Hakukonemarkkinoinnin ulkoistaminen 

Haku­ko­ne­mark­ki­noin­ti \ Haku­ko­neen mak­sul­li­set kei­not \ Haku­ko­ne­mark­ki­noin­nin ulkoistaminen

Haku­ko­ne­mark­ki­noin­ti on niin verk­ko­kau­pan kuin kivi­jal­ka­kau­pan­kin tie menes­tyk­seen aika­kau­te­na, jol­loin jopa 98 % inter­ne­tin käyt­tä­jis­tä aloit­taa selaa­mi­sen haku­ko­neis­ta esi­mer­kik­si tuot­tees­ta kiin­nos­tues­saan. Saa­tat aja­tel­la, että “kyl­lä minä nyt moni­toi­mi­nai­se­na tai -mie­he­nä pys­tyn tämän itse teke­mään”, mikä­li haku­ko­ne­mark­ki­noin­nin ulkois­ta­mi­nen tun­tuu vie­raal­ta vaih­toeh­dol­ta. Nyt kui­ten­kin pereh­dym­me sii­hen, mitä haku­ko­ne­mark­ki­noin­nin teke­mi­nen vaa­tii ja mil­lai­nen SEM-kump­pa­ni kan­nat­taa ottaa tuek­si haku­ko­ne­mark­ki­noin­nin tekemiseen.

Hakukonemarkkinointi ite tehtynä vaatii osaamista ja aikaa

Avain­sa­nat, meta­tie­dot, sisäi­nen lin­ki­tys, ulkoi­nen lin­ki­tys, mit­ta­rit, CPC, PPChaku­ko­ne­mark­ki­noin­ti pitää sisäl­lään ter­mien ja lyhen­tei­den vii­da­kon, jos­sa riit­tää opit­ta­vaa. Vaik­ka haku­ko­ne­mark­ki­noin­nin teke­mi­nen itse saat­taa kuu­los­taa hou­kut­te­le­val­ta, rahaa sääs­tä­väl­tä ideal­ta, ei se käy­tän­nön tasol­la vält­tä­mät­tä enää ole sitä. Kai­kis­ta kus­tan­nus­te­hok­kain rat­kai­su on haku­ko­ne­mark­ki­noin­nin ulkois­ta­mi­nen alan ammattilaiselle.

Ter­mien ymmär­tä­mi­sen lisäk­si työ­ka­lu­jen oikeaop­pi­nen käyt­tö sekä asiak­kaan osto­po­lun ja mark­ki­noin­tip­sy­ko­lo­gian hyö­dyn­tä­mi­nen osa­na haku­ko­ne­mark­ki­noin­tia saat­taa olla kom­pas­tus­ki­vi var­sin fik­sul­le­kin tyypille.

Haku­ko­ne­mark­ki­noin­ti vaa­tii siis ennen kaik­kea osaa­mis­ta, aikaa ja jak­sa­mis­ta. Haku­ko­ne­mark­ki­noin­nin ulkois­ta­mi­nen on paras vaih­toeh­to sil­loin, kun jokin näis­tä kol­mes­ta puuttuu.

Kolme syytä, miksi hakukonemarkkinoinnin ulkoistaminen on fiksua

Haku­ko­ne­mark­ki­noin­nin ulkois­ta­mi­nen on toi­mi­va vaih­toeh­to monen­lai­sel­le yri­tyk­sel­le toi­mia­las­ta riip­pu­mat­ta. Kun sinä teet asioi­ta, joi­den teke­mi­seen sinul­la on osaa­mi­nen, huo­leh­tii haku­ko­ne­mark­ki­noin­nin ammat­ti­lai­nen yri­tyk­se­si näky­vyy­des­tä Googles­sa – sil­lä hänel­lä on sii­hen osaaminen.

1. Hakukonemarkkinointi itse tehtynä vie todennäköisemmin enemmän rahaa kuin ammattilaisen tekemänä

Alan ammat­ti­lai­nen tie­tää, kuin­ka haku­ko­ne­mark­ki­noin­ti teh­dään kus­tan­nus­te­hok­kaas­ti niin, että mai­nos­kus­tan­nuk­set saa­daan mah­dol­li­sim­man alas. Haku­ko­ne­mark­ki­noin­nin ulkois­ta­mal­la voit siis saa­da samal­la rahal­la huo­mat­ta­vas­ti enem­män tulos­ta eli myyntiä.

Sinun­kaan aika­si ei ole ilmais­ta. Pahim­mil­laan käy­tät omaa aikaa­si haku­ko­ne­mark­ki­noin­nin opet­te­luun ja käy­tän­nön teke­mi­seen, mikä vie usei­den työ­päi­vien edes­tä aikaa eikä tuo­ta toi­vot­tua tulos­ta. Opit vir­hei­den kaut­ta, jot­ka saat­ta­vat lopul­ta koi­tua kalliiksi.

Hyvin usein asiak­kaam­me ovat kokeil­leet haku­ko­ne­mark­ki­noin­tia itse, käyt­tä­neet sii­hen aikaan­sa ja rahaan­sa, jon­ka jäl­keen kui­ten­kin pal­kan­neet mei­dät. Fik­sum­paa on teh­dä haku­ko­ne­mark­ki­noin­ti alus­ta alkaen oikein.

2. Hakukonemarkkinointi on erittäin suosittu tapa mainostaa – jotta kilpailijoiden joukosta erottuu, täytyy se tehdä oikein

Voi olla haku­ko­ne­mark­ki­noin­nis­ta kiin­ni, tulee­ko asia­kas sinun kas­sal­le­si vai suun­taa­ko hän kil­pai­li­ja­si puo­tiin. Kil­pai­li­ja­si halua­vat näkyä Googles­sa ennen sinua samal­la taval­la kuin sinä haluat ennen heitä.

Mikä­li haku­ko­ne­mark­ki­noin­nis­ta vas­taa asias­ta tie­tä­mä­tön hen­ki­lö, on opet­te­luun käy­tet­ty aika pois ajas­ta, jon­ka ammat­ti­lai­nen sai­si käy­tet­tyä tulos­ten teke­mi­seen. Kuten sanot­tu, aika on rahaa.

Useim­mat yri­tyk­set ulkois­ta­vat haku­ko­ne­mark­ki­noin­nin asian­tun­ti­jal­le, mikä antaa heil­le etu­mat­kaa, jos pää­tät ope­tel­la SEM-maa­il­man salat itse. Haku­ko­ne­mark­ki­noin­ti muo­dos­tuu pie­nis­tä pala­sis­ta isok­si kokonaisuudeksi.

Tie­sit­kö esi­mer­kik­si, että

 • yhdel­lä sivul­la kan­nat­taa käyt­tää vain yhtä avainsanaa,
 • laa­duk­kaat meta­tie­dot vai­kut­ta­vat lii­ken­teen määrään,
 • kuvat täy­tyy myös haku­ko­neop­ti­moi­da ja
 • nega­tii­vi­set avain­sa­nat on fik­sua hyödyntää?

Jos mie­tit, “mit­kä ne nega­tii­vi­set avain­sa­nat nyt oli­vat­kaan…” tai “apua, en kyl­lä osaa haku­ko­neop­ti­moi­da kuvia”, saat­taa haku­ko­ne­mark­ki­noin­nin ulkois­ta­mi­nen olla järkevää.

3. Hakukonemarkkinoinnin trendit muuttuvat jatkuvasti, joten pystytkö pysymään aallonharjalla muiden vastuualueiden ohella?

Haku­ko­ne­mark­ki­noin­ti on osa jat­ku­vas­ti kehit­ty­vää digi­mark­ki­noin­tia. Kun uudet työ­ka­lut ja tren­dit nouse­vat pin­nal­le, täy­tyy sinun haku­ko­ne­mark­ki­noin­nis­ta vas­taa­va­na hen­ki­lö­nä ehtiä, jak­saa ja osa­ta hyö­dyn­tää nii­den tuo­mat mahdollisuudet.

Jäät hel­pos­ti kil­pai­li­joi­den jal­koi­hin, mikä­li et pysy menos­sa muka­na. Jos huo­leh­dit haku­ko­ne­mark­ki­noin­nin lisäk­si yri­tyk­se­si arki­sis­ta asiois­ta, kuten verk­ko­si­vu­jen päi­vit­tä­mi­ses­tä, tilauk­sis­ta ja asia­kas­pal­ve­lus­ta, kär­sii jokin osa-alue taatusti.

Haluat­ko mai­nos­taa yri­tys­tä­si Googles­sa tai saa­da tehot irti nykyi­ses­tä Google-tekemisestä?

Lue tarkemmin Google-mainonnan palveluistamme ja ota rohkeasti yhteyttä!

Hakukonemarkkinoinnin ulkoistaminen alkaa kumppanin valinnasta

Ver­kos­sa kuka tahan­sa voi esit­täy­tyä ammat­ti­lai­se­na. On kui­ten­kin muu­ta­mia point­te­ja, jois­ta voit tun­nis­taa todel­li­sen asian­tun­ti­jan. Ketä tahan­sa tähän roo­liin ei kan­na­ta ottaa, sil­lä haku­ko­ne­mark­ki­noin­nin kump­pa­nil­la ei SEM-kump­pa­nil­la on vas­tuu hyvin tär­keäs­tä kokonaisuudesta.

1. Hyvä SEM-kumppani tekee hakukonemarkkinointia sinun mainostilisi kautta, ei omansa.

Ote­taan esi­mer­kik­si hakusa­na­mai­non­ta, joka on osa haku­ko­ne­mark­ki­noin­nin koko­nai­suut­ta. Hakusa­na­mai­non­nan pyö­rit­tä­mi­seen tar­vit­set Google Ads -mai­nos­ti­lin, jos­sa tule­vai­suu­des­sa pää­set seu­raa­maan mai­non­nan tuloksia.

Kun jaat mai­nos­ti­lin käyt­tö­oi­keu­den palk­kaa­mal­le­si ammat­ti­lai­sel­le, pys­tyy hän teke­mään teho­kas­ta mai­non­taa. Hyvä SEM-kump­pa­ni ei siis ehdo­ta hänen oman mai­nos­ti­lin­sä käyt­tä­mis­tä, vaan kysyy käyt­tö­oi­keut­ta sinun yri­tyk­se­si omis­ta­mal­le mainostilille.

Näin yhteis­työn päät­ty­mi­nen sujuu hel­pos­ti ja pys­tyt aina reaa­liai­kai­ses­ti mai­nos­ti­lil­tä tar­kis­ta­maan, että mai­non­taa tehdään.

2. Hyvän hakukonemarkkinoinnin kumppanilla on tarkoitus tehdä sinulle tuottoa ja kasvua.

Yksi hyvän kump­pa­nin tun­nus­merk­ki on tulos­ha­kui­suus. Hän sel­vit­tää heti alus­ta alkaen tavoit­teet ja laa­tii suun­ni­tel­man, jol­la näi­hin pääs­tään. Ammat­ti­tai­toi­nen SEM-kump­pa­ni ei tyy­dy ihan hyvään, vaan opti­moi mai­non­taa toi­mi­maan jat­ku­vas­ti parem­min ja kustannustehokkaammin.

Osal­la saat­taa olla tavoit­tee­na teh­dä tuot­toa ainoas­taan omaan lom­pak­koon, kun taas toi­set suh­tau­tu­vat haku­ko­ne­mark­ki­noin­tiin aidos­ti into­hi­mol­la, ja halua­vat tuo­da sinul­le kas­vua sekä menestystä.

Hyvä SEM-kump­pa­ni pyr­kii jat­ku­vas­ti paran­ta­maan mai­nos­ten näky­vyyt­tä, alen­ta­maan mai­nos­kus­tan­nuk­sia ja lisää­mään myyn­tiä. Mikä­li kump­pa­ni tavoit­te­lee sinun menes­tyk­se­si sijaan omaa etu­aan, ei hänes­tä esi­mer­kik­si A/B-tes­taus tai muun­lai­nen mai­nos­kam­pan­joi­den opti­moin­ti ole relevanttia.

3. Hyvällä SEM-kumppanilla on hallussa oikeat mittarit mainonnan analysoimiseen ja kehittämiseen.

Mikä­li mai­non­nan näyt­tö­ker­rat tai klik­kaus­mää­rät ovat kump­pa­nieh­dok­kaan mie­les­tä se the jut­tu, kan­nat­taa suo­siol­la haas­ta­tel­la seu­raa­vaa. Hyvä SEM-kump­pa­ni seu­raa näyt­tö­ker­to­ja rele­van­tim­pia mit­ta­rei­ta, kuten kon­ver­sioi­ta. Ammat­ti­lai­sel­la on myös kyky erot­taa ja asen­taa oikein juu­ri sinun yri­tyk­se­si lii­ke­toi­min­nan kan­nal­ta tar­peel­li­set mit­ta­rit, jot­ta pää­tök­sen­te­ko ei tapah­du vää­rien tai vää­rin asen­net­tu­jen mit­ta­rei­den pohjalta.

Hyvä haku­ko­ne­mark­ki­noin­nin kump­pa­ni ana­ly­soi, kehit­tää ja rapor­toi mai­non­taa, jot­ta pysyt aina ajan tasal­la mai­non­nan tapahtumista.

Kubla on yrityksesi hakukonemarkkinoinnin luotettava, aikaansaava ja ammattitaitoinen kumppani

Onko aika lait­taa niin sano­tut isot pyö­rät pyö­ri­mään? Mah­ta­vaa! Autam­me sinua haku­ko­ne­mark­ki­noin­nin haas­teis­sa vuo­sien ammat­ti­tai­dol­la suju­vas­ti juu­ri siten, kuten on sovit­tu – tehok­kaas­ti ja tulok­sis­ta raportoiden.

Haku­ko­ne­mark­ki­noin­nin ulkois­ta­mi­nen Kublal­le kan­nat­taa, sil­lä lepääm­me vas­ta sit­ten, kun sinä menestyt!

Varaa mak­su­ton etätapaaminen
hakukonemarkkinoinnin ulkoistaminen
 • Lorem ipsum dolor sit amet.
 • Lorem ipsum dolor sit amet.
 • Lorem ipsum dolor sit amet.

Saman aihepiirin artikkeleita 

Tutustu myös palveluihimme! 

Miten saat yrityksesi kassan kilisemään?

Maksuton 15 minuutin etätapaaminen

Mitkä ovat tärkeimmät toimenpiteet sinun yrityksellesi juuri nyt? Varaa maksuton etäpalaveri Kublan toimitusjohtajan Kalle Santalahden kanssa. Käymme läpi mitä yrityksesi tekee ja mitä nykyisessä markkinatilanteessa kannattaa tehdä seuraavaksi.

Valitse sopiva vapaa aika ja varaa heti!

Ota yhteyttä

Ensimmäinen ja tärkein askel, ota yhteyttä!

 • Olemme yhteydessä sinuun seuraavan arkipäivän aikana
 • Kartoitetaan voisimmeko olla avuksi
 • Tarvittaessa voimme sopia etätapaamisen
 • Joka tapauksessa saat mukaasi pari ammattilaisen vinkkiä digimainontaasi

029 3700 290
asiakaspalvelu@kubla.fi

Kubla Oy
Ilmalankatu 2 A
(MTV:n päärakennus)
00240 Helsinki

Kubla Marketing Inc.
31 NE 17th St
Miami Florida 33132

Kaikki yhteystiedot >

Digimarkkinointivinkit sähköpostiisi!

Tilaamalla uutis­kirjeen annat meille luvan käsitellä tietojasi tieto­suoja­selosteemme mukaisesti. Voit perua luvan koska tahansa. Emme ikinä jaa tietojasi kolmansille osapuolille.

© Markkinointitoimisto Kubla Oy