Hakukonemarkkinointi tuo yritykselle näkyvyyttä ja myyntiä 

Haku­ko­ne­mark­ki­noin­ti \ Haku­ko­ne­mark­ki­noin­ti tuo yri­tyk­sel­le näky­vyyt­tä ja myyntiä

Haku­ko­ne­mark­ki­noin­ti (SEM eli Search Engi­ne Mar­ke­ting) on yri­tyk­sen mark­ki­noin­tia haku­ko­neis­sa. Suu­rin osa kulut­ta­jis­ta ja näin ollen myös yri­tys­päät­tä­jis­tä hake­vat tie­toa pal­ve­luis­ta ja tuot­teis­ta haku­ko­nei­den kaut­ta. Täs­tä joh­tuen haku­ko­ne­mark­ki­noin­ti onkin erit­täin tär­keä osa yri­tys­ten markkinointipalettia.

Suo­mes­sa käy­te­tyin haku­ko­ne on Google, mut­ta pien­tä mark­ki­nao­suut­ta pitää hal­lus­saan myös Bing. Maa­il­mal­la tär­kei­tä haku­ko­nei­ta näi­den kah­den lisäk­si ovat muun muas­sa Bai­du ja Yandex.

Miten hakukonemarkkinointi toimii?

Haku­ko­ne­mark­ki­noin­nil­la tavoi­tel­laan näky­vyyt­tä ja myyn­nin kas­vat­ta­mis­ta. Haku­ko­ne­mark­ki­noin­ti vas­taa ole­mas­sa ole­vaan tar­pee­seen. Tar­vet­ta ei tar­vit­se enää luo­da ja täs­sä suh­tees­sa mark­ki­noin­ti tuot­taa usein suo­ria ja hel­pos­ti mitat­ta­via tuloksia. 

Haku­ko­ne­mark­ki­noin­ti koos­tuu kah­des­ta toi­si­aan tuke­vas­ta osa-alueesta:

  1. Haku­ko­ne­op­ti­moin­ti
  2. Hakusa­na­mai­non­ta

Haku­ko­neop­ti­moin­nil­la (SEO eli Search Engi­ne Opti­miza­tion) tar­koi­te­taan sivus­ton tek­nis­ten ja sisäl­löl­lis­ten osa-aluei­den opti­moin­tia käyt­tä­jän tar­vet­ta vas­taa­vik­si. Puhu­taan orgaa­ni­ses­ta näky­vyy­des­tä haku­ko­nees­sa. Haku­ko­neet arvot­ta­vat sivus­to­ja eri­lais­ten omi­nai­suuk­sien perus­teel­la. Tämä on suo­ras­sa yhtey­des­sä haku­ko­nees­sa näky­mi­seen ja löy­det­tä­vyy­teen, sil­lä haku­ko­neet pyr­ki­vät näyt­tä­mään haku­tu­lok­sis­sa vain rele­vant­te­ja tulok­sia, jot­ka vas­taa­vat teh­tyä hakua. Oikein teh­ty haku­ko­ne­op­ti­moin­ti paran­taa sivus­ton löy­det­tä­vyyt­tä, kas­vat­taa lii­ken­ne­mää­riä sivus­tol­le ja tätä kaut­ta lisää yri­tyk­sen myyntiä.

Hakusa­na­mai­non­ta (SEA eli Search Engi­ne Adver­ti­sing) puo­les­taan on mak­set­tua mai­non­taa haku­ko­nees­sa. Mak­se­tun mai­non­nan avul­la pää­set haku­tu­los­ten kär­keen, vaik­ka orgaa­ni­ses­ti sivus­to­si ei sin­ne vie­lä nousi­si­kaan kai­kil­la toi­vo­tuil­la hakusa­noil­la. Hakusa­na­mai­non­nan mai­nos­pai­kat vaih­te­le­vat haku­ko­nees­ta riip­puen. Googles­sa mak­si­mis­saan vii­si ensim­mäis­tä haku­tu­los­ta ovat mai­nok­sia. Mai­nok­sen ja orgaa­ni­sen haku­tu­lok­sen erot­taa hel­pos­ti toi­sis­taan mai­nok­sen ylä­kul­mas­sa ole­vas­ta ”Mai­nos” merkistä.

hakukonemarkkinointi-google-mainos-ja-orgaaninen tulos
Tun­nis­tat Googles­sa hakusa­na­mai­nok­sen “Mai­nos” merkinnästä. 

Hyvin suun­ni­tel­lul­la ja toteu­te­tul­la hakusa­na­mai­non­nal­la saat kiin­ni juu­ri sinun yri­tyk­sel­le­si rele­van­tit asiak­kaat. Mai­non­ta on kus­tan­nus­te­ho­kas­ta sil­lä mak­sat vain kli­keis­tä, ja mitä laa­duk­kaam­paa mai­non­taa haku­ko­neen näkö­kul­mas­ta teet, sitä edul­li­sem­mal­la klik­ki­hin­nal­la saat kävi­jöi­tä verkkosivullesi.

Haku­ko­ne­mai­non­ta toi­mii huu­to­kaup­pa­pe­ri­aat­teel­la eli jokais­ta teh­tyä hakua koh­den jär­jes­te­tään kaik­kien kyseis­tä avain­sa­naa käyt­tä­vien mai­nos­ta­jien kes­ken huu­to­kaup­pa. Pel­käl­lä rahal­la et kui­ten­kaan huu­to­kau­pas­sa pär­jää vaan vaa­ka­ku­pis­sa pai­naa myös mai­non­nan laa­tu. Laa­tuun vai­kut­ta­vat mai­nos­tet­ta­van avain­sa­nan osu­vuus suh­tees­sa haku­ko­nees­sa teh­tyyn hakuun, mai­nok­sen sisäl­tö, haku­ko­neen arvio sii­tä, kuin­ka suu­rel­la toden­nä­köi­syy­del­lä mai­nos­ta kli­ka­taan suh­tees­sa kil­pai­li­joi­hin, sekä las­keu­tu­mis­si­vu. Las­keu­tu­mis­si­vun mer­ki­tys on suu­ri ja täs­sä koh­taa haku­ko­ne­op­ti­moin­ti tulee­kin kuvioon mukaan.

Haluat­ko mai­nos­taa yri­tys­tä­si maa­il­man suu­rim­mas­sa haku­ko­nees­sa Googles­sa tai saa­da tehot irti nykyi­ses­tä hakusa­na­mai­non­nan tekemisestä?

Lue tarkemmin Google-mainonnan palveluistamme ja ota rohkeasti yhteyttä!

Mitä hakukoneita on olemassa?

Google haku­ko­nee­na on tut­tu ja google­tam­me asioi­ta päi­vit­täin. Mut­ta se ei suin­kaan ole ainoa haku­ko­ne maa­il­mal­la ja riip­puen lii­ke­toi­min­nas­ta­si ja mark­ki­na-alu­ees­ta­si, voi olla erit­täin kan­nus­tet­ta­vaa tutus­tua myös mui­hin haku­ko­nei­siin ja niis­sä teh­tä­vään markkinointiin.

Google

Google on suu­rin haku­ko­ne maa­il­mas­sa ja Statcoun­te­rin mukaan sil­lä on Suo­mes­sa­kin yli­voi­mai­nen yli 96% mark­ki­nao­suus. Suo­mes­sa teh­dään yli 10 mil­jar­dia Google-hakua vuo­des­sa. Maa­il­man­laa­jui­ses­ti haku­ja teh­dään 160 mil­jar­dia kuussa.

hakukonemarkkinointi-google
Googlen haku­ko­ne­nä­ky­mä

Bing

Mic­ro­sof­tin Bing pitää Suo­mes­sa 1,7% mark­ki­nao­suut­ta, mut­ta maa­il­mal­la ja Suo­mes­sa se on kui­ten­kin toi­sek­si suu­rin haku­ko­ne (Statcoun­ter 2020). Vaik­ka Google vie­kin suu­rim­mat haku­vo­lyy­mit, Suo­mes­sa on kui­ten­kin suu­ri jouk­ko poten­ti­aa­li­sia käyt­tä­jiä, jot­ka aktii­vi­ses­ti käyt­tä­vät Bin­giä haku­ko­nee­naan. Riip­puen siis koh­de­ryh­mäs­tä­si, Bing saat­taa olla sinun­kin yri­tyk­sel­le­si sopi­va markkinointikanava.

hakukonemarkkinointi-bing
Bin­gin hakukonenäkymä

Baidu

Kii­nas­sa Google on kiel­let­ty, joten Kii­nas­sa eni­ten käy­tet­ty haku­ko­ne on Bai­du. Kos­ka Bai­dun käyt­tö rajau­tuu pää­asias­sa vain Kii­naan, sen mark­ki­nao­suus koko maa­il­mas­sa on vain 1% luok­kaa (Statcoun­ter 2020). Jos yri­tyk­se­si mark­ki­na-alue on Kii­nas­sa, vah­va suo­si­tus on pereh­tyä Bai­dus­sa teh­tä­vään hakukonemarkkinointiin.

hakukonemarkkinointi-baidu
Bai­dun hakukonenäkymä

Yandex

Yan­dex on Venä­jän vas­taus haku­ko­ne­tek­no­lo­gi­aan. Sen käyt­tö rajau­tuu Bai­dun tapaan vain tiet­tyyn osaan maa­il­maa, joten maa­il­man­laa­jui­ses­ti sen mark­ki­nao­suus on pie­ni. Venä­jäl­lä teh­tä­vään mark­ki­noin­tiin kui­ten­kin har­kit­se­mi­sen arvoi­nen yri­tyk­sen haku­ko­ne­mark­ki­noin­nin palanen.

hakukonemarkkinointi-yandex
Yan­dex hakukonenäkymä

Googlen hakukoneen laajennetut palvelut

Googlen haku­ko­ne­mark­ki­noin­ti laa­je­nee myös mui­hin pal­ve­lui­hin. Näis­tä tär­keim­mät yri­tyk­sen näkö­kul­mas­ta ovat Google My Busi­ness ja Google Maps. Googlen kart­ta­ha­ku Google Maps on yksi Googlen suo­si­tuim­mis­ta pal­ve­luis­ta. Kart­ta­pal­ve­lua käy­te­tään usein var­sin­kin kun etsi­tään uusia pal­ve­lui­ta ja etsi­tään tiet­tyä osoi­tet­ta. Kart­ta ilmes­tyy myös näky­viin haku­ko­neen tulok­sis­sa, jos haet paik­ka­kun­nan nimel­lä kuten esi­mer­kik­si ”ravin­to­la hel­sin­ki” tai ”kubla hel­sin­ki” kuten alla ole­vas­sa esi­mer­kis­sä. Jos haluat, että oma yri­tyk­se­si on muka­na näis­sä tulok­sis­sa, tulee sinun perus­taa yri­tyk­sel­le­si ilmai­nen Google My Busi­ness -tili. 

hakukonemarkkinointi-google-my-business
Google My Busi­ness -pro­fii­li Googlen hakutuloksissa

Google My Busi­ness -tilin kaut­ta pää­set kart­ta­ha­kuun ja paik­ka­kun­ta­koh­tai­siin hakui­hin mukaan, mut­ta kyse on myös tilis­tä, jota kaut­ta voit vies­tiä yri­tyk­ses­tä­si ja kerä­tä asiak­kai­den arvos­te­lu­ja ja koke­muk­sia, mikä onkin ehdot­to­mas­ti tär­keim­piä Google My Busi­ness -pal­ve­lun omi­nai­suuk­sia. Hyvin monet etsi­vät Googlen kart­ta­pal­ve­lus­ta eri alo­jen yri­tyk­siä, kuten esi­mer­kik­si ravin­to­loi­ta ja kam­paa­moi­ta, ja arvos­te­lut nouse­vat tär­ke­ään osaan valin­nal­le sii­tä, min­kä pal­ve­lun­tar­joa­jan puo­leen kään­ny­tään. Ei siis pidä unoh­taa yllä­pi­tää omaa My Busi­ness -pro­fii­lia. Pidä se ajan­ta­sal­la yhteys­tie­to­jen ja aukio­loai­ko­jen osal­ta, mut­ta muis­ta myös rea­goi­da asiak­kai­den jät­tä­miin arvos­te­lui­hin, sekä myön­tei­siin että kriittisiin. 

Miten aloittaa hakukonemarkkinointi?

Kun tavoit­tee­na­si on saa­da enem­män kävi­jöi­tä verk­ko­si­vuil­le­si, lisä­tä lii­dien mää­rää ja kas­vat­taa myyn­tiä, on haku­ko­ne­mark­ki­noin­ti sinul­le suo­si­tel­ta­va mark­ki­noin­ti­ka­na­va. Tar­vit­set­ko apua haku­ko­neop­ti­moin­nin vai -mai­non­nan suh­teen? Vai ken­ties molem­pien? Me Kublal­la autam­me sinua mie­lel­läm­me haku­ko­ne­mark­ki­noin­nin koko­nai­suu­den suun­nit­te­lus­sa. Ota siis roh­keas­ti yhteyt­tä ja kes­kus­tel­laan aihees­ta lisää!

Ota yhteyt­tä!
usp
  • Lorem ipsum dolor sit amet.
  • Lorem ipsum dolor sit amet.
  • Lorem ipsum dolor sit amet.

Saman aihepiirin artikkeleita 

Tutustu myös palveluihimme! 

Kublan kanssa syntyy tulosta - takaamme sen!

Tuloksellista tekemistä

Tyypillinen asiakkaamme saa hyviä tuloksia ja viihtyy kanssamme pitkään. Tuloksellinen tekeminen onkin kaiken tekemisemme keskiössä ja teemme kaikkemme, jotta markkinointinne tulokset paranevat kerta toisensa jälkeen.

B2B-yrityksen digimarkkinointi

Ota yhteyttä

Ensimmäinen ja tärkein askel, ota yhteyttä!

  • Olemme yhteydessä sinuun seuraavan arkipäivän aikana
  • Kartoitetaan voisimmeko olla avuksi
  • Tarvittaessa voimme sopia etätapaamisen
  • Joka tapauksessa saat mukaasi pari ammattilaisen vinkkiä digimainontaasi