Hakukonemarkkinointi tuo yritykselle näkyvyyttä ja myyntiä 

Haku­ko­ne­mark­ki­noin­ti \ Haku­ko­ne­mark­ki­noin­ti tuo yri­tyk­sel­le näky­vyyt­tä ja myyntiä

Haku­ko­ne­mark­ki­noin­ti (SEM eli Search Engi­ne Mar­ke­ting) on yri­tyk­sen mark­ki­noin­tia haku­ko­neis­sa. Suu­rin osa kulut­ta­jis­ta ja näin ollen myös yri­tys­päät­tä­jis­tä hake­vat tie­toa pal­ve­luis­ta ja tuot­teis­ta haku­ko­nei­den kaut­ta. Täs­tä joh­tuen haku­ko­ne­mark­ki­noin­ti onkin erit­täin tär­keä osa yri­tys­ten markkinointipalettia.

Suo­mes­sa käy­te­tyin haku­ko­ne on Google, mut­ta pien­tä mark­ki­nao­suut­ta pitää hal­lus­saan myös Bing. Maa­il­mal­la tär­kei­tä haku­ko­nei­ta näi­den kah­den lisäk­si ovat muun muas­sa Bai­du ja Yandex.

Miten hakukonemarkkinointi toimii?

Haku­ko­ne­mark­ki­noin­nil­la tavoi­tel­laan näky­vyyt­tä ja myyn­nin kas­vat­ta­mis­ta. Haku­ko­ne­mark­ki­noin­ti vas­taa ole­mas­sa ole­vaan tar­pee­seen. Tar­vet­ta ei tar­vit­se enää luo­da ja täs­sä suh­tees­sa mark­ki­noin­ti tuot­taa usein suo­ria ja hel­pos­ti mitat­ta­via tuloksia. 

Haku­ko­ne­mark­ki­noin­ti koos­tuu kah­des­ta toi­si­aan tuke­vas­ta osa-alueesta:

  1. Haku­ko­ne­op­ti­moin­ti
  2. Hakusa­na­mai­non­ta

Haku­ko­neop­ti­moin­nil­la (SEO eli Search Engi­ne Opti­miza­tion) tar­koi­te­taan sivus­ton tek­nis­ten ja sisäl­löl­lis­ten osa-aluei­den opti­moin­tia käyt­tä­jän tar­vet­ta vas­taa­vik­si. Puhu­taan orgaa­ni­ses­ta näky­vyy­des­tä haku­ko­nees­sa. Haku­ko­neet arvot­ta­vat sivus­to­ja eri­lais­ten omi­nai­suuk­sien perus­teel­la. Tämä on suo­ras­sa yhtey­des­sä haku­ko­nees­sa näky­mi­seen ja löy­det­tä­vyy­teen, sil­lä haku­ko­neet pyr­ki­vät näyt­tä­mään haku­tu­lok­sis­sa vain rele­vant­te­ja tulok­sia, jot­ka vas­taa­vat teh­tyä hakua. Oikein teh­ty haku­ko­ne­op­ti­moin­ti paran­taa sivus­ton löy­det­tä­vyyt­tä, kas­vat­taa lii­ken­ne­mää­riä sivus­tol­le ja tätä kaut­ta lisää yri­tyk­sen myyntiä.

Hakusa­na­mai­non­ta (SEA eli Search Engi­ne Adver­ti­sing) puo­les­taan on mak­set­tua mai­non­taa haku­ko­nees­sa. Mak­se­tun mai­non­nan avul­la pää­set haku­tu­los­ten kär­keen, vaik­ka orgaa­ni­ses­ti sivus­to­si ei sin­ne vie­lä nousi­si­kaan kai­kil­la toi­vo­tuil­la hakusa­noil­la. Hakusa­na­mai­non­nan mai­nos­pai­kat vaih­te­le­vat haku­ko­nees­ta riip­puen. Googles­sa mak­si­mis­saan vii­si ensim­mäis­tä haku­tu­los­ta ovat mai­nok­sia. Mai­nok­sen ja orgaa­ni­sen haku­tu­lok­sen erot­taa hel­pos­ti toi­sis­taan mai­nok­sen ylä­kul­mas­sa ole­vas­ta ”Mai­nos” merkistä.

hakukonemarkkinointi-google-mainos-ja-orgaaninen tulos
Tun­nis­tat Googles­sa hakusa­na­mai­nok­sen “Mai­nos” merkinnästä. 

Hyvin suun­ni­tel­lul­la ja toteu­te­tul­la hakusa­na­mai­non­nal­la saat kiin­ni juu­ri sinun yri­tyk­sel­le­si rele­van­tit asiak­kaat. Mai­non­ta on kus­tan­nus­te­ho­kas­ta sil­lä mak­sat vain kli­keis­tä, ja mitä laa­duk­kaam­paa mai­non­taa haku­ko­neen näkö­kul­mas­ta teet, sitä edul­li­sem­mal­la klik­ki­hin­nal­la saat kävi­jöi­tä verkkosivullesi.

Haku­ko­ne­mai­non­ta toi­mii huu­to­kaup­pa­pe­ri­aat­teel­la eli jokais­ta teh­tyä hakua koh­den jär­jes­te­tään kaik­kien kyseis­tä avain­sa­naa käyt­tä­vien mai­nos­ta­jien kes­ken huu­to­kaup­pa. Pel­käl­lä rahal­la et kui­ten­kaan huu­to­kau­pas­sa pär­jää vaan vaa­ka­ku­pis­sa pai­naa myös mai­non­nan laa­tu. Laa­tuun vai­kut­ta­vat mai­nos­tet­ta­van avain­sa­nan osu­vuus suh­tees­sa haku­ko­nees­sa teh­tyyn hakuun, mai­nok­sen sisäl­tö, haku­ko­neen arvio sii­tä, kuin­ka suu­rel­la toden­nä­köi­syy­del­lä mai­nos­ta kli­ka­taan suh­tees­sa kil­pai­li­joi­hin, sekä las­keu­tu­mis­si­vu. Las­keu­tu­mis­si­vun mer­ki­tys on suu­ri ja täs­sä koh­taa haku­ko­ne­op­ti­moin­ti tulee­kin kuvioon mukaan.

Haluat­ko mai­nos­taa yri­tys­tä­si maa­il­man suu­rim­mas­sa haku­ko­nees­sa Googles­sa tai saa­da tehot irti nykyi­ses­tä hakusa­na­mai­non­nan tekemisestä?

Lue tarkemmin Google-mainonnan palveluistamme ja ota rohkeasti yhteyttä!

Mitä hakukoneita on olemassa?

Google haku­ko­nee­na on tut­tu ja google­tam­me asioi­ta päi­vit­täin. Mut­ta se ei suin­kaan ole ainoa haku­ko­ne maa­il­mal­la ja riip­puen lii­ke­toi­min­nas­ta­si ja mark­ki­na-alu­ees­ta­si, voi olla erit­täin kan­nus­tet­ta­vaa tutus­tua myös mui­hin haku­ko­nei­siin ja niis­sä teh­tä­vään markkinointiin.

Google

Google on suu­rin haku­ko­ne maa­il­mas­sa ja Statcoun­te­rin mukaan sil­lä on Suo­mes­sa­kin yli­voi­mai­nen yli 96% mark­ki­nao­suus. Suo­mes­sa teh­dään yli 10 mil­jar­dia Google-hakua vuo­des­sa. Maa­il­man­laa­jui­ses­ti haku­ja teh­dään 160 mil­jar­dia kuussa.

hakukonemarkkinointi-google
Googlen haku­ko­ne­nä­ky­mä

Bing

Mic­ro­sof­tin Bing pitää Suo­mes­sa 1,7% mark­ki­nao­suut­ta, mut­ta maa­il­mal­la ja Suo­mes­sa se on kui­ten­kin toi­sek­si suu­rin haku­ko­ne (Statcoun­ter 2020). Vaik­ka Google vie­kin suu­rim­mat haku­vo­lyy­mit, Suo­mes­sa on kui­ten­kin suu­ri jouk­ko poten­ti­aa­li­sia käyt­tä­jiä, jot­ka aktii­vi­ses­ti käyt­tä­vät Bin­giä haku­ko­nee­naan. Riip­puen siis koh­de­ryh­mäs­tä­si, Bing saat­taa olla sinun­kin yri­tyk­sel­le­si sopi­va markkinointikanava.

hakukonemarkkinointi-bing
Bin­gin hakukonenäkymä

Baidu

Kii­nas­sa Google on kiel­let­ty, joten Kii­nas­sa eni­ten käy­tet­ty haku­ko­ne on Bai­du. Kos­ka Bai­dun käyt­tö rajau­tuu pää­asias­sa vain Kii­naan, sen mark­ki­nao­suus koko maa­il­mas­sa on vain 1% luok­kaa (Statcoun­ter 2020). Jos yri­tyk­se­si mark­ki­na-alue on Kii­nas­sa, vah­va suo­si­tus on pereh­tyä Bai­dus­sa teh­tä­vään hakukonemarkkinointiin.

hakukonemarkkinointi-baidu
Bai­dun hakukonenäkymä

Yandex

Yan­dex on Venä­jän vas­taus haku­ko­ne­tek­no­lo­gi­aan. Sen käyt­tö rajau­tuu Bai­dun tapaan vain tiet­tyyn osaan maa­il­maa, joten maa­il­man­laa­jui­ses­ti sen mark­ki­nao­suus on pie­ni. Venä­jäl­lä teh­tä­vään mark­ki­noin­tiin kui­ten­kin har­kit­se­mi­sen arvoi­nen yri­tyk­sen haku­ko­ne­mark­ki­noin­nin palanen.

hakukonemarkkinointi-yandex
Yan­dex hakukonenäkymä

Googlen hakukoneen laajennetut palvelut

Googlen haku­ko­ne­mark­ki­noin­ti laa­je­nee myös mui­hin pal­ve­lui­hin. Näis­tä tär­keim­mät yri­tyk­sen näkö­kul­mas­ta ovat Google My Busi­ness ja Google Maps. Googlen kart­ta­ha­ku Google Maps on yksi Googlen suo­si­tuim­mis­ta pal­ve­luis­ta. Kart­ta­pal­ve­lua käy­te­tään usein var­sin­kin kun etsi­tään uusia pal­ve­lui­ta ja etsi­tään tiet­tyä osoi­tet­ta. Kart­ta ilmes­tyy myös näky­viin haku­ko­neen tulok­sis­sa, jos haet paik­ka­kun­nan nimel­lä kuten esi­mer­kik­si ”ravin­to­la hel­sin­ki” tai ”kubla hel­sin­ki” kuten alla ole­vas­sa esi­mer­kis­sä. Jos haluat, että oma yri­tyk­se­si on muka­na näis­sä tulok­sis­sa, tulee sinun perus­taa yri­tyk­sel­le­si ilmai­nen Google My Busi­ness -tili. 

hakukonemarkkinointi-google-my-business
Google My Busi­ness -pro­fii­li Googlen hakutuloksissa

Google My Busi­ness -tilin kaut­ta pää­set kart­ta­ha­kuun ja paik­ka­kun­ta­koh­tai­siin hakui­hin mukaan, mut­ta kyse on myös tilis­tä, jota kaut­ta voit vies­tiä yri­tyk­ses­tä­si ja kerä­tä asiak­kai­den arvos­te­lu­ja ja koke­muk­sia, mikä onkin ehdot­to­mas­ti tär­keim­piä Google My Busi­ness -pal­ve­lun omi­nai­suuk­sia. Hyvin monet etsi­vät Googlen kart­ta­pal­ve­lus­ta eri alo­jen yri­tyk­siä, kuten esi­mer­kik­si ravin­to­loi­ta ja kam­paa­moi­ta, ja arvos­te­lut nouse­vat tär­ke­ään osaan valin­nal­le sii­tä, min­kä pal­ve­lun­tar­joa­jan puo­leen kään­ny­tään. Ei siis pidä unoh­taa yllä­pi­tää omaa My Busi­ness -pro­fii­lia. Pidä se ajan­ta­sal­la yhteys­tie­to­jen ja aukio­loai­ko­jen osal­ta, mut­ta muis­ta myös rea­goi­da asiak­kai­den jät­tä­miin arvos­te­lui­hin, sekä myön­tei­siin että kriittisiin. 

Miten aloittaa hakukonemarkkinointi?

Kun tavoit­tee­na­si on saa­da enem­män kävi­jöi­tä verk­ko­si­vuil­le­si, lisä­tä lii­dien mää­rää ja kas­vat­taa myyn­tiä, on haku­ko­ne­mark­ki­noin­ti sinul­le suo­si­tel­ta­va mark­ki­noin­ti­ka­na­va. Tar­vit­set­ko apua haku­ko­neop­ti­moin­nin vai -mai­non­nan suh­teen? Vai ken­ties molem­pien? Me Kublal­la autam­me sinua mie­lel­läm­me haku­ko­ne­mark­ki­noin­nin koko­nai­suu­den suun­nit­te­lus­sa. Ota siis roh­keas­ti yhteyt­tä ja kes­kus­tel­laan aihees­ta lisää!

Ota yhteyt­tä!
hakukonemarkkinointi
  • Lorem ipsum dolor sit amet.
  • Lorem ipsum dolor sit amet.
  • Lorem ipsum dolor sit amet.

Katso mitä Kublan asiakkailla on sanottavaa 

Jos joku kysyy mul­ta Kublas­ta niin mä voin kyl­lä ihan läm­pi­mäs­ti suositella.”

- Camil­la Aho, Camil­la Aho Oy

Kyl­lä voin suo­si­tel­la Kublaa. Ne puhuu maan­lä­hei­ses­ti ja on oikeas­ti asiak­kaan apuna.”

- Mar­ko Lind­qvist, Perk­ko Oy

Me ollaan saa­tu pal­jon uusia lii­de­jä ja rek­ry­jä ja näky­vyyt­tä rele­van­teis­sa koh­de­ryh­mis­sä. Kan­nat­taa ehdot­to­mas­ti läh­teä kokei­le­maan Kublaa.”

- Mik­ko Laak­ko­nen, Cloud2

Saman aihepiirin artikkeleita 

Tutustu myös palveluihimme! 

Kublan kanssa syntyy tulosta - takaamme sen!

Tuloksellista tekemistä

Tyypillinen asiakkaamme saa hyviä tuloksia ja viihtyy kanssamme pitkään. Tuloksellinen tekeminen onkin kaiken tekemisemme keskiössä ja teemme kaikkemme, jotta markkinointinne tulokset paranevat kerta toisensa jälkeen.

Digimarkkinointitoimisto Kubla Helsinki

Ota yhteyttä

Ensimmäinen ja tärkein askel, ota yhteyttä!

  • Olemme yhteydessä sinuun seuraavan arkipäivän aikana
  • Kartoitetaan voisimmeko olla avuksi
  • Tarvittaessa voimme sopia etätapaamisen
  • Joka tapauksessa saat mukaasi pari ammattilaisen vinkkiä digimainontaasi

040 657 5516
asiakaspalvelu@kubla.fi

Kubla Oy
Valimotie 13 A
00380 Helsinki

Kubla Marketing Inc.
31 NE 17th St
Miami Florida 33132

Kaikki yhteystiedot >

Digimarkkinointivinkit sähköpostiisi!

Tilaamalla uutis­kirjeen annat meille luvan käsitellä tietojasi tieto­suoja­selosteemme mukaisesti. Voit perua luvan koska tahansa. Emme ikinä jaa tietojasi kolmansille osapuolille.

© Markkinointitoimisto Kubla Oy