Google display mainonta - näillä vinkeillä saat kanavasta tehot irti 

Google display mai­non­ta on käy­tän­nös­sä ban­ne­ri­mai­non­taa tai video­mai­non­taa Googlen kana­vis­sa sekä mai­nos­ver­kos­tos­sa Google Display Networ­kis­sa, jos­ta usein käy­te­tään lyhen­net­tä GDN. Google Display -ver­kos­to eli Google Display Network kat­taa yli 90 pro­sent­tia kai­kis­ta inter­ne­tiä käyt­tä­vis­tä maa­il­man ihmi­sis­tä. Sen avul­la tavoi­tat käyt­tä­jiä, kun he selai­le­vat suo­sik­ki­si­vu­jaan ja -mobii­li­so­vel­luk­si­aan, kat­so­vat You­Tu­be-videoi­ta ja tar­kis­ta­vat Gmail-tilin­sä. Ver­kos­to aut­taa sinua tavoit­ta­maan oikein ylei­sön mis­sä iki­nä he ver­kos­sa surf­fai­le­vat­kaan. Näil­lä seu­raa­vil­la vin­keil­lä saat Google display mai­non­nas­ta­si tehot irti.

1. Ota uudelleenmarkkinointi käyttöön

Aloi­ta Google display mai­non­ta uudel­leen­mark­ki­noin­nil­la (usein käy­te­tään englan­nin­kie­lis­tä ter­miä remar­ke­ting), jol­loin näy­tät mai­nok­sia niil­le, jot­ka ovat käy­neet verk­ko­si­vuil­la­si sekä tun­te­vat yri­tyk­se­si ja tuotteesi/palvelusi. Uudel­leen­mark­ki­noin­nin tavoi­te on muis­tut­taa kävi­jää ja palaut­taa hei­dät takai­sin yri­tyk­sen verk­ko­si­vuil­le. Täs­sä vai­hees­sa kan­nat­taa miet­tiä, onko verk­ko­si­vu­kä­vi­jöi­tä mah­dol­lis­ta jakaa eri­lai­siin ryh­miin. Verk­ko­kau­pan olles­sa kysees­sä voi­si kävi­jät jakaa esi­mer­kik­si seu­raa­viin ryhmiin:

 1. Kaik­ki kävi­jät (0-7 päi­vää vierailusta)
 2. Kaik­ki kävi­jät (8-14 päi­vää vierailusta)
 3. Kaik­ki kävi­jät (15-30 päi­vää vierailusta)
 4. Tie­tys­sä tuo­te­ka­te­go­rias­sa käyneet
 5. Ostos­ko­riin tuot­tei­ta lait­ta­neet (mut­ta eivät ostaneet)
 6. Ostos­ko­rin sisäl­töä kat­so­neet (mut­ta eivät ostaneet)
 7. Ostok­sen tehneet

Google display mai­non­nal­la on help­po jakaa ylei­söt ryh­miin ja puhu­tel­la hei­tä rää­tä­löi­dys­ti mai­nok­sen viestissä.

2. Hyödynnä kohderyhmät

Jos haluat kas­vat­taa brän­di­si ja palveluidesi/tuotteidesi tun­net­tuut­ta, tar­jo­aa Google display mai­non­ta sii­hen pal­jon mah­dol­li­suu­ksia. Pys­tyt raken­ta­maan koh­de­ryh­män hyvin­kin tark­kaan eri­lais­ten sig­naa­lien poh­jal­ta. Näi­tä ovat esi­mer­kik­si haku­ko­ne­käyt­täy­ty­mi­nen Googles­sa, kiin­nos­tuk­sen koh­teet, alue ja demo­gra­fia­tie­dot. Eri­lai­sia ylei­sö­jä kan­nat­taa AB tes­ta­ta, sil­lä se on ainoa kei­no löy­tää juu­ri sinun vies­tii­si posi­tii­vi­ses­ti rea­goi­va yleisö.

Haluat­ko mai­nos­taa yri­tys­tä­si Googlen Display ver­kos­tos­sa tai saa­da tehot irti nykyi­ses­tä tekemisestä?

Lue tarkemmin Display-mainonnan palveluistamme ja ota rohkeasti yhteyttä!

3. Kokeile erilaisia bannerimuotoja

Google display mai­non­taa teh­dään perin­tei­ses­ti staat­ti­sil­la kuva­ban­ne­reil­la. Nyky­päi­vä­nä suo­si­tel­laan kui­ten­kin teh­tä­vän ban­ne­rei­ta, jois­sa on liik­ku­vaa kuvaa esi­mer­kik­si ani­moin­nin muo­dos­sa. Liik­ku­va kuva herät­tää­kin huo­mion her­kem­min kuin staat­ti­nen kuva. Tämän lisäk­si kan­nat­taa ottaa kokei­luun ns. taval­lis­ten ban­ne­rien rin­nal­le res­pon­sii­vi­set display-mai­nok­set. Tähän mai­nos­muo­toon lisä­tään ele­men­tit, kuten kuva, logo ja teks­tit ja Googlen kone raken­taa ele­men­teis­tä ban­ne­rei­ta, jot­ka mene­vät kaik­kiin mai­nos­paik­koi­hin ja ympä­ris­töi­hin (Google Display Network, You­Tu­be, Gmail) ja tekee ele­men­teis­tä nyky­ään myös ani­moi­tu­ja video­ban­ne­rei­ta. Samal­la algo­rit­mi myös tes­taa, mit­kä ele­men­tit toi­mi­vat koh­de­ryh­mäs­sä par­hai­ten. Käte­vää eikö vain?

4. Muista myös videomainonta

Google display mai­non­ta on pää­osin ban­ne­ri­mai­non­taa. Muis­ta kui­ten­kin hyö­dyn­tää sii­nä myös videon mah­dol­li­suu­det. Videon mer­ki­tys mai­nos­for­maat­ti­na on edel­leen kas­va­va ja eri­tyi­ses­ti brän­di­mai­non­nas­sa se toi­mii erit­täin hyvin. Videon voi ottaa käyt­töön eri ban­ne­ri­for­maa­teis­sa ja jos yri­tyk­sel­lä­si on You­Tu­be-kana­va, niin sin­ne lada­tut videot voi hel­pos­ti hyö­dyn­tää res­pon­sii­vi­sen mai­nos­ban­ne­rin elementtinä. 

5. Mittaa oikeita asioita

Mit­taa mai­non­taa kana­val­le omi­nai­sel­la taval­la. Kun sekä display-mai­non­taa että Googlen hakusa­na­mai­non­taa pyö­ri­te­tään saman työ­ka­lun kaut­ta, huo­maam­me usein että kana­via läh­de­tään hel­pos­ti ver­tai­le­maan kes­ke­nään. Ja sil­loin ollaan vää­ril­lä rai­teil­la mones­sa­kin mielessä.

Kun mie­ti­tään asia­kas­pol­kua ja pal­jon mark­ki­noin­nis­sa käy­tet­tyä myyn­ti­sup­pi­loa, Googlen hakusa­na­mai­non­ta on aivan sup­pi­lon ala­pääs­sä eli polun lop­pu­met­reil­lä, eli siel­lä mis­sä asia­kas on jo lähel­lä tavoit­teen eli esim. oston tai yhtey­den­o­ton suo­rit­ta­mis­ta. Hakusa­na­mai­non­ta vas­taa ole­mas­sa ole­vaan tar­pee­seen. Täl­löin on luon­nol­lis­ta ja jär­ke­vää mita­ta klik­kauk­sia verk­ko­si­vuil­le sekä kon­ver­sioi­den mää­riä, kuten ostok­sia tai yhtey­den­ot­to­jen määrää.

Google display mai­non­ta on luon­teel­taan kui­ten­kin hyvin eri­lais­ta. Kos­ka ban­ne­ri­mai­non­nal­la usein tavoi­tel­laan tun­net­tuu­den kas­vat­ta­mis­ta, ei ole mie­le­käs­tä kat­soa kuin­ka pal­jon mai­non­ta tuo yri­tyk­sel­le suo­ria kon­ver­sioi­ta. Myyn­ti­sup­pi­lon alku­pääs­sä eli asiak­kaan osto­po­lun alku­vai­hees­sa kan­nat­taa mita­ta asioi­ta kuten kuin­ka mon­ta ker­taa display mai­nos on ollut saa­nut näyt­tö­ker­to­ja halu­tun ylei­sön kes­kuu­des­sa. Välil­li­ses­ti display mai­non­ta vai­kut­taa toki myös kon­ver­sioi­hin, mut­ta kun­nia näis­tä kon­ver­siois­ta lopul­ta menee mui­hin kana­viin, kuten esi­mer­kik­si hakusa­na­mai­non­nal­le tai verk­ko­si­vuil­le tule­val­le orgaa­ni­sel­le liikenteelle.

Muis­ta siis mita­ta oikei­ta asioi­ta kana­va­koh­tai­ses­ti jot­ta et vahin­gos­sa tee vää­riä joh­to­pää­tök­siä mai­non­nan tehoon liittyen.

Miten aloittaa Google display mainonta?

Uskot­ko Google display mai­non­nan sopi­van sinun mark­ki­noin­ti­pa­let­tii­si? Tar­vit­set­ko apua mai­non­nan aloit­ta­mi­ses­sa Googles­sa tai haluat­ko kuul­la aihees­ta lisää? Kublan asian­tun­ti­jat ovat apu­na­si jos haluat jutel­la aihees­ta lisää? Kublan asian­tun­ti­jat kes­kus­te­le­vat aihees­ta mie­lel­lään kans­sa­si. Olet­han siis yhteydessä!

Ota yhteyt­tä!
google display mainonta
 • Lorem ipsum dolor sit amet.
 • Lorem ipsum dolor sit amet.
 • Lorem ipsum dolor sit amet.

Saman aihepiirin artikkeleita 

Tutustu myös palveluihimme! 

Kublan kanssa syntyy tulosta - takaamme sen!

Tuloksellista tekemistä

Tyypillinen asiakkaamme saa hyviä tuloksia ja viihtyy kanssamme pitkään. Tuloksellinen tekeminen onkin kaiken tekemisemme keskiössä ja teemme kaikkemme, jotta markkinointinne tulokset paranevat kerta toisensa jälkeen.

B2B-yrityksen digimarkkinointi

Ota yhteyttä

Ensimmäinen ja tärkein askel, ota yhteyttä!

 • Olemme yhteydessä sinuun seuraavan arkipäivän aikana
 • Kartoitetaan voisimmeko olla avuksi
 • Tarvittaessa voimme sopia etätapaamisen
 • Joka tapauksessa saat mukaasi pari ammattilaisen vinkkiä digimainontaasi