Hakukonemarkkinointi ei kannata? 

Haku­ko­ne­mark­ki­noin­ti \ Haku­ko­neen mak­sul­li­set kei­not \ Haku­ko­ne­mark­ki­noin­ti ei kannata?

Olet­ko ken­ties tilan­tees­sa, jos­sa haku­ko­ne­mark­ki­noin­ti ei kan­na­ta, vaan se syö kaik­ki euro­si eikä tuo toi­vot­tu­ja tulok­sia? Vie­tät taa­tus­ti unet­to­mia öitä miet­tien, mis­sä mättää.

Haku­ko­ne­mark­ki­noin­ti (SEM, Search Engi­ne Mar­ke­ting) on monel­le yri­tyk­sel­le erit­täin tär­keä tapa mai­nos­taa omaa tuo­tet­ta tai pal­ve­lua ja haa­lia näky­vyyt­tä Googles­sa. Kos­ka lähes­tul­koon kaik­ki sitä teke­vät, saa­tat aja­tel­la auto­maat­ti­ses­ti sen ole­van toi­mi­va vaih­toeh­to myös sinun yrityksellesi.

Haku­ko­ne­mark­ki­noin­nin tär­kein tavoi­te on tuo­da myyn­tiä. Mikä­li haku­ko­ne­mark­ki­noin­ti ei onnis­tu tuo­maan oikean­lai­sia, osta­via asiak­kai­ta ja näin kas­vat­ta­maan yri­tyk­se­si myyn­tiä, saat­taa ongel­ma joh­tua sii­tä, ettei asiak­kaa­si löy­dy haku­ko­nees­ta tai haku­ko­ne­mark­ki­noin­ti ole teh­ty oikein.

Hei­tä hyväs­tit huo­lil­le­si, sil­lä me Kublal­la autam­me sinua havait­se­maan mark­ki­noin­ti­si ongel­ma­koh­dat ja teke­mään parem­pia ratkaisuja.

Hakukonemarkkinointi ei kannata joka tilanteessa – se voi olla myös turhaa

Oikein teh­ty­nä haku­ko­ne­mark­ki­noin­ti tuo enem­män rahaa kuin mitä sii­hen on lai­tet­tu. Mikä­li tilan­tees­sa­si näyt­tää sil­tä, että rahat mene­vät, mut­ta mitään ei tule takai­sin, kan­nat­taa peli vihel­tää poik­ki ajoissa.

Haku­ko­ne­mark­ki­noin­ti ei ole rat­kai­su kaik­keen, eikä var­sin­kaan kan­nat­ta­va vaih­toeh­to kai­kil­le. Jot­ta tie­dät, onko haku­ko­ne­mark­ki­noin­ti yri­tyk­sel­le­si fik­sua, mie­ti asiak­kai­ta­si – mis­sä he ovat? Lukee­ko poten­ti­aa­li­nen asiak­kaa­si mie­luum­min leh­teä aamu­pa­la­pöy­däs­sä tai avaa­ko hän oitis tele­vi­sion työ­päi­vän päät­teek­si? Haku­ko­ne­mark­ki­noin­ti on pelk­kä raha­rei­kä, jos asiak­kaa­si teke­vät kaik­kea muu­ta kuin googlettavat.

Mikä­li koh­de­ryh­mä­si ei käy­tä Googlea, mik­si mark­ki­noi­sit siel­lä? Suu­rin osa ihmi­sis­tä tie­tys­ti käyt­tää haku­ko­net­ta päi­vit­täin, mut­ta eivät suin­kaan kaikki.

Hakukonemarkkinointi on kustannustehokasta ainoastaan oikein tehtynä

Vaik­ka asiak­kaa­si oli­si­vat­kin Googles­sa, mut­ta et tie­dä, kuin­ka saat hei­dät ohjat­tua haku­ko­nees­ta omal­le verk­ko­si­vus­tol­le­si ja vie­lä kai­ken kuk­ku­rak­si osta­maan, ei haku­ko­ne­mark­ki­noin­ti tuo toi­vot­tu­ja tuloksia.

Täl­löin haku­ko­ne­mark­ki­noin­nin ulkois­ta­mi­nen kan­nat­taa. Ammat­ti­lai­sis­sa­kin on kui­ten­kin ero­ja, ja jos palk­kaa­ma­si teki­jä ei aivan täy­sin tie­dä, mitä ja miten tekee, mene­tät entis­tä­kin enem­män rahaa ja jäät ilman asiakkaita.

Haku­ko­ne­mark­ki­noin­ti on kus­tan­nus­te­ho­kas­ta oikein teh­ty­nä. Haku­ko­ne­mark­ki­noin­nis­sa onnis­tu­mi­nen vaa­tii jat­ku­vaa ana­ly­soin­tia ja opti­moin­tia, aikaa sekä ammattitaitoa.

Haluat­ko mai­nos­taa yri­tys­tä­si Googles­sa tai saa­da tehot irti nykyi­ses­tä Google-tekemisestä?

Lue tarkemmin Google-mainonnan palveluistamme ja ota rohkeasti yhteyttä!

Kenelle hakukonemarkkinointi sopii?

Haku­ko­ne­mark­ki­noin­ti on rat­kai­su tilan­tees­sa, jos­sa asiak­kaat löy­ty­vät Googles­ta. Kos­ka haku­ko­ne­mark­ki­noin­ti (SEM) koos­tuu kah­des­ta osa-alu­ees­ta, haku­ko­neop­ti­moin­nis­ta (SEO) ja hakusa­na­mai­non­nas­ta (SEA), saat­taa yri­tyk­se­si tilan­tee­seen sopia toi­nen, mut­ta toi­nen ei.

Mikä­li olet esi­mer­kik­si juu­ri perus­ta­nut verk­ko­si­vun tai -kau­pan, kan­nat­taa sinun lait­taa enem­män pauk­ku­ja hakusa­na­mai­non­taan, joka tuo sivus­tol­le­si kävi­jöi­tä välit­tö­mäs­ti – toi­sin kuin aikaa­vie­vä hakukoneoptimointi.

Ilmais­ta näky­vyyt­tä tuo­va haku­ko­ne­op­ti­moin­ti ja mak­sul­lis­ta näky­vyyt­tä anta­va hakusa­na­mai­non­ta täy­den­tä­vät toi­si­aan, eli kum­pi­kaan ei sul­je tois­ta pois. Haku­ko­ne­mark­ki­noin­ti voi olla sopi­va rat­kai­su toi­mia­las­ta riippumatta.

Näin pääset alkuun hakukonemarkkinoinnissa

Kan­nat­taa käy­dä läpi muu­ta­mia asioi­ta ennen haku­ko­ne­mark­ki­noin­nin aloit­ta­mis­ta. Oli­si ikä­vää huo­ma­ta vas­ta sit­ten, kun rahat on käy­tet­ty, ettei tämä nyt ehkä ollut­kaan se kai­kis­ta fik­suin vaihtoehto.

 • Tavoi­tat­ko haku­ko­ne­mark­ki­noin­nil­la oikean kohderyhmän?
 • Kan­nat­taa­ko hakusa­na­mai­non­ta, haku­ko­ne­op­ti­moin­ti vai kumpikin?
 • Kenel­lä on aikaa ja osaa­mis­ta haku­ko­ne­mark­ki­noin­nin tekemiseen?
 • Jos ulkois­tat haku­ko­ne­mark­ki­noin­nin, mil­lais­ta kump­pa­nia etsit?

Mikä­li et osaa vas­ta­ta yllä ole­viin kysy­myk­siin, voim­me poh­tia vas­tauk­sia myös yhdes­sä. Jos lop­pu­tu­le­ma tukee haku­ko­ne­mark­ki­noin­nin aloit­ta­mis­ta, lukeu­tuu seu­raa­viin aske­liin muun muas­sa avain­sa­na­tut­ki­mus sekä Google Ads -mai­nos­ti­lin luo­mi­nen. Olem­me tuke­na­si täs­sä­kin vaiheessa!

Me kerromme sinulle näkemyksemme siitä, onko hakukonemarkkinointi sinulle sopiva ratkaisu

Aina ei omas­ta takaa löy­dy vas­taus­ta. Se ei kui­ten­kaan hait­taa, sil­lä annam­me mie­lel­läm­me oman näke­myk­sem­me sii­tä, mil­lai­nen tapa mark­ki­noi­da sopii juu­ri sinun yri­tyk­sel­le­si. Tah­dom­me antaa sinul­le oikeat eväät menes­tyk­sen mat­kal­le, jot­ta raha­si eivät valu tur­hiin kanaviin.

Haluat­ko tie­tää, sopii­ko haku­ko­ne­mark­ki­noin­ti sinul­le? Varaa 15 minuu­tin mak­su­ton etä­ta­paa­mi­nen, niin jutellaan!

Ota yhteyt­tä!
markkinoinnin vuosikello
 • Lorem ipsum dolor sit amet.
 • Lorem ipsum dolor sit amet.
 • Lorem ipsum dolor sit amet.

Saman aihepiirin artikkeleita 

Tutustu myös palveluihimme! 

Kublan kanssa syntyy tulosta - takaamme sen!

Tuloksellista tekemistä

Tyypillinen asiakkaamme saa hyviä tuloksia ja viihtyy kanssamme pitkään. Tuloksellinen tekeminen onkin kaiken tekemisemme keskiössä ja teemme kaikkemme, jotta markkinointinne tulokset paranevat kerta toisensa jälkeen.

B2B-yrityksen digimarkkinointi

Ota yhteyttä

Ensimmäinen ja tärkein askel, ota yhteyttä!

 • Olemme yhteydessä sinuun seuraavan arkipäivän aikana
 • Kartoitetaan voisimmeko olla avuksi
 • Tarvittaessa voimme sopia etätapaamisen
 • Joka tapauksessa saat mukaasi pari ammattilaisen vinkkiä digimainontaasi