Google Display -mainonnan ABC 

Kaik­ki ovat var­maan­kin jos­kus tör­män­neet Google Display -mai­nok­seen. Ne ovat nii­tä mai­nos­ban­ne­rei­ta, jot­ka hyp­pää­vät ruu­dul­le­si kat­soes­sa­si ver­kos­ta esi­mer­kik­si sää­en­nus­tei­ta. Olet­ko kos­kaan miet­ti­nyt, että mil­lä perus­teel­la juu­ri nämä mai­nok­set ilmes­ty­vät sinul­le? Usein ne tun­tu­vat liit­ty­vän johon­kin ajan­koh­tai­seen asi­aan elä­mäs­sä­si – olet esi­mer­kik­si muut­ta­mas­sa uuteen asun­toon, johon olet suun­ni­tel­lut osta­va­si uuden soh­van. Yhtäk­kiä ruu­tusi on täyn­nä kai­ken maa­il­man sisus­tus­lii­ke­mai­nok­sia. Ei ole kui­ten­kaan syy­tä vetää folio­hat­tua pää­hän, vaik­ka mai­nok­set tun­tu­vat välil­lä epäi­lyt­tä­vän hen­ki­lö­koh­tai­sil­ta. Kysees­sä ei ole myös­kään yhteen­sat­tu­ma, vaan Google-his­to­ria­si poh­jal­ta raken­net­tu pro­fii­li sii­tä, mit­kä aihe­pii­rit sinua voi­si­vat kiin­nos­taa perus­tuen esi­mer­kik­si haku­his­to­ri­aa­si. Google-mai­non­taa voi teh­dä kah­del­la tapaa: on hakusa­na­mai­non­ta sekä Google Display -mai­non­ta. Täs­sä artik­ke­lis­sa pereh­dym­me näis­tä jäl­kim­mäi­seen ja ker­rom­me mitä kaik­kea Google Display -mai­non­ta pitää­kään sisällään. 

Mitä on Google Display -mainonta?

Google Display -mai­non­ta tar­koit­taa Googlen haku­ko­ne­si­vu­jen ulko­puo­lel­la näky­viä eri­ko­koi­sia kuva-, teks­ti- ja video­mai­nok­sia sekä ani­moi­tu­ja ban­ne­rei­ta. Google Display -mai­nos on help­po tun­nis­taa sen oikeas­ta ylä­kul­mas­ta löy­ty­väs­tä sini­ses­tä rak­sis­ta, jon­ka vie­res­tä löy­tyy saman väri­nen pie­ni kol­mio. Google Display -mai­non­ta on Googlen kerää­män tie­don poh­jal­ta luo­tua sekä koh­den­net­tua mak­set­tua mai­non­taa. Ker­rom­me täs­tä vie­lä lisää pari kap­pa­let­ta myö­hem­min. Täl­lai­nen mai­non­ta voi olla joko pros­pek­toi­vaa tai uudel­leen­mai­non­taa. Pros­pek­toi­va mai­non­ta on mai­non­taa, joka on koh­dis­tet­tu sel­lai­sel­le hen­ki­löl­le, joka on asias­ta kiin­nos­tu­nut, mut­tei ole vie­lä vie­rail­lut verk­ko­si­vuil­la. Kuten nimes­tä voi pää­tel­lä, udel­leen­mai­non­ta on koh­dis­tet­tu hen­ki­löl­le, joka on jo käy­nyt verkkosivuilla.

Mikä on Google Display -verkosto?

Google Display -ver­kos­to (Google Display Network) on Googlen kump­pa­ni­ver­kos­to, joka käsit­tää yli 90% taval­li­sis­ta verk­ko­si­vuis­ta. Tämä ver­kos­to pitää sisäl­lään esim. sää­pal­ve­lut, uutis­si­vut sekä verk­ko­kau­pat. Nämä kump­pa­ni­si­vus­tot saa­vat Googlel­ta pro­vi­sio­ta hei­dän sivuil­laan tapah­tu­vas­ta Google Display-mai­non­nas­ta. Mikä­li sivus­to päi­vit­tyy aktii­vi­ses­ti sekä täyt­tää Googlen aset­ta­mat kri­tee­rit, sii­tä voi teh­dä tulon­läh­teen näyt­tä­mäl­lä Google Display -mai­nok­sia sivus­ton vie­rai­li­joil­le. Hal­li­noi­des­sa näi­tä mai­nok­sia käy­te­tään Google Ads -työ­ka­lua.

Neljä esimerkkiä Display-mainonnan kohdentamisesta

Alle olem­me lis­tan­neet nel­jä suo­sit­tua kei­noa koh­den­taa Google Display -mai­non­taa.

1. Aihe­pii­ris­tä kiin­nos­tu­neil­le
Käy­tän­nös­sä tämä tar­koit­taa, että hen­ki­lö on teh­nyt Googles­sa haku­ja, jot­ka vas­taa­vat yri­tyk­sen tuot­tei­ta tai pal­ve­lui­ta. Google osaa koh­den­taa mai­nok­sen myös saman tyyp­pi­sil­lä tai kil­pai­le­vil­la sivus­toil­la käy­neil­le.

2. Saman­kal­tai­sil­le
Google osaa raken­taa yri­tyk­sen verk­ko­si­vuil­la käy­neis­tä ihmi­sis­tä kar­kei­ta pro­fii­le­ja. Näi­den pro­fii­lien poh­jal­ta voi­daan laa­tia käsi­tys sii­tä min­kä­lai­nen hen­ki­lö voi­si olla tyy­pil­li­nen asia­kas ja siten luo­da ylei­sö­jä mainoksille. 

3. Tie­tyil­lä sivus­toil­la vie­rai­le­vil­le
Tämä tar­koit­taa, että mai­non­nas­sa hyö­dyn­net­ty sivus­to vas­taa aihe­pii­ril­tään sitä mitä yri­tys myy. Mikä­li halu­taan myy­dä esi­mer­kik­si kra­vaat­te­ja, voi­daan mai­non­taa näyt­tää vaik­ka mies­ten vaa­te­kaup­po­jen verkkosivuilla.

4.Yrityksen sivus­tol­la jo käy­neil­le
Uudel­leen­mai­non­ta on teho­kas mai­non­nan kei­no. Täs­sä koh­den­nus tapah­tuu hen­ki­löl­le, joka on vie­rail­lut yri­tyk­sen sivus­tol­la tai tie­tyl­lä ala­si­vul­la. Koh­den­nus­ta voi­daan myös raja­ta ajal­li­ses­ti. Esi­mer­kik­si on mah­dol­lis­ta koh­den­taa mai­non­taa hen­ki­löl­le, joka on vie­rail­lut yri­tyk­sen sivuil­la seit­se­män päi­vän sisällä.

Paljonko Google Display -mainonta maksaa?

Google Display -mai­non­nan hin­ta vaih­te­lee pal­jon – se riip­puu täy­sin mai­non­nan teki­jäs­tä ja sen teko­ta­vas­ta. Esi­mer­kik­si meil­lä Kublal­la tar­joam­me Display mai­non­nan pal­ve­lu­ja alkaen 200e/kk, johon pääl­le tulee vie­lä media­bud­jet­ti (suo­si­tuk­se­na n. 200e). Mikä­li haluat ulkois­taa pal­ve­lun kan­nat­taa sii­hen vara­ta aina­kin noin 400-500e/kk. Itse teh­ty­nä mai­non­nan media­bud­jet­ti voi mah­dol­li­ses­ti pyö­riä samois­sa luke­mis­sa. Tulee kui­ten­kin huo­mioi­da, että omia resurs­se­ja kuten työ­ai­kaa kuluu huo­mat­ta­vas­ti, eikä lop­pu­tu­los ole vält­tä­mät­tä yhtä ammattitaitoinen.

Haluat­ko aloit­taa digi­taa­li­sen mark­ki­noin­nin tai tehos­taa nykyis­tä teke­mis­tä? Autam­me mielellämme!

Lue tarkemmin digitaalisen mainonnan palveluistamme ja ota rohkeasti yhteyttä!

Muista mitata ja testata!

Mai­non­taa on mitat­ta­va, jot­ta näh­dään kuin­ka hyvin mai­non­ta toi­mii. Tämän jäl­keen tulee ana­ly­soi­da tulok­set, jon­ka poh­jal­ta on sit­ten hyvä läh­teä kehit­tä­mään mai­non­taa eteen­päin ja kor­jaa­maan kehi­tys­koh­tei­ta. Myös mai­nos­ten ana­ly­soin­tiin Googlel­ta löy­tyy oma ohjel­man­sa: Google Ana­ly­tics. Tes­taa­mi­nen on myös yksi lähes­ty­mis­ta­pa kehit­täes­sä mai­non­taa pidem­mäl­le. Käy­tän­nös­sä tämä voi tar­koit­taa, että tes­ta­taan eri­lai­sia ban­ne­ri­vaih­toeh­to­ja ja koh­den­nuk­sia, mita­taan tulok­set ja jat­ko­ke­hi­te­tään par­hai­ta ver­sioi­ta ja unoh­de­taan huonommat.

Mitä hyötyä Google Display -mainonnasta on?

Google Display -mai­non­ta on teho­kas kei­no kas­vat­taa näky­vyyt­tä ja tätä kaut­ta myös brän­di­tun­net­tuut­ta. Google Display -mai­nok­set näky­vät Google-haun ulko­puo­lel­la, joten mai­nok­set tavoit­ta­vat myös ne hen­ki­löt, jot­ka eivät aktii­vi­ses­ti hae tie­toa tuot­teis­ta tai pal­ve­luis­ta. Voit tavoit­taa myös ihmi­siä, jot­ka eivät vält­tä­mät­tä ole iki­nä edes käyt­tä­neet Googlea.

Kuinka onnistua Google Display -mainonnassa?

Täs­sä vie­lä nel­jän vai­heen ohjeis­tus onnis­tu­nee­seen Display-mai­non­taan:

1. Suun­nit­te­le hyvin – mie­ti koh­de­ryh­mä, miten tavoi­tat koh­de­ryh­män ja miten herä­tät mie­len­kiin­non hei­dän mie­len­kiin­non
2. Toteu­ta suun­ni­tel­ma
3. Mit­taa tulok­set
4. Ana­ly­soi tulok­set ja kehi­tä mainontaa

Mikä­li haluat avus­tus­ta Google Display -mai­non­nan tai muun digi­mai­non­nan kans­sa, niin ole roh­keas­ti yhtey­des­sä mei­hin. Asian­tun­ti­jam­me Kublal­la aut­ta­vat sinua mielellään!

Ota yhteyt­tä!
Google Display -mainonta
  • Lorem ipsum dolor sit amet.
  • Lorem ipsum dolor sit amet.
  • Lorem ipsum dolor sit amet.

Saman aihepiirin artikkeleita 

Tutustu myös palveluihimme! 

Miten saat yrityksesi kassan kilisemään?

Maksuton 15 minuutin etätapaaminen

Mitkä ovat tärkeimmät toimenpiteet sinun yrityksellesi juuri nyt? Varaa maksuton etäpalaveri Kublan toimitusjohtajan Kalle Santalahden kanssa. Käymme läpi mitä yrityksesi tekee ja mitä nykyisessä markkinatilanteessa kannattaa tehdä seuraavaksi.

Valitse sopiva vapaa aika ja varaa heti!

Ota yhteyttä

Ensimmäinen ja tärkein askel, ota yhteyttä!

  • Olemme yhteydessä sinuun seuraavan arkipäivän aikana
  • Kartoitetaan voisimmeko olla avuksi
  • Tarvittaessa voimme sopia etätapaamisen
  • Joka tapauksessa saat mukaasi pari ammattilaisen vinkkiä digimainontaasi

029 3700 290
asiakaspalvelu@kubla.fi

Kubla Oy
Ilmalankatu 2 A
(MTV:n päärakennus)
00240 Helsinki

Kubla Marketing Inc.
31 NE 17th St
Miami Florida 33132

Kaikki yhteystiedot >

Digimarkkinointivinkit sähköpostiisi!

Tilaamalla uutis­kirjeen annat meille luvan käsitellä tietojasi tieto­suoja­selosteemme mukaisesti. Voit perua luvan koska tahansa. Emme ikinä jaa tietojasi kolmansille osapuolille.

© Markkinointitoimisto Kubla Oy