­ti verk­ko­si­vul­la, jon­ne mai­non­nas­ta ohja­taan. Käy­tä avain­sa­naa myös mai­nok­ses­sa itses­sään. Näin ker­rot Googlel­le ja myös haki­jal­le, että mai­nos vas­taa hakua.

Haluat­ko oppia kir­joit­ta­maan parem­pia Google Ads -mai­nok­sia? Lue aihees­ta lisää blo­giar­tik­ke­lis­ta Mil­lai­nen on teho­kas Google Ads hakusa­na­mai­nos.

Haluat­ko mai­nos­taa yri­tys­tä­si Googles­sa tai saa­da tehot irti nykyi­ses­tä Google-tekemisestä?

Lue tarkemmin Google-mainonnan palveluistamme ja ota rohkeasti yhteyttä!

8. Liian pieni päiväbudjetti

Google-mai­non­taa voi teh­dä hyvin pie­nel­lä­kin media­bud­je­til­la. Bud­jet­ti kan­nat­taa kui­ten­kin aina suh­teut­taa pal­ve­luun tai tuot­tee­seen, jota mai­nos­tat. Hakusa­na­mai­non­nas­sa mak­sat kli­keis­tä, ja mitä kil­pail­lum­pi avain­sa­na on kysees­sä, sitä kor­keam­paa klik­ki­hin­taa jou­dut mak­sa­maan. Jos avain­sa­na­si ovat klik­ki­hin­nal­taan kes­ki­mää­rin 1€ hin­tai­sia, et pys­ty kil­pai­le­maan näy­töis­tä tehok­kaas­ti 1€ päi­vit­täi­sel­lä media­bud­je­til­la. Kun annat Googlen koneel­le isom­man bud­je­tin sil­lä on enem­män liik­ku­ma­va­raa kil­pai­lun suhteen. 

9. Tulosseuranta puuttuu

Hyvin usein näkee, ettei mai­non­nan tulok­sia seu­ra­ta tar­peek­si tark­kaan. Hakusa­na­mai­non­ta sijoit­tuu myyn­ti­sup­pi­lon lop­pu­pää­hän eli siel­tä on rea­lis­tis­ta odot­taa suo­raa kaup­paa, yhtey­den­ot­to­ja ja mui­ta ns. kovia kon­ver­sioi­ta. On siis jär­ke­vää mää­rit­tää mai­non­nal­le tavoit­teet, joi­ta koh­ti mai­non­taa optimoidaan. 

Suo­sit­te­len, että yhdis­tät ole­mas­sa ole­van Google Ana­ly­tics -tili­si Google Ads -mai­nos­ti­liin ja tuot ana­ly­tiik­kaan mää­ri­tel­lyt kon­ver­siot eli tavoit­teet Google Ads -tilil­le. Näin data liik­kuu molem­pian työ­ka­lu­jen välil­lä sau­mat­to­mas­ti ja pys­tyt hel­pos­ti seu­raa­maan tulok­sia myös Google Ana­ly­tic­sin päässä. 

10. Testaamista ja optimointia ei tehdä

Google-mai­non­nan käyn­nis­tä­mi­nen voi tun­tua itses­sään jo työ­lääl­tä pro­ses­sil­ta. Tulee kui­ten­kin muis­taa se, että tulok­sel­li­nen mai­non­ta vaa­tii jat­ku­vaa mai­non­nan kehi­tys­tä tulos­ten poh­jal­ta. Tehok­kaim­mat avain­sa­nat ja mai­nos­si­säl­löt löy­ty­vät tes­tauk­sen ja opti­moin­nin kaut­ta. Muis­tat­han siis käy­dä mai­non­taa­si läpi sään­nöl­li­ses­ti ja tee tilil­le muu­tok­sia tulos­ten valossa.

Kiin­nos­taa­ko aihe enem­män? Lue lisäk­si blogimme:

Ota yhteyt­tä!
10 virhettä google ads -mainonnassa
  • Lorem ipsum dolor sit amet.
  • Lorem ipsum dolor sit amet.
  • Lorem ipsum dolor sit amet.

Katso mitä Kublan asiakkailla on sanottavaa 

Jos joku kysyy mul­ta Kublas­ta niin mä voin kyl­lä ihan läm­pi­mäs­ti suositella.”

- Camil­la Aho, Camil­la Aho Oy

Kyl­lä voin suo­si­tel­la Kublaa. Ne puhuu maan­lä­hei­ses­ti ja on oikeas­ti asiak­kaan apuna.”

- Mar­ko Lind­qvist, Perk­ko Oy

Me ollaan saa­tu pal­jon uusia lii­de­jä ja rek­ry­jä ja näky­vyyt­tä rele­van­teis­sa koh­de­ryh­mis­sä. Kan­nat­taa ehdot­to­mas­ti läh­teä kokei­le­maan Kublaa.”

- Mik­ko Laak­ko­nen, Cloud2

Saman aihepiirin artikkeleita 

Tutustu myös palveluihimme! 

Kublan kanssa syntyy tulosta - takaamme sen!

Tuloksellista tekemistä

Tyypillinen asiakkaamme saa hyviä tuloksia ja viihtyy kanssamme pitkään. Tuloksellinen tekeminen onkin kaiken tekemisemme keskiössä ja teemme kaikkemme, jotta markkinointinne tulokset paranevat kerta toisensa jälkeen.

Digimarkkinointitoimisto Kubla Helsinki

Ota yhteyttä

Ensimmäinen ja tärkein askel, ota yhteyttä!

  • Olemme yhteydessä sinuun seuraavan arkipäivän aikana
  • Kartoitetaan voisimmeko olla avuksi
  • Tarvittaessa voimme sopia etätapaamisen
  • Joka tapauksessa saat mukaasi pari ammattilaisen vinkkiä digimainontaasi

040 657 5516
asiakaspalvelu@kubla.fi

Kubla Oy
Valimotie 13 A
00380 Helsinki

Kubla Marketing Inc.
31 NE 17th St
Miami Florida 33132

Kaikki yhteystiedot >

Digimarkkinointivinkit sähköpostiisi!

Tilaamalla uutis­kirjeen annat meille luvan käsitellä tietojasi tieto­suoja­selosteemme mukaisesti. Voit perua luvan koska tahansa. Emme ikinä jaa tietojasi kolmansille osapuolille.

© Markkinointitoimisto Kubla Oy