Hakukonemarkkinointi ei kannata? 

Haku­ko­ne­mark­ki­noin­ti \ Haku­ko­neen mak­sul­li­set kei­not \ Haku­ko­ne­mark­ki­noin­ti ei kannata?

Olet­ko ken­ties tilan­tees­sa, jos­sa haku­ko­ne­mark­ki­noin­ti ei kan­na­ta, vaan se syö kaik­ki euro­si eikä tuo toi­vot­tu­ja tulok­sia? Vie­tät taa­tus­ti unet­to­mia öitä miet­tien, mis­sä mättää.

Haku­ko­ne­mark­ki­noin­ti (SEM, Search Engi­ne Mar­ke­ting) on monel­le yri­tyk­sel­le erit­täin tär­keä tapa mai­nos­taa omaa tuo­tet­ta tai pal­ve­lua ja haa­lia näky­vyyt­tä Googles­sa. Kos­ka lähes­tul­koon kaik­ki sitä teke­vät, saa­tat aja­tel­la auto­maat­ti­ses­ti sen ole­van toi­mi­va vaih­toeh­to myös sinun yrityksellesi.

Haku­ko­ne­mark­ki­noin­nin tär­kein tavoi­te on tuo­da myyn­tiä. Mikä­li haku­ko­ne­mark­ki­noin­ti ei onnis­tu tuo­maan oikean­lai­sia, osta­via asiak­kai­ta ja näin kas­vat­ta­maan yri­tyk­se­si myyn­tiä, saat­taa ongel­ma joh­tua sii­tä, ettei asiak­kaa­si löy­dy haku­ko­nees­ta tai haku­ko­ne­mark­ki­noin­ti ole teh­ty oikein.

Hei­tä hyväs­tit huo­lil­le­si, sil­lä me Kublal­la autam­me sinua havait­se­maan mark­ki­noin­ti­si ongel­ma­koh­dat ja teke­mään parem­pia ratkaisuja.

Hakukonemarkkinointi ei kannata joka tilanteessa – se voi olla myös turhaa

Oikein teh­ty­nä haku­ko­ne­mark­ki­noin­ti tuo enem­män rahaa kuin mitä sii­hen on lai­tet­tu. Mikä­li tilan­tees­sa­si näyt­tää sil­tä, että rahat mene­vät, mut­ta mitään ei tule takai­sin, kan­nat­taa peli vihel­tää poik­ki ajoissa.

Haku­ko­ne­mark­ki­noin­ti ei ole rat­kai­su kaik­keen, eikä var­sin­kaan kan­nat­ta­va vaih­toeh­to kai­kil­le. Jot­ta tie­dät, onko haku­ko­ne­mark­ki­noin­ti yri­tyk­sel­le­si fik­sua, mie­ti asiak­kai­ta­si – mis­sä he ovat? Lukee­ko poten­ti­aa­li­nen asiak­kaa­si mie­luum­min leh­teä aamu­pa­la­pöy­däs­sä tai avaa­ko hän oitis tele­vi­sion työ­päi­vän päät­teek­si? Haku­ko­ne­mark­ki­noin­ti on pelk­kä raha­rei­kä, jos asiak­kaa­si teke­vät kaik­kea muu­ta kuin googlettavat.

Mikä­li koh­de­ryh­mä­si ei käy­tä Googlea, mik­si mark­ki­noi­sit siel­lä? Suu­rin osa ihmi­sis­tä tie­tys­ti käyt­tää haku­ko­net­ta päi­vit­täin, mut­ta eivät suin­kaan kaikki.

Hakukonemarkkinointi on kustannustehokasta ainoastaan oikein tehtynä

Vaik­ka asiak­kaa­si oli­si­vat­kin Googles­sa, mut­ta et tie­dä, kuin­ka saat hei­dät ohjat­tua haku­ko­nees­ta omal­le verk­ko­si­vus­tol­le­si ja vie­lä kai­ken kuk­ku­rak­si osta­maan, ei haku­ko­ne­mark­ki­noin­ti tuo toi­vot­tu­ja tuloksia.

Täl­löin haku­ko­ne­mark­ki­noin­nin ulkois­ta­mi­nen kan­nat­taa. Ammat­ti­lai­sis­sa­kin on kui­ten­kin ero­ja, ja jos palk­kaa­ma­si teki­jä ei aivan täy­sin tie­dä, mitä ja miten tekee, mene­tät entis­tä­kin enem­män rahaa ja jäät ilman asiakkaita.

Haku­ko­ne­mark­ki­noin­ti on kus­tan­nus­te­ho­kas­ta oikein teh­ty­nä. Haku­ko­ne­mark­ki­noin­nis­sa onnis­tu­mi­nen vaa­tii jat­ku­vaa ana­ly­soin­tia ja opti­moin­tia, aikaa sekä ammattitaitoa.

Haluat­ko mai­nos­taa yri­tys­tä­si Googles­sa tai saa­da tehot irti nykyi­ses­tä Google-tekemisestä?

Lue tarkemmin Google-mainonnan palveluistamme ja ota rohkeasti yhteyttä!

Kenelle hakukonemarkkinointi sopii?

Haku­ko­ne­mark­ki­noin­ti on rat­kai­su tilan­tees­sa, jos­sa asiak­kaat löy­ty­vät Googles­ta. Kos­ka haku­ko­ne­mark­ki­noin­ti (SEM) koos­tuu kah­des­ta osa-alu­ees­ta, haku­ko­neop­ti­moin­nis­ta (SEO) ja hakusa­na­mai­non­nas­ta (SEA), saat­taa yri­tyk­se­si tilan­tee­seen sopia toi­nen, mut­ta toi­nen ei.

Mikä­li olet esi­mer­kik­si juu­ri perus­ta­nut verk­ko­si­vun tai -kau­pan, kan­nat­taa sinun lait­taa enem­män pauk­ku­ja hakusa­na­mai­non­taan, joka tuo sivus­tol­le­si kävi­jöi­tä välit­tö­mäs­ti – toi­sin kuin aikaa­vie­vä hakukoneoptimointi.

Ilmais­ta näky­vyyt­tä tuo­va haku­ko­ne­op­ti­moin­ti ja mak­sul­lis­ta näky­vyyt­tä anta­va hakusa­na­mai­non­ta täy­den­tä­vät toi­si­aan, eli kum­pi­kaan ei sul­je tois­ta pois. Haku­ko­ne­mark­ki­noin­ti voi olla sopi­va rat­kai­su toi­mia­las­ta riippumatta.

Näin pääset alkuun hakukonemarkkinoinnissa

Kan­nat­taa käy­dä läpi muu­ta­mia asioi­ta ennen haku­ko­ne­mark­ki­noin­nin aloit­ta­mis­ta. Oli­si ikä­vää huo­ma­ta vas­ta sit­ten, kun rahat on käy­tet­ty, ettei tämä nyt ehkä ollut­kaan se kai­kis­ta fik­suin vaihtoehto.

 • Tavoi­tat­ko haku­ko­ne­mark­ki­noin­nil­la oikean kohderyhmän?
 • Kan­nat­taa­ko hakusa­na­mai­non­ta, haku­ko­ne­op­ti­moin­ti vai kumpikin?
 • Kenel­lä on aikaa ja osaa­mis­ta haku­ko­ne­mark­ki­noin­nin tekemiseen?
 • Jos ulkois­tat haku­ko­ne­mark­ki­noin­nin, mil­lais­ta kump­pa­nia etsit?

Mikä­li et osaa vas­ta­ta yllä ole­viin kysy­myk­siin, voim­me poh­tia vas­tauk­sia myös yhdes­sä. Jos lop­pu­tu­le­ma tukee haku­ko­ne­mark­ki­noin­nin aloit­ta­mis­ta, lukeu­tuu seu­raa­viin aske­liin muun muas­sa avain­sa­na­tut­ki­mus sekä Google Ads -mai­nos­ti­lin luo­mi­nen. Olem­me tuke­na­si täs­sä­kin vaiheessa!

Me kerromme sinulle näkemyksemme siitä, onko hakukonemarkkinointi sinulle sopiva ratkaisu

Aina ei omas­ta takaa löy­dy vas­taus­ta. Se ei kui­ten­kaan hait­taa, sil­lä annam­me mie­lel­läm­me oman näke­myk­sem­me sii­tä, mil­lai­nen tapa mark­ki­noi­da sopii juu­ri sinun yri­tyk­sel­le­si. Tah­dom­me antaa sinul­le oikeat eväät menes­tyk­sen mat­kal­le, jot­ta raha­si eivät valu tur­hiin kanaviin.

Haluat­ko tie­tää, sopii­ko haku­ko­ne­mark­ki­noin­ti sinul­le? Varaa 15 minuu­tin mak­su­ton etä­ta­paa­mi­nen, niin jutellaan!

Ota yhteyt­tä!
hakukonemarkkinointi ei kannata
 • Lorem ipsum dolor sit amet.
 • Lorem ipsum dolor sit amet.
 • Lorem ipsum dolor sit amet.

Saman aihepiirin artikkeleita 

Tutustu myös palveluihimme! 

Miten saat yrityksesi kassan kilisemään?

Maksuton 15 minuutin etätapaaminen

Mitkä ovat tärkeimmät toimenpiteet sinun yrityksellesi juuri nyt? Varaa maksuton etäpalaveri Kublan toimitusjohtajan Kalle Santalahden kanssa. Käymme läpi mitä yrityksesi tekee ja mitä nykyisessä markkinatilanteessa kannattaa tehdä seuraavaksi.

Valitse sopiva vapaa aika ja varaa heti!

Ota yhteyttä

Ensimmäinen ja tärkein askel, ota yhteyttä!

 • Olemme yhteydessä sinuun seuraavan arkipäivän aikana
 • Kartoitetaan voisimmeko olla avuksi
 • Tarvittaessa voimme sopia etätapaamisen
 • Joka tapauksessa saat mukaasi pari ammattilaisen vinkkiä digimainontaasi

029 3700 290
asiakaspalvelu@kubla.fi

Kubla Oy
Ilmalankatu 2 A
(MTV:n päärakennus)
00240 Helsinki

Kubla Marketing Inc.
31 NE 17th St
Miami Florida 33132

Kaikki yhteystiedot >

Digimarkkinointivinkit sähköpostiisi!

Tilaamalla uutis­kirjeen annat meille luvan käsitellä tietojasi tieto­suoja­selosteemme mukaisesti. Voit perua luvan koska tahansa. Emme ikinä jaa tietojasi kolmansille osapuolille.

© Markkinointitoimisto Kubla Oy