Ohjelmallinen ostaminen

Ohjelmallinen ostaminen - oikea viesti, oikeaan aikaan, oikealle kohderyhmälle

Ohjel­mal­li­nen osta­mi­nen (pro­gram­ma­tic buying) on digi­taa­li­sen mai­non­nan, pää­asias­sa display-mai­non­nan, osta­mis­ta jär­jes­tel­mien ja auto­maa­tion avul­la. Ohjel­mal­li­sen osta­mi­sen kei­noin saat koh­dey­lei­sö­si kiin­ni tehok­kaas­ti etkä kulu­ta arvo­kas­ta media­bud­jet­tia­si tur­hiin näyt­töi­hin. Mai­non­taa opti­moi­daan reaa­lia­jas­sa perus­tuen yhden­mu­kai­seen dataan.

Auto­ma­ti­soi mediaos­ta­mi­sen rutii­nit

Kyl­läs­tyt­tää­kö olla yhtey­des­sä eri media­myy­jiin aina kun haluat ban­ne­ri­mai­nok­se­si tie­tyil­le verk­ko­si­vus­toil­le? Onko medioi­den raport­te­ja vai­kea lukea ja ver­tail­la tulok­sia kes­ke­nään? Ohjel­mal­li­sen osta­mi­sen kaut­ta mediaos­ta­mi­nen tapah­tuu suo­raan auto­ma­ti­soi­dun jär­jes­tel­män kaut­ta. Auto­maa­tion joh­dos­ta mai­non­ta saa­daan hyvin­kin nopeas­ti pääl­le ja pys­tym­me rea­goi­maan tulok­siin reaa­lia­jas­sa.

Mai­non­nan tehon mitat­ta­vuus para­nee, sil­lä kaik­ki tie­to tulee yhteen jär­jes­tel­mään ja yhteen raport­tiin, joka läh­tee mai­nos­ta­jal­le eli sinul­le auto­maat­ti­ses­ti mei­dän kaut­tam­me. Autam­me sinua tulos­ten ana­ly­soi­mi­ses­sa ja kehi­täm­me mai­non­taa yhdes­sä.

Koh­den­na rele­van­til­le ylei­söl­le tai näy valit­se­ma­si sisäl­lön yhtey­des­sä

Ohjel­mal­li­sen osta­mi­sen yti­mes­sä on koh­dey­lei­sö. Koh­dey­lei­sö voi olla mai­nos­ta­jan omaa dataa (esim. verk­ko­si­vus­tol­la käy­neet) tai kol­man­nel­ta osa­puo­lel­ta ostet­tua koh­de­ryh­mä­da­taa. Poi­mim­me mukaan ne ihmi­set, jot­ka ovat kyp­siä otta­maan vies­tin vas­taan juu­ri nyt. Ajat­te­lem­me asi­aa media­riip­pu­mat­to­mas­ti: saam­me rele­van­tin ylei­sön kiin­ni otta­mat­ta kan­taa sii­hen mil­lä verk­ko­si­vuil­la hän vie­rai­lee. 

Kont­rol­loim­me mai­non­nan koko­nais­tois­toa eli fre­kvens­siä hyvin tark­kaan vält­tääk­sem­me media­bud­je­tin tur­han käyt­tä­mi­sen ja ylei­sön ärsyt­tä­mi­sen. Voim­me kui­ten­kin aja­tel­la asi­aa myös toi­sel­ta kan­til­ta. Jos jokin tiet­ty verk­ko­si­vus­to käsit­te­lee juu­ri sinun bis­nek­se­si kan­nal­ta oleel­lis­ta sisäl­töä, voim­me näyt­tää mai­nok­sia tämän sisäl­lön yhtey­des­sä. Käy­tös­sä on koko Suo­men media­kent­tä:  Sano­ma Media, Alma Media, Aller Media, Ota­va­me­dia jne.

Miten pää­set alkuun?

Kos­ka kyse on auto­ma­ti­soi­dus­ta mediaos­ta­mi­ses­ta, tulee käy­tös­sä olla työ­ka­lu jol­la osto­ja teh­dään. Osta­ja­puo­len eli mai­nos­ta­jan työ­ka­lua kut­su­taan lyhen­teel­lä DSP (demand-side plat­form). Toi­sin kuin esim. Google Ads, osto­jär­jes­tel­män käyt­tä­mi­nen ei ole ilmais­ta vaan ostois­ta menee aina sii­vu jär­jes­tel­män yllä­pi­toon. Yllä­pi­to­mak­su on pro­sen­tu­aa­li­nen osuus ja sisäl­tyy käy­tet­tä­vään media­bud­jet­tiin. 

Suo­sit­te­lem­me kään­ty­mään asian­tun­ti­jan puo­leen, jos ohjel­mal­li­nen osta­mi­nen kiin­nos­taa. Ota mei­hin yhteys niin kes­kus­tel­laan aihees­ta lisää!

Sulje