Google My Business - ilmaista mainontaa yrityksellesi Googlessa 

Tie­sit­kö, että Googlen kart­ta­ha­ku on yksi sen suo­si­tuim­mis­ta omi­nai­suuk­sis­ta? Kart­ta ilmes­tyy esiin niin sano­tuis­sa lokaa­leis­sa hauis­sa, joi­hin yhdis­tyy paik­ka­kun­nan nimi. Esi­mer­kik­si “lou­nas Tur­ku” tai “kam­paa­ja Tam­pe­re” ovat täl­lai­sia haku­ja. Jos ja kun haluat, että oma yri­tyk­se­si on muka­na näis­sä tulok­sis­sa, perus­ta oitis Google My Busi­ness -tili!

Google My Business, miltä se näyttää?

Yllä esi­merk­ki, mil­tä Hel­sin­gin kir­jas­to Oodin haku­tu­los näyt­tää, kun kir­jas­to käyt­tää Google My Busi­ness -tiliä. Tie­dot tule­vat esiin Googles­sa, kun käyt­tä­jä hakee esi­mer­kik­si “kir­jas­to Oodi”. Desk­top-koneel­la tie­dot sijoit­tu­vat ruu­dun oike­aan lai­taan, mobii­lis­sa tie­dot nouse­vat ensim­mäi­sek­si heti mah­dol­lis­ten mak­set­tu­jen mai­nos­ten jälkeen. 

Google My Business -tili, ohjeet tilin perustamiseksi

Google My Busi­ness -tilin perus­ta­mi­nen on var­sin help­poa. Se onnis­tuu Google My Busi­ness -sivuil­la. Huom. tar­vit­set tätä var­ten gmail-tun­nuk­set. Jos sinul­la ei vie­lä ole Google-tun­nuk­sia, kan­nat­taa ne hank­kia, sil­lä Googlel­la on lukui­sia mui­ta­kin pal­ve­lui­ta, jois­ta hyö­dyt jat­kos­sa Google-tilil­lä­si. Et vält­tä­mät­tä tar­vit­se gmail-säh­kö­pos­tia Google-tilin luo­mi­seen, vaan voit luo­da tilin mil­le tahan­sa muul­le säh­kö­pos­til­le. Kat­so tar­kem­mat ohjeet täältä.

Kun olet kir­jau­tu­nut Google-tun­nuk­sil­la­si Google My Busi­ness -sivuil­le pää­set joko valit­se­maan yri­tyk­se­si lis­tas­ta jo iden­ti­fioi­tu­ja yri­tyk­siä tai mikä­li yri­tyk­se­si ei löy­dy lis­tas­ta voit luo­da yri­tyk­se­si koko­naan alus­ta. Seu­raa­vak­si voit vali­ta yri­tyk­sel­le­si lii­ke­toi­min­ta­luo­kan. Ole täs­sä huo­lel­li­nen, sil­lä lii­ke­toi­min­ta­luok­ka mää­rit­tää, mil­lä hauil­la yri­tyk­se­si nousee esiin. Valit­se nyt pää­asial­li­nen lii­ke­toi­min­ta­luok­ka, voit lisä­tä näi­tä myö­hem­min lisää.

Lisää seu­raa­vak­si yri­tyk­sel­le­si sijain­ti. Tämä on oleel­lis­ta eten­kin kivi­jal­ka­kau­poil­le ja muil­le, jot­ka otta­vat asiak­kai­ta vas­taan toi­mi­pis­tees­sään. Osoit­teen lisää­mi­nen var­mis­taa, että näyt Googlen kartoissa. 

Voit myös lisä­tä yri­tyk­sel­le­si pal­ve­lua­lu­een, mikä­li toi­mit toi­mi­pis­tee­si lisäk­si muu­al­la tai teet vaik­ka­pa kotikäyntejä.

Anna lopuk­si yri­tyk­se­si ajan­ta­sai­nen puhe­lin­nu­me­ro sekä verk­ko­si­vus­ton osoi­te. Nyt Google My Busi­ness -tili­si on mel­kein pys­tys­sä. Enää tar­vi­taan Googlen var­men­nus, että todel­la omis­tat yri­tyk­sen, jon­ka juu­ri rekis­te­röit. Google antaa eri­lai­sia vaih­toeh­to­ja var­mis­tuk­seen. Yksi tapa on tila­ta Googlel­ta pos­ti­kort­ti juu­ri anta­maa­si yri­tyk­sen pos­tio­soit­tee­seen. Pos­ti­kor­tis­sa on var­mis­tus­koo­di, jol­la saat yri­tyk­se­si verifioitua.

Kas näin, Google My Busi­ness -yri­tys­pro­fii­li­si on valmis!

Haluat­ko aloit­taa digi­taa­li­sen mark­ki­noin­nin tai tehos­taa nykyis­tä teke­mis­tä? Autam­me mielellämme!

Lue tarkemmin digitaalisen mainonnan palveluistamme ja ota rohkeasti yhteyttä.

Vinkit Google My Business -tilin käyttöön ja optimointiin

Seuraa tilisi analytiikkaa

Goo­gel My Busi­ness tuot­taa val­ta­vas­ti hyvää ana­ly­tiik­kaa sii­tä, miten usein yri­tyk­se­si näkyy haku­tu­lok­sis­sa, kuin­ka moni rea­goi yri­tyk­se­si lis­tauk­seen ja mil­lai­sil­la hauil­la yri­tyk­se­si löydettiin.

Pidä Google My Business -tilisi aktiivisena ja käytä myös kännykässä

Google My Busi­ness -sovel­luk­set ovat saa­ta­vil­la Androi­dil­le ja iPho­nel­le. Lataa sovel­lus ja voit hal­li­ta tiliä­si mis­tä vain. Muis­ta pitää esi­mer­kik­si aukio­loai­ka­si ajan­ta­sai­si­na ja käy­dä päi­vit­tä­mäs­sä mah­dol­li­set muu­tok­set heti. Moni nimit­täin kat­soo kivi­jal­ka­liik­kei­den aukio­loa­jat suo­raan Google My Busi­ness -näky­mäs­tä, eivät esi­mer­kik­si verkkosivuiltasi.

Vastaa kysymyksiin ja arvosteluihin

Google My Busi­nek­sen idea on läpi­nä­ky­vyys ja kes­kus­te­lu asiak­kai­den kans­sa. Yri­tyk­siä on mah­dol­lis­ta arvos­tel­la ja yri­tyk­sil­le voi esit­tää kysy­myk­siä. Muis­ta vas­ta­ta kysy­myk­siin, jot­ta My Busi­ness -tili­si pysyy aktii­vi­se­na ja annat yri­tyk­ses­tä­si hyvän kuvan!

Google näyt­tää kysy­mys­ten ja vas­taus­ten lisäk­si kivi­jal­ka­liik­keis­tä ruuh­ka­tie­to­ja.
Ruuh­ka­tie­dot kerä­tään Android-puhelimista.
Täl­tä näyt­tä­vät kir­jas­to Oodis­ta anne­tut arvos­te­lut. Arvos­te­lui­hin on mah­dol­lis­ta vas­ta­ta yri­tyk­sen oman Google My Busi­ness -tilin kautta.

Julkaise tapahtumia, tarjouksia ja muita ajankohtaisia ilmoituksia

Google My Busi­nek­ses­sa voit myös jul­kais­ta tule­via tapah­tu­mia ja tar­jouk­sia. Lii­tä vies­tii­si mukaan kuva ja saat vie­lä enem­män huo­mio­ta jul­kai­sul­le­si! Kat­so Googlen omat ohjeet vies­tien teke­mi­seen.

Ota yhteyt­tä!
Google My Business voi antaa markkinointiisi yllättäviä tehoja
  • Lorem ipsum dolor sit amet.
  • Lorem ipsum dolor sit amet.
  • Lorem ipsum dolor sit amet.

Saman aihepiirin artikkeleita 

Tutustu myös palveluihimme! 

Kublan kanssa syntyy tulosta - takaamme sen!

Tuloksellista tekemistä

Tyypillinen asiakkaamme saa hyviä tuloksia ja viihtyy kanssamme pitkään. Tuloksellinen tekeminen onkin kaiken tekemisemme keskiössä ja teemme kaikkemme, jotta markkinointinne tulokset paranevat kerta toisensa jälkeen.

B2B-yrityksen digimarkkinointi

Ota yhteyttä

Ensimmäinen ja tärkein askel, ota yhteyttä!

  • Olemme yhteydessä sinuun seuraavan arkipäivän aikana
  • Kartoitetaan voisimmeko olla avuksi
  • Tarvittaessa voimme sopia etätapaamisen
  • Joka tapauksessa saat mukaasi pari ammattilaisen vinkkiä digimainontaasi