Hakukonemarkkinointi pähkinänkuoressa 

Haku­ko­ne­mark­ki­noin­ti tie­de­tään kus­tan­nus­te­hok­kaa­na tapa­na tuo­da oma tuo­te tai pal­ve­lu esil­le. Tänä päi­vä­nä haku­ko­ne on vah­vas­sa roo­lis­sa osa­na asiak­kaan osto­pol­kua. Haku­ko­nei­den kin­giä eli Googlea käy­te­tään sekä tie­don etsi­mi­seen että tuot­teen tai pal­ve­lun ostamiseen.

Haku­ko­ne­mark­ki­noin­ti on tär­ke­ää, sil­lä koh­de­ryh­mää­si kuu­lu­va Mat­ti saat­taa etsiä Googles­ta esi­mer­kik­si hakusa­nal­la “miten vaih­taa auton ren­kaat?”, jol­loin sinä fik­su­na teki­jä­nä rat­kai­set tämän ongel­man sil­lä, että ker­rot sivus­to­si eri sisäl­löis­sä ohjeet auton ren­kai­den vaihtoon.

Voit ohes­sa myös tar­jo­ta omaa pal­ve­lua­si, jol­loin Mat­ti saat­taa kään­tyä puo­lee­si sil­loin, kun ren­kai­den vaih­to tun­tuu­kin lii­an vai­val­loi­sel­ta – hän muis­taa saa­neen­sa apua juu­ri sinul­ta ja löy­tää tar­vit­taes­sa pal­ve­lui­de­si pariin myö­hem­min­kin käyt­tä­mäl­lä samaa hakusanaa.

Haku­ko­ne­mark­ki­noin­nil­la on kak­si sel­ke­ää tavoi­tet­ta: saa­da enem­män näky­vyyt­tä ja enem­män myyn­tiä. Mikä­li siis yrit­tä­jä­nä haluat verk­ko­si­vu­lii­ken­net­tä sekä koli­koi­ta kas­saan, kan­nat­taa todel­la syven­tyä haku­ko­ne­mark­ki­noin­nin tuo­miin mahdollisuuksiin.

Mitä on hakukonemarkkinointi?

Haku­ko­ne­mark­ki­noin­ti (SEM, Search Engi­ne Mar­ke­ting) on kriit­ti­sen tär­keä osa digi­mark­ki­noin­tia. Haku­ko­ne­mark­ki­noin­nin osa-aluei­ta ovat haku­ko­ne­op­ti­moin­ti ja hakusa­na­mai­non­ta, eli SEO + SEA = SEM.

Hakukoneoptimointi (SEO, Search Engine Optimization)

Haku­ko­ne­op­ti­moin­ti on ansait­tua, ilmais­ta näky­vyyt­tä haku­ko­neis­sa. Poten­ti­aa­li­set asiak­kaat klik­kaa­vat haku­tu­los­si­vun ensim­mäi­siä haku­tu­lok­sia, jon­ka takia on tär­ke­ää pääs­tä kär­keen rele­van­tin hakusa­nan kohdalla.

Haku­ko­neop­ti­moin­nil­la pyri­tään näyt­tä­mään haku­ko­neel­le, mitä aihei­ta sivus­to pitää sisäl­lään. Näin esi­mer­kik­si koi­ra-aihei­sia sivus­to­ja ei näy­te­tä tur­haan niil­le, jot­ka hake­vat autoi­hin liit­ty­väl­lä hakusanalla.

Kun verk­ko­si­vus­ton tek­niik­kaan ja sisäl­töön teh­dään tar­vit­ta­vat muu­tok­set, nousee sivus­ton sijoi­tus haku­tu­los­si­vul­la. Näi­hin muu­tok­siin lukeu­tu­vat esi­mer­kik­si hakusa­na­tut­ki­muk­sen perus­teel­la valit­tu­jen hakusa­no­jen lisää­mi­nen sivus­ton otsi­koi­hin, väliot­si­koi­hin, lei­pä­teks­tei­hin ja kuviin.

Esi­merk­ki: Asia­kas hakee Googles­ta hakusa­nal­la “kiin­teis­tön­vä­lit­tä­jä”. Hän huo­maa ensim­mäi­set haku­tu­lok­set ja klik­kaa niis­tä mie­len­kiin­tois­ta, hakusa­nan ympä­ril­le opti­moi­tua blogiartikkelia.

Haku­ko­ne­op­ti­moin­ti

Hakusanamainonta (SEA, Search Engine Advertising)

Hakusa­na­mai­non­ta on ostet­tua, mak­sul­lis­ta näky­vyyt­tä haku­ko­neis­sa. Mak­sul­lis­ten mai­nos­ten paik­ka sijait­see orgaa­nis­ten haku­tu­los­ten ylä­puo­lel­la. Mak­sat mai­nok­ses­ta ainoas­taan sil­loin, kun poten­ti­aa­li­nen asia­kas klik­kaa mai­nos­ta – tätä kut­su­taan myös nimel­lä PPC-mai­non­ta (PPC, Pay Per Click).

Hakusa­na­mai­non­ta teh­dään Google Ads -työ­ka­lun kaut­ta. Ainoas­taan mai­nok­sen luo­mi­nen ei rii­tä, vaan usein ennen mai­non­nan aloit­ta­mis­ta teh­dään hakusa­na­tut­ki­mus sekä lisä­tään hakusa­na­tut­ki­muk­sen perus­teel­la vali­tut hakusa­nat muun muas­sa sivus­ton teks­tei­hin ja kuviin.

Esi­merk­ki: Yri­tys A on teh­nyt haku­ko­neop­ti­moin­tia kir­joit­ta­mal­la blo­giar­tik­ke­lin hakusa­nal­la “kiin­teis­tön­vä­lit­tä­jä”, ja yri­tys B pyö­rit­tää teho­kas­ta hakusa­na­mai­non­taa samal­la hakusa­nal­la. Kun poten­ti­aa­li­nen asia­kas kir­joit­taa haku­kent­tään tämän hakusa­nan, näkee hän haku­tu­los­si­vun kär­jes­sä yri­tys B:n mai­nok­sen ja vas­ta sen ala­puo­lel­la yri­tys A:n artikkelin.

Hakusa­na­mai­non­ta

Mitä hakukonemarkkinointi maksaa?

Haku­ko­ne­mark­ki­noin­ti pitää sisäl­lään kak­si osa-aluet­ta, jois­ta toi­nen on läh­tö­koh­tai­ses­ti ilmai­nen ja toi­nen mak­sul­li­nen tapa nos­taa näkyvyyttä.

Kun teet hakusa­na­mai­non­taa, mak­sat poten­ti­aa­li­sen asiak­kaan klik­kauk­ses­ta pie­nen sum­man rahaa (Suo­mes­sa kes­ki­mää­räi­ses­ti noin 1 € / klikkaus).

Kun teet haku­ko­neop­ti­moin­tia, mak­sat ainoas­taan sil­loin, mikä­li sisäl­tö­si tuot­taa esi­mer­kik­si sisäl­lön­tuo­tan­non ammattilainen.

Haku­ko­ne­mark­ki­noin­ti on kal­lis­ta, jos teet sen itse haku­ko­ne­mark­ki­noin­nis­ta tar­vit­ta­via asioi­ta ymmär­tä­mät­tä. Oman ajan käyt­tä­mi­nen haku­ko­neop­ti­moin­nin tai hakusa­na­mai­non­nan opet­te­le­mi­seen ja käy­tän­nön toteut­ta­mi­seen ei vält­tä­mät­tä ole fik­su veto, jos saman ajan käyt­tä­mi­nen oman lii­ke­toi­min­nan pyö­rit­tä­mi­seen tuo huo­mat­ta­vas­ti parem­pia tulok­sia. On myös tilan­tei­ta, jois­sa haku­ko­ne­mark­ki­noin­ti ei kan­na­ta.

Onnistunut hakukonemarkkinointi huomioi asiakkaan ostopolun

Asiak­kaan osto­pol­ku koos­tuu kol­mes­ta eri vaiheesta:

  • Tie­toi­suus­vai­he
  • Kiin­nos­tus­vai­he
  • Pää­tös­vai­he

Oikein teh­ty haku­ko­ne­mark­ki­noin­ti huo­mioi näis­tä jokai­sen. Esi­mer­kik­si haku­ko­neop­ti­moi­tu blo­giar­tik­ke­li on lois­ta­va tapa teh­dä vai­ku­tus asiak­kaa­seen sil­loin, kun hän on osto­pol­kun­sa alus­sa tie­toi­suus­vai­hees­sa. Kiin­nos­tus- ja pää­tös­vai­hee­seen sopii hakusa­na­mai­non­ta kuin nenä päähän.

Haku­ko­ne­mark­ki­noin­ti koos­tuu pie­nis­tä, tär­keis­tä pala­sis­ta muo­dos­taen kaik­keen vai­kut­ta­van koko­nai­suu­den. Jos yksi­kin osa-alue menee päin met­sää, kär­sii koko haku­ko­ne­nä­ky­vyys. Täs­tä syys­tä yri­tyk­set usein jät­tä­vät­kin haku­ko­ne­mark­ki­noin­nin alan ammat­ti­lai­sen vastuulle.

Tar­vit­set­ko apua? Me Kuba­lal­la tie­däm­me, kuin­ka kipuat haku­tu­los­si­vun kär­keen mah­dol­li­sim­man nopeas­ti ja kus­tan­nus­te­hok­kaas­ti. Anna mei­dän ker­toa sinul­le par­haat vink­kim­me, varaa mak­su­ton etätapaaminen!

Varaa mak­su­ton etätapaaminen
hakukonemarkkinointi pähkinänkuoressa
  • Lorem ipsum dolor sit amet.
  • Lorem ipsum dolor sit amet.
  • Lorem ipsum dolor sit amet.

Saman aihepiirin artikkeleita 

Tutustu myös palveluihimme! 

Miten saat yrityksesi kassan kilisemään?

Maksuton 15 minuutin etätapaaminen

Mitkä ovat tärkeimmät toimenpiteet sinun yrityksellesi juuri nyt? Varaa maksuton etäpalaveri Kublan toimitusjohtajan Kalle Santalahden kanssa. Käymme läpi mitä yrityksesi tekee ja mitä nykyisessä markkinatilanteessa kannattaa tehdä seuraavaksi.

Valitse sopiva vapaa aika ja varaa heti!

Ota yhteyttä

Ensimmäinen ja tärkein askel, ota yhteyttä!

  • Olemme yhteydessä sinuun seuraavan arkipäivän aikana
  • Kartoitetaan voisimmeko olla avuksi
  • Tarvittaessa voimme sopia etätapaamisen
  • Joka tapauksessa saat mukaasi pari ammattilaisen vinkkiä digimainontaasi

029 3700 290
asiakaspalvelu@kubla.fi

Kubla Oy
Ilmalankatu 2 A
(MTV:n päärakennus)
00240 Helsinki

Kubla Marketing Inc.
31 NE 17th St
Miami Florida 33132

Kaikki yhteystiedot >

Digimarkkinointivinkit sähköpostiisi!

Tilaamalla uutis­kirjeen annat meille luvan käsitellä tietojasi tieto­suoja­selosteemme mukaisesti. Voit perua luvan koska tahansa. Emme ikinä jaa tietojasi kolmansille osapuolille.

© Markkinointitoimisto Kubla Oy