Suo­ma­lai­set ovat ahke­ria googlet­ta­jia – jopa 98 % suo­ma­lai­sis­ta käyt­tää Googlea etsies­sään vas­tauk­sia kysy­myk­siin­sä. Haku­ko­ne toi­mii apu­na sil­loin, kun Mart­ta päät­tää val­mis­taa kala­kei­ton ensim­mäis­tä ker­taa, ja Pek­ka tah­too löy­tää itsel­leen uuden fil­la­rin. Suo­mes­sa Googles­ta hae­taan tie­toa, tuot­tei­ta sekä pal­ve­lui­ta yli 30 mil­joo­nan haun edes­tä vii­kon jokai­se­na päi­vä­nä. Täs­tä syys­tä myös hakusa­na­mai­non­ta toi­mii Suo­mes­sa erit­täin hyvin.

Hakusa­na­mai­non­ta hyö­dyn­tää ihmis­ten tar­vet­ta löy­tää tie­to, tuo­te tai pal­ve­lu. Kos­ka suo­ma­lai­set teke­vät val­ta­vas­ti haku­ja, ei hakusa­na­mai­non­nan tuo­mia mah­dol­li­suu­ksia kan­na­ta jät­tää hyö­dyn­tä­mät­tä. Ker­rom­me sinul­le seu­raa­vak­si sii­tä, miten hakusa­na­mai­non­ta toi­mii käytännössä!

Hakusanamainonta on mainontaa hakusanalla

Hakusa­na­mai­non­ta (SEM, Search Engi­ne Mar­ke­ting) tuo tuot­tee­si tai pal­ve­lusi haku­ko­nees­sa esil­le juu­ri sil­loin, kun poten­ti­aa­li­nen asia­kas halu­aa löy­tää sii­tä tie­toa tai ostaa tuot­teen tai pal­ve­lun itsel­leen. Hakusa­na­mai­non­ta on siis mak­sul­lis­ta mai­non­taa hakusa­nal­la esi­mer­kik­si Google-hakukoneessa.

Vaik­ka hakusa­na­mai­non­ta toi­mii hyvin simp­pe­lil­lä taval­la, vaa­tii käy­tän­nön toteu­tus hie­man enem­män osaa­mis­ta sekä sen lisäk­si rop­pa­kau­pal­la aikaa. Teho­kas hakusa­na­mai­non­ta ei kos­kaan jää pyö­ri­mään yksi­nään, vaan sitä on jat­ku­vas­ti ana­ly­soi­ta­va ja opti­moi­ta­va tuot­ta­maan entis­tä­kin paremmin.

Näin hakusanamainonta toimii käytännössä

Poten­ti­aa­li­nen asia­kas kir­joit­taa Googlen haku­kent­tään hakusa­nan, jon­ka jäl­keen haku­ko­ne näyt­tää hänel­le hakusa­nan perus­teel­la sopi­vaa sisäl­töä. Kun teet hakusa­na­mai­non­taa oikein, tuo haku­ko­ne sinun mai­nok­se­si esille.

Miten hakusanamainonta toimii?

Kaik­ki saa alkun­sa hakusa­nois­ta. Mie­ti, mitä sinun poten­ti­aa­li­nen asiak­kaa­si kir­joit­taa sana­tar­kal­leen Googlen haku­ko­nee­seen? Jos asia­kas kir­joit­taa haku­kent­tään lausek­keen “len­not hel­sin­ki”, kan­nat­taa sinun teh­dä hakusa­na­mai­nos samo­ja sana­muo­to­ja käyt­täen. Unoh­da siis esi­mer­kik­si “len­not iha­naan Hel­sin­kiin” tai “len­to­ja Suo­men pääkaupunkiin”.

Hakusa­na­mai­non­ta saa voi­man­sa hakusa­na­tut­ki­muk­ses­ta (avain­sa­na­tut­ki­mus), jon­ka tavoi­te on vas­ta­ta yllä esi­tet­tyyn kysy­myk­seen → mitä asia­kas kir­joit­taa Googleen?

Hakusa­na­mai­nos raken­ne­taan rele­van­tin hakusa­nan ympä­ril­le. Sii­vousa­lan yri­tyk­sel­le rele­vant­ti hakusa­na voi olla esi­mer­kik­si “koti­sii­vous”, jol­loin mai­nok­sen otsik­koon ja kuvauk­seen lisä­tään kysei­nen hakusa­na. Kun asia­kas klik­kaa mai­nos­ta ja ohjau­tuu yri­tyk­sen verk­ko­si­vus­tol­le, kan­nat­taa myös sivus­ton sisäl­lös­sä tois­taa tätä hakusanaa.

Kun teet hakusa­na­mai­nok­sen, on sinun pidet­tä­vä tyy­ty­väi­se­nä sekä haku­ko­ne että asia­kas. Google arvos­te­lee jokai­sen mai­nok­sen laa­tu­pis­teil­lä astei­kol­la 1-10. Laa­tu­pis­te­jär­jes­tel­män tar­koi­tuk­se­na on näyt­tää Googlen käyt­tä­jil­le ainoas­taan hyö­dyl­li­siä haku­tu­lok­sia, jot­ta ihmi­set käyt­tä­vät Googlea.

Laa­tu­pis­tey­tyk­sen osa-alueet:

 • Klik­kaus­pro­sent­ti
 • Mai­nok­sen vastaavuus
 • Verk­ko­si­vus­ton vastaavuus

Täy­den kym­pin voit saa­da, kun jokai­nen näis­tä osa-alueis­ta on osoit­ta­nut mai­nok­sen ole­van hyvin ja ennen kaik­kea laa­duk­kaas­ti teh­ty. Täl­löin hakusa­na­mai­non­ta toi­mii opti­maa­li­ses­ti ja on myös edul­lis­ta mainostajalle!

Haluat­ko mai­nos­taa yri­tys­tä­si Googles­sa tai saa­da tehot irti nykyi­ses­tä Google-tekemisestä?

Lue tarkemmin Google-mainonnan palveluistamme ja ota rohkeasti yhteyttä!

Klikkausprosentti

Laa­tu­pis­tey­tyk­seen vai­kut­taa klik­kauk­sen toden­nä­köi­syys eli kuin­ka toden­nä­köi­ses­ti poten­ti­aa­li­nen asia­kas klik­kaa mai­nos­ta. Tun­ne­tuim­man brän­din hakusa­na­mai­nos saa aikaan taa­tus­ti enem­män klik­kauk­sia kuin esi­mer­kik­si vas­ta aloittaneen.

Vink­ki: Panos­ta mai­nok­sen ja verk­ko­si­vus­ton vastaavuuteen.

Mainoksen vastaavuus

Valit­tu avain­sa­na tuli­si mai­nin­ta mai­nok­sen otsi­kos­sa ja kuvauk­ses­sa (kts. kuva alla). Vaik­ka kysei­sen avain­sa­nan tois­ta­mi­nen mai­nok­ses­sa kan­nat­taa useam­man­kin ker­ran, saa yli­op­ti­moin­ti mai­nok­sen kuu­los­ta­maan epäluonnolliselta.

Vink­ki: Tois­ta avain­sa­na aina­kin otsi­kos­sa ja teks­tis­sä sen alapuolella.

Verkkosivuston vastaavuus

Valit­tu avain­sa­na tuli­si mai­ni­ta mai­nok­sen lisäk­si myös verk­ko­si­vus­tol­la (kts. kuva alla). Googlel­le eri­tyi­sen tär­ke­ää on se, että verk­ko­si­vut ja mai­nos käsit­te­le­vät samaa asi­aa. Kuka­pa haluai­si koti­sii­vous­pal­ve­lua käsit­te­le­väs­tä mai­nok­ses­ta kli­kat­tu­aan pää­tyä esi­mer­kik­si kasi­non sivuil­le? Tämän lisäk­si niin sanot­tuun aloi­tus­si­vu­ko­ke­muk­seen vai­kut­taa myös esi­mer­kik­si sivun responsiivisuus.

Vink­ki: Tois­ta avain­sa­na useam­paan ottee­seen sivul­la, johon mai­nos ohjaa.

Hakusanamainonta toimii

Hakusa­na­mai­non­ta suun­ni­tel­mal­li­ses­ti ja oikeaop­pi­ses­ti teh­ty­nä tavoit­taa suu­ren osan suomalaisista.

Suo­ma­lai­sis­ta suu­rin osa käyt­tää Googlea, mikä tekee sii­tä lois­ta­van kana­van verk­ko­si­vu­lii­ken­teen kas­vat­ta­mi­seen ja näky­vyy­den haa­li­mi­seen. Kai­kis­sa tapauk­sis­sa ei hakusa­na­mai­non­ta­kaan ole kui­ten­kaan fik­suin vaih­toeh­to, vaan jokin muu väy­lä saat­taa olla toi­mi­vam­pi. Kun tun­net asiak­kaa­si ja tie­dät, että he etsi­vät sinun tar­joa­mia­si tuot­tei­ta tai pal­ve­lui­ta haku­ko­neen väli­tyk­sel­lä, kan­nat­taa hakusa­na­mai­non­ta ottaa osak­si päivärutiinia.

Onnis­tu­nut hakusa­na­mai­non­ta pitää sisäl­lään nel­jä vaihetta:

 • Suun­nit­te­lu­vai­he
 • Hakusa­na­tut­ki­mus
 • Mai­non­nan toteutus
 • Mai­non­nan optimointi

Mitään tär­ke­ää vai­het­ta ei kan­na­ta jät­tää huo­miot­ta, sil­lä se näkyy lop­pu­tu­lok­ses­sa. Kun hakusa­na­mai­non­taa tekee sii­hen eri­kois­tu­nut hen­ki­lö, saat taa­tus­ti raha­si takai­sin vähin­tään­kin tupla­na – hakusa­na­mai­non­nan ROI eli tuot­toas­te voi olla jopa 7 000 %, mikä tar­koit­taa jokais­ta käy­tet­tyä euroa koh­den 70 euroa takai­sin. Ei lain­kaan has­sum­paa, eihän?

Kubla on hakusanamainonnan taituri, jolta saat aina apua

Hakusa­na­mai­non­ta toi­mii, mut­ta vaa­tii hur­jas­ti panos­tus­ta toi­miak­seen par­haal­la mah­dol­li­sel­la taval­la. Har­val­ta kun­to­sa­liy­rit­tä­jäl­tä, lei­pu­ril­ta tai kiin­teis­tön­vä­lit­tä­jäl­tä löy­tyy tar­vit­ta­va aika ja osaa­mi­nen hakusa­na­mai­non­nan pyö­rit­tä­mi­seen, mikä on täy­sin ymmär­ret­tä­vää. Meil­tä hakusa­na­mai­non­ta onnis­tuu aina yri­tyk­sen tar­peet ja tavoit­teet huo­mioi­den kus­tan­nus­te­hok­kaas­ti sekä joustavasti.

Haluat­ko tie­tää lisää sii­tä, kuin­ka me osaam­me tuo­da yri­tyk­se­si esil­le Googles­sa? Varaa 15 minuu­tin mak­su­ton etätapaaminen!

Varaa mak­su­ton etätapaaminen

Miten hakusanamainonta toimii
 • Lorem ipsum dolor sit amet.
 • Lorem ipsum dolor sit amet.
 • Lorem ipsum dolor sit amet.

Saman aihepiirin artikkeleita 

Tutustu myös palveluihimme! 

Miten saat yrityksesi kassan kilisemään?

Maksuton 15 minuutin etätapaaminen

Mitkä ovat tärkeimmät toimenpiteet sinun yrityksellesi juuri nyt? Varaa maksuton etäpalaveri Kublan toimitusjohtajan Kalle Santalahden kanssa. Käymme läpi mitä yrityksesi tekee ja mitä nykyisessä markkinatilanteessa kannattaa tehdä seuraavaksi.

Valitse sopiva vapaa aika ja varaa heti!

Ota yhteyttä

Ensimmäinen ja tärkein askel, ota yhteyttä!

 • Olemme yhteydessä sinuun seuraavan arkipäivän aikana
 • Kartoitetaan voisimmeko olla avuksi
 • Tarvittaessa voimme sopia etätapaamisen
 • Joka tapauksessa saat mukaasi pari ammattilaisen vinkkiä digimainontaasi

029 3700 290
asiakaspalvelu@kubla.fi

Kubla Oy
Ilmalankatu 2 A
(MTV:n päärakennus)
00240 Helsinki

Kubla Marketing Inc.
31 NE 17th St
Miami Florida 33132

Kaikki yhteystiedot >

Digimarkkinointivinkit sähköpostiisi!

Tilaamalla uutis­kirjeen annat meille luvan käsitellä tietojasi tieto­suoja­selosteemme mukaisesti. Voit perua luvan koska tahansa. Emme ikinä jaa tietojasi kolmansille osapuolille.

© Markkinointitoimisto Kubla Oy