Tietosuojaseloste

Seu­raam­me verk­ko­si­vus­tom­me käyt­töä eväs­teil­lä. Alla on lisä­tie­toa eväs­teis­tä, sii­tä, miten käy­täm­me nii­tä; sekä miten voit hal­li­ta nii­den käyt­töä.

Jos et hyväk­sy näi­tä ehto­ja, älä käy­tä sivu­jam­me.

1 Mitä evästeet ovat?

Eväs­teet ovat pie­niä teks­ti­tie­dos­to­ja, jot­ka tal­len­ne­taan tie­to­ko­neel­le­si tai muul­le pää­te­lait­teel­le­si, kun käyt verk­ko­si­vul­la. Jokai­sel­la myö­hem­mäl­lä vie­rai­lu­ker­ral­la­si ne lähe­te­tään takai­sin verk­ko­si­vul­lem­me tai toi­sel­le verk­ko­si­vul­le, joka tun­nis­taa eväs­teen.

Eväs­tei­den avul­la pys­tym­me mm. tun­nis­ta­maan lait­tee­si pala­tes­sa­si sivul­le, muis­ta­maan miel­ty­myk­se­si ja valin­ta­si, paran­ta­maan käyt­tö­ko­ke­mus­ta­si sekä mukaut­ta­maan mai­nok­siam­me sivuil­lam­me sekä mah­dol­li­sis­sa muis­sa pal­ve­luis­sa.

Lisä­tie­toa eväs­teis­tä saat sivul­ta www.aboutcookies.org.

2 Sivustomme käyttämät evästeet

Käy­täm­me sivus­tol­lam­me eri­lai­sia eväs­tei­tä. Eväs­tei­tä voi­daan jao­tel­la sekä nii­den kes­ton että käyt­tö­tar­koi­tuk­sen mukaan.

Kes­ton osal­ta käy­täm­me sekä väliai­kai­sia että pysy­viä eväs­tei­tä. Väliai­kai­set eväs­teet säi­ly­vät vain sii­hen saak­ka, kun­nes sul­jet selai­me­si. Käy­täm­me myös pysy­viä eväs­tei­tä, jot­ka säi­ly­vät pidem­män, ennal­ta mää­rä­tyn ajan.

Käyt­tö­tar­koi­tus­si­don­nai­sis­ta eväs­teis­tä löy­dät tie­toa alem­pa­na.

Välttämättömät

Jot­kin eväs­teet ovat sivus­tom­me tek­ni­sen toi­min­nan ja käy­tön vuok­si vält­tä­mät­tö­miä. Nämä eväs­teet eivät kerää käyt­tä­jäs­tä tie­toa, jota voi­tai­siin hyö­dyn­tää mark­ki­noin­nis­sa tai muis­ta­maan käyt­tä­jän valit­se­mia sivus­to­ja.

Suorituskykyä mittaavat

Suo­ri­tus­ky­kyä mit­taa­vat eväs­teem­me kerää­vät tie­toa sii­tä, miten käyt­tä­jät käyt­tä­vät verk­ko­si­vu­jam­me (esim. eni­ten käy­te­tyt sivut, mah­dol­li­set vir­he­vies­tit). Nämä eväs­teet eivät kerää käyt­tä­jis­tä tun­nis­tet­ta­via tie­to­ja, vaan ne ovat ano­nyy­me­jä ja nii­tä käy­te­tään ainoas­taan paran­ta­maan net­ti­si­vu­jen toi­mi­vuut­ta.

Net­ti­si­vum­me käyt­tää Google Ana­ly­tics –eväs­tei­tä. Näi­den eväs­tei­den kerää­mät tie­dot siir­re­tään ja tal­len­ne­taan Googlen pal­ve­li­mil­le, jois­ta osa saat­taa sijai­ta EU:n ulko­puo­lel­la ja joi­hin täs­sä tapauk­ses­sa sovel­le­taan pai­kal­lis­ta tie­to­suo­ja­lain­sää­dän­töä. Lisä­tie­to­ja Googlen yksi­tyi­syys­käy­tän­nöis­tä ja Google Ana­ly­tic­sin käy­tös­tä:

Google Ana­ly­tics pri­vacy over­view

Opt out of Google Ana­ly­tics trac­king

Sivus­tom­me käyt­tää myös Face­boo­kin eväs­tei­tä. Näi­den eväs­tei­den kerää­mä tie­to saa­te­taan siir­tää ja tal­len­taa näi­den toi­mi­joi­den pal­ve­li­mil­le, jot­ka saat­ta­vat sijai­ta EU:n ulko­puo­lel­la.

Toiminnalliset

Toi­min­nal­lis­ten eväs­tei­den avul­la verk­ko­si­vum­me muis­ta­vat valin­ta­si (kuten käyt­tä­jä­ni­mi, kie­li tai alue) sekä tar­joa­vat parem­pia ja yksi­löl­li­sem­piä omi­nai­suuk­sia.

Kolmannen osapuolen evästeet

Sivuil­lam­me on myös pai­nik­kei­ta, jot­ka hel­pot­ta­vat sisäl­lön jaka­mis­ta eri verk­ko­vies­tin­täym­pä­ris­töi­hin ja sosi­aa­li­seen medi­aan. Jos käy­tät näi­tä pai­nik­kei­ta, valit­se­mal­ta­si pal­ve­lul­ta voi­daan aset­taa eväs­te pää­te­lait­teel­le­si. Nämä eväs­teet eivät ole hal­lin­nas­sam­me. Lisä­tie­to­ja kol­man­nen osa­puo­len eväs­tei­den käy­tös­tä saat kysei­sen osa­puo­len verk­ko­si­vul­ta.

Verk­ko­si­vum­me saat­taa hyväk­syä näi­den kol­man­sien osa­puol­ten pal­ve­lui­den eväs­teet. Näi­tä voi­vat olla esi­mer­kik­si Face­book- tai Google-pal­ve­lui­den kaut­ta näy­tet­tä­vät mai­nok­set.

3 Miten evästeitä hallitaan ja miten ne poistetaan?

Suu­rin osa verk­ko­se­lai­mis­ta hyväk­syy eväs­teet, mut­ta voit yleen­sä muut­taa selai­men ase­tuk­sia ja estää uusien eväs­tei­den tal­len­nuk­sen, pois­taa ole­mas­sa ole­vat eväs­teet käy­tös­tä tai pyy­tää ilmoi­tus­ta ennen uusien eväs­tei­den tal­len­ta­mis­ta.

Jos haluat selai­me­si estä­vän eväs­tei­den käy­tön, mää­ri­tä ase­tuk­set selai­me­si val­mis­ta­jan ohjei­den mukai­ses­ti (yleen­sä joko Ohje-, Työ­ka­lut- tai Muok­kaa-vali­kos­sa). Yksi­tyis­koh­tai­sem­pia ohjei­ta saat osoit­tees­ta www.aboutcookies.org.

Jos estät eväs­tei­den tal­len­nuk­sen tai pois­tat ne käy­tös­tä, jot­kin verk­ko­si­vu­jem­me toi­min­nois­ta eivät vält­tä­mät­tä toi­mi. Eväs­teen tai eväs­te­luo­kan käy­tös­tä pois­ta­mi­nen ei vie­lä pois­ta eväs­tet­tä selai­mes­ta­si, vaan sinun on teh­tä­vä se itse selai­me­si kaut­ta.

4 Muutokset

Ilmoi­tam­me muu­tok­sis­tam­me eväs­tei­den käy­tön suh­teen tääl­lä. Saa­tam­me myös koros­taa muu­tok­sia verk­ko­si­vuil­lam­me.

Sulje