Millainen on hyvä Google Ads kampanjarakenne? 

Mie­ti, mikä­li mak­sai­sit ainoas­taan sii­tä, kun poten­ti­aa­li­nen asia­kas siir­tyy tut­ki­maan tuot­tei­ta­si tai pal­ve­lui­ta­si esi­mer­kik­si verk­ko­si­vuil­le­si? Sai­sit mai­nok­se­si näky­mään jopa tuhan­sil­le sil­mä­pa­reil­le käyt­tä­mät­tä sii­hen euroa­kaan! Ehei, en aio nipis­tää sinua ja herät­tää iha­nil­ta päi­vä­unil­ta, vaan Google Ads -mai­non­nan avul­la tämä todel­la on rea­lis­tis­ta. Kun mai­nos­tat Googles­sa, mak­sat pel­kän näky­vyy­den sijaan vain toteu­tu­nees­ta toi­mes­ta. Saa­toit ehkä aiem­min ihme­tel­lä, mik­si kaik­ki mai­nos­ta­jat par­vei­le­vat Googles­sa – nyt tie­dät syyn. 

Mikä­li mai­non­ta Google Ads -main­osa­lus­tal­la oli­si taval­li­sen tal­laa­jan mie­les­tä help­poa kuin hei­nän­te­ko, ei meil­lä ammat­ti­lai­sil­la oli­si töi­tä. Kun mai­non­nan haas­teet käy­vät nis­kan pääl­le tai päi­väs­sä tun­tuu ole­van lii­an vähän tun­te­ja, on monen yri­tyk­sen valin­ta Google-mai­non­nan kus­tan­nus­te­hok­kaak­si kump­pa­nik­si Kubla. Voit kui­ten­kin pyö­räyt­tää mai­non­nan käyn­tiin myös itse, mut­ta sil­loin pidä huo­li sii­tä, että Google Ads kam­pan­ja­ra­ken­ne on tut­tu käsi­te. Jot­ta ensias­ke­leet suju­vat jou­he­vam­min, kan­nat­taa alta lukea yti­me­käs opas kam­pan­ja­tyy­pin valin­taan sekä kam­pan­ja­ra­ken­teen luo­mi­seen. Kun mie­lee­si juo­lah­taa yksi­kin kysy­mys, soi­ta meille. 

Kaikki alkaa kampanjatyypistä

Hui­ja­sin, kaik­ki alkaa tavoit­tei­den mää­rit­tä­mi­ses­tä. Mik­si teet Google Ads -mai­non­taa, mitä haluat sil­lä saa­vut­taa? Google Ads -mai­non­ta on teho­kas­ta ainoas­taan sil­loin, kun tavoit­teet ovat päi­vän­sel­vät. Vas­ta tämän jäl­keen mai­nos­ti­lin perus­ta­mi­nen ja kam­pan­ja­tyy­pin valit­se­mi­nen on ajan­koh­tais­ta. Vii­des­tä kam­pan­ja­tyy­pis­tä alkaa mat­ka Google-mai­non­nan maa­il­maan kai­kis­ta hel­poi­ten syven­ty­mäl­lä haku­ver­kos­ton toi­min­taan. Lue alta, mitä kam­pan­ja­tyy­pit ovat. 

1. Google Search -verkosto

Täs­tä on hyvä aloit­taa. Search-ver­kos­to tun­ne­taan myös nimel­lä haku­ver­kos­to. Kysees­sä on simp­pe­li kam­pan­ja­tyyp­pi, joka mah­dol­lis­taa mai­nos­ten näky­mi­sen Googlen haku­tu­los­ten lisäk­si niin sano­tuis­sa kump­pa­ni­ha­ku­ko­neis­sa. Tämän kam­pan­ja­tyy­pin etu­ja ovat muun muas­sa hyvä kont­rol­li mai­nok­sen hal­lin­taan sekä poten­ti­aa­lis­ten asiak­kai­den tavoit­ta­mi­nen juu­ri sil­lä het­kel­lä, kun he etsi­vät sel­lais­ta tuo­tet­ta tai pal­ve­lua, joka sinun yri­tyk­sel­tä­si löytyy. 

2. Google Display -verkosto

Edul­li­sia klik­ki­hin­to­ja tar­joa­vaan Display-ver­kos­toon kan­nat­taa tutus­tua eten­kin sil­loin, kun mai­non­nal­la tavoi­tel­laan parem­paa brän­din tun­net­tuut­ta, tai esi­mer­kik­si aikai­sem­min verk­ko­kau­pas­sa vie­rail­leet poten­ti­aa­li­set asiak­kaat halu­taan koh­dis­taa uudel­leen­mark­ki­noin­nil­le. Google Display -ver­kos­to käsit­tää muun muas­sa You­Tu­ben ja mil­joo­nia mui­ta verk­ko­si­vu­ja sekä mobii­li­so­vel­luk­sia, jois­sa tämän kam­pan­ja­tyy­pin mukai­set mai­nok­set voi­vat näkyä. 

3. Google Video -verkosto

Video on tren­di­käs ja äärim­mäi­sen hyvin toi­mi­va mark­ki­noin­nin työ­ka­lu. Mitä tahan­sa teet­kään, tee se myös video­na. Video­mai­nok­set herää­vät hen­kiin täs­sä kam­pan­ja­tyy­pis­sä, joka esit­tää mai­nok­set muun muas­sa You­Tu­be-videoi­den alus­sa, eri­lai­sis­sa sovel­luk­sis­sa sekä kump­pa­ni­ver­kos­tois­sa. Video­mai­nos­ten poten­ti­aa­li pii­lee uusien asiak­kai­den ja eten­kin nuo­ren koh­de­ryh­män tehok­kaas­sa tavoit­ta­mi­ses­sa, sekä tuot­teen tai pal­ve­lun brän­di­tie­toi­suu­den kasvattamisessa. 

4. Google Shopping -verkosto

Hei, verk­ko­kaup­pias! Tämä kam­pan­ja­tyyp­pi sopii sinul­le kuin nenä pää­hän. Nämä mai­nok­set ovat esil­lä juu­ri oike­aan aikaan – sil­loin, kun poten­ti­aa­li­nen asia­kas tar­vit­see enää sen pie­nen töy­täi­syn koh­ti ostos­ko­ria. Shop­ping-mai­nok­set voi­vat näkyä esi­mer­kik­si Googlen haku­tu­lok­sis­sa tai You­Tu­bes­sa. Kysees­sä on kam­pan­ja­tyyp­pi, jon­ka kon­ver­sio­pro­sent­ti on lähes poik­keuk­set­ta parem­pi kuin mui­den kam­pan­ja­tyyp­pien mai­nok­sis­sa. Kor­keam­pi kon­ver­sio­pro­sent­ti tekee mai­nok­ses­ta usein kustannustehokkaamman. 

5. Googlen verkostojen yhdistelmä

Voit käyt­tää myös Googlen ver­kos­to­ja yhdis­te­le­viä kam­pan­ja­tyyp­pe­jä. Display- ja Search-ver­kos­ton yhdis­tel­mä saa mai­nok­se­si näky­mään lähes­tul­koon mis­sä tahan­sa huo­mat­ta­vas­ti pie­nem­mäl­lä vai­val­la. Toi­se­na esi­merk­ki­nä mai­nit­ta­koon Uni­ver­sal App -kam­pan­ja, joka lisää Display- ja Search-ver­kos­ton kave­rik­si vie­lä You­Tu­ben. Näi­den ver­kos­to­jen kom­bo on par­haim­mil­laan nimen­sä mukai­ses­ti eri­lais­ten sovel­lus­ten mainostamisessa. 

Haluat­ko mai­nos­taa yri­tys­tä­si Googles­sa tai saa­da tehot irti nykyi­ses­tä Google-tekemisestä?

Lue tarkemmin Google-mainonnan palveluistamme ja ota rohkeasti yhteyttä!

Toimivan mainoksen takana on selkeä Google Ads kampanjarakenne 

Nyt kun olet valin­nut mai­nok­sel­le­si sopi­van kam­pan­ja­tyy­pin, voit luo­da mai­nos­kam­pan­jan. Toi­mi­van mai­nok­sen taka­na on usein hyvä Google Ads kam­pan­ja­ra­ken­ne, joka sel­keyt­tää teke­mis­tä ja pitää lan­gat mai­nos­ta­jan käsis­sä. Mie­ti yri­tyk­se­si lii­ke­toi­min­taa sekä sitä tuo­tet­ta tai pal­ve­lua, jota aiot mai­nos­taa. Nämä vai­kut­ta­vat sii­hen, kuin­ka Google Ads kam­pan­ja­ra­ken­ne luodaan. 

Hyvä Google Ads kam­pan­ja­ra­ken­ne muo­dos­tuu mai­nos­kam­pan­jas­ta sekä yhdes­tä tai useam­mas­ta mai­nos­ryh­mäs­tä. Jokai­nen mai­nos­kam­pan­ja pitää sisäl­lään mai­nos­bud­je­tin ja ase­tuk­set, joi­den perus­teel­la mai­nos näkyy valit­se­mas­sa­si maas­sa sekä mää­rit­tä­mäl­lä­si kie­lel­lä. Tämän jäl­keen mai­nos­kam­pan­jan sisäl­le luo­daan mai­nos­ryh­mä, joka käsit­tää itse mai­nok­sen ja tär­keät avainsanat. 

Laadi Google Ads kampanjarakenne ammattilaisen johdolla

Asiak­kaat liik­ku­vat ver­kos­sa. Google-mai­non­ta on yksi tehok­kaim­mis­ta tavois­ta saa­da poten­ti­aa­li­sen asiak­kaan kat­se kiin­nit­ty­mään juu­ri sinun yri­tyk­see­si kil­pai­li­jan sijaan – mai­non­nan teho kui­ten­kin kär­sii, mikä­li sinul­la ei ole hajua­kaan, mihin rahat kan­nat­tai­si mät­tää. Google Ads kam­pan­ja­ra­ken­ne on tär­keä osa teho­kas­ta mai­non­taa, eikä sen laa­ti­mis­ta kan­na­ta ski­pa­ta. Jos kam­pan­ja­ra­ken­teen luo­mi­nen mie­ti­tyt­tää, aut­taa Kubla sinut alkuun. Kun laa­dit kam­pan­ja­ra­ken­teen ammat­ti­lai­sen joh­dol­la, vaih­dat mah­dol­li­ses­ti vie­lä epä­var­man hata­rat aske­leet itse­var­moi­hin harp­pauk­siin. Soi­ta meil­le jo tänään, niin sovi­taan tapaa­mi­nen vaik­ka­pa kah­vi­kupp­po­sen äärellä!

Ota yhteyt­tä!
Google Ads kampanjarakenne
  • Lorem ipsum dolor sit amet.
  • Lorem ipsum dolor sit amet.
  • Lorem ipsum dolor sit amet.

Saman aihepiirin artikkeleita 

Tutustu myös palveluihimme! 

Kublan kanssa syntyy tulosta - takaamme sen!

Tuloksellista tekemistä

Tyypillinen asiakkaamme saa hyviä tuloksia ja viihtyy kanssamme pitkään. Tuloksellinen tekeminen onkin kaiken tekemisemme keskiössä ja teemme kaikkemme, jotta markkinointinne tulokset paranevat kerta toisensa jälkeen.

B2B-yrityksen digimarkkinointi

Ota yhteyttä

Ensimmäinen ja tärkein askel, ota yhteyttä!

  • Olemme yhteydessä sinuun seuraavan arkipäivän aikana
  • Kartoitetaan voisimmeko olla avuksi
  • Tarvittaessa voimme sopia etätapaamisen
  • Joka tapauksessa saat mukaasi pari ammattilaisen vinkkiä digimainontaasi