Hakukonemarkkinoinnin ulkoistaminen 

Haku­ko­ne­mark­ki­noin­ti \ Haku­ko­neen mak­sul­li­set kei­not \ Haku­ko­ne­mark­ki­noin­nin ulkoistaminen

Haku­ko­ne­mark­ki­noin­ti on niin verk­ko­kau­pan kuin kivi­jal­ka­kau­pan­kin tie menes­tyk­seen aika­kau­te­na, jol­loin jopa 98 % inter­ne­tin käyt­tä­jis­tä aloit­taa selaa­mi­sen haku­ko­neis­ta esi­mer­kik­si tuot­tees­ta kiin­nos­tues­saan. Saa­tat aja­tel­la, että “kyl­lä minä nyt moni­toi­mi­nai­se­na tai -mie­he­nä pys­tyn tämän itse teke­mään”, mikä­li haku­ko­ne­mark­ki­noin­nin ulkois­ta­mi­nen tun­tuu vie­raal­ta vaih­toeh­dol­ta. Nyt kui­ten­kin pereh­dym­me sii­hen, mitä haku­ko­ne­mark­ki­noin­nin teke­mi­nen vaa­tii ja mil­lai­nen SEM-kump­pa­ni kan­nat­taa ottaa tuek­si haku­ko­ne­mark­ki­noin­nin tekemiseen.

Hakukonemarkkinointi ite tehtynä vaatii osaamista ja aikaa

Avain­sa­nat, meta­tie­dot, sisäi­nen lin­ki­tys, ulkoi­nen lin­ki­tys, mit­ta­rit, CPC, PPChaku­ko­ne­mark­ki­noin­ti pitää sisäl­lään ter­mien ja lyhen­tei­den vii­da­kon, jos­sa riit­tää opit­ta­vaa. Vaik­ka haku­ko­ne­mark­ki­noin­nin teke­mi­nen itse saat­taa kuu­los­taa hou­kut­te­le­val­ta, rahaa sääs­tä­väl­tä ideal­ta, ei se käy­tän­nön tasol­la vält­tä­mät­tä enää ole sitä. Kai­kis­ta kus­tan­nus­te­hok­kain rat­kai­su on haku­ko­ne­mark­ki­noin­nin ulkois­ta­mi­nen alan ammattilaiselle.

Ter­mien ymmär­tä­mi­sen lisäk­si työ­ka­lu­jen oikeaop­pi­nen käyt­tö sekä asiak­kaan osto­po­lun ja mark­ki­noin­tip­sy­ko­lo­gian hyö­dyn­tä­mi­nen osa­na haku­ko­ne­mark­ki­noin­tia saat­taa olla kom­pas­tus­ki­vi var­sin fik­sul­le­kin tyypille.

Haku­ko­ne­mark­ki­noin­ti vaa­tii siis ennen kaik­kea osaa­mis­ta, aikaa ja jak­sa­mis­ta. Haku­ko­ne­mark­ki­noin­nin ulkois­ta­mi­nen on paras vaih­toeh­to sil­loin, kun jokin näis­tä kol­mes­ta puuttuu.

Kolme syytä, miksi hakukonemarkkinoinnin ulkoistaminen on fiksua

Haku­ko­ne­mark­ki­noin­nin ulkois­ta­mi­nen on toi­mi­va vaih­toeh­to monen­lai­sel­le yri­tyk­sel­le toi­mia­las­ta riip­pu­mat­ta. Kun sinä teet asioi­ta, joi­den teke­mi­seen sinul­la on osaa­mi­nen, huo­leh­tii haku­ko­ne­mark­ki­noin­nin ammat­ti­lai­nen yri­tyk­se­si näky­vyy­des­tä Googles­sa – sil­lä hänel­lä on sii­hen osaaminen.

1. Hakukonemarkkinointi itse tehtynä vie todennäköisemmin enemmän rahaa kuin ammattilaisen tekemänä

Alan ammat­ti­lai­nen tie­tää, kuin­ka haku­ko­ne­mark­ki­noin­ti teh­dään kus­tan­nus­te­hok­kaas­ti niin, että mai­nos­kus­tan­nuk­set saa­daan mah­dol­li­sim­man alas. Haku­ko­ne­mark­ki­noin­nin ulkois­ta­mal­la voit siis saa­da samal­la rahal­la huo­mat­ta­vas­ti enem­män tulos­ta eli myyntiä.

Sinun­kaan aika­si ei ole ilmais­ta. Pahim­mil­laan käy­tät omaa aikaa­si haku­ko­ne­mark­ki­noin­nin opet­te­luun ja käy­tän­nön teke­mi­seen, mikä vie usei­den työ­päi­vien edes­tä aikaa eikä tuo­ta toi­vot­tua tulos­ta. Opit vir­hei­den kaut­ta, jot­ka saat­ta­vat lopul­ta koi­tua kalliiksi.

Hyvin usein asiak­kaam­me ovat kokeil­leet haku­ko­ne­mark­ki­noin­tia itse, käyt­tä­neet sii­hen aikaan­sa ja rahaan­sa, jon­ka jäl­keen kui­ten­kin pal­kan­neet mei­dät. Fik­sum­paa on teh­dä haku­ko­ne­mark­ki­noin­ti alus­ta alkaen oikein.

2. Hakukonemarkkinointi on erittäin suosittu tapa mainostaa – jotta kilpailijoiden joukosta erottuu, täytyy se tehdä oikein

Voi olla haku­ko­ne­mark­ki­noin­nis­ta kiin­ni, tulee­ko asia­kas sinun kas­sal­le­si vai suun­taa­ko hän kil­pai­li­ja­si puo­tiin. Kil­pai­li­ja­si halua­vat näkyä Googles­sa ennen sinua samal­la taval­la kuin sinä haluat ennen heitä.

Mikä­li haku­ko­ne­mark­ki­noin­nis­ta vas­taa asias­ta tie­tä­mä­tön hen­ki­lö, on opet­te­luun käy­tet­ty aika pois ajas­ta, jon­ka ammat­ti­lai­nen sai­si käy­tet­tyä tulos­ten teke­mi­seen. Kuten sanot­tu, aika on rahaa.

Useim­mat yri­tyk­set ulkois­ta­vat haku­ko­ne­mark­ki­noin­nin asian­tun­ti­jal­le, mikä antaa heil­le etu­mat­kaa, jos pää­tät ope­tel­la SEM-maa­il­man salat itse. Haku­ko­ne­mark­ki­noin­ti muo­dos­tuu pie­nis­tä pala­sis­ta isok­si kokonaisuudeksi.

Tie­sit­kö esi­mer­kik­si, että

 • yhdel­lä sivul­la kan­nat­taa käyt­tää vain yhtä avainsanaa,
 • laa­duk­kaat meta­tie­dot vai­kut­ta­vat lii­ken­teen määrään,
 • kuvat täy­tyy myös haku­ko­neop­ti­moi­da ja
 • nega­tii­vi­set avain­sa­nat on fik­sua hyödyntää?

Jos mie­tit, “mit­kä ne nega­tii­vi­set avain­sa­nat nyt oli­vat­kaan…” tai “apua, en kyl­lä osaa haku­ko­neop­ti­moi­da kuvia”, saat­taa haku­ko­ne­mark­ki­noin­nin ulkois­ta­mi­nen olla järkevää.

3. Hakukonemarkkinoinnin trendit muuttuvat jatkuvasti, joten pystytkö pysymään aallonharjalla muiden vastuualueiden ohella?

Haku­ko­ne­mark­ki­noin­ti on osa jat­ku­vas­ti kehit­ty­vää digi­mark­ki­noin­tia. Kun uudet työ­ka­lut ja tren­dit nouse­vat pin­nal­le, täy­tyy sinun haku­ko­ne­mark­ki­noin­nis­ta vas­taa­va­na hen­ki­lö­nä ehtiä, jak­saa ja osa­ta hyö­dyn­tää nii­den tuo­mat mahdollisuudet.

Jäät hel­pos­ti kil­pai­li­joi­den jal­koi­hin, mikä­li et pysy menos­sa muka­na. Jos huo­leh­dit haku­ko­ne­mark­ki­noin­nin lisäk­si yri­tyk­se­si arki­sis­ta asiois­ta, kuten verk­ko­si­vu­jen päi­vit­tä­mi­ses­tä, tilauk­sis­ta ja asia­kas­pal­ve­lus­ta, kär­sii jokin osa-alue taatusti.

Haluat­ko mai­nos­taa yri­tys­tä­si Googles­sa tai saa­da tehot irti nykyi­ses­tä Google-tekemisestä?

Lue tarkemmin Google-mainonnan palveluistamme ja ota rohkeasti yhteyttä!

Hakukonemarkkinoinnin ulkoistaminen alkaa kumppanin valinnasta

Ver­kos­sa kuka tahan­sa voi esit­täy­tyä ammat­ti­lai­se­na. On kui­ten­kin muu­ta­mia point­te­ja, jois­ta voit tun­nis­taa todel­li­sen asian­tun­ti­jan. Ketä tahan­sa tähän roo­liin ei kan­na­ta ottaa, sil­lä haku­ko­ne­mark­ki­noin­nin kump­pa­nil­la ei SEM-kump­pa­nil­la on vas­tuu hyvin tär­keäs­tä kokonaisuudesta.

1. Hyvä SEM-kumppani tekee hakukonemarkkinointia sinun mainostilisi kautta, ei omansa.

Ote­taan esi­mer­kik­si hakusa­na­mai­non­ta, joka on osa haku­ko­ne­mark­ki­noin­nin koko­nai­suut­ta. Hakusa­na­mai­non­nan pyö­rit­tä­mi­seen tar­vit­set Google Ads -mai­nos­ti­lin, jos­sa tule­vai­suu­des­sa pää­set seu­raa­maan mai­non­nan tuloksia.

Kun jaat mai­nos­ti­lin käyt­tö­oi­keu­den palk­kaa­mal­le­si ammat­ti­lai­sel­le, pys­tyy hän teke­mään teho­kas­ta mai­non­taa. Hyvä SEM-kump­pa­ni ei siis ehdo­ta hänen oman mai­nos­ti­lin­sä käyt­tä­mis­tä, vaan kysyy käyt­tö­oi­keut­ta sinun yri­tyk­se­si omis­ta­mal­le mainostilille.

Näin yhteis­työn päät­ty­mi­nen sujuu hel­pos­ti ja pys­tyt aina reaa­liai­kai­ses­ti mai­nos­ti­lil­tä tar­kis­ta­maan, että mai­non­taa tehdään.

2. Hyvän hakukonemarkkinoinnin kumppanilla on tarkoitus tehdä sinulle tuottoa ja kasvua.

Yksi hyvän kump­pa­nin tun­nus­merk­ki on tulos­ha­kui­suus. Hän sel­vit­tää heti alus­ta alkaen tavoit­teet ja laa­tii suun­ni­tel­man, jol­la näi­hin pääs­tään. Ammat­ti­tai­toi­nen SEM-kump­pa­ni ei tyy­dy ihan hyvään, vaan opti­moi mai­non­taa toi­mi­maan jat­ku­vas­ti parem­min ja kustannustehokkaammin.

Osal­la saat­taa olla tavoit­tee­na teh­dä tuot­toa ainoas­taan omaan lom­pak­koon, kun taas toi­set suh­tau­tu­vat haku­ko­ne­mark­ki­noin­tiin aidos­ti into­hi­mol­la, ja halua­vat tuo­da sinul­le kas­vua sekä menestystä.

Hyvä SEM-kump­pa­ni pyr­kii jat­ku­vas­ti paran­ta­maan mai­nos­ten näky­vyyt­tä, alen­ta­maan mai­nos­kus­tan­nuk­sia ja lisää­mään myyn­tiä. Mikä­li kump­pa­ni tavoit­te­lee sinun menes­tyk­se­si sijaan omaa etu­aan, ei hänes­tä esi­mer­kik­si A/B-tes­taus tai muun­lai­nen mai­nos­kam­pan­joi­den opti­moin­ti ole relevanttia.

3. Hyvällä SEM-kumppanilla on hallussa oikeat mittarit mainonnan analysoimiseen ja kehittämiseen.

Mikä­li mai­non­nan näyt­tö­ker­rat tai klik­kaus­mää­rät ovat kump­pa­nieh­dok­kaan mie­les­tä se the jut­tu, kan­nat­taa suo­siol­la haas­ta­tel­la seu­raa­vaa. Hyvä SEM-kump­pa­ni seu­raa näyt­tö­ker­to­ja rele­van­tim­pia mit­ta­rei­ta, kuten kon­ver­sioi­ta. Ammat­ti­lai­sel­la on myös kyky erot­taa ja asen­taa oikein juu­ri sinun yri­tyk­se­si lii­ke­toi­min­nan kan­nal­ta tar­peel­li­set mit­ta­rit, jot­ta pää­tök­sen­te­ko ei tapah­du vää­rien tai vää­rin asen­net­tu­jen mit­ta­rei­den pohjalta.

Hyvä haku­ko­ne­mark­ki­noin­nin kump­pa­ni ana­ly­soi, kehit­tää ja rapor­toi mai­non­taa, jot­ta pysyt aina ajan tasal­la mai­non­nan tapahtumista.

Kubla on yrityksesi hakukonemarkkinoinnin luotettava, aikaansaava ja ammattitaitoinen kumppani

Onko aika lait­taa niin sano­tut isot pyö­rät pyö­ri­mään? Mah­ta­vaa! Autam­me sinua haku­ko­ne­mark­ki­noin­nin haas­teis­sa vuo­sien ammat­ti­tai­dol­la suju­vas­ti juu­ri siten, kuten on sovit­tu – tehok­kaas­ti ja tulok­sis­ta raportoiden.

Haku­ko­ne­mark­ki­noin­nin ulkois­ta­mi­nen Kublal­le kan­nat­taa, sil­lä lepääm­me vas­ta sit­ten, kun sinä menestyt!

Kuu­los­taa­ko suun­ni­tel­man teke­mi­nen hankalalta?

Lataa itsellesi Kublan markkinoinnin vuosisuunnitelman pohja ja nopeuta työtäsi! 

hakukonemarkkinoinnin ulkoistaminen
 • Lorem ipsum dolor sit amet.
 • Lorem ipsum dolor sit amet.
 • Lorem ipsum dolor sit amet.

Saman aihepiirin artikkeleita 

Tutustu myös palveluihimme! 

Kublan kanssa syntyy tulosta - takaamme sen!

Tuloksellista tekemistä

Tyypillinen asiakkaamme saa hyviä tuloksia ja viihtyy kanssamme pitkään. Tuloksellinen tekeminen onkin kaiken tekemisemme keskiössä ja teemme kaikkemme, jotta markkinointinne tulokset paranevat kerta toisensa jälkeen.

B2B-yrityksen digimarkkinointi

Ota yhteyttä

Ensimmäinen ja tärkein askel, ota yhteyttä!

 • Olemme yhteydessä sinuun seuraavan arkipäivän aikana
 • Kartoitetaan voisimmeko olla avuksi
 • Tarvittaessa voimme sopia etätapaamisen
 • Joka tapauksessa saat mukaasi pari ammattilaisen vinkkiä digimainontaasi