Ohjelmallinen ostaminen

Tehosta mainontaasi ohjelmallisen ostamisen avulla

Digi­taa­li­sen mark­ki­noin­nin vali­koi­mis­ta ohjel­mal­li­nen osta­mi­nen (pro­gram­ma­tic buying) on nous­sut Suo­mes­sa mer­kit­tä­väk­si tavak­si ostaa medi­aa vii­me vuo­si­na. Eikä ihme, sil­lä se on kus­tan­nus­te­ho­kas ja nopea tapa saa­da mai­nok­se­si näky­mään juu­ri oikeal­la koh­de­ryh­mäl­le, oike­aan aikaan ja oikeas­sa pai­kas­sa.

Lis­ta­sin vii­si mie­les­tä­ni tär­kein­tä ohjel­mal­li­sen osta­mi­sen hyö­tyä mai­nos­ta­jal­le.

1. Oikea koh­de­ryh­mä kiin­ni - poi­mi­taan kyp­sät mus­ti­kat pii­rak­kaan

Ohjel­mal­li­sen osta­mi­sen ydin on rele­vant­ti koh­de­ryh­mä. Eri sta­te­gioil­le on eri­lai­sia vaih­toeh­to­ja. Pys­tym­me val­jas­ta­maan verk­ko­si­vusi kävi­jät uudel­leen­mark­ki­noin­tiin tai tavoit­ta­maan kyl­mää ylei­söä, jol­loin apu­na voi­daan käyt­tää kol­man­nen osa­puo­len dataa. Kol­man­nen osa­puo­len koh­de­ryh­mä­da­ta voi perus­tua esi­mer­kik­si asu­mis­muo­toon, tulo­ta­soon, kiin­nos­tuk­sen koh­tei­siin tai vaik­ka­pa sii­hen, min­kä­lai­sel­la autol­la per­hees­sä aje­taan.

2. Mitat­ta­vuus ja rapor­toin­nin yhden­mu­kai­suus

Ohjel­mal­li­sen osta­mi­sen yksi valt­ti­kort­ti on mai­non­nan mitat­ta­vuus ja reaa­liai­kai­suus. Saam­me heti tie­toa miten kam­pan­ja toi­mii, ja jokai­ses­ta medias­ta tule­va data on yhden­mu­kais­ta ja ver­tai­lu­kel­pois­ta. Opti­moin­ti eli kam­pan­joi­den kehit­tä­mi­nen ja tehos­ta­mi­nen perus­tuu aina tulok­siin.

3. Kus­tan­nus­te­hok­kuus

Jos ostat medi­aa ohjel­mal­li­sen osta­mi­sen kaut­ta, sinun ei tar­vit­se sitou­tua tiet­tyyn kulu­tuk­seen toi­sin kuin suo­raan medial­ta ostet­taes­sa. Käy­täm­me rahan siel­lä, mis­tä saam­me par­haim­mat tulok­set. Hal­lit­sem­me myös kam­pan­join­nin koko­nais­tois­toa. Emme aja tur­hia näyt­tö­jä ihmi­sil­le, jot­ka eivät ole koh­de­ryh­mää eli poten­ti­aa­li­sia asiak­kai­ta. Emme myös­kään halua ärsyt­tää mai­nok­sil­la eli tark­kai­lem­me mikä on opti­maa­li­nen mai­non­nan tois­ton taso.

4. Nopeus

Kos­ka käy­tös­sä on auto­maat­ti­nen jär­jes­tel­mä, osta­jan ei tar­vit­se enää olla yhtey­des­sä media­myy­jään kun hän halu­aa saa­da ban­ne­rin­sa median sivus­tol­le näky­viin. Kam­pan­join­ti voi­daan siis aloit­taa hyvin­kin nopeal­la aika­tau­lul­la. Pys­tym­me myös nopeas­ti rea­goi­maan tulok­siin, sil­lä saam­me kam­pan­join­nis­ta tie­toa reaa­lia­jas­sa. Google-mai­non­taan ver­rat­tu­na voit siis tavoit­taa huo­mat­ta­vas­ti nopeam­min halu­tun koh­de­ryh­män ja laa­jem­mas­sa mit­ta­kaa­vas­sa.

5. Rajat­to­mat mah­dol­li­suu­det

Ohjel­mal­li­sen osta­mi­sen kaut­ta avau­tuu laa­jat mah­dol­li­suu­det koh­den­taa mai­non­taa. Käy­tös­sä­si on koko media­kent­tä niin Suo­mes­sa kuin ulko­mail­la. Pys­tyt käyt­tä­mään eri­lai­sia datan läh­tei­tä: omis­ta­maa­si 1. osa­puo­len dataa tai voit ostaa 3. osa­puo­len dataa. Tämän lisäk­si voit luo­da esi­mer­kik­si saman­kal­tai­sia (look-a-like) koh­de­ryh­miä omas­ta asia­kas­kan­nas­ta­si.

Ohjel­mal­li­nen osta­mi­nen miel­le­tään Suo­mes­sa hyvin pit­käl­le vie­lä vain ban­ne­ri­mai­non­ta­na, mut­ta se on pal­jon muu­ta­kin. Se on tapa ostaa mitä tahan­sa mai­no­sin­ven­taa­ria, myös esim. tv-sisäl­tö­jä ja ulko­mai­non­taa. Kysees­sä voi olla ban­ne­rien lisäk­si video­si­säl­löt tai natii­vi­mai­non­ta. Laa­jim­mil­laan ohjel­mal­li­nen osta­mi­nen käsit­tää myös sosi­aa­li­sen median. Mah­dol­li­suu­det ovat rajat­to­mat, ja se on erit­täin hyvä syy pereh­tyä aihee­seen tar­kem­min.

Voi­si­ko tei­dän bis­nes hyö­tyä ohjel­mal­li­ses­ta osta­mi­ses­ta? Jutel­laan aihees­ta lisää!

Maria Virtanen

Maria Virtanen

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Sulje