Bannerimainonta - vieläkö se toimii? 

Ban­ne­ri­mai­non­ta on netin van­him­pia mai­non­nan muo­to­ja. Aika ajoin ilmoil­le nos­te­taan kysy­mys, toi­mii­ko ban­ne­ri­mai­non­ta edel­leen. Ja lyhyt vas­taus on, että toi­mii. Ja sit­ten se pidem­pi vas­taus: ban­ne­ri­mai­non­ta on tulok­sel­lis­ta, kun se teh­dään asian­tun­ti­jan toi­mes­ta ja vas­ten jär­ke­viä tavoitteita.

Miten Kubla tekee tuottavaa ja kustannustehokasta bannerimainontaa

Kun Kublas­sa teem­me ban­ne­ri­mai­non­taa, teem­me sen aina tar­kas­ti suun­ni­tel­len ja vali­ten asiak­kaan tavoit­tei­siin näh­den par­haat tavat raken­taa kam­pan­ja. Var­mis­tam­me ban­ne­ri­mai­non­nan toi­mi­vuu­den kah­del­la tavalla:

 1. Ban­ne­ri­mai­non­ta toi­mii, kun mai­non­taa näy­te­tään tark­kaan vali­tul­le koh­de­ryh­mäl­le. Eli ei kai­kil­le, vaan vain niil­le hen­ki­löil­le, joi­den voim­me odot­taa ole­van jol­la­kin taval­la kiin­nos­tu­nei­ta yri­tyk­ses­tä­si. Näin myös sääs­te­tään mark­ki­noin­ti­bud­jet­ti­si kal­li­sar­voi­sia euro­ja. Mai­nok­sia voi­daan koh­dis­taa esi­mer­kik­si kil­pai­li­joi­de­si sivus­toil­la käy­neil­le asiak­kail­le ja täl­lä koh­den­nuk­sel­la olem­me saa­neet jat­ku­vas­ti kävi­jöi­tä asiak­kai­dem­me sivustoille.
 2. Ostam­me ban­ne­ri­mai­non­taa asiak­kaan tavoit­tei­siin näh­den par­haal­la taval­la. Ban­ne­ri­mai­non­taa myy­dään niin näyt­tö­ker­to­jen kuin klik­kien perus­teel­la, mut­ta myös suo­ra­myyn­ti­nä, jol­loin oste­taan ban­ne­ri suo­raan jol­le­kin tie­tyl­le sivustolle.

Mitä bannerimainonta on?

Ban­ne­ri­mai­non­ta on tar­koit­taa yleen­sä suo­ra­kai­teen muo­tois­ta mai­nos­ta net­ti­si­vus­toil­la. Ban­ne­ri on kuin säh­kö­kaap­piin lii­mat­tu keik­ka­ju­lis­te - mut­ta internetissä!

Millaista bannerimainonta on tehokkaimmillaan?

Uudel­leen­mark­ki­noin­ti on yksi ban­ne­ri­mai­non­nan toi­mi­vim­mis­ta tavois­ta. Uudel­leen­mark­ki­noin­nin tär­kein teh­tä­vä on ohja­ta yri­tyk­se­si koti­si­vuil­la käy­nyt asia­kas takai­sin sivuillesi.

Alla esi­merk­ki toi­mi­vas­ta uudelleenmarkkinoinnista:

 1. Asia­kas etsii Googles­ta hyvää kat­to­re­mon­tin teki­jää. Hän löy­tää kat­to­re­mon­teis­ta Google Ads-mai­nok­sia, eli hakusa­na­mai­nok­sia ja asia­kas klik­kaa mainosta
 2. Asia­kas pää­tyy kat­to­re­mont­ti-yri­tyk­se­si kotisivuille
 3. Asiak­kaal­le tulee kii­re ja hän läh­tee ruokakauppaan
 4. Asia on jo täy­sin unoh­tu­nut, mut­ta toi­mi­va ban­ne­ri­mai­non­ta muis­tut­taa hän­tä kat­to­re­mont­ti-yri­tyk­ses­tä­si suo­si­tul­la uutissivustolla
 5. Asia­kas klik­kaa ban­ne­ri­mai­nos­ta ja tulee takai­sin yri­tyk­se­si sivus­tol­le ja hän täyt­tää yhteydenottolomakkeen
 6. Yri­tyk­se­si myy­jä soit­taa hänel­le ja sopii tapaa­mi­sen. Tapaa­mi­ses­sa sovi­taan kau­pois­ta ja katon asennusajankohdasta

Ja kas näin, kii­tos ban­ne­rit - saim­me asiak­kaan palaa­maan ja ostamaan!

Hienoa, haluan ostaa bannerimainontaa! Miten edetään?

Ban­ne­ri­mai­non­ta aloi­te­taan asiak­kaan kans­sa seu­raa­vin askelein

 1. Ota mei­hin yhteyttä!
 2. Sovi­taan aloi­tus­kes­kus­te­lu, jos­sa käy­dään läpi yri­tyk­sen tavoit­teet mai­non­nal­le ja koh­de­ryh­mä, joka halu­taan tavoit­taa sekä bud­jet­ti bannerikampanjalle.
 3. Asian­tun­ti­jam­me suun­nit­te­lee kam­pan­jan ja ilmoit­taa, min­kä­ko­koi­sia ban­ne­rei­ta kam­pan­jaan tar­vi­taan. Eri­lai­set verk­kos­vut näyt­tä­vät eri­ko­koi­sia ban­ne­rei­ta ja jot­ta kam­pan­ja näkyy var­mas­ti hyvin ja oikein, tar­vi­taan usein useam­pia koko­ja bannereista.
 4. Asia­kas­yri­tys toi­mit­taa meil­le ban­ne­rit. Suo­sit­te­lem­me luke­maan blo­gis­tam­me lisää, mil­lai­nen mai­nos­ban­ne­ri toimii.
 5. Asian­tun­ti­jam­me syöt­tää mai­nos­ban­ne­rit mai­non­nan­hal­lin­ta jär­jes­tel­män kaut­ta eteen­päin ja käyn­nis­tää kampanjan.
 6. Sopi­van ajan pääs­tä asian­tun­ti­jam­me käy tut­ki­mas­sa kam­pan­jan luku­ja. Mikä­li ne näyt­tä­vät sil­tä, että niis­sä oli­si paran­net­ta­vaa, opti­moi­daan kam­pan­jaa toi­mi­maan paremmin.
 7. Vii­meis­tään täs­sä koh­taa asiak­kaan ana­ly­tii­kas­sa pitäi­si näkyä lii­keh­din­tää ja tuloksia
 8. Lopuk­si asian­tun­ti­jam­me toi­mit­taa asiak­kaal­le lop­pu­ra­por­tin kampanjasta

Täs­sä­pä olen­nai­sim­mat ban­ne­ri­mai­non­nas­ta. Jos, siis kun, olet vakuut­tu­nut, että Kubla hoi­taa ban­ne­ri­mai­non­ta­si tehok­kaas­ti ja ilman tur­haa sää­töä, ota yhtettä!

Jos taas kiin­nos­tuit ban­ne­ri­mai­non­nas­ta enem­män­kin, jat­ka toki luke­mis­ta ja syven­nä osaamistasi!

Miten bannerimainonta tehdään oikein?

Ban­ne­ri­mai­non­ta voi­tiin aiem­min teh­dä ainoas­taan Googlen kaut­ta esi­mer­kik­si muis­tut­ta­val­la mai­non­nal­la yri­tyk­se­si verk­ko­si­vuil­la käy­neil­le asiak­kail­le. Tämän jäl­keen mah­dol­li­suu­ksia on tul­lut pal­jon lisää­kin ja muun muas­sa mobii­liapli­kaa­tiois­sa voi­daan käyt­tää bannerimainoksia.

Googlen bannerimainonta

Yli 90% ban­ne­ri­mai­non­nas­ta teh­dään Googlen hal­lin­ta­pa­nee­lis­ta, jos­ta teh­dään muun muas­sa Google-hakusa­na­mai­non­ta. Luul­ta­vas­ti tämän on myös sinun yri­tyk­sel­le­si oikea vaih­toeh­to aloit­taa ban­ne­ri­mai­non­ta. Mikä­li kui­ten­kin olet jo teh­nyt Google display mai­non­taa eli ban­ne­ri­mai­non­taa, voim­me läm­pi­mäs­ti suo­si­tel­la myös ohjel­mal­lis­ta osta­mis­ta ja mai­nos­ten tar­kem­paa mää­rit­te­lyä. Suu­rim­mal­le osal­le Googlen ban­ne­ri­mai­non­ta on teho­kas ja hyvä tapa tavoit­taa poten­ti­aa­li­sim­mat asiak­kaat ja muis­tut­taa yri­tyk­ses­tä­si juu­ri oike­aa kohderyhmää.

Sosiaalisen median bannerimainonta

Myös sosi­aa­li­sen median avul­la voit teh­dä ban­ne­ri­mai­non­taa, sekä verk­ko­si­vus­toil­la että apli­kaa­tiois­sa. Näin voit siis tavoit­taa erit­täin laa­jas­ti asiak­kaa­si käyt­tä­mäl­lä pel­käs­tään sosi­aa­li­sen median kana­via mai­non­nas­sa­si. Kysees­sä on somen osal­ta “audience network”, joka pitää sisäl­lään esi­mer­kik­si Face­boo­kin jat­ku­vas­ti kas­va­van verk­ko­si­vus­to­jen ver­kos­ton (ja apli­kaa­tioi­den verkoston).

Bannerimainonta ja ohjelmallinen ostaminen

Voit myös erik­seen ostaa valit­se­mil­ta­si medioil­ta ban­ne­ri­mai­non­taa ja media­ti­laa, kuten esi­mer­kik­si Fonec­tal­ta, Sano­mal­ta ja Almal­ta. Ohjel­mal­li­seen osta­mi­seen tar­vi­taan eri­lai­sia työ­ka­lu­ja, joi­den käyt­tä­mi­seen ylei­sim­min tar­vi­taan digi­mark­ki­noin­tiin pereh­ty­nyt­tä kump­pa­nia, sekä suur­ta mark­ki­noin­ti­bud­jet­tia. Mikä­li teet jo Google-mai­non­taa ja sosi­aa­li­sen median mai­non­taa n. 5000 eurol­la kuu­kausit­tain, niin kan­nat­taa tar­kis­taa myös ohjel­mal­li­sen osta­mi­sen mahdollisuudet.

Bannerimainonnan mittaaminen riippuu kohderyhmästä ja kampanjan tavoitteesta

Ban­ne­ri­mai­non­taa mita­taan usein impres­sioi­na tai  näyt­tö­ker­toi­na, mut­ta mikä­li kysees­sä on muis­tut­ta­va, tak­ti­nen mai­non­ta, voi­daan ban­ne­rei­ta mitat myös klik­kauk­sil­la. Aina sil­loin täl­löin asia­kas saat­taa kysyä, mik­si kukaan ei klik­kaa ban­ne­rei­ta­ni. Tämä joh­tuu sii­tä, että ban­ne­rei­ta kli­ka­taan hyvin, hyvin har­voin. Ban­ne­ri­mai­non­ta ei ole paras tapa ajaa mas­sii­vis­ta lii­ken­net­tä sivus­tol­le­si. Sen sijaan ban­ne­ri­mai­non­nan roo­li on jät­tää visu­aa­li­nen muis­ti­jäl­ki asiak­kaan mie­leen. Ban­ne­ri­mai­non­ta on lois­ta­va tapa teh­dä brän­di­mai­non­taa tai muis­tut­ta­vaa mai­non­taa tar­kas­ti raja­tul­le kohderyhmälle.

Muistilista bannerimainonnan tuotantoon

Täs­sä muu­ta­ma vink­ki toi­mi­vaan mai­nos­teks­tiin bannerissa:

 • Mie­ti ensin mai­non­nan tavoite
 • Mää­rit­te­le ylei­sö, jol­le mai­non­ta kohdistetaan
 • Tuo pal­ve­lun edut esille
 • Mui­ta vedo­ta asiak­kaan tunteisiin
 • Mie­ti luot­ta­muk­sen herät­tä­mis­tä, mikä­li mahdollista
 • Erot­tau­du kilpailijoista
 • Käy­tä luku­ja, kuten pro­sent­te­ja, tai vuosilukua
 • Mikä­li yri­tyk­se­si, tai pal­ve­lusi tun­ne­taan, niin muis­ta mai­ni­ta asias­ta (esim. Suo­men tunnetuin)
 • Tee kehoi­te vies­tin loppuun

Haluat­ko aloit­taa digi­taa­li­sen mark­ki­noin­nin tai tehos­taa nykyis­tä teke­mis­tä? Autam­me mielellämme!

Lue tarkemmin digitaalisen mainonnan palveluistamme ja ota rohkeasti yhteyttä.

Lue myös:
Mil­lai­nen on hyvä mai­nos­ban­ne­ri?
Näin kir­joi­tat tehok­kaan mai­nos­vies­tin banneriin

Bannerimainonta ja sen tekeminen oikein
 • Lorem ipsum dolor sit amet.
 • Lorem ipsum dolor sit amet.
 • Lorem ipsum dolor sit amet.

Saman aihepiirin artikkeleita 

Tutustu myös palveluihimme! 

Kublan kanssa syntyy tulosta - takaamme sen!

Tuloksellista tekemistä

Tyypillinen asiakkaamme saa hyviä tuloksia ja viihtyy kanssamme pitkään. Tuloksellinen tekeminen onkin kaiken tekemisemme keskiössä ja teemme kaikkemme, jotta markkinointinne tulokset paranevat kerta toisensa jälkeen.

B2B-yrityksen digimarkkinointi

Ota yhteyttä

Ensimmäinen ja tärkein askel, ota yhteyttä!

 • Olemme yhteydessä sinuun seuraavan arkipäivän aikana
 • Kartoitetaan voisimmeko olla avuksi
 • Tarvittaessa voimme sopia etätapaamisen
 • Joka tapauksessa saat mukaasi pari ammattilaisen vinkkiä digimainontaasi