Myyn­ti­sup­pi­lo saat­taa olla tut­tu sana niil­le jot­ka ovat edes vähän mark­ki­noin­nin paris­sa työs­ken­nel­leet. Toi­sil­le myyn­ti­sup­pi­lo on arki­päi­vää ja sitä mie­ti­tään ja kehi­te­tään innok­kaas­ti, kun taas toi­sil­le se on yksi hämä­rä mark­ki­noin­nin ter­mi lisää jo ennes­tään seka­vas­sa ter­mi­vii­da­kos­sa. Täs­sä kir­joi­tuk­ses­sa pyri­tään rai­vaa­maan hie­man sitä tihe­ää­kin tiheäm­pää alus­kas­vil­li­suut­ta juu­ri­kin tätä jäl­kim­mäis­tä ryh­mää koet­te­le­vas­ta ter­mi­vii­da­kos­ta. Lai­te­taan siis digi­taa­li­nen mac­he­te hei­lu­maan ja sel­vi­te­tään aina­kin myyn­ti­sup­pi­lon perusteet.

Myyn­ti­sup­pi­lo on sar­ja toi­me­pi­tei­tä joi­den avul­la mal­lin­ne­taan poten­ti­aa­li­sen asiak­kaan mat­kaa ensi­kon­tak­tis­ta kau­pan tekoon saak­ka. Myyn­ti­sup­pi­lo on leveim­mil­lään ylä­pääs­sä, jos­ta sin­ne kuvain­nol­li­ses­ti kaa­de­taan tavoi­tet­tu­ja poten­ti­aa­li­sia asiak­kai­ta. Näil­le poten­ti­aa­li­sil­le asiak­kail­le on raken­net­tu sel­keä pol­ku ensim­mäi­ses­tä kon­tak­tis­ta aina kau­pan klousaa­mi­seen, tätä koko­nai­suut­ta kut­su­taan myyn­ti­sup­pi­loksi. Mitä parem­min myyn­ti­sup­pi­lo on raken­net­tu sitä parem­min se pal­ve­lee yri­tyk­sen tarpeita. 

Miten myyntisuppilo toimii?

Myyn­ti­sup­pi­lo koos­tuu eri tasois­ta ja jokai­sel­la mark­ki­noin­nin ammat­ti­lai­sel­la tun­tuu ole­van niil­le hie­man eri nimet ja mää­ri­tel­mät. Myös myyn­ti­sup­pi­lon taso­jen mää­rä saat­taa vaih­del­la riip­puen kenel­tä asias­ta kysy­tään. Mut­ta kuten todet­tu täs­sä kir­joi­tuk­ses­sa se käy­dään läpi mah­dol­li­sim­man yksin­ker­tai­ses­ti, jot­ta sen perus­tar­koi­tus kävi­si selväksi.

Haluat­ko aloit­taa digi­taa­li­sen mark­ki­noin­nin tai tehos­taa nykyis­tä teke­mis­tä? Autam­me mielellämme!

Lue tarkemmin digitaalisen mainonnan palveluistamme ja ota rohkeasti yhteyttä!

Myyntisuppilo tasoina

Jot­ta ymmär­räm­me myyn­ti­sup­pi­lon toi­min­nan on mei­dän hyvä käy­dä läpi ensin sen tasot. Seu­raa­vak­si esit­te­len omas­ta mie­les­tä­ni myyn­ti­sup­pi­lon tär­keim­mät tasot, kuten jo aikai­sem­min tote­sin joku (var­mas­ti moni­kin) voi olla kans­sa­ni eri miel­tä näis­tä tasois­ta ja nii­den nimis­tä sekä mää­ri­tel­mis­tä. Ei anne­ta sen kui­ten­kaan hidas­taa vauh­tia vaan päin­vas­toin. Näin keväi­seen aikaan ote­taan esi­mer­kik­si vaik­ka­pa gril­le­jä myy­vä verk­ko­kaup­pa ja hei­dän Face­book-mai­non­ta.

1. Tavoit­ta­mi­nen 

Ensim­mäi­sek­si mei­dän tulee luon­nol­li­ses­ti tavoit­taa Face­boo­kis­sa gril­laa­mi­ses­ta kiin­nos­tu­nei­ta ihmi­siä. Nämä tavoi­te­tut gril­laa­jat luo­vat mei­dän myyn­ti­sup­pi­lom­me ensim­mäi­sen tason. 

2. Kiin­nos­tus

Seu­raa­va askel on, että gril­laa­jat suo­rit­ta­vat halu­tun toi­men­pi­teen. Täs­sä tapauk­ses­sa se on  verk­ko­kaup­paan siir­ty­mi­nen klik­kaa­mal­la Face­book-mai­nok­sem­me linkkiä.

3. Osto­pää­tös

Kol­mas askel on osto­pää­tök­sen syn­ty­mi­nen. Mei­dän gril­laa­jam­me on siis päät­tä­nyt, että tule­van suven pih­vit, mak­ka­rat ja/tai muna­koi­sot tiri­se­vät upo­uu­del­la gril­lil­lä. Nyt ei kui­ten­kaan pidä nuo­lais­ta ennen kuin tipah­taa, sil­lä jäl­jel­lä on vie­lä yksi erit­täin tär­keä vaihe.

4. Kaup­pa

Tämän esi­mer­kin vii­mei­nen ja rat­kai­se­va taso on itse kau­pan syn­ty­mi­nen. Mei­dän pitää siis saa­da osto­pää­tök­sen teh­nyt kävi­jä osta­maan juu­ri mei­dän tar­joa­ma vaih­toeh­to. Jos gril­laa­jam­me pää­tyy surf­fai­le­maan inter­ne­tin ihmeel­li­seen maa­il­maan ja ver­tai­le­maan sen  lopu­ton­ta gril­li­va­li­koi­maa niin syys­sa­teet­kin saa­pu­vat ennen kuin sen kesän ensim­mäi­nen gril­li­herk­ku on kypsä.

Nyt kun (toi­vot­ta­vas­ti) olem­me ymmär­tä­neet myyn­ti­sup­pi­lon tasot läh­de­tään käy­mään sitä läpi koko­nai­suu­te­na. Ensim­mäi­sek­si mää­rit­te­lem­me ket­kä ovat mei­dän poten­ti­aa­li­sia gril­laa­ja-asiak­kai­tam­me ja miten tavoi­tam­me hei­dät par­hai­ten. Sen jäl­keen mie­tim­me mil­lai­sel­la mai­non­nal­la saam­me hei­dät kiin­nos­tu­maan tuot­teis­tam­me ja klik­kaa­maan sisään verkkokauppaamme.

Kun gril­laa­ja on saa­tu sisään nousee esiin kaup­pam­me toi­min­ta ja ulkoa­su. Kaup­pam­me on olta­va help­po­käyt­töi­nen ja miel­lyt­tä­vä, jot­ta sin­ne saa­mam­me gril­laa­jat viih­ty­vät siel­lä ja koke­vat sen hyväk­si pai­kak­si teh­dä ostok­sia. Jos kaik­ki yllä ole­vat vai­heet ovat suju­neet hyvin on mah­dol­lis­ta, että kän­nyk­käm­me piip­paa ja ilmoit­taa uudes­ta tilauk­ses­ta verkkokaupassamme. 

Onko kaik­ki nyt val­mis­ta myyn­ti­sup­pi­lon osal­ta? Joo ja ei, myyn­ti­sup­pi­lon perus­ta on toki val­mis, mut­ta työ­tä riit­tää vie­lä heil­le, jot­ka ovat val­mii­ta otta­maan haas­teen vastaan.

Myyntisuppilo 2.0 eli miten sitä kehitetään

Myyn­ti­sup­pi­los­ta saa par­haat tehot irti kun sitä kehi­te­tään jat­ku­vas­ti parem­mak­si. Aina­kin alle­kir­joit­ta­neen mie­les­tä paras tapa kehit­tää myyn­ti­sup­pi­loa on mita­ta ja tes­ta­ta. Eli mita­taan kai­kis­sa vai­heis­sa liik­ku­vat poten­ti­aa­li­set asiak­kaat. Sel­vi­te­tään mis­sä koh­taa sup­pi­loa he katoa­vat ja tes­ta­taan mil­lä toi­men­pi­teil­lä saam­me nämä “vuo­dot” paikattua.

Myyntisuppilo 2.0 step by step:

 • Mita­taan miten pal­jon tavoi­tam­me gril­leis­tä kiin­nos­tu­nei­ta ihmi­siä. Tes­ta­taan ja kehi­te­tään toi­min­taa, jot­ta tavoit­tai­sim­me entis­tä enemmän.
 • Mita­taan miten moni näis­tä tavoi­te­tuis­ta ihmi­sis­tä osoit­taa kiin­nos­tus­ta mei­dän verk­ko­kaup­paam­me koh­taa. Tes­ta­taan ja kehi­te­tään toi­min­taa, jot­ta mah­dol­li­sim­man moni tavoi­tet­tu löy­täi­si tien­sä mei­dän kauppaamme..
 • Mita­taan miten moni kiin­nos­tu­neis­ta tekee osto­pää­tök­sen tai sitou­tuu kaup­paam­me. Tes­ta­taan ja kehi­te­tään, jot­ta mah­dol­li­sim­man moni kiin­nos­tu­neis­ta saa­daan teke­mään osto­pää­tös tai sitoutumaan.
 • Mita­taan miten moni osto­pää­tök­sen teh­neis­tä tai sitou­tu­neis­ta kävi­jöis­tä tekee ostok­sen verk­ko­kau­pas­sam­me. Tes­ta­taan ja kehi­te­tään, jot­ta mah­dol­li­sim­man moni osto­pää­tök­sen teh­nyt ja mei­hin sitou­tu­nut kävi­jä tekee lopul­ta myös ostok­sen mei­dän kaupassamme.

Myyn­ti­sup­pi­lo toi­mii siis par­hai­ten kun näi­tä yllä kuvat­tu­ja step­pe­jä tois­te­taan sään­nöl­li­ses­ti, jokai­nen yri­tys omien tar­pei­den­sa ja resurs­sien­sa mukaisesti. 

Niin ja muis­tu­tuk­se­na vie­lä tämä on kar­va­lak­ki­ver­sio myyn­ti­sup­pi­los­ta eli kehit­ty­neem­mis­sä mal­leis­sa ote­taan huo­mioon asiak­kuuk­sien hoi­to myös kau­pan jäl­keen sekä pal­jon mui­ta oleel­li­sia toi­men­pi­tei­tä asia­kas­tyy­ty­väi­syy­den ja lii­ke­toi­min­nan kehittämiseksi. 

Mikä­li haluat opis­kel­la lisää myyn­ti­sup­pi­los­ta niin esi­mer­kik­si Face­book on teh­nyt oman ohjeis­tuk­sen­sa sup­pi­lon raken­ta­mi­seen, tosin englanniksi.

Vaik­ka täs­sä teks­tis­sä puhut­tiin Face­book-mai­non­nas­ta ei se suin­kaan tar­koi­ta ettei­kö myyn­ti­sup­pi­lo toi­mi­si myös muis­sa mai­non­nan kana­vis­sa. Meil­lä Kublal­la pal­ve­luis­tam­me esi­mer­kik­si Google-ads-mai­non­ta ja Lin­ke­dIN-mai­non­ta sekä vii­me aikoi­na kovas­ti kas­va­nut Ins­ta­gram-mai­non­ta nojaa­vat vah­vas­ti myyn­ti­sup­pi­lon periaatteisiin.

Ja nyt arvoi­sat luki­jat on viral­li­sen Call to Actio­nin aika, joka myös on yksi tär­keis­tä myyn­ti­sup­pi­lon ele­men­teis­tä. Eli teis­tä ne kenel­lä myyn­ti­sup­pi­lon luo­mi­nen tai kehit­tä­mi­nen alkoi kutit­te­le­maan niin kli­kat­kaa­pa roh­keas­ti tuos­ta alta “ota yhteyt­tä” -nap­pu­laa niin ava­taan kes­kus­te­lut, miten me Kublal­la voi­sim­me aut­taa tei­tä myyn­ti­sup­pi­lon eri tasoilla.

Pyy­dä apua Kublalta!
Kublan myyntisuppilo koostuu perusmuodossaan neljästä tasosta.
 • Lorem ipsum dolor sit amet.
 • Lorem ipsum dolor sit amet.
 • Lorem ipsum dolor sit amet.

Katso mitä Kublan asiakkailla on sanottavaa 

Jos joku kysyy mul­ta Kublas­ta niin mä voin kyl­lä ihan läm­pi­mäs­ti suositella.”

- Camil­la Aho, Camil­la Aho Oy

Kyl­lä voin suo­si­tel­la Kublaa. Ne puhuu maan­lä­hei­ses­ti ja on oikeas­ti asiak­kaan apuna.”

- Mar­ko Lind­qvist, Perk­ko Oy

Me ollaan saa­tu pal­jon uusia lii­de­jä ja rek­ry­jä ja näky­vyyt­tä rele­van­teis­sa koh­de­ryh­mis­sä. Kan­nat­taa ehdot­to­mas­ti läh­teä kokei­le­maan Kublaa.”

- Mik­ko Laak­ko­nen, Cloud2

Saman aihepiirin artikkeleita 

Tutustu myös palveluihimme! 

Kublan kanssa syntyy tulosta - takaamme sen!

Täysi tyytyväisyystakuu

Tyypillinen asiakkaamme saa hyviä tuloksia ja viihtyy kanssamme pitkään. Takaamme tulokset myös sinun yrityksellesi. Kaupan päälle pistämme vielä 500€ omista rahoistamme markkinointibudjettiisi. Miltä kuulostaa?

Ota yhteyttä

Ensimmäinen ja tärkein askel, ota yhteyttä!

 • Olemme yhteydessä sinuun seuraavan arkipäivän aikana
 • Kartoitetaan voisimmeko olla avuksi
 • Tarvittaessa voimme sopia etätapaamisen
 • Joka tapauksessa saat mukaasi pari ammattilaisen vinkkiä digimainontaasi

029 3700 290
asiakaspalvelu@kubla.fi

Kubla Oy
Ilmalankatu 2 A
(MTV:n päärakennus)
00240 Helsinki

Kubla Marketing Inc.
31 NE 17th St
Miami Florida 33132

Kaikki yhteystiedot >

Digimarkkinointivinkit sähköpostiisi!

Tilaamalla uutis­kirjeen annat meille luvan käsitellä tietojasi tieto­suoja­selosteemme mukaisesti. Voit perua luvan koska tahansa. Emme ikinä jaa tietojasi kolmansille osapuolille.

© Markkinointitoimisto Kubla Oy