Bannerimainonta - vieläkö se toimii? 

Ban­ne­ri­mai­non­ta on netin van­him­pia mai­non­nan muo­to­ja. Aika ajoin ilmoil­le nos­te­taan kysy­mys, toi­mii­ko ban­ne­ri­mai­non­ta edel­leen. Ja lyhyt vas­taus on, että toi­mii. Ja sit­ten se pidem­pi vas­taus: ban­ne­ri­mai­non­ta on tulok­sel­lis­ta, kun se teh­dään asian­tun­ti­jan toi­mes­ta ja vas­ten jär­ke­viä tavoitteita.

Miten Kubla tekee tuottavaa ja kustannustehokasta bannerimainontaa

Kun Kublas­sa teem­me ban­ne­ri­mai­non­taa, teem­me sen aina tar­kas­ti suun­ni­tel­len ja vali­ten asiak­kaan tavoit­tei­siin näh­den par­haat tavat raken­taa kam­pan­ja. Var­mis­tam­me ban­ne­ri­mai­non­nan toi­mi­vuu­den kah­del­la tavalla:

 1. Ban­ne­ri­mai­non­ta toi­mii, kun mai­non­taa näy­te­tään tark­kaan vali­tul­le koh­de­ryh­mäl­le. Eli ei kai­kil­le, vaan vain niil­le hen­ki­löil­le, joi­den voim­me odot­taa ole­van jol­la­kin taval­la kiin­nos­tu­nei­ta yri­tyk­ses­tä­si. Näin myös sääs­te­tään mark­ki­noin­ti­bud­jet­ti­si kal­li­sar­voi­sia euro­ja. Mai­nok­sia voi­daan koh­dis­taa esi­mer­kik­si kil­pai­li­joi­de­si sivus­toil­la käy­neil­le asiak­kail­le ja täl­lä koh­den­nuk­sel­la olem­me saa­neet jat­ku­vas­ti kävi­jöi­tä asiak­kai­dem­me sivustoille.
 2. Ostam­me ban­ne­ri­mai­non­taa asiak­kaan tavoit­tei­siin näh­den par­haal­la taval­la. Ban­ne­ri­mai­non­taa myy­dään niin näyt­tö­ker­to­jen kuin klik­kien perus­teel­la, mut­ta myös suo­ra­myyn­ti­nä, jol­loin oste­taan ban­ne­ri suo­raan jol­le­kin tie­tyl­le sivustolle.

Mitä bannerimainonta on?

Ban­ne­ri­mai­non­ta on tar­koit­taa yleen­sä suo­ra­kai­teen muo­tois­ta mai­nos­ta net­ti­si­vus­toil­la. Ban­ne­ri on kuin säh­kö­kaap­piin lii­mat­tu keik­ka­ju­lis­te - mut­ta internetissä!

Millaista bannerimainonta on tehokkaimmillaan?

Uudel­leen­mark­ki­noin­ti on yksi ban­ne­ri­mai­non­nan toi­mi­vim­mis­ta tavois­ta. Uudel­leen­mark­ki­noin­nin tär­kein teh­tä­vä on ohja­ta yri­tyk­se­si koti­si­vuil­la käy­nyt asia­kas takai­sin sivuillesi.

Alla esi­merk­ki toi­mi­vas­ta uudelleenmarkkinoinnista:

 1. Asia­kas etsii Googles­ta hyvää kat­to­re­mon­tin teki­jää. Hän löy­tää kat­to­re­mon­teis­ta Google Ads-mai­nok­sia, eli hakusa­na­mai­nok­sia ja asia­kas klik­kaa mainosta
 2. Asia­kas pää­tyy kat­to­re­mont­ti-yri­tyk­se­si kotisivuille
 3. Asiak­kaal­le tulee kii­re ja hän läh­tee ruokakauppaan
 4. Asia on jo täy­sin unoh­tu­nut, mut­ta toi­mi­va ban­ne­ri­mai­non­ta muis­tut­taa hän­tä kat­to­re­mont­ti-yri­tyk­ses­tä­si suo­si­tul­la uutissivustolla
 5. Asia­kas klik­kaa ban­ne­ri­mai­nos­ta ja tulee takai­sin yri­tyk­se­si sivus­tol­le ja hän täyt­tää yhteydenottolomakkeen
 6. Yri­tyk­se­si myy­jä soit­taa hänel­le ja sopii tapaa­mi­sen. Tapaa­mi­ses­sa sovi­taan kau­pois­ta ja katon asennusajankohdasta

Ja kas näin, kii­tos ban­ne­rit - saim­me asiak­kaan palaa­maan ja ostamaan!

Hienoa, haluan ostaa bannerimainontaa! Miten edetään?

Ban­ne­ri­mai­non­ta aloi­te­taan asiak­kaan kans­sa seu­raa­vin askelein

 1. Ota mei­hin yhteyttä!
 2. Sovi­taan aloi­tus­kes­kus­te­lu, jos­sa käy­dään läpi yri­tyk­sen tavoit­teet mai­non­nal­le ja koh­de­ryh­mä, joka halu­taan tavoit­taa sekä bud­jet­ti bannerikampanjalle.
 3. Asian­tun­ti­jam­me suun­nit­te­lee kam­pan­jan ja ilmoit­taa, min­kä­ko­koi­sia ban­ne­rei­ta kam­pan­jaan tar­vi­taan. Eri­lai­set verk­kos­vut näyt­tä­vät eri­ko­koi­sia ban­ne­rei­ta ja jot­ta kam­pan­ja näkyy var­mas­ti hyvin ja oikein, tar­vi­taan usein useam­pia koko­ja bannereista.
 4. Asia­kas­yri­tys toi­mit­taa meil­le ban­ne­rit. Suo­sit­te­lem­me luke­maan blo­gis­tam­me lisää, mil­lai­nen mai­nos­ban­ne­ri toimii.
 5. Asian­tun­ti­jam­me syöt­tää mai­nos­ban­ne­rit mai­non­nan­hal­lin­ta jär­jes­tel­män kaut­ta eteen­päin ja käyn­nis­tää kampanjan.
 6. Sopi­van ajan pääs­tä asian­tun­ti­jam­me käy tut­ki­mas­sa kam­pan­jan luku­ja. Mikä­li ne näyt­tä­vät sil­tä, että niis­sä oli­si paran­net­ta­vaa, opti­moi­daan kam­pan­jaa toi­mi­maan paremmin.
 7. Vii­meis­tään täs­sä koh­taa asiak­kaan ana­ly­tii­kas­sa pitäi­si näkyä lii­keh­din­tää ja tuloksia
 8. Lopuk­si asian­tun­ti­jam­me toi­mit­taa asiak­kaal­le lop­pu­ra­por­tin kampanjasta

Täs­sä­pä olen­nai­sim­mat ban­ne­ri­mai­non­nas­ta. Jos, siis kun, olet vakuut­tu­nut, että Kubla hoi­taa ban­ne­ri­mai­non­ta­si tehok­kaas­ti ja ilman tur­haa sää­töä, ota yhtettä!

Jos taas kiin­nos­tuit ban­ne­ri­mai­non­nas­ta enem­män­kin, jat­ka toki luke­mis­ta ja syven­nä osaamistasi!

Miten bannerimainonta tehdään oikein?

Ban­ne­ri­mai­non­ta voi­tiin aiem­min teh­dä ainoas­taan Googlen kaut­ta esi­mer­kik­si muis­tut­ta­val­la mai­non­nal­la yri­tyk­se­si verk­ko­si­vuil­la käy­neil­le asiak­kail­le. Tämän jäl­keen mah­dol­li­suu­ksia on tul­lut pal­jon lisää­kin ja muun muas­sa mobii­liapli­kaa­tiois­sa voi­daan käyt­tää bannerimainoksia.

Googlen bannerimainonta

Yli 90% ban­ne­ri­mai­non­nas­ta teh­dään Googlen hal­lin­ta­pa­nee­lis­ta, jos­ta teh­dään muun muas­sa Google-hakusa­na­mai­non­ta. Luul­ta­vas­ti tämän on myös sinun yri­tyk­sel­le­si oikea vaih­toeh­to aloit­taa ban­ne­ri­mai­non­ta. Mikä­li kui­ten­kin olet jo teh­nyt Google display mai­non­taa eli ban­ne­ri­mai­non­taa, voim­me läm­pi­mäs­ti suo­si­tel­la myös ohjel­mal­lis­ta osta­mis­ta ja mai­nos­ten tar­kem­paa mää­rit­te­lyä. Suu­rim­mal­le osal­le Googlen ban­ne­ri­mai­non­ta on teho­kas ja hyvä tapa tavoit­taa poten­ti­aa­li­sim­mat asiak­kaat ja muis­tut­taa yri­tyk­ses­tä­si juu­ri oike­aa kohderyhmää.

Sosiaalisen median bannerimainonta

Myös sosi­aa­li­sen median avul­la voit teh­dä ban­ne­ri­mai­non­taa, sekä verk­ko­si­vus­toil­la että apli­kaa­tiois­sa. Näin voit siis tavoit­taa erit­täin laa­jas­ti asiak­kaa­si käyt­tä­mäl­lä pel­käs­tään sosi­aa­li­sen median kana­via mai­non­nas­sa­si. Kysees­sä on somen osal­ta “audience network”, joka pitää sisäl­lään esi­mer­kik­si Face­boo­kin jat­ku­vas­ti kas­va­van verk­ko­si­vus­to­jen ver­kos­ton (ja apli­kaa­tioi­den verkoston).

Bannerimainonta ja ohjelmallinen ostaminen

Voit myös erik­seen ostaa valit­se­mil­ta­si medioil­ta ban­ne­ri­mai­non­taa ja media­ti­laa, kuten esi­mer­kik­si Fonec­tal­ta, Sano­mal­ta ja Almal­ta. Ohjel­mal­li­seen osta­mi­seen tar­vi­taan eri­lai­sia työ­ka­lu­ja, joi­den käyt­tä­mi­seen ylei­sim­min tar­vi­taan digi­mark­ki­noin­tiin pereh­ty­nyt­tä kump­pa­nia, sekä suur­ta mark­ki­noin­ti­bud­jet­tia. Mikä­li teet jo Google-mai­non­taa ja sosi­aa­li­sen median mai­non­taa n. 5000 eurol­la kuu­kausit­tain, niin kan­nat­taa tar­kis­taa myös ohjel­mal­li­sen osta­mi­sen mahdollisuudet.

Bannerimainonnan mittaaminen riippuu kohderyhmästä ja kampanjan tavoitteesta

Ban­ne­ri­mai­non­taa mita­taan usein impres­sioi­na tai  näyt­tö­ker­toi­na, mut­ta mikä­li kysees­sä on muis­tut­ta­va, tak­ti­nen mai­non­ta, voi­daan ban­ne­rei­ta mitat myös klik­kauk­sil­la. Aina sil­loin täl­löin asia­kas saat­taa kysyä, mik­si kukaan ei klik­kaa ban­ne­rei­ta­ni. Tämä joh­tuu sii­tä, että ban­ne­rei­ta kli­ka­taan hyvin, hyvin har­voin. Ban­ne­ri­mai­non­ta ei ole paras tapa ajaa mas­sii­vis­ta lii­ken­net­tä sivus­tol­le­si. Sen sijaan ban­ne­ri­mai­non­nan roo­li on jät­tää visu­aa­li­nen muis­ti­jäl­ki asiak­kaan mie­leen. Ban­ne­ri­mai­non­ta on lois­ta­va tapa teh­dä brän­di­mai­non­taa tai muis­tut­ta­vaa mai­non­taa tar­kas­ti raja­tul­le kohderyhmälle.

Muistilista bannerimainonnan tuotantoon

Täs­sä muu­ta­ma vink­ki toi­mi­vaan mai­nos­teks­tiin bannerissa:

 • Mie­ti ensin mai­non­nan tavoite
 • Mää­rit­te­le ylei­sö, jol­le mai­non­ta kohdistetaan
 • Tuo pal­ve­lun edut esille
 • Mui­ta vedo­ta asiak­kaan tunteisiin
 • Mie­ti luot­ta­muk­sen herät­tä­mis­tä, mikä­li mahdollista
 • Erot­tau­du kilpailijoista
 • Käy­tä luku­ja, kuten pro­sent­te­ja, tai vuosilukua
 • Mikä­li yri­tyk­se­si, tai pal­ve­lusi tun­ne­taan, niin muis­ta mai­ni­ta asias­ta (esim. Suo­men tunnetuin)
 • Tee kehoi­te vies­tin loppuun

Haluat­ko aloit­taa digi­taa­li­sen mark­ki­noin­nin tai tehos­taa nykyis­tä teke­mis­tä? Autam­me mielellämme!

Lue tarkemmin digitaalisen mainonnan palveluistamme ja ota rohkeasti yhteyttä!

Lue myös:
Mil­lai­nen on hyvä mai­nos­ban­ne­ri?
Näin kir­joi­tat tehok­kaan mai­nos­vies­tin banneriin

Bannerimainonta ja sen tekeminen oikein
 • Lorem ipsum dolor sit amet.
 • Lorem ipsum dolor sit amet.
 • Lorem ipsum dolor sit amet.

Katso mitä Kublan asiakkailla on sanottavaa 

Jos joku kysyy mul­ta Kublas­ta niin mä voin kyl­lä ihan läm­pi­mäs­ti suositella.”

- Camil­la Aho, Camil­la Aho Oy

Kyl­lä voin suo­si­tel­la Kublaa. Ne puhuu maan­lä­hei­ses­ti ja on oikeas­ti asiak­kaan apuna.”

- Mar­ko Lind­qvist, Perk­ko Oy

Me ollaan saa­tu pal­jon uusia lii­de­jä ja rek­ry­jä ja näky­vyyt­tä rele­van­teis­sa koh­de­ryh­mis­sä. Kan­nat­taa ehdot­to­mas­ti läh­teä kokei­le­maan Kublaa.”

- Mik­ko Laak­ko­nen, Cloud2

Saman aihepiirin artikkeleita 

Tutustu myös palveluihimme! 

Kublan kanssa syntyy tulosta - takaamme sen!

Tuloksellista tekemistä

Tyypillinen asiakkaamme saa hyviä tuloksia ja viihtyy kanssamme pitkään. Tuloksellinen tekeminen onkin kaiken tekemisemme keskiössä ja teemme kaikkemme, jotta markkinointinne tulokset paranevat kerta toisensa jälkeen.

Digimarkkinointitoimisto Kubla Helsinki

Ota yhteyttä

Ensimmäinen ja tärkein askel, ota yhteyttä!

 • Olemme yhteydessä sinuun seuraavan arkipäivän aikana
 • Kartoitetaan voisimmeko olla avuksi
 • Tarvittaessa voimme sopia etätapaamisen
 • Joka tapauksessa saat mukaasi pari ammattilaisen vinkkiä digimainontaasi

040 657 5516
asiakaspalvelu@kubla.fi

Kubla Oy
Valimotie 13 A
00380 Helsinki

Kubla Marketing Inc.
31 NE 17th St
Miami Florida 33132

Kaikki yhteystiedot >

Digimarkkinointivinkit sähköpostiisi!

Tilaamalla uutis­kirjeen annat meille luvan käsitellä tietojasi tieto­suoja­selosteemme mukaisesti. Voit perua luvan koska tahansa. Emme ikinä jaa tietojasi kolmansille osapuolille.

© Markkinointitoimisto Kubla Oy