Mainonnan ohjelmallinen ostaminen ABC

Mark­ki­noin­tia pk yri­tyk­sel­le \ Ohjel­mal­li­nen osta­mi­nen \ Mai­non­nan ohjel­mal­li­nen osta­mi­nen ABC

Onko sinul­la ban­ne­ri- tai video­mai­nos, jon­ka haluat esil­le eri mediois­sa? Mah­ta­vaa, täl­löin mai­non­nan ohjel­mal­li­nen osta­mi­nen saat­taa sopia sinul­le kuin nenä pää­hän! Unoh­da media­myy­jän kans­sa neu­vot­te­lu puhe­li­mes­sa, sil­lä ohjel­mal­li­sen osta­mi­sen avul­la voit saa­da mai­nok­se­si näky­mään par­hail­la mai­nos­pai­koil­la vaik­ka jo sama­na päi­vä­nä ilman minimibudjettia.

Mitä mainonnan ohjelmallinen ostaminen on?

Ennen ohjel­mal­lis­ta osta­mis­ta mai­nos­pai­kat piti vara­ta soit­ta­mal­la tai lait­ta­mal­la säh­kö­pos­tia mai­nos­paik­kaa myy­väl­le media­myy­jäl­le. Mai­non­nan ohjel­mal­li­nen osta­mi­nen tar­koit­taa digi­taa­li­sen mai­non­nan eli esi­mer­kik­si ban­ne­ri­paik­ko­jen osta­mis­ta auto­maa­tion avul­la. Vaik­ka mai­non­nan ohjel­mal­li­nen osta­mi­nen on pää­osin auto­ma­ti­soi­tu, täy­tyy edel­leen ihmi­sen teh­dä manu­aa­li­ses­ti esi­mer­kik­si lisä­ti­laus­ten teko sekä mai­non­nan suun­nit­te­lu ja optimointi.

Enää ei kui­ten­kaan tar­vit­se soi­tel­la tai odo­tel­la lomal­la ole­van media­myy­jän vas­taus­ta säh­kö­pos­ti­vies­tei­hin, vaan mai­nos­pörs­sis­sä voit käy­dä huu­to­kaup­paa mai­nos­pai­kois­ta reaa­lia­jas­sa. Huu­to­kaup­po­ja on kah­den­lai­sia: avoi­mia ja sul­jet­tu­ja. Avoin huu­to­kaup­pa (Open Mar­ketplace) on kai­kil­le osta­jil­le avoin huu­to­kaup­pa, kun taas sul­jet­tu huu­to­kaup­pa (Pri­va­te Mar­ketplace) vaa­tii dii­lin (Pri­va­te Deal) teke­mis­tä myy­jän kans­sa. Näis­tä kah­des­ta vaih­toeh­dos­ta sul­jet­tua huu­to­kaup­paa pide­tään läh­tö­koh­tai­ses­ti tur­val­li­sem­pa­na osta­jan näkökulmasta.

Sekä avoi­mes­sa että sul­je­tus­sa huu­to­kau­pas­sa myy­jä aset­taa mai­no­sin­ven­taa­rin eli ostet­ta­vis­sa ole­vat mai­nos­pai­kat tai -näy­töt halua­mal­laan poh­ja­hin­nal­la myyn­tiin mai­nos­pörs­siin. Mai­nos­näy­tön voit­taa se osta­ja, joka on huu­ta­nut mai­nos­näy­tös­tä kor­keim­man hin­nan. Tätä huu­to­kaup­paan perus­tu­vaa osta­mis­ta­paa kut­su­taan nimel­lä RTB (Real-Time Bidding).

Mainonnan ohjelmallinen ostaminen käytännössä

Jot­ta voit ostaa media­ti­laa ohjel­mal­li­ses­ti, tar­vit­set osto­jär­jes­tel­män sekä dataa.

Osto­jär­jes­tel­mä (Demand Side Plat­form, DSP) yhdes­sä myy­jän myyn­ti­jär­jes­tel­män (Supply Side Plat­form, SSP) kans­sa mah­dol­lis­taa mai­nos­pai­kan myy­jän ja osta­jan tapaa­mi­sen mai­nos­pörs­sis­sä. Suo­sit­tu­ja jär­jes­tel­miä ovat esi­mer­kik­si Google Doubleclick sekä Adform.

Data puo­les­taan aut­taa sinua koh­den­ta­maan mai­non­taa oikeal­le koh­de­ryh­mäl­le. Voit käyt­tää omaa dataa, myy­jän dataa tai ostaa sitä kol­man­nel­ta osa­puo­lel­ta. Dataa kerä­tään sitä var­ten luo­tuun jär­jes­tel­mään (Data Mana­ge­ment Plat­form, DMP).

Näin se toimii:

 1. Valit­set avoi­men huu­to­kau­pan tai sul­je­tun huu­to­kau­pan eli dii­lin yri­tyk­sen X kanssa.
 2. Pää­tät, mil­lä perus­teel­la jär­jes­tel­mä opti­moi mai­non­taa (esi­mer­kik­si klikkihinta).
 3. Valit­set sopi­vat mediat, jois­sa jär­jes­tel­mä esit­tää mainosta.
 4. Ase­tat mai­nos­kam­pan­jal­le tavoitteen.
 5. Valit­set mai­non­nas­sa käy­tet­tä­vän datan (esi­mer­kik­si oma data).
 6. Mie­tit mai­nos­kam­pan­jal­le sopi­van budjetin.

Näi­den valin­to­jen jäl­keen osto­jär­jes­tel­mä etsii sinul­le auto­maat­ti­ses­ti sopi­vat mai­nos­pai­kat. Ohjel­mal­li­ses­sa osta­mi­ses­sa on eri­lai­sia hin­noit­te­lu­mal­le­ja, jois­ta ylei­sin on tuhan­nen näyt­tö­ker­ran hin­ta eli CPM (Cost Per Mil­le). Lopul­li­nen hin­ta kui­ten­kin riip­puu huu­to­kau­pan kilpailutilanteesta.

Haluat­ko aloit­taa digi­taa­li­sen mark­ki­noin­nin tai tehos­taa nykyis­tä teke­mis­tä? Autam­me mielellämme!

Lue tarkemmin digitaalisen mainonnan palveluistamme ja ota rohkeasti yhteyttä!

Ohjelmallisen ostamisen plussat ja miinukset

Mai­non­nan ohjel­mal­li­nen osta­mi­nen on fik­sua mones­ta­kin eri syys­tä. Osta­jan näkö­kul­mas­ta koko pro­ses­si on suh­teel­li­sen simp­pe­li, vaik­ka koko­nai­suu­den ymmär­tä­mi­nen usein vie­kin aikaa. Seu­raa­vak­si ker­rom­me sinul­le mie­les­täm­me eri­tyi­sen tär­kei­tä plussia.

+ Mai­non­nan ohjel­mal­li­nen osta­mi­nen on perin­tei­siä puhe­lin­soit­to­ja nopeam­pi tapa saa­da mai­nos näkyviin.

+ Voit ostaa mai­nos­paik­ko­ja sii­hen hin­taan, jon­ka olet val­mis mak­sa­maan – ilman sitoutumista.

+ Pys­tyt koh­den­ta­maan mai­non­taa erit­täin hyvin hyö­dyn­tä­mäl­lä omaa dataa, myy­jän dataa tai kol­man­nel­ta osa­puo­lel­ta ostet­tua dataa.

+ Sinul­la on mah­dol­li­suus seu­ra­ta mai­non­nan tulok­sia reaa­liai­kai­ses­ti ja rea­goi­da nopeas­ti, mikä­li mai­nos­kam­pan­ja ei toimi.

Seu­raa­vak­si siir­rym­me mai­non­nan ohjel­mal­li­sen osta­mi­sen huo­noi­hin puo­liin, sil­lä eihän pelk­kää plus­saa ei ole mis­sään. Vaik­ka ohjel­mal­li­ses­sa osta­mi­ses­sa on pää­sään­töi­ses­ti enem­män hyvää kuin huo­noa, löy­tyy tie­ten­kin myös nii­tä muu­ta­mia miinuksia.

- Ohjel­mal­li­nen osta­mi­nen vaa­tii osaa­mis­ta tai vähin­tään­kin run­saas­ti aikaa opet­te­luun, sil­lä muu­toin rahoil­le on han­ka­la saa­da vastinetta.

- Jos et osaa tai huo­maa teh­dä manu­aa­li­sia mää­ri­tyk­siä hyvin tar­kas­ti, saat­taa mai­nos pää­tyä jopa vää­räl­le mainospaikalle.

Kenelle mainonnan ohjelmallinen ostaminen sopii?

Ohjel­mal­li­nen osta­mi­nen sopii osto­ta­vak­si kai­kil­le mai­nos­ta­jil­le niin tak­ti­siin kam­pan­joi­hin kuin brän­di­kamp­pik­siin­kin. Et tar­vit­se suur­ta bud­jet­tia tai dataa, jos­ta sel­vi­ää koh­de­ryh­män kaik­ki tie­dot maan ja tai­vaan välil­tä, vaan pär­jäät tar­vit­taes­sa myös pie­nil­lä sum­mil­la sekä ilman omaa dataa. Kui­ten­kin se mitä ilman et sel­viä on osaa­mi­nen. Mai­non­nan ohjel­mal­li­nen osta­mi­nen vaa­tii joko ulko­puo­li­sen asian­tun­ti­jan tukea tai omaa tai­toa, jot­ta voit saa­vut­taa tavoit­te­le­ma­si tulokset.

Mai­non­nan ohjel­mal­li­nen osta­mi­nen ei kui­ten­kaan kai­kis­sa tapauk­sis­sa ole fik­suin veto. Mikä­li esi­mer­kik­si mai­non­taa aloit­ta­va pie­ni tai kes­ki­suu­ri yri­tys pun­nit­see ohjel­mal­li­sen osta­mi­sen ja usein hie­man tutum­man Google Display -mai­non­nan välil­lä, kan­nat­taa suo­siol­la läh­teä lii­ken­tee­seen Google Display -mainonnalla.

Jos et osaa tai ehdi itse, kutsu Kubla apuun!

Kuten me kaik­ki tie­däm­me, on näky­vyys eri mediaym­pä­ris­töis­sä tänä päi­vä­nä hur­jan tär­ke­ää. Mikä­li et tule esil­le digi­taa­li­sis­sa kana­vis­sa, tekee kil­pai­li­ja­si taa­tus­ti sen. Mai­non­nan ohjel­mal­li­nen osta­mi­nen tar­jo­aa nopei­ta ja suju­via rat­kai­su­ja sekä mah­dol­li­suu­den teh­dä tar­koin koh­den­net­tua ja kus­tan­nus­te­ho­kas­ta mai­non­taa. Mikä­li kiin­nos­tuit ohjel­mal­li­sen osta­mi­sen tuo­mis­ta mah­dol­li­suuk­sis­ta tämän oppaan myö­tä tai haluat tie­tää lisää, voit aina olla mei­hin yhteydessä.

Ota yhteyt­tä!
Mainonnan ohjelmallinen ostaminen
 • Lorem ipsum dolor sit amet.
 • Lorem ipsum dolor sit amet.
 • Lorem ipsum dolor sit amet.

Katso mitä Kublan asiakkailla on sanottavaa 

Jos joku kysyy mul­ta Kublas­ta niin mä voin kyl­lä ihan läm­pi­mäs­ti suositella.”

- Camil­la Aho, Camil­la Aho Oy

Kyl­lä voin suo­si­tel­la Kublaa. Ne puhuu maan­lä­hei­ses­ti ja on oikeas­ti asiak­kaan apuna.”

- Mar­ko Lind­qvist, Perk­ko Oy

Me ollaan saa­tu pal­jon uusia lii­de­jä ja rek­ry­jä ja näky­vyyt­tä rele­van­teis­sa koh­de­ryh­mis­sä. Kan­nat­taa ehdot­to­mas­ti läh­teä kokei­le­maan Kublaa.”

- Mik­ko Laak­ko­nen, Cloud2

Saman aihepiirin artikkeleita 

Tutustu myös palveluihimme! 

Kublan kanssa syntyy tulosta - takaamme sen!

Täysi tyytyväisyystakuu

Tyypillinen asiakkaamme saa hyviä tuloksia ja viihtyy kanssamme pitkään. Takaamme tulokset myös sinun yrityksellesi. Kaupan päälle pistämme vielä 500€ omista rahoistamme markkinointibudjettiisi. Miltä kuulostaa?

Ota yhteyttä

Ensimmäinen ja tärkein askel, ota yhteyttä!

 • Olemme yhteydessä sinuun seuraavan arkipäivän aikana
 • Kartoitetaan voisimmeko olla avuksi
 • Tarvittaessa voimme sopia etätapaamisen
 • Joka tapauksessa saat mukaasi pari ammattilaisen vinkkiä digimainontaasi

029 3700 290
asiakaspalvelu@kubla.fi

Kubla Oy
Ilmalankatu 2 A
(MTV:n päärakennus)
00240 Helsinki

Kubla Marketing Inc.
31 NE 17th St
Miami Florida 33132

Kaikki yhteystiedot >

Digimarkkinointivinkit sähköpostiisi!

Tilaamalla uutis­kirjeen annat meille luvan käsitellä tietojasi tieto­suoja­selosteemme mukaisesti. Voit perua luvan koska tahansa. Emme ikinä jaa tietojasi kolmansille osapuolille.

© Markkinointitoimisto Kubla Oy