Hakukoneoptimointi osana Google markkinointia 

Haku­ko­ne­mark­ki­noin­ti \ Haku­ko­neen orgaa­ni­set kei­not \ Google mark­ki­noin­ti \ Haku­ko­ne­op­ti­moin­ti osa­na Google markkinointia

Google mark­ki­noin­ti on koko­nai­suus, joka jokai­sen yri­tyk­sen tuli­si ottaa hal­tuun jo pel­käs­tään sen vuok­si, että Googlen mer­ki­tys ihmis­ten arjes­sa on kiis­ta­ton. Google mark­ki­noin­ti pitää sisäl­lään eri­lai­sia mark­ki­noin­nin toi­men­pi­tei­tä. Kes­kiös­sä toi­men­pi­teil­le on pää­asial­li­ses­ti Googlen haku­ko­ne. Mark­ki­noin­nin toi­men­pi­teet voi­daan jakaa kah­teen luon­teel­taan eri­lai­seen osa-alueeseen:

 1. Haku­ko­ne­mark­ki­noin­ti eli mak­set­tu näky­vyys Googlessa
  1. Haku­ver­kos­to
  1. Display-ver­kos­to
 2. Haku­ko­ne­op­ti­moin­ti eli mak­su­ton näky­vyys Googlessa

Täs­sä artik­ke­lis­sa kes­ki­tyn Google mark­ki­noin­nin mak­sut­to­maan eli orgaa­ni­sen näky­vyy­den osa-alueeseen.

Miksi Google markkinointia kannattaa tehdä?

Google mark­ki­noin­nin teho perus­tuu sii­hen, että Googleen saa­pues­saan käyt­tä­jäl­lä on jo tar­ve ole­mas­sa. Käyt­tä­jä on siis jo läh­tö­koh­tai­ses­ti kiin­nos­tu­nut hake­mas­taan asias­ta ja on val­mis teke­mään tar­vit­taes­sa myös kau­pat oikean tuot­teen tai pal­ve­lun osues­sa kohdalle. 

Näin ollen, yri­tyk­sen tulee olla Googles­sa näky­vä, vas­ta­ta tar­pee­seen ja erot­tau­tua kil­pai­li­jois­ta. Pys­tyt vai­kut­ta­maan näi­hin seik­koi­hin haku­ko­nees­sa mak­sul­lis­ten kei­no­jen kaut­ta, mut­ta orgaa­ni­nen näky­vyys kan­nat­taa pis­tää myös kun­toon, sil­lä toi­men­pi­teet, joi­ta sil­lä puo­lel­la teh­dään vai­kut­ta­vat myös mak­set­tuun teke­mi­seen merkittävästi. 

Hakukoneoptimointi auttaa ohittamaan kilpailijasi Googlessa

Haku­ko­ne­op­ti­moin­ti (SEO eli Search Engi­ne Opti­miza­tion) tar­koit­taa yri­tyk­se­si koti­si­vu­jen näky­vyy­den paran­ta­mis­ta Googlen haku­tu­lok­sis­sa. Hyvin opti­moi­dut koti­si­vut hou­kut­te­le­vat lisää yhtey­den­ot­to­ja koti­si­vu­je­si kaut­ta, jol­loin on mah­dol­lis­ta saa­da orgaa­nis­ta kas­vua Googlen avulla.

Haluatko parantaa näkyvyyttäsi Googlen hakukoneessa? Autamme mielellämme!

Lue tarkemmin hakukoneoptimoinnin palvelustamme ja ota rohkeasti yhteyttä

Mitä hakukoneoptimointi pitää sisällään?

Haku­ko­ne­op­ti­moin­ti voi­daan jakaa kol­meen osa-alueeseen

 1. Sisäl­tö SEO
 2. Tek­ni­nen SEO
 3. Link­ki­ra­ken­nus

Sisäl­tö SEO pitää sisäl­lään sisäl­lön opti­moin­nin verk­ko­si­vuil­la­si. Kun kir­joi­tat sisäl­töä eli teks­tiä sivuil­le­si, sen tuli­si olla SEO-opti­moi­tua. Tulee ottaa huo­mioon lii­ke­toi­min­nal­le­si oleel­li­set ja tär­keät avain­sa­nat, otsi­kot, teks­tin pituus sekä teks­tin ainut­laa­tui­suus. Muis­ta myös opti­moi­da videot ja kuvat, sil­lä nekin ovat tär­kei­tä sisäl­lön osia.

Tek­ni­nen SEO puo­les­taan aut­taa tun­nis­ta­maan verk­ko­si­vus­ton tek­ni­set haas­teet, jot­ka saat­ta­vat vai­kut­taa haku­ko­ne­löy­det­tä­vyy­teen ja sivus­ton käy­tet­tä­vyy­teen. Haas­tei­ta voi­vat olla mm. sivus­ton lataus­no­peus, puut­teel­li­set meta­tie­dot sekä epä­loo­gi­nen sivus­ton hierarkia.

Link­ki­ra­ken­nus on tär­keä osa SEO-työ­tä ja Google arvot­taa link­ke­jä pal­jon. Puhu­taan kah­des­ta link­ki­tyy­pis­tä: sivus­ton sisäi­set lin­kit ja ulkoi­set lin­kit.

Sivus­ton sisäi­nen lin­ki­tys aut­taa navi­goi­maan sivus­tol­la loo­gi­ses­ti. Googlen bot­ti käy sivus­ton läpi link­kien kaut­ta ja muo­dos­taa näin koko­nais­ku­van sivus­tos­ta. Jos jol­le­kin sivul­le ei ohjaa yhtään link­kiä, haku­ko­ne ei vält­tä­mät­tä huo­mioi sitä.

Ulkoi­set lin­kit ovat nimen­sä mukai­ses­ti ulkoa­päin tule­via link­ke­jä sivus­tol­le­si. Lin­kit tule­vat eri domai­nil­ta kuin mikä yri­tyk­sel­lä itsel­lä on käytössä.

Muista nämä kolme seikkaa, kun teet hakukoneoptimointia

Teh­des­sä­si haku­ko­neop­ti­moin­tia kan­nat­taa ottaa huo­mioon kol­me tär­ke­ää seikkaa:

 1. Käy­tä lii­ke­toi­min­nal­le­si tär­kei­tä avain­sa­no­ja sivus­tol­la­si tar­peek­si usein ja mie­lel­lään enem­män kuin kil­pai­li­ja­si. Avain­sa­noi­hin kan­nat­taa käyt­tää aikaa ja suo­sit­te­lem­me­kin teke­mään kat­ta­van avain­sa­na­tut­ki­muk­sen, joka aut­taa sel­vit­tä­mään hae­taan­ko toi­mia­la­si pal­ve­lui­ta Googles­sa ja kuin­ka pal­jon nii­tä hae­taan. Saat myös arvo­kas­ta tie­toa sii­tä, miten löy­det­tä­vä sivus­to­si on tär­keil­lä avain­sa­noil­la. Avain­sa­na­tut­ki­muk­sen yhtey­des­sä teh­dään usein myös kil­pai­li­ja-ana­lyy­si, jos­sa sel­vi­te­tään, miten näky­vä olet­te Googles­sa suh­tees­sa kilpailijoihin.
 2. Lisää yri­tyk­se­si sivuil­le tar­peek­si sisäl­töä (teks­tiä, kuvia ja videoi­ta) ja tee niis­tä uniik­ke­ja. Älä kopioi muu­al­ta älä­kä käy­tä kuvapankkeja!
 3. Muis­ta ylei­sö­si ja verk­ko­si­vusi kävi­jät. Mie­ti mikä heil­le on tär­ke­ää ja raken­na  sivus­to­si vas­taa­maan hei­dän tarpeitaan.
 4. Verk­ko­si­vus­ton link­ki­pro­fii­lin kehit­tä­mi­nen. Käy­tä sisäis­tä lin­ki­tys­tä mah­dol­li­sim­man pal­jon. Tär­ke­ää on myös saa­da ulko­puo­li­sia link­ke­jä sivus­tol­le­si. Tämä voi olla työ­läin SEO-työn vai­he, mut­ta täs­tä työs­tä Google todel­la palkitsee!

Hakukoneoptimoinnin työkalut

Haku­ko­neop­ti­moin­tiin käy­te­tään usei­ta eri työ­ka­lu­ja riip­puen sii­tä, min­kä­lais­ta SEO-työ­tä olet teke­mäs­sä. Google tar­jo­aa osan työ­ka­luis­ta ilmai­sek­si, kuten esi­mer­kik­si Google Search Con­so­len.

Google Search Con­so­le (enti­sel­tä nimel­tään Google Web­mas­ter Tools) on käte­vä työ­ka­lu hah­mot­ta­maan sivus­to­si haku­ko­ne­ro­bo­tin sil­min. Pää­set työ­ka­lun kaut­ta seu­raa­maan, kuin­ka sivus­to­si näkyy Googlen haku­tu­lok­sis­sa. Työ­ka­lu ker­too, miten sivus­to­si Googles­sa indek­soi­tuu, ja mitä vir­hei­tä sivus­tol­ta löy­tyy. Voit työ­ka­lun avul­la myös seu­ra­ta mil­lä yksit­täi­sil­lä hakusa­noil­la sivus­to­si on Googles­sa näkynyt.

Mui­ta hyö­dyl­li­siä mak­sut­to­mia haku­ko­nep­ti­moin­nin työ­ka­lu­ja ovat mm.

Google Keyword Planner

Google Keyword Plan­ne­rin avul­la voit kar­toit­taa avain­sa­no­ja. Keyword Plan­ner on sisään­ra­ken­net­tu Google Ads -työ­ka­luun, jon­ka kaut­ta voit teh­dä hakusa­na­mai­non­taa.

Google Keyword Planner
Google Keyword Planner

Keywordtool.io

Keywordtool.io aut­taa myös kar­toit­ta­maan avain­sa­no­ja. Työ­ka­lun mak­sut­to­mal­la ver­siol­la pys­tyt etsi­mään hakusa­no­ja ja mak­sul­li­nen ver­sio ker­too tämän lisäk­si myös hakusa­no­jen kes­ki­mää­räi­set haku­mää­rät ja klik­kaus­hin­nat kuukausittain.

Google Trends pal­jas­taa haku­ter­mien tren­dit. Hakusa­no­jen suo­sio vaih­te­lee seson­gis­ta tms sei­kois­ta joh­tuen, joten tämä työ­ka­lu on nii­den seu­raa­mi­seen oiva apu.

Page Speed Insights

Googlen Page Speed Insights ker­too sivus­to­si nopeu­den. Sivus­ton latausai­ka vai­kut­taa mer­kit­tä­väs­ti käy­tet­tä­vyy­teen ja sitä kaut­ta näky­vyy­teen Googlen haku­ko­nees­sa. Pidä siis huol­ta, että sivus­to­si saa hyvät pis­teet täl­lä työkalulla!

MozBar

Moz on yksi suo­si­tuim­mis­ta haku­ko­neop­ti­moin­nin verk­ko­pal­ve­luis­ta. Sen laa­jen­nus­osa Moz­bar on selain­palk­ki, jon­ka avul­la pys­tyt tar­kas­ta­maan hel­pos­ti sivun tär­keim­mät SEO-ele­men­tit, kuten esim. sivun tit­le-otsi­kon, meta­ku­vauk­sen ja eri otsik­koe­le­men­tit (H1, H2 jne).

Kuinka nopeasti Google markkinointi ja SEO tuottaa tuloksia?

Google mark­ki­noin­ti ja orgaa­ni­sen näky­vyy­den paran­ta­mi­nen on pit­kä­jän­teis­tä työ­tä eikä tulok­sia saa­da het­kes­sä. SEO-työ vaa­tii pit­kiä her­mo­ja, sil­lä tulok­set tule­vat usein näky­vik­si vas­ta kuu­kausien pääs­tä itse työs­tä. Haku­ko­ne­op­ti­moin­ti ei myös­kään ole yksi pro­jek­ti, jol­la on alku ja lop­pu. Työ vaa­tii jat­ku­vuut­ta, sil­lä saa­vu­te­tun näky­vyy­den yllä­pi­to vaa­tii jat­ku­vaa kehi­tys­tä ja mark­ki­nan seurantaa.

Koet­ko tar­vit­se­va­si apua haku­ko­neop­ti­moin­tiin liit­tyen? Me Kublal­la autam­me mie­lel­läm­me. Ota roh­keas­ti yhteyt­tä ja jutellaan!

Lue lisää aiheesta

Hakukoneoptimointi Google markkinointi
 • Lorem ipsum dolor sit amet.
 • Lorem ipsum dolor sit amet.
 • Lorem ipsum dolor sit amet.

Katso mitä Kublan asiakkailla on sanottavaa 

Jos joku kysyy mul­ta Kublas­ta niin mä voin kyl­lä ihan läm­pi­mäs­ti suositella.”

- Camil­la Aho, Camil­la Aho Oy

Kyl­lä voin suo­si­tel­la Kublaa. Ne puhuu maan­lä­hei­ses­ti ja on oikeas­ti asiak­kaan apuna.”

- Mar­ko Lind­qvist, Perk­ko Oy

Me ollaan saa­tu pal­jon uusia lii­de­jä ja rek­ry­jä ja näky­vyyt­tä rele­van­teis­sa koh­de­ryh­mis­sä. Kan­nat­taa ehdot­to­mas­ti läh­teä kokei­le­maan Kublaa.”

- Mik­ko Laak­ko­nen, Cloud2

Saman aihepiirin artikkeleita 

Tutustu myös palveluihimme! 

Kublan kanssa syntyy tulosta - takaamme sen!

Tuloksellista tekemistä

Tyypillinen asiakkaamme saa hyviä tuloksia ja viihtyy kanssamme pitkään. Tuloksellinen tekeminen onkin kaiken tekemisemme keskiössä ja teemme kaikkemme, jotta markkinointinne tulokset paranevat kerta toisensa jälkeen.

Digimarkkinointitoimisto Kubla Helsinki

Ota yhteyttä

Ensimmäinen ja tärkein askel, ota yhteyttä!

 • Olemme yhteydessä sinuun seuraavan arkipäivän aikana
 • Kartoitetaan voisimmeko olla avuksi
 • Tarvittaessa voimme sopia etätapaamisen
 • Joka tapauksessa saat mukaasi pari ammattilaisen vinkkiä digimainontaasi

040 657 5516
asiakaspalvelu@kubla.fi

Kubla Oy
Ilmalankatu 2 A
(MTV:n päärakennus)
00240 Helsinki

Kubla Marketing Inc.
31 NE 17th St
Miami Florida 33132

Kaikki yhteystiedot >

Digimarkkinointivinkit sähköpostiisi!

Tilaamalla uutis­kirjeen annat meille luvan käsitellä tietojasi tieto­suoja­selosteemme mukaisesti. Voit perua luvan koska tahansa. Emme ikinä jaa tietojasi kolmansille osapuolille.

© Markkinointitoimisto Kubla Oy