Hakukoneoptimointi osana Google markkinointia 

Haku­ko­ne­mark­ki­noin­ti \ Haku­ko­neen orgaa­ni­set kei­not \ Google mark­ki­noin­ti \ Haku­ko­ne­op­ti­moin­ti osa­na Google markkinointia

Google mark­ki­noin­ti on koko­nai­suus, joka jokai­sen yri­tyk­sen tuli­si ottaa hal­tuun jo pel­käs­tään sen vuok­si, että Googlen mer­ki­tys ihmis­ten arjes­sa on kiis­ta­ton. Google mark­ki­noin­ti pitää sisäl­lään eri­lai­sia mark­ki­noin­nin toi­men­pi­tei­tä. Kes­kiös­sä toi­men­pi­teil­le on pää­asial­li­ses­ti Googlen haku­ko­ne. Mark­ki­noin­nin toi­men­pi­teet voi­daan jakaa kah­teen luon­teel­taan eri­lai­seen osa-alueeseen:

 1. Haku­ko­ne­mark­ki­noin­ti eli mak­set­tu näky­vyys Googlessa
  1. Haku­ver­kos­to
  1. Display-ver­kos­to
 2. Haku­ko­ne­op­ti­moin­ti eli mak­su­ton näky­vyys Googlessa

Täs­sä artik­ke­lis­sa kes­ki­tyn Google mark­ki­noin­nin mak­sut­to­maan eli orgaa­ni­sen näky­vyy­den osa-alueeseen.

Miksi Google markkinointia kannattaa tehdä?

Google mark­ki­noin­nin teho perus­tuu sii­hen, että Googleen saa­pues­saan käyt­tä­jäl­lä on jo tar­ve ole­mas­sa. Käyt­tä­jä on siis jo läh­tö­koh­tai­ses­ti kiin­nos­tu­nut hake­mas­taan asias­ta ja on val­mis teke­mään tar­vit­taes­sa myös kau­pat oikean tuot­teen tai pal­ve­lun osues­sa kohdalle. 

Näin ollen, yri­tyk­sen tulee olla Googles­sa näky­vä, vas­ta­ta tar­pee­seen ja erot­tau­tua kil­pai­li­jois­ta. Pys­tyt vai­kut­ta­maan näi­hin seik­koi­hin haku­ko­nees­sa mak­sul­lis­ten kei­no­jen kaut­ta, mut­ta orgaa­ni­nen näky­vyys kan­nat­taa pis­tää myös kun­toon, sil­lä toi­men­pi­teet, joi­ta sil­lä puo­lel­la teh­dään vai­kut­ta­vat myös mak­set­tuun teke­mi­seen merkittävästi. 

Hakukoneoptimointi auttaa ohittamaan kilpailijasi Googlessa

Haku­ko­ne­op­ti­moin­ti (SEO eli Search Engi­ne Opti­miza­tion) tar­koit­taa yri­tyk­se­si koti­si­vu­jen näky­vyy­den paran­ta­mis­ta Googlen haku­tu­lok­sis­sa. Hyvin opti­moi­dut koti­si­vut hou­kut­te­le­vat lisää yhtey­den­ot­to­ja koti­si­vu­je­si kaut­ta, jol­loin on mah­dol­lis­ta saa­da orgaa­nis­ta kas­vua Googlen avulla.

Haluatko parantaa näkyvyyttäsi Googlen hakukoneessa? Autamme mielellämme!

Lue tarkemmin hakukoneoptimoinnin palvelustamme ja ota rohkeasti yhteyttä

Mitä hakukoneoptimointi pitää sisällään?

Haku­ko­ne­op­ti­moin­ti voi­daan jakaa kol­meen osa-alueeseen

 1. Sisäl­tö SEO
 2. Tek­ni­nen SEO
 3. Link­ki­ra­ken­nus

Sisäl­tö SEO pitää sisäl­lään sisäl­lön opti­moin­nin verk­ko­si­vuil­la­si. Kun kir­joi­tat sisäl­töä eli teks­tiä sivuil­le­si, sen tuli­si olla SEO-opti­moi­tua. Tulee ottaa huo­mioon lii­ke­toi­min­nal­le­si oleel­li­set ja tär­keät avain­sa­nat, otsi­kot, teks­tin pituus sekä teks­tin ainut­laa­tui­suus. Muis­ta myös opti­moi­da videot ja kuvat, sil­lä nekin ovat tär­kei­tä sisäl­lön osia.

Tek­ni­nen SEO puo­les­taan aut­taa tun­nis­ta­maan verk­ko­si­vus­ton tek­ni­set haas­teet, jot­ka saat­ta­vat vai­kut­taa haku­ko­ne­löy­det­tä­vyy­teen ja sivus­ton käy­tet­tä­vyy­teen. Haas­tei­ta voi­vat olla mm. sivus­ton lataus­no­peus, puut­teel­li­set meta­tie­dot sekä epä­loo­gi­nen sivus­ton hierarkia.

Link­ki­ra­ken­nus on tär­keä osa SEO-työ­tä ja Google arvot­taa link­ke­jä pal­jon. Puhu­taan kah­des­ta link­ki­tyy­pis­tä: sivus­ton sisäi­set lin­kit ja ulkoi­set lin­kit.

Sivus­ton sisäi­nen lin­ki­tys aut­taa navi­goi­maan sivus­tol­la loo­gi­ses­ti. Googlen bot­ti käy sivus­ton läpi link­kien kaut­ta ja muo­dos­taa näin koko­nais­ku­van sivus­tos­ta. Jos jol­le­kin sivul­le ei ohjaa yhtään link­kiä, haku­ko­ne ei vält­tä­mät­tä huo­mioi sitä.

Ulkoi­set lin­kit ovat nimen­sä mukai­ses­ti ulkoa­päin tule­via link­ke­jä sivus­tol­le­si. Lin­kit tule­vat eri domai­nil­ta kuin mikä yri­tyk­sel­lä itsel­lä on käytössä.

Muista nämä kolme seikkaa, kun teet hakukoneoptimointia

Teh­des­sä­si haku­ko­neop­ti­moin­tia kan­nat­taa ottaa huo­mioon kol­me tär­ke­ää seikkaa:

 1. Käy­tä lii­ke­toi­min­nal­le­si tär­kei­tä avain­sa­no­ja sivus­tol­la­si tar­peek­si usein ja mie­lel­lään enem­män kuin kil­pai­li­ja­si. Avain­sa­noi­hin kan­nat­taa käyt­tää aikaa ja suo­sit­te­lem­me­kin teke­mään kat­ta­van avain­sa­na­tut­ki­muk­sen, joka aut­taa sel­vit­tä­mään hae­taan­ko toi­mia­la­si pal­ve­lui­ta Googles­sa ja kuin­ka pal­jon nii­tä hae­taan. Saat myös arvo­kas­ta tie­toa sii­tä, miten löy­det­tä­vä sivus­to­si on tär­keil­lä avain­sa­noil­la. Avain­sa­na­tut­ki­muk­sen yhtey­des­sä teh­dään usein myös kil­pai­li­ja-ana­lyy­si, jos­sa sel­vi­te­tään, miten näky­vä olet­te Googles­sa suh­tees­sa kilpailijoihin.
 2. Lisää yri­tyk­se­si sivuil­le tar­peek­si sisäl­töä (teks­tiä, kuvia ja videoi­ta) ja tee niis­tä uniik­ke­ja. Älä kopioi muu­al­ta älä­kä käy­tä kuvapankkeja!
 3. Muis­ta ylei­sö­si ja verk­ko­si­vusi kävi­jät. Mie­ti mikä heil­le on tär­ke­ää ja raken­na  sivus­to­si vas­taa­maan hei­dän tarpeitaan.
 4. Verk­ko­si­vus­ton link­ki­pro­fii­lin kehit­tä­mi­nen. Käy­tä sisäis­tä lin­ki­tys­tä mah­dol­li­sim­man pal­jon. Tär­ke­ää on myös saa­da ulko­puo­li­sia link­ke­jä sivus­tol­le­si. Tämä voi olla työ­läin SEO-työn vai­he, mut­ta täs­tä työs­tä Google todel­la palkitsee!

Hakukoneoptimoinnin työkalut

Haku­ko­neop­ti­moin­tiin käy­te­tään usei­ta eri työ­ka­lu­ja riip­puen sii­tä, min­kä­lais­ta SEO-työ­tä olet teke­mäs­sä. Google tar­jo­aa osan työ­ka­luis­ta ilmai­sek­si, kuten esi­mer­kik­si Google Search Con­so­len.

Google Search Con­so­le (enti­sel­tä nimel­tään Google Web­mas­ter Tools) on käte­vä työ­ka­lu hah­mot­ta­maan sivus­to­si haku­ko­ne­ro­bo­tin sil­min. Pää­set työ­ka­lun kaut­ta seu­raa­maan, kuin­ka sivus­to­si näkyy Googlen haku­tu­lok­sis­sa. Työ­ka­lu ker­too, miten sivus­to­si Googles­sa indek­soi­tuu, ja mitä vir­hei­tä sivus­tol­ta löy­tyy. Voit työ­ka­lun avul­la myös seu­ra­ta mil­lä yksit­täi­sil­lä hakusa­noil­la sivus­to­si on Googles­sa näkynyt.

Mui­ta hyö­dyl­li­siä mak­sut­to­mia haku­ko­nep­ti­moin­nin työ­ka­lu­ja ovat mm.

Google Keyword Planner

Google Keyword Plan­ne­rin avul­la voit kar­toit­taa avain­sa­no­ja. Keyword Plan­ner on sisään­ra­ken­net­tu Google Ads -työ­ka­luun, jon­ka kaut­ta voit teh­dä hakusa­na­mai­non­taa.

Google Keyword Planner
Google Keyword Planner

Keywordtool.io

Keywordtool.io aut­taa myös kar­toit­ta­maan avain­sa­no­ja. Työ­ka­lun mak­sut­to­mal­la ver­siol­la pys­tyt etsi­mään hakusa­no­ja ja mak­sul­li­nen ver­sio ker­too tämän lisäk­si myös hakusa­no­jen kes­ki­mää­räi­set haku­mää­rät ja klik­kaus­hin­nat kuukausittain.

Google Trends pal­jas­taa haku­ter­mien tren­dit. Hakusa­no­jen suo­sio vaih­te­lee seson­gis­ta tms sei­kois­ta joh­tuen, joten tämä työ­ka­lu on nii­den seu­raa­mi­seen oiva apu.

Page Speed Insights

Googlen Page Speed Insights ker­too sivus­to­si nopeu­den. Sivus­ton latausai­ka vai­kut­taa mer­kit­tä­väs­ti käy­tet­tä­vyy­teen ja sitä kaut­ta näky­vyy­teen Googlen haku­ko­nees­sa. Pidä siis huol­ta, että sivus­to­si saa hyvät pis­teet täl­lä työkalulla!

MozBar

Moz on yksi suo­si­tuim­mis­ta haku­ko­neop­ti­moin­nin verk­ko­pal­ve­luis­ta. Sen laa­jen­nus­osa Moz­bar on selain­palk­ki, jon­ka avul­la pys­tyt tar­kas­ta­maan hel­pos­ti sivun tär­keim­mät SEO-ele­men­tit, kuten esim. sivun tit­le-otsi­kon, meta­ku­vauk­sen ja eri otsik­koe­le­men­tit (H1, H2 jne).

Kuinka nopeasti Google markkinointi ja SEO tuottaa tuloksia?

Google mark­ki­noin­ti ja orgaa­ni­sen näky­vyy­den paran­ta­mi­nen on pit­kä­jän­teis­tä työ­tä eikä tulok­sia saa­da het­kes­sä. SEO-työ vaa­tii pit­kiä her­mo­ja, sil­lä tulok­set tule­vat usein näky­vik­si vas­ta kuu­kausien pääs­tä itse työs­tä. Haku­ko­ne­op­ti­moin­ti ei myös­kään ole yksi pro­jek­ti, jol­la on alku ja lop­pu. Työ vaa­tii jat­ku­vuut­ta, sil­lä saa­vu­te­tun näky­vyy­den yllä­pi­to vaa­tii jat­ku­vaa kehi­tys­tä ja mark­ki­nan seurantaa.

Koet­ko tar­vit­se­va­si apua haku­ko­neop­ti­moin­tiin liit­tyen? Me Kublal­la autam­me mie­lel­läm­me. Ota roh­keas­ti yhteyt­tä ja jutellaan!

Lue lisää aiheesta

Hakukoneoptimointi Google markkinointi
 • Lorem ipsum dolor sit amet.
 • Lorem ipsum dolor sit amet.
 • Lorem ipsum dolor sit amet.

Saman aihepiirin artikkeleita 

Tutustu myös palveluihimme! 

Kublan kanssa syntyy tulosta - takaamme sen!

Tuloksellista tekemistä

Tyypillinen asiakkaamme saa hyviä tuloksia ja viihtyy kanssamme pitkään. Tuloksellinen tekeminen onkin kaiken tekemisemme keskiössä ja teemme kaikkemme, jotta markkinointinne tulokset paranevat kerta toisensa jälkeen.

B2B-yrityksen digimarkkinointi

Ota yhteyttä

Ensimmäinen ja tärkein askel, ota yhteyttä!

 • Olemme yhteydessä sinuun seuraavan arkipäivän aikana
 • Kartoitetaan voisimmeko olla avuksi
 • Tarvittaessa voimme sopia etätapaamisen
 • Joka tapauksessa saat mukaasi pari ammattilaisen vinkkiä digimainontaasi