Miten Googlen evästemuutos vaikuttaa digimarkkinointiin? 

Mark­ki­noin­tia pk yri­tyk­sel­le \ Web-ana­ly­tii­kan ABC yrit­tä­jäl­le \ Miten Googlen eväs­te­muu­tos vai­kut­taa digimarkkinointiin?

Googlen eväs­te­muu­tos on tulos­sa! Google ilmoit­ti vii­me vuon­na lopet­ta­van­sa Chro­me -selai­men tuen kol­man­nen osa­puo­len eväs­teil­le kah­den vuo­den sisäl­lä tavoit­tee­naan teh­dä ver­kon selaa­mi­ses­ta tur­val­li­sem­paa. Käy­tän­nös­sä tämä tulee tar­koit­ta­maan sitä, että mai­non­nan koh­den­ta­mi­ses­ta ja käyt­tä­jä­da­tan kerää­mi­ses­tä tulee mark­ki­noi­jil­le haas­ta­vam­paa Google Chro­men hal­li­tes­sa noin 65 % selain­mark­ki­nois­ta huh­ti­kuus­sa 2021. 

Evästeitä käytetään edelleen

Tämä ei kui­ten­kaan tar­koi­ta lop­pua eväs­teil­le tai digi­taa­li­sel­le mark­ki­noin­nil­le – eväs­tei­tä tul­laan tul­laan käyt­tä­mään jat­kos­sa­kin. Yksit­täi­sen käyt­tä­jän seu­raa­mi­sen sijaan Google pyr­kii kui­ten­kin hyö­dyn­tä­mään ano­ny­mi­soi­tua ja tilas­tol­li­ses­ti ylei­sem­mäl­lä tasol­la kerät­tyä tietoa.

Mitä ovat kolmannen osapuolen evästeet?

Eväs­teet, eli coo­kiet, ovat käyt­tä­jän selai­men tal­len­ta­mia pie­niä tie­dos­to­ja. Nii­den avul­la tal­len­ne­taan kävi­jäs­tä tie­toa jäl­ki­kä­teen hyödynnettäväksi. 

Ensim­mäi­sen osa­puo­len eväs­teet (1st par­ty coo­kie) luo­daan sil­lä sivus­tol­la, joka kävi­jäl­lä on auki. Nii­den pää­asial­li­nen funk­tio on mah­dol­lis­taa sivus­ton kriit­tis­ten omi­nai­suuk­sien toi­min­nal­li­suus, kuten ostos­ko­rin tal­len­ta­mi­nen tai sisään­kir­jau­tu­mi­sen muistaminen.

Kol­man­nen osa­puo­len eväs­teet (3rd par­ty coo­kie) luo­daan muis­ta verk­ko-osoit­teis­ta hyö­dyn­täen avat­tua verk­ko­si­vus­toa. Monet mark­ki­noin­nin ana­ly­tiik­ka- ja seu­ran­ta­työ­ka­lut perus­tu­vat kol­man­nen ops­a­puo­len eväs­tei­siin. Kol­man­nen osa­puo­len eväs­teet mah­dol­lis­ta­vat käyt­tä­jä­tie­to­jen yhdis­te­lyn useal­ta eri verk­ko­si­vul­ta. Googlen eväs­te­muu­tos vai­kut­taa juu­ri näi­hin evästeisiin.

Miten kolmannen osapuolen evästeistä luopuminen vaikuttaa markkinoijaan?

Digi­mai­non­ta perus­tuu vah­vas­ti koh­den­ta­mi­seen ja osa koh­den­ta­mi­sen kei­nois­ta tulee muut­tuu­maan kol­man­nen osa­puo­len eväs­tei­den pois­tu­mi­sen myö­tä. Myös mai­non­nan tulok­sel­li­suu­den mit­taa­mi­nen tulee koke­maan muu­tok­sia, kun datan­ke­ruu vai­keu­tuu ja seu­ran­taa ei voi­da teh­dä samal­la tarkkuudella. 

Ylei­sö­jen koko pie­ne­nee kun kerät­ty data vähe­nee. Tämä joh­taa kui­ten­kin toden­nä­köi­ses­ti sii­hen, että data tar­ken­tuu ja mai­non­nan hin­ta nousee kun mai­nos­ta­jat kil­pai­le­vat mai­nos­pai­kois­ta yhä pie­ne­ne­vil­le yleisöille.

Iso­jen toi­mi­joi­den, kuten Googlen ja Face­boo­kin ase­ma tulee toden­nä­köi­ses­ti vah­vis­tu­maan, kos­ka nii­den pal­ve­lut perus­tu­vat pit­käl­ti kir­jau­tu­mi­sen taak­se raken­net­tui­hin pal­ve­lui­hin. Monet toi­mi­jat ovat myös otta­neet käyt­töön kir­jau­tu­mi­sen taak­se raken­net­tu­ja pal­ve­lui­ta ja sisäl­tö­jä jot­ta ensim­mäi­sen osa­puo­len eväs­te­da­taa voi­daan yhdis­tel­lä kir­jau­tu­neen käyt­tä­jän tietoihin.

Haluat­ko aloit­taa digi­taa­li­sen mark­ki­noin­nin tai tehos­taa nykyis­tä teke­mis­tä? Autam­me mielellämme!

Lue tarkemmin digitaalisen mainonnan palveluistamme ja ota rohkeasti yhteyttä!

Miten valmistautua kolmannen osapuolen evästeiden poistumiseen markkinoijana?

Kol­man­nen osa­puo­len eväs­tei­den käyt­tö nyky­muo­dos­saan tulee lop­pu­maan, mut­ta vaih­toeh­toi­sia rat­kai­su­ja kehi­te­tään jat­ku­vas­ti. Muu­ta­mia toi­men­pi­tei­tä voit suo­rit­taa jo paik­kaa­maan mene­tet­tyä dataa:

 • Kerää ja huo­leh­di omas­ta asiakastietokannastasi
 • Kes­ki­ty datan laa­tuun mää­rän sijasta
 • Hyö­dyn­nä myös ensim­mäi­sen osa­puo­len dataa
 • Panos­ta brän­diin ja sisäl­töön, asia­kas on val­miim­pi luo­vut­ta­maan dataan­sa luo­tet­ta­val­le brändille

Hyö­dyn­nä digi­mark­ki­noin­nin työ­ka­lu­ja, joil­la voit hyö­dyn­tää ensim­mäi­sen osa­puo­len eväs­tei­den tar­joa­maa dataa tehok­kaam­min. Säh­kö­pos­ti­mark­ki­noin­nin roo­li on kas­va­mas­sa suu­rem­mak­si kuin kos­kaan aiem­min kun asiak­kai­den tavoit­ta­mi­nen koh­den­net­tul­la mai­non­nal­la vaikeutuu.

Muis­ta tar­kis­taa asia­kas­tie­to­jär­jes­tel­mä­si, las­ku­tus­jär­jes­tel­mä­si ja muut läh­teet. Hyö­dyl­lis­tä dataa saat­taa olla jo käsis­sä­si. Kokoa se yhteen hyö­dyl­li­sek­si data­läh­teek­si. Itse kerä­tyn datan roo­li ja arvo kas­vaa. Kas­va­ta siis omaa data­pää­omaa­si ja huo­leh­di sii­tä – se voi osoit­tau­tua tär­keim­mäk­si data­läh­teek­si tule­vi­na vuosina.

Googlen evästemuutos ei tarkoita digitaalisen markkinoinnin loppua, uusia keinoja löytyy varmasti

Google tar­jo­aa yhte­nä vaih­toeh­to­na kol­man­nen osa­puo­len eväs­teil­le Pri­vacy Sand­boxia, joka pyr­kii kor­vaa­maan perin­tei­set eväs­teet vii­del­lä raja­pin­nal­la. Raja­pin­to­jen avul­la siir­re­tään mai­nos­ta­jan ja käyt­tä­jän välil­lä dataa esi­mer­kik­si mai­non­nan att­ri­buu­tiois­ta ja kon­ver­siois­ta. Se luot­taa ano­nyy­mei­hin sig­naa­lei­hin käyt­tä­jän selai­mes­ta, jot­ka kor­vaa­vat kol­man­nen osa­puo­len eväs­teet. Var­muut­ta ei kui­ten­kaan ole, läh­te­vät­kö muut selain­toi­mi­jat mukaan aloit­tee­seen. Pri­vacy Sand­box ei mis­sään nimes­sä ole vie­lä val­mis rat­kai­su, joka var­mas­ti näki­si laa­jem­man käyt­töön­o­ton alal­la. Se on kui­ten­kin yksi vaih­toeh­to tar­joa­maan rat­kai­su­ja mur­rok­ses­sa ole­vaan kenttään.

Voi olla, että eväs­tei­den kal­tais­ta koko digi­mark­ki­noin­nin ken­tän kat­ta­vaa rat­kai­sua emme tule­vai­suu­des­sa näe lain­kaan, vaan datan­ke­ruu pirs­ta­loi­tuu useam­piin kana­viin joi­ta yhdis­te­le­mäl­lä teh­dään mark­ki­noin­nin päätöksiä.

Tär­ke­ää on hah­mot­taa muu­tos­ten taus­tal­la ole­vat ilmiöt ja syyt. Inter­net on muut­tu­mas­sa läpi­nä­ky­väm­pään suun­taan, jos­sa käyt­tä­jän yksi­tyi­syys ja datan tur­val­li­suus on kas­va­vas­sa roo­lis­sa – ja se on vain hyvä asia. 

Jos eväs­teet, koh­den­ta­mi­nen ja datan­ke­ruu mie­ti­tyt­tä­vät, Kublan asian­tun­ti­jat aut­ta­vat mielellään.

Ota yhteyt­tä!
Googlen evästemuutos
 • Lorem ipsum dolor sit amet.
 • Lorem ipsum dolor sit amet.
 • Lorem ipsum dolor sit amet.

Saman aihepiirin artikkeleita 

Tutustu myös palveluihimme! 

Miten saat yrityksesi kassan kilisemään?

Maksuton 15 minuutin etätapaaminen

Mitkä ovat tärkeimmät toimenpiteet sinun yrityksellesi juuri nyt? Varaa maksuton etäpalaveri Kublan toimitusjohtajan Kalle Santalahden kanssa. Käymme läpi mitä yrityksesi tekee ja mitä nykyisessä markkinatilanteessa kannattaa tehdä seuraavaksi.

Valitse sopiva vapaa aika ja varaa heti!

Ota yhteyttä

Ensimmäinen ja tärkein askel, ota yhteyttä!

 • Olemme yhteydessä sinuun seuraavan arkipäivän aikana
 • Kartoitetaan voisimmeko olla avuksi
 • Tarvittaessa voimme sopia etätapaamisen
 • Joka tapauksessa saat mukaasi pari ammattilaisen vinkkiä digimainontaasi

029 3700 290
asiakaspalvelu@kubla.fi

Kubla Oy
Ilmalankatu 2 A
(MTV:n päärakennus)
00240 Helsinki

Kubla Marketing Inc.
31 NE 17th St
Miami Florida 33132

Kaikki yhteystiedot >

Digimarkkinointivinkit sähköpostiisi!

Tilaamalla uutis­kirjeen annat meille luvan käsitellä tietojasi tieto­suoja­selosteemme mukaisesti. Voit perua luvan koska tahansa. Emme ikinä jaa tietojasi kolmansille osapuolille.

© Markkinointitoimisto Kubla Oy