Millainen on tehokas Google Ads hakusanamainos? 

Olet­ko aloit­ta­mas­sa Googles­sa hakusa­na­mai­non­taa ja poh­dit min­kä­lai­nen on teho­kas hakusa­na­mai­nos? Hyvin toteu­tet­tu Google Ads hakusa­na­mai­nos lisää klik­kauk­sen toden­nä­köi­syyt­tä ja tätä kaut­ta myös mai­non­nan tulok­sel­li­suut­ta. Kun Google tun­nis­taa, että mai­nos­ta kli­ka­taan ja verk­ko­si­vus­toil­la pysy­tään, myös mai­non­nan laa­tu para­nee. Google pal­kit­see hyvis­tä mai­nok­sis­ta näky­vyy­del­lä sekä edul­li­sem­mal­la klik­ki­hin­nal­la. Sama toi­mii myös päin­vas­toin – huo­nos­ta mai­nok­ses­ta Google ran­kai­see hei­kol­la näky­vyy­del­lä ja kal­liim­mal­la hin­nal­la. Tämän vuok­si onkin jär­ke­vää käyt­tää aikaa mai­nos­ten suun­nit­te­luun. Täs­sä artik­ke­lis­sa jaam­me vink­kim­me sii­tä, min­kä­lai­nen on hyvä Google Ads hakusanamainos.

Ketkä näkevät mainoksia?

Ennen kuin pää­sem­me itse mai­nok­sen kir­joit­ta­mi­seen, tulee mai­non­nan poh­ja­työ­hön käyt­tää hie­man aikaa. Täs­sä koh­taa on hyvä miet­tiä seik­ko­ja, kuten kuka on mai­non­nan koh­de­ryh­mä. Kei­tä siis haluam­me saa­da verk­ko­si­vuil­lem­me ja sitä kaut­ta otta­maan yhteyt­tä tai suo­rit­ta­maan ostosta? 

Hakusa­na­mai­non­ta perus­tuu avain­sa­noil­le. Pyri aset­tu­maan haku­ko­net­ta käyt­täes­sä haki­jan ase­maan ja poi­mi lii­ke­toi­min­nal­len­ne rele­van­tit avain­sa­nat, joil­la teh­dä mainontaa. 

Mie­ti ja tutki

 • Min­kä­lai­sia haku­ja koh­de­ryh­mä toden­nä­köi­ses­ti Googles­sa tekee? 
 • Mitä haki­ja etsii kun hän tekee haku­ja Googles­sa tie­tyil­lä hakutermeillä? 
 • Mitä voit tar­jo­ta haki­joil­le? Google hakusa­na­mai­non­ta on tar­ve­läh­töis­tä, joten tulok­sel­li­suus perus­tuu sii­hen, että osaat vas­ta­ta haki­jan tarpeeseen.
 • Mil­lä avain­sa­noil­la kil­pai­li­ja­si mai­nos­ta­vat Googlessa? 
 • Mitä kil­pai­li­ja­si tar­joa­vat haki­joil­le mainoksissaan? 

Suo­sit­te­lem­me teke­mään avain­sa­na­tut­ki­muk­sen mai­non­nan poh­jak­si. Tut­ki­muk­ses­sa sel­vi­ää mitä haku­ja Googles­sa teh­dään ja miten pal­jon kil­pai­lua mil­lä­kin sanal­la on. Samal­la sel­vi­tät alus­ta­vas­ti min­kä hin­tais­ta mai­non­ta tulee ole­maan. Kun tun­net asiak­kaa­si ja hei­dän tar­peen­sa sekä olet tut­ki­nut lii­ke­toi­min­nal­le­si oleel­li­sia avain­sa­no­ja, on sinun hel­pom­pi kir­joit­taa haku­ja vas­taa­via mainoksia.

Google Ads mainoksen anatomia

Google Adsin perin­tei­nen mai­nos­muo­to on teks­ti­mai­nos. Teks­ti­mai­nos koos­tuu useas­ta ele­men­tis­tä, jois­ta osa on pakol­li­sia ja osa valin­nai­sia. Suo­sit­te­lem­me kui­ten­kin otta­maan jokai­sen osan käyt­töön, kos­ka sil­loin mai­nos saa suu­rim­man mah­dol­li­sin pin­ta-alan hakutuloksissa.

Googlen teks­ti­mai­nos koostuu

 • Kol­mes­ta otsik­ko­ken­täs­tä, joi­hin jokai­seen mah­tuu mak­si­mis­saan 30 merkkiä 
 • Kak­si kuvaus­kent­tää, joi­hon kum­paan­kin mah­tuu mak­si­mis­saan 90 merkkiä
 • Las­keu­tu­mis­si­vu johon mai­nok­ses­ta ohjataan
 • Display URL eli mai­nok­sen näky­vä URL, joka raken­tuu mai­nok­sen las­keu­tus­mis­si­vun domai­nis­ta eli verk­ko­tun­nuk­ses­ta. Perus­muo­dos­sa ole­vaa verk­ko­tun­nus­ta pys­tyy itse jat­ka­maan pol­ku­ken­tän teks­til­lä, joka voi olla mak­si­mis­saan 15 merk­kiä pit­kä. Pol­ku­kent­tiä mai­nok­ses­sa on yhteen­sä kaksi.

Teks­ti­mai­nok­sien ele­ment­tien lisäk­si mai­nok­seen voi lisä­tä usei­ta mai­nos­laa­jen­nuk­sia, jot­ka kas­vat­ta­vat mai­nok­sen kokoa ja nos­ta­vat mai­nok­sen laa­tua Googlen silmissä.

Kuvan esi­mer­kis­sä halu­taan mai­nos­taa sel­fie­kep­piä. Google Ads -mai­nos näyt­tää muok­kaus­vai­hees­sa vie­lä tältä.

1. Otsikot

Väi­tän, että otsik­ko on hakusa­na­mai­nok­sen tär­kein ele­ment­ti. Haki­jan kat­se koh­dis­tuu ensim­mäi­se­nä otsik­koon, joten sen on teh­tä­vä vai­ku­tus haki­jaan. Vas­taa heti otsi­kos­sa hakuun. Käy­tä otsi­kos­sa samaa haku­ter­miä, jota haki­ja on käyt­tä­nyt. On myös hyvä mai­ni­ta brän­di, jot­ta haki­ja tie­tää kuka mai­nok­sen taka­na on. Otsik­koon on hyvä sisäl­lyt­tää myös CTA eli toi­min­ta­ke­ho­te kuten ”Pyy­dä tar­jous” / ”Tutus­tu valikoimaan”/ ”Ota yhteyt­tä”. Muis­ta kui­ten­kin, että huu­to­mer­kit ovat otsi­kos­sa kiellettyjä.

2. Kuvaukset

Mai­nok­sen kuvauk­ses­sa on otsik­koa enem­män tilaa tuo­da esiin pal­ve­lusi tai tuot­tee­si yksi­tyis­koh­dat. Nos­ta esiin uniik­ke­ja myyn­ti­lu­pauk­sia (USP = Unique Sel­ling Point), joil­la ero­tut kil­pai­li­jois­ta­si. Kuvauk­seen kan­nat­taa yhdis­tää myös toimintakehote. 

3. Mainoslaajennukset

Mai­nok­sien perus­e­le­ment­tien olles­sa kun­nos­sa, tulee huo­mio kiin­nit­tää mai­nos­laa­jen­nuk­siin. Voit lisä­tä mai­nok­sii­si ilmai­sek­si lisää näyt­tä­vyyt­tä useil­la eri­lai­sil­la laa­jen­nuk­sil­la kuten sivus­to­link­ki­laa­jen­nuk­sel­la, puhe­lu­laa­jen­nuk­sil­la, sijain­ti­laa­jen­nuk­sel­la ja huo­mio­teks­ti­laa­jen­nuk­sil­la. Osa laa­jen­nuk­sis­ta sopi­vat vain tie­tyn­lai­sel­le lii­ke­toi­min­nal­le, mut­ta osa sopii kaikille.

Laa­jen­nuk­set, jot­ka sopi­vat pää­asias­sa jokai­seen lii­ke­toi­min­taan ovat: sivus­to­link­ki­laa­jen­nuk­set, puhe­lu­laa­jen­nus, huo­mio­teks­ti­laa­jen­nuk­set sekä sisältöoimintalaajennukset.

Huomioi laskeutumissivu

Las­keu­tu­mis­si­vun tulee sopia mai­nok­seen. Kun mai­nos­teks­ti vas­taa las­keu­tu­mis­si­vun sisäl­töä, haki­ja toden­nä­köi­sem­min jat­kaa sivul­la vie­rai­lu­aan. Jos sivul­la ei ole sitä sisäl­töä joka haki­ja etsii, hän luul­ta­vas­ti pois­tuu takai­sin haku­ko­nee­seen. Tämä on Googlel­le sig­naa­li, että haki­ja ei löy­tä­nyt etsi­mään­sä eli mai­nos ei ole rele­vant­ti. Täs­tä Google sakot­taa laatupisteissä.

A/B testaus

Nyt kun olet teh­nyt mie­les­tä­si yhden hyvän mai­nok­sen, suo­sit­te­len teke­mään sil­le tes­ti­ver­sion. Teho­kas tapa mai­nos­taa löy­tyy tes­tauk­sen kaut­ta onpa kyse sit­ten mai­nok­sen luo­vas­ta puo­les­ta taik­ka esi­mer­kik­si koh­de­ryh­mäs­tä. Googlen suo­si­tus on teh­dä kak­si teks­ti­mai­nos­ta ja nii­den rin­nal­le res­pon­sii­vi­nen haku­mai­nos. Mis­tä täs­sä on kyse, ker­ron seu­raa­vas­sa kappaleessa.

Haluat­ko mai­nos­taa yri­tys­tä­si Googles­sa tai saa­da tehot irti nykyi­ses­tä Google-tekemisestä?

Lue tarkemmin Google-mainonnan palveluistamme ja ota rohkeasti yhteyttä!

Responsiivinen hakumainos

Perin­teis­ten teks­ti­mai­nos­ten rin­nal­le on suo­si­tel­ta­vaa raken­taa res­pon­sii­vi­nen hakusa­na­mai­nos. Res­pon­sii­vis­ten haku­mai­nos­ten avul­la voit luo­da mai­nok­sia, jot­ka mukau­tu­vat auto­maat­ti­ses­ti siten, että niis­sä näy­te­tään entis­tä osu­vam­paa teks­tiä hakijoille.

Res­pon­sii­vi­seen hakusa­mai­nok­seen lisä­tään usei­ta otsi­koi­ta ja kuvauk­sia ja Google Ads tes­taa auto­maat­ti­ses­ti näi­den yhdis­tel­miä ja sel­vit­tää, mit­kä niis­tä toi­mi­vat par­hai­ten. Huo­mioi­ta­vaa res­pon­sii­vi­sis­sa haku­mai­nok­sis­sa on se, että otsi­kot sekä kuvauk­set voi­vat tul­la näky­viin mis­sä jär­jes­tyk­ses­sä ja yhdis­tel­mäs­sä tahan­sa, joten on hyvä var­mis­taa, että kaik­ki ele­men­tit sopi­vat yhteen ja kuu­los­ta­vat jär­ke­vil­tä sekä yhdes­sä että yksinään.

Google Ads mainosten jatkuva kehitys ja optimointi

A/B tes­tauk­sen avul­la pys­tyt kehit­tä­mään mai­nok­sia koko ajan eteen­päin. Onkin tär­ke­ää rea­goi­da tulok­siin ja teh­dä vaa­dit­ta­via toi­men­pi­tei­tä. Myös Google Ads -työ­ka­lun ana­ly­tiik­ka ker­too sinul­le, kuin­ka laa­du­kas­ta mai­non­ta­si on. Näet suo­raan työ­ka­lus­ta laa­tu­pis­teet per avain­sa­na ja tar­kem­min kuin­ka laa­du­kas mai­nok­sen sisäl­tö sekä las­keu­tus­mis­si­vu on. Käy­tä tätä Google Adsin sisäis­tä ana­ly­tiik­kaa hyväk­se­si ja kehi­tä ja opti­moi mai­non­nan heik­ko­ja kohtia.

Yhteenveto

Näin raken­nat tehok­kaan Google Ads -hakusanamainoksen

 1. Ero­tu otsi­kol­la kilpailijoistasi
 2. Käy­tä toi­min­ta­ke­ho­tet­ta sekä otsi­kos­sa että kuvauksessa
 3. Käy­tä mai­nos­laa­jen­nuk­sia monipuolisesti
 4. Var­mis­ta, että las­keu­tu­mis­si­vu on osuva
 5. Ota käyt­töön res­pon­sii­vi­set hakumainokset
 6. Tes­taa ja kehi­tä mai­nok­sia tulos­ten valossa

Kiin­nos­taa­ko sinua Google Ads -hakusa­na­mai­non­ta tai haluat­ko kehit­tää nykyis­tä teke­mis­tä? Asian­tun­ti­jam­me aut­ta­vat täs­sä mie­lel­lään. Ota siis roh­keas­ti yhteyttä!

google ads hakusanamainos
 • Lorem ipsum dolor sit amet.
 • Lorem ipsum dolor sit amet.
 • Lorem ipsum dolor sit amet.

Katso mitä Kublan asiakkailla on sanottavaa 

Jos joku kysyy mul­ta Kublas­ta niin mä voin kyl­lä ihan läm­pi­mäs­ti suositella.”

- Camil­la Aho, Camil­la Aho Oy

Kyl­lä voin suo­si­tel­la Kublaa. Ne puhuu maan­lä­hei­ses­ti ja on oikeas­ti asiak­kaan apuna.”

- Mar­ko Lind­qvist, Perk­ko Oy

Me ollaan saa­tu pal­jon uusia lii­de­jä ja rek­ry­jä ja näky­vyyt­tä rele­van­teis­sa koh­de­ryh­mis­sä. Kan­nat­taa ehdot­to­mas­ti läh­teä kokei­le­maan Kublaa.”

- Mik­ko Laak­ko­nen, Cloud2

Saman aihepiirin artikkeleita 

Tutustu myös palveluihimme! 

Kublan kanssa syntyy tulosta - takaamme sen!

Täysi tyytyväisyystakuu

Tyypillinen asiakkaamme saa hyviä tuloksia ja viihtyy kanssamme pitkään. Takaamme tulokset myös sinun yrityksellesi. Kaupan päälle pistämme vielä 500€ omista rahoistamme markkinointibudjettiisi. Miltä kuulostaa?

Ota yhteyttä

Ensimmäinen ja tärkein askel, ota yhteyttä!

 • Olemme yhteydessä sinuun seuraavan arkipäivän aikana
 • Kartoitetaan voisimmeko olla avuksi
 • Tarvittaessa voimme sopia etätapaamisen
 • Joka tapauksessa saat mukaasi pari ammattilaisen vinkkiä digimainontaasi

029 3700 290
asiakaspalvelu@kubla.fi

Kubla Oy
Ilmalankatu 2 A
(MTV:n päärakennus)
00240 Helsinki

Kubla Marketing Inc.
31 NE 17th St
Miami Florida 33132

Kaikki yhteystiedot >

Digimarkkinointivinkit sähköpostiisi!

Tilaamalla uutis­kirjeen annat meille luvan käsitellä tietojasi tieto­suoja­selosteemme mukaisesti. Voit perua luvan koska tahansa. Emme ikinä jaa tietojasi kolmansille osapuolille.

© Markkinointitoimisto Kubla Oy