Hakukonemarkkinointi pähkinänkuoressa 

Haku­ko­ne­mark­ki­noin­ti tie­de­tään kus­tan­nus­te­hok­kaa­na tapa­na tuo­da oma tuo­te tai pal­ve­lu esil­le. Tänä päi­vä­nä haku­ko­ne on vah­vas­sa roo­lis­sa osa­na asiak­kaan osto­pol­kua. Haku­ko­nei­den kin­giä eli Googlea käy­te­tään sekä tie­don etsi­mi­seen että tuot­teen tai pal­ve­lun ostamiseen.

Haku­ko­ne­mark­ki­noin­ti on tär­ke­ää, sil­lä koh­de­ryh­mää­si kuu­lu­va Mat­ti saat­taa etsiä Googles­ta esi­mer­kik­si hakusa­nal­la “miten vaih­taa auton ren­kaat?”, jol­loin sinä fik­su­na teki­jä­nä rat­kai­set tämän ongel­man sil­lä, että ker­rot sivus­to­si eri sisäl­löis­sä ohjeet auton ren­kai­den vaihtoon.

Voit ohes­sa myös tar­jo­ta omaa pal­ve­lua­si, jol­loin Mat­ti saat­taa kään­tyä puo­lee­si sil­loin, kun ren­kai­den vaih­to tun­tuu­kin lii­an vai­val­loi­sel­ta – hän muis­taa saa­neen­sa apua juu­ri sinul­ta ja löy­tää tar­vit­taes­sa pal­ve­lui­de­si pariin myö­hem­min­kin käyt­tä­mäl­lä samaa hakusanaa.

Haku­ko­ne­mark­ki­noin­nil­la on kak­si sel­ke­ää tavoi­tet­ta: saa­da enem­män näky­vyyt­tä ja enem­män myyn­tiä. Mikä­li siis yrit­tä­jä­nä haluat verk­ko­si­vu­lii­ken­net­tä sekä koli­koi­ta kas­saan, kan­nat­taa todel­la syven­tyä haku­ko­ne­mark­ki­noin­nin tuo­miin mahdollisuuksiin.

Mitä on hakukonemarkkinointi?

Haku­ko­ne­mark­ki­noin­ti (SEM, Search Engi­ne Mar­ke­ting) on kriit­ti­sen tär­keä osa digi­mark­ki­noin­tia. Haku­ko­ne­mark­ki­noin­nin osa-aluei­ta ovat haku­ko­ne­op­ti­moin­ti ja hakusa­na­mai­non­ta, eli SEO + SEA = SEM.

Hakukoneoptimointi (SEO, Search Engine Optimization)

Haku­ko­ne­op­ti­moin­ti on ansait­tua, ilmais­ta näky­vyyt­tä haku­ko­neis­sa. Poten­ti­aa­li­set asiak­kaat klik­kaa­vat haku­tu­los­si­vun ensim­mäi­siä haku­tu­lok­sia, jon­ka takia on tär­ke­ää pääs­tä kär­keen rele­van­tin hakusa­nan kohdalla.

Haku­ko­neop­ti­moin­nil­la pyri­tään näyt­tä­mään haku­ko­neel­le, mitä aihei­ta sivus­to pitää sisäl­lään. Näin esi­mer­kik­si koi­ra-aihei­sia sivus­to­ja ei näy­te­tä tur­haan niil­le, jot­ka hake­vat autoi­hin liit­ty­väl­lä hakusanalla.

Kun verk­ko­si­vus­ton tek­niik­kaan ja sisäl­töön teh­dään tar­vit­ta­vat muu­tok­set, nousee sivus­ton sijoi­tus haku­tu­los­si­vul­la. Näi­hin muu­tok­siin lukeu­tu­vat esi­mer­kik­si hakusa­na­tut­ki­muk­sen perus­teel­la valit­tu­jen hakusa­no­jen lisää­mi­nen sivus­ton otsi­koi­hin, väliot­si­koi­hin, lei­pä­teks­tei­hin ja kuviin.

Esi­merk­ki: Asia­kas hakee Googles­ta hakusa­nal­la “kiin­teis­tön­vä­lit­tä­jä”. Hän huo­maa ensim­mäi­set haku­tu­lok­set ja klik­kaa niis­tä mie­len­kiin­tois­ta, hakusa­nan ympä­ril­le opti­moi­tua blogiartikkelia.

Haku­ko­ne­op­ti­moin­ti

Hakusanamainonta (SEA, Search Engine Advertising)

Hakusa­na­mai­non­ta on ostet­tua, mak­sul­lis­ta näky­vyyt­tä haku­ko­neis­sa. Mak­sul­lis­ten mai­nos­ten paik­ka sijait­see orgaa­nis­ten haku­tu­los­ten ylä­puo­lel­la. Mak­sat mai­nok­ses­ta ainoas­taan sil­loin, kun poten­ti­aa­li­nen asia­kas klik­kaa mai­nos­ta – tätä kut­su­taan myös nimel­lä PPC-mai­non­ta (PPC, Pay Per Click).

Hakusa­na­mai­non­ta teh­dään Google Ads -työ­ka­lun kaut­ta. Ainoas­taan mai­nok­sen luo­mi­nen ei rii­tä, vaan usein ennen mai­non­nan aloit­ta­mis­ta teh­dään hakusa­na­tut­ki­mus sekä lisä­tään hakusa­na­tut­ki­muk­sen perus­teel­la vali­tut hakusa­nat muun muas­sa sivus­ton teks­tei­hin ja kuviin.

Esi­merk­ki: Yri­tys A on teh­nyt haku­ko­neop­ti­moin­tia kir­joit­ta­mal­la blo­giar­tik­ke­lin hakusa­nal­la “kiin­teis­tön­vä­lit­tä­jä”, ja yri­tys B pyö­rit­tää teho­kas­ta hakusa­na­mai­non­taa samal­la hakusa­nal­la. Kun poten­ti­aa­li­nen asia­kas kir­joit­taa haku­kent­tään tämän hakusa­nan, näkee hän haku­tu­los­si­vun kär­jes­sä yri­tys B:n mai­nok­sen ja vas­ta sen ala­puo­lel­la yri­tys A:n artikkelin.

Hakusa­na­mai­non­ta

Mitä hakukonemarkkinointi maksaa?

Haku­ko­ne­mark­ki­noin­ti pitää sisäl­lään kak­si osa-aluet­ta, jois­ta toi­nen on läh­tö­koh­tai­ses­ti ilmai­nen ja toi­nen mak­sul­li­nen tapa nos­taa näkyvyyttä.

Kun teet hakusa­na­mai­non­taa, mak­sat poten­ti­aa­li­sen asiak­kaan klik­kauk­ses­ta pie­nen sum­man rahaa (Suo­mes­sa kes­ki­mää­räi­ses­ti noin 1 € / klikkaus).

Kun teet haku­ko­neop­ti­moin­tia, mak­sat ainoas­taan sil­loin, mikä­li sisäl­tö­si tuot­taa esi­mer­kik­si sisäl­lön­tuo­tan­non ammattilainen.

Haku­ko­ne­mark­ki­noin­ti on kal­lis­ta, jos teet sen itse haku­ko­ne­mark­ki­noin­nis­ta tar­vit­ta­via asioi­ta ymmär­tä­mät­tä. Oman ajan käyt­tä­mi­nen haku­ko­neop­ti­moin­nin tai hakusa­na­mai­non­nan opet­te­le­mi­seen ja käy­tän­nön toteut­ta­mi­seen ei vält­tä­mät­tä ole fik­su veto, jos saman ajan käyt­tä­mi­nen oman lii­ke­toi­min­nan pyö­rit­tä­mi­seen tuo huo­mat­ta­vas­ti parem­pia tulok­sia. On myös tilan­tei­ta, jois­sa haku­ko­ne­mark­ki­noin­ti ei kan­na­ta.

Onnistunut hakukonemarkkinointi huomioi asiakkaan ostopolun

Asiak­kaan osto­pol­ku koos­tuu kol­mes­ta eri vaiheesta:

  • Tie­toi­suus­vai­he
  • Kiin­nos­tus­vai­he
  • Pää­tös­vai­he

Oikein teh­ty haku­ko­ne­mark­ki­noin­ti huo­mioi näis­tä jokai­sen. Esi­mer­kik­si haku­ko­neop­ti­moi­tu blo­giar­tik­ke­li on lois­ta­va tapa teh­dä vai­ku­tus asiak­kaa­seen sil­loin, kun hän on osto­pol­kun­sa alus­sa tie­toi­suus­vai­hees­sa. Kiin­nos­tus- ja pää­tös­vai­hee­seen sopii hakusa­na­mai­non­ta kuin nenä päähän.

Haku­ko­ne­mark­ki­noin­ti koos­tuu pie­nis­tä, tär­keis­tä pala­sis­ta muo­dos­taen kaik­keen vai­kut­ta­van koko­nai­suu­den. Jos yksi­kin osa-alue menee päin met­sää, kär­sii koko haku­ko­ne­nä­ky­vyys. Täs­tä syys­tä yri­tyk­set usein jät­tä­vät­kin haku­ko­ne­mark­ki­noin­nin alan ammat­ti­lai­sen vastuulle.

Tar­vit­set­ko apua? Me Kuba­lal­la tie­däm­me, kuin­ka kipuat haku­tu­los­si­vun kär­keen mah­dol­li­sim­man nopeas­ti ja kus­tan­nus­te­hok­kaas­ti. Anna mei­dän ker­toa sinul­le par­haat vink­kim­me, varaa mak­su­ton etätapaaminen!

Kuu­los­taa­ko suun­ni­tel­man teke­mi­nen hankalalta?

Lataa itsellesi Kublan markkinoinnin vuosisuunnitelman pohja ja nopeuta työtäsi! 

Vinkit Google Display-banneri - ja responsiivisiin display-mainoksiin
  • Lorem ipsum dolor sit amet.
  • Lorem ipsum dolor sit amet.
  • Lorem ipsum dolor sit amet.

Saman aihepiirin artikkeleita 

Tutustu myös palveluihimme! 

Kublan kanssa syntyy tulosta - takaamme sen!

Tuloksellista tekemistä

Tyypillinen asiakkaamme saa hyviä tuloksia ja viihtyy kanssamme pitkään. Tuloksellinen tekeminen onkin kaiken tekemisemme keskiössä ja teemme kaikkemme, jotta markkinointinne tulokset paranevat kerta toisensa jälkeen.

B2B-yrityksen digimarkkinointi

Ota yhteyttä

Ensimmäinen ja tärkein askel, ota yhteyttä!

  • Olemme yhteydessä sinuun seuraavan arkipäivän aikana
  • Kartoitetaan voisimmeko olla avuksi
  • Tarvittaessa voimme sopia etätapaamisen
  • Joka tapauksessa saat mukaasi pari ammattilaisen vinkkiä digimainontaasi