Google display mainonta - näillä vinkeillä saat kanavasta tehot irti 

Google display mai­non­ta on käy­tän­nös­sä ban­ne­ri­mai­non­taa tai video­mai­non­taa Googlen kana­vis­sa sekä mai­nos­ver­kos­tos­sa Google Display Networ­kis­sa, jos­ta usein käy­te­tään lyhen­net­tä GDN. Google Display -ver­kos­to eli Google Display Network kat­taa yli 90 pro­sent­tia kai­kis­ta inter­ne­tiä käyt­tä­vis­tä maa­il­man ihmi­sis­tä. Sen avul­la tavoi­tat käyt­tä­jiä, kun he selai­le­vat suo­sik­ki­si­vu­jaan ja -mobii­li­so­vel­luk­si­aan, kat­so­vat You­Tu­be-videoi­ta ja tar­kis­ta­vat Gmail-tilin­sä. Ver­kos­to aut­taa sinua tavoit­ta­maan oikein ylei­sön mis­sä iki­nä he ver­kos­sa surf­fai­le­vat­kaan. Näil­lä seu­raa­vil­la vin­keil­lä saat Google display mai­non­nas­ta­si tehot irti.

1. Ota uudelleenmarkkinointi käyttöön

Aloi­ta Google display mai­non­ta uudel­leen­mark­ki­noin­nil­la (usein käy­te­tään englan­nin­kie­lis­tä ter­miä remar­ke­ting), jol­loin näy­tät mai­nok­sia niil­le, jot­ka ovat käy­neet verk­ko­si­vuil­la­si sekä tun­te­vat yri­tyk­se­si ja tuotteesi/palvelusi. Uudel­leen­mark­ki­noin­nin tavoi­te on muis­tut­taa kävi­jää ja palaut­taa hei­dät takai­sin yri­tyk­sen verk­ko­si­vuil­le. Täs­sä vai­hees­sa kan­nat­taa miet­tiä, onko verk­ko­si­vu­kä­vi­jöi­tä mah­dol­lis­ta jakaa eri­lai­siin ryh­miin. Verk­ko­kau­pan olles­sa kysees­sä voi­si kävi­jät jakaa esi­mer­kik­si seu­raa­viin ryhmiin:

 1. Kaik­ki kävi­jät (0-7 päi­vää vierailusta)
 2. Kaik­ki kävi­jät (8-14 päi­vää vierailusta)
 3. Kaik­ki kävi­jät (15-30 päi­vää vierailusta)
 4. Tie­tys­sä tuo­te­ka­te­go­rias­sa käyneet
 5. Ostos­ko­riin tuot­tei­ta lait­ta­neet (mut­ta eivät ostaneet)
 6. Ostos­ko­rin sisäl­töä kat­so­neet (mut­ta eivät ostaneet)
 7. Ostok­sen tehneet

Google display mai­non­nal­la on help­po jakaa ylei­söt ryh­miin ja puhu­tel­la hei­tä rää­tä­löi­dys­ti mai­nok­sen viestissä.

2. Hyödynnä kohderyhmät

Jos haluat kas­vat­taa brän­di­si ja palveluidesi/tuotteidesi tun­net­tuut­ta, tar­jo­aa Google display mai­non­ta sii­hen pal­jon mah­dol­li­suu­ksia. Pys­tyt raken­ta­maan koh­de­ryh­män hyvin­kin tark­kaan eri­lais­ten sig­naa­lien poh­jal­ta. Näi­tä ovat esi­mer­kik­si haku­ko­ne­käyt­täy­ty­mi­nen Googles­sa, kiin­nos­tuk­sen koh­teet, alue ja demo­gra­fia­tie­dot. Eri­lai­sia ylei­sö­jä kan­nat­taa AB tes­ta­ta, sil­lä se on ainoa kei­no löy­tää juu­ri sinun vies­tii­si posi­tii­vi­ses­ti rea­goi­va yleisö.

Haluat­ko mai­nos­taa yri­tys­tä­si Googlen Display ver­kos­tos­sa tai saa­da tehot irti nykyi­ses­tä tekemisestä?

Lue tarkemmin Display-mainonnan palveluistamme ja ota rohkeasti yhteyttä!

3. Kokeile erilaisia bannerimuotoja

Google display mai­non­taa teh­dään perin­tei­ses­ti staat­ti­sil­la kuva­ban­ne­reil­la. Nyky­päi­vä­nä suo­si­tel­laan kui­ten­kin teh­tä­vän ban­ne­rei­ta, jois­sa on liik­ku­vaa kuvaa esi­mer­kik­si ani­moin­nin muo­dos­sa. Liik­ku­va kuva herät­tää­kin huo­mion her­kem­min kuin staat­ti­nen kuva. Tämän lisäk­si kan­nat­taa ottaa kokei­luun ns. taval­lis­ten ban­ne­rien rin­nal­le res­pon­sii­vi­set display-mai­nok­set. Tähän mai­nos­muo­toon lisä­tään ele­men­tit, kuten kuva, logo ja teks­tit ja Googlen kone raken­taa ele­men­teis­tä ban­ne­rei­ta, jot­ka mene­vät kaik­kiin mai­nos­paik­koi­hin ja ympä­ris­töi­hin (Google Display Network, You­Tu­be, Gmail) ja tekee ele­men­teis­tä nyky­ään myös ani­moi­tu­ja video­ban­ne­rei­ta. Samal­la algo­rit­mi myös tes­taa, mit­kä ele­men­tit toi­mi­vat koh­de­ryh­mäs­sä par­hai­ten. Käte­vää eikö vain?

4. Muista myös videomainonta

Google display mai­non­ta on pää­osin ban­ne­ri­mai­non­taa. Muis­ta kui­ten­kin hyö­dyn­tää sii­nä myös videon mah­dol­li­suu­det. Videon mer­ki­tys mai­nos­for­maat­ti­na on edel­leen kas­va­va ja eri­tyi­ses­ti brän­di­mai­non­nas­sa se toi­mii erit­täin hyvin. Videon voi ottaa käyt­töön eri ban­ne­ri­for­maa­teis­sa ja jos yri­tyk­sel­lä­si on You­Tu­be-kana­va, niin sin­ne lada­tut videot voi hel­pos­ti hyö­dyn­tää res­pon­sii­vi­sen mai­nos­ban­ne­rin elementtinä. 

5. Mittaa oikeita asioita

Mit­taa mai­non­taa kana­val­le omi­nai­sel­la taval­la. Kun sekä display-mai­non­taa että Googlen hakusa­na­mai­non­taa pyö­ri­te­tään saman työ­ka­lun kaut­ta, huo­maam­me usein että kana­via läh­de­tään hel­pos­ti ver­tai­le­maan kes­ke­nään. Ja sil­loin ollaan vää­ril­lä rai­teil­la mones­sa­kin mielessä.

Kun mie­ti­tään asia­kas­pol­kua ja pal­jon mark­ki­noin­nis­sa käy­tet­tyä myyn­ti­sup­pi­loa, Googlen hakusa­na­mai­non­ta on aivan sup­pi­lon ala­pääs­sä eli polun lop­pu­met­reil­lä, eli siel­lä mis­sä asia­kas on jo lähel­lä tavoit­teen eli esim. oston tai yhtey­den­o­ton suo­rit­ta­mis­ta. Hakusa­na­mai­non­ta vas­taa ole­mas­sa ole­vaan tar­pee­seen. Täl­löin on luon­nol­lis­ta ja jär­ke­vää mita­ta klik­kauk­sia verk­ko­si­vuil­le sekä kon­ver­sioi­den mää­riä, kuten ostok­sia tai yhtey­den­ot­to­jen määrää.

Google display mai­non­ta on luon­teel­taan kui­ten­kin hyvin eri­lais­ta. Kos­ka ban­ne­ri­mai­non­nal­la usein tavoi­tel­laan tun­net­tuu­den kas­vat­ta­mis­ta, ei ole mie­le­käs­tä kat­soa kuin­ka pal­jon mai­non­ta tuo yri­tyk­sel­le suo­ria kon­ver­sioi­ta. Myyn­ti­sup­pi­lon alku­pääs­sä eli asiak­kaan osto­po­lun alku­vai­hees­sa kan­nat­taa mita­ta asioi­ta kuten kuin­ka mon­ta ker­taa display mai­nos on ollut saa­nut näyt­tö­ker­to­ja halu­tun ylei­sön kes­kuu­des­sa. Välil­li­ses­ti display mai­non­ta vai­kut­taa toki myös kon­ver­sioi­hin, mut­ta kun­nia näis­tä kon­ver­siois­ta lopul­ta menee mui­hin kana­viin, kuten esi­mer­kik­si hakusa­na­mai­non­nal­le tai verk­ko­si­vuil­le tule­val­le orgaa­ni­sel­le liikenteelle.

Muis­ta siis mita­ta oikei­ta asioi­ta kana­va­koh­tai­ses­ti jot­ta et vahin­gos­sa tee vää­riä joh­to­pää­tök­siä mai­non­nan tehoon liittyen.

Miten aloittaa Google display mainonta?

Uskot­ko Google display mai­non­nan sopi­van sinun mark­ki­noin­ti­pa­let­tii­si? Tar­vit­set­ko apua mai­non­nan aloit­ta­mi­ses­sa Googles­sa tai haluat­ko kuul­la aihees­ta lisää? Kublan asian­tun­ti­jat ovat apu­na­si jos haluat jutel­la aihees­ta lisää? Kublan asian­tun­ti­jat kes­kus­te­le­vat aihees­ta mie­lel­lään kans­sa­si. Olet­han siis yhteydessä!

Ota yhteyt­tä!
google display mainonta
 • Lorem ipsum dolor sit amet.
 • Lorem ipsum dolor sit amet.
 • Lorem ipsum dolor sit amet.

Katso mitä Kublan asiakkailla on sanottavaa 

Jos joku kysyy mul­ta Kublas­ta niin mä voin kyl­lä ihan läm­pi­mäs­ti suositella.”

- Camil­la Aho, Camil­la Aho Oy

Kyl­lä voin suo­si­tel­la Kublaa. Ne puhuu maan­lä­hei­ses­ti ja on oikeas­ti asiak­kaan apuna.”

- Mar­ko Lind­qvist, Perk­ko Oy

Me ollaan saa­tu pal­jon uusia lii­de­jä ja rek­ry­jä ja näky­vyyt­tä rele­van­teis­sa koh­de­ryh­mis­sä. Kan­nat­taa ehdot­to­mas­ti läh­teä kokei­le­maan Kublaa.”

- Mik­ko Laak­ko­nen, Cloud2

Saman aihepiirin artikkeleita 

Tutustu myös palveluihimme! 

Kublan kanssa syntyy tulosta - takaamme sen!

Tuloksellista tekemistä

Tyypillinen asiakkaamme saa hyviä tuloksia ja viihtyy kanssamme pitkään. Tuloksellinen tekeminen onkin kaiken tekemisemme keskiössä ja teemme kaikkemme, jotta markkinointinne tulokset paranevat kerta toisensa jälkeen.

Digimarkkinointitoimisto Kubla Helsinki

Ota yhteyttä

Ensimmäinen ja tärkein askel, ota yhteyttä!

 • Olemme yhteydessä sinuun seuraavan arkipäivän aikana
 • Kartoitetaan voisimmeko olla avuksi
 • Tarvittaessa voimme sopia etätapaamisen
 • Joka tapauksessa saat mukaasi pari ammattilaisen vinkkiä digimainontaasi

040 657 5516
asiakaspalvelu@kubla.fi

Kubla Oy
Valimotie 13 A
00380 Helsinki

Kubla Marketing Inc.
31 NE 17th St
Miami Florida 33132

Kaikki yhteystiedot >

Digimarkkinointivinkit sähköpostiisi!

Tilaamalla uutis­kirjeen annat meille luvan käsitellä tietojasi tieto­suoja­selosteemme mukaisesti. Voit perua luvan koska tahansa. Emme ikinä jaa tietojasi kolmansille osapuolille.

© Markkinointitoimisto Kubla Oy