Google Display -mainonnan ABC 

Kaik­ki ovat var­maan­kin jos­kus tör­män­neet Google Display -mai­nok­seen. Ne ovat nii­tä mai­nos­ban­ne­rei­ta, jot­ka hyp­pää­vät ruu­dul­le­si kat­soes­sa­si ver­kos­ta esi­mer­kik­si sää­en­nus­tei­ta. Olet­ko kos­kaan miet­ti­nyt, että mil­lä perus­teel­la juu­ri nämä mai­nok­set ilmes­ty­vät sinul­le? Usein ne tun­tu­vat liit­ty­vän johon­kin ajan­koh­tai­seen asi­aan elä­mäs­sä­si – olet esi­mer­kik­si muut­ta­mas­sa uuteen asun­toon, johon olet suun­ni­tel­lut osta­va­si uuden soh­van. Yhtäk­kiä ruu­tusi on täyn­nä kai­ken maa­il­man sisus­tus­lii­ke­mai­nok­sia. Ei ole kui­ten­kaan syy­tä vetää folio­hat­tua pää­hän, vaik­ka mai­nok­set tun­tu­vat välil­lä epäi­lyt­tä­vän hen­ki­lö­koh­tai­sil­ta. Kysees­sä ei ole myös­kään yhteen­sat­tu­ma, vaan Google-his­to­ria­si poh­jal­ta raken­net­tu pro­fii­li sii­tä, mit­kä aihe­pii­rit sinua voi­si­vat kiin­nos­taa perus­tuen esi­mer­kik­si haku­his­to­ri­aa­si. Google-mai­non­taa voi teh­dä kah­del­la tapaa: on hakusa­na­mai­non­ta sekä Google Display -mai­non­ta. Täs­sä artik­ke­lis­sa pereh­dym­me näis­tä jäl­kim­mäi­seen ja ker­rom­me mitä kaik­kea Google Display -mai­non­ta pitää­kään sisällään. 

Mitä on Google Display -mainonta?

Google Display -mai­non­ta tar­koit­taa Googlen haku­ko­ne­si­vu­jen ulko­puo­lel­la näky­viä eri­ko­koi­sia kuva-, teks­ti- ja video­mai­nok­sia sekä ani­moi­tu­ja ban­ne­rei­ta. Google Display -mai­nos on help­po tun­nis­taa sen oikeas­ta ylä­kul­mas­ta löy­ty­väs­tä sini­ses­tä rak­sis­ta, jon­ka vie­res­tä löy­tyy saman väri­nen pie­ni kol­mio. Google Display -mai­non­ta on Googlen kerää­män tie­don poh­jal­ta luo­tua sekä koh­den­net­tua mak­set­tua mai­non­taa. Ker­rom­me täs­tä vie­lä lisää pari kap­pa­let­ta myö­hem­min. Täl­lai­nen mai­non­ta voi olla joko pros­pek­toi­vaa tai uudel­leen­mai­non­taa. Pros­pek­toi­va mai­non­ta on mai­non­taa, joka on koh­dis­tet­tu sel­lai­sel­le hen­ki­löl­le, joka on asias­ta kiin­nos­tu­nut, mut­tei ole vie­lä vie­rail­lut verk­ko­si­vuil­la. Kuten nimes­tä voi pää­tel­lä, udel­leen­mai­non­ta on koh­dis­tet­tu hen­ki­löl­le, joka on jo käy­nyt verkkosivuilla.

Mikä on Google Display -verkosto?

Google Display -ver­kos­to (Google Display Network) on Googlen kump­pa­ni­ver­kos­to, joka käsit­tää yli 90% taval­li­sis­ta verk­ko­si­vuis­ta. Tämä ver­kos­to pitää sisäl­lään esim. sää­pal­ve­lut, uutis­si­vut sekä verk­ko­kau­pat. Nämä kump­pa­ni­si­vus­tot saa­vat Googlel­ta pro­vi­sio­ta hei­dän sivuil­laan tapah­tu­vas­ta Google Display-mai­non­nas­ta. Mikä­li sivus­to päi­vit­tyy aktii­vi­ses­ti sekä täyt­tää Googlen aset­ta­mat kri­tee­rit, sii­tä voi teh­dä tulon­läh­teen näyt­tä­mäl­lä Google Display -mai­nok­sia sivus­ton vie­rai­li­joil­le. Hal­li­noi­des­sa näi­tä mai­nok­sia käy­te­tään Google Ads -työ­ka­lua.

Neljä esimerkkiä Display-mainonnan kohdentamisesta

Alle olem­me lis­tan­neet nel­jä suo­sit­tua kei­noa koh­den­taa Google Display -mai­non­taa.

1. Aihe­pii­ris­tä kiin­nos­tu­neil­le
Käy­tän­nös­sä tämä tar­koit­taa, että hen­ki­lö on teh­nyt Googles­sa haku­ja, jot­ka vas­taa­vat yri­tyk­sen tuot­tei­ta tai pal­ve­lui­ta. Google osaa koh­den­taa mai­nok­sen myös saman tyyp­pi­sil­lä tai kil­pai­le­vil­la sivus­toil­la käy­neil­le.

2. Saman­kal­tai­sil­le
Google osaa raken­taa yri­tyk­sen verk­ko­si­vuil­la käy­neis­tä ihmi­sis­tä kar­kei­ta pro­fii­le­ja. Näi­den pro­fii­lien poh­jal­ta voi­daan laa­tia käsi­tys sii­tä min­kä­lai­nen hen­ki­lö voi­si olla tyy­pil­li­nen asia­kas ja siten luo­da ylei­sö­jä mainoksille. 

3. Tie­tyil­lä sivus­toil­la vie­rai­le­vil­le
Tämä tar­koit­taa, että mai­non­nas­sa hyö­dyn­net­ty sivus­to vas­taa aihe­pii­ril­tään sitä mitä yri­tys myy. Mikä­li halu­taan myy­dä esi­mer­kik­si kra­vaat­te­ja, voi­daan mai­non­taa näyt­tää vaik­ka mies­ten vaa­te­kaup­po­jen verkkosivuilla.

4.Yrityksen sivus­tol­la jo käy­neil­le
Uudel­leen­mai­non­ta on teho­kas mai­non­nan kei­no. Täs­sä koh­den­nus tapah­tuu hen­ki­löl­le, joka on vie­rail­lut yri­tyk­sen sivus­tol­la tai tie­tyl­lä ala­si­vul­la. Koh­den­nus­ta voi­daan myös raja­ta ajal­li­ses­ti. Esi­mer­kik­si on mah­dol­lis­ta koh­den­taa mai­non­taa hen­ki­löl­le, joka on vie­rail­lut yri­tyk­sen sivuil­la seit­se­män päi­vän sisällä.

Paljonko Google Display -mainonta maksaa?

Google Display -mai­non­nan hin­ta vaih­te­lee pal­jon – se riip­puu täy­sin mai­non­nan teki­jäs­tä ja sen teko­ta­vas­ta. Esi­mer­kik­si meil­lä Kublal­la tar­joam­me Display mai­non­nan pal­ve­lu­ja alkaen 200e/kk, johon pääl­le tulee vie­lä media­bud­jet­ti (suo­si­tuk­se­na n. 200e). Mikä­li haluat ulkois­taa pal­ve­lun kan­nat­taa sii­hen vara­ta aina­kin noin 400-500e/kk. Itse teh­ty­nä mai­non­nan media­bud­jet­ti voi mah­dol­li­ses­ti pyö­riä samois­sa luke­mis­sa. Tulee kui­ten­kin huo­mioi­da, että omia resurs­se­ja kuten työ­ai­kaa kuluu huo­mat­ta­vas­ti, eikä lop­pu­tu­los ole vält­tä­mät­tä yhtä ammattitaitoinen.

Haluat­ko aloit­taa digi­taa­li­sen mark­ki­noin­nin tai tehos­taa nykyis­tä teke­mis­tä? Autam­me mielellämme!

Lue tarkemmin digitaalisen mainonnan palveluistamme ja ota rohkeasti yhteyttä!

Muista mitata ja testata!

Mai­non­taa on mitat­ta­va, jot­ta näh­dään kuin­ka hyvin mai­non­ta toi­mii. Tämän jäl­keen tulee ana­ly­soi­da tulok­set, jon­ka poh­jal­ta on sit­ten hyvä läh­teä kehit­tä­mään mai­non­taa eteen­päin ja kor­jaa­maan kehi­tys­koh­tei­ta. Myös mai­nos­ten ana­ly­soin­tiin Googlel­ta löy­tyy oma ohjel­man­sa: Google Ana­ly­tics. Tes­taa­mi­nen on myös yksi lähes­ty­mis­ta­pa kehit­täes­sä mai­non­taa pidem­mäl­le. Käy­tän­nös­sä tämä voi tar­koit­taa, että tes­ta­taan eri­lai­sia ban­ne­ri­vaih­toeh­to­ja ja koh­den­nuk­sia, mita­taan tulok­set ja jat­ko­ke­hi­te­tään par­hai­ta ver­sioi­ta ja unoh­de­taan huonommat.

Mitä hyötyä Google Display -mainonnasta on?

Google Display -mai­non­ta on teho­kas kei­no kas­vat­taa näky­vyyt­tä ja tätä kaut­ta myös brän­di­tun­net­tuut­ta. Google Display -mai­nok­set näky­vät Google-haun ulko­puo­lel­la, joten mai­nok­set tavoit­ta­vat myös ne hen­ki­löt, jot­ka eivät aktii­vi­ses­ti hae tie­toa tuot­teis­ta tai pal­ve­luis­ta. Voit tavoit­taa myös ihmi­siä, jot­ka eivät vält­tä­mät­tä ole iki­nä edes käyt­tä­neet Googlea.

Kuinka onnistua Google Display -mainonnassa?

Täs­sä vie­lä nel­jän vai­heen ohjeis­tus onnis­tu­nee­seen Display-mai­non­taan:

1. Suun­nit­te­le hyvin – mie­ti koh­de­ryh­mä, miten tavoi­tat koh­de­ryh­män ja miten herä­tät mie­len­kiin­non hei­dän mie­len­kiin­non
2. Toteu­ta suun­ni­tel­ma
3. Mit­taa tulok­set
4. Ana­ly­soi tulok­set ja kehi­tä mainontaa

Mikä­li haluat avus­tus­ta Google Display -mai­non­nan tai muun digi­mai­non­nan kans­sa, niin ole roh­keas­ti yhtey­des­sä mei­hin. Asian­tun­ti­jam­me Kublal­la aut­ta­vat sinua mielellään!

Ota yhteyt­tä!
Google Display -mainonta
  • Lorem ipsum dolor sit amet.
  • Lorem ipsum dolor sit amet.
  • Lorem ipsum dolor sit amet.

Katso mitä Kublan asiakkailla on sanottavaa 

Jos joku kysyy mul­ta Kublas­ta niin mä voin kyl­lä ihan läm­pi­mäs­ti suositella.”

- Camil­la Aho, Camil­la Aho Oy

Kyl­lä voin suo­si­tel­la Kublaa. Ne puhuu maan­lä­hei­ses­ti ja on oikeas­ti asiak­kaan apuna.”

- Mar­ko Lind­qvist, Perk­ko Oy

Me ollaan saa­tu pal­jon uusia lii­de­jä ja rek­ry­jä ja näky­vyyt­tä rele­van­teis­sa koh­de­ryh­mis­sä. Kan­nat­taa ehdot­to­mas­ti läh­teä kokei­le­maan Kublaa.”

- Mik­ko Laak­ko­nen, Cloud2

Saman aihepiirin artikkeleita 

Tutustu myös palveluihimme! 

Kublan kanssa syntyy tulosta - takaamme sen!

Täysi tyytyväisyystakuu

Tyypillinen asiakkaamme saa hyviä tuloksia ja viihtyy kanssamme pitkään. Takaamme tulokset myös sinun yrityksellesi. Kaupan päälle pistämme vielä 500€ omista rahoistamme markkinointibudjettiisi. Miltä kuulostaa?

Ota yhteyttä

Ensimmäinen ja tärkein askel, ota yhteyttä!

  • Olemme yhteydessä sinuun seuraavan arkipäivän aikana
  • Kartoitetaan voisimmeko olla avuksi
  • Tarvittaessa voimme sopia etätapaamisen
  • Joka tapauksessa saat mukaasi pari ammattilaisen vinkkiä digimainontaasi

029 3700 290
asiakaspalvelu@kubla.fi

Kubla Oy
Ilmalankatu 2 A
(MTV:n päärakennus)
00240 Helsinki

Kubla Marketing Inc.
31 NE 17th St
Miami Florida 33132

Kaikki yhteystiedot >

Digimarkkinointivinkit sähköpostiisi!

Tilaamalla uutis­kirjeen annat meille luvan käsitellä tietojasi tieto­suoja­selosteemme mukaisesti. Voit perua luvan koska tahansa. Emme ikinä jaa tietojasi kolmansille osapuolille.

© Markkinointitoimisto Kubla Oy