Evästeet kotisivuilla

Markkinointiarmeija marssii evästeiden voimalla

Napo­leo­nia (erit­täin vapaas­ti) mukail­len digi­mark­ki­noin­ti mars­sii eväs­tei­den voi­mal­la. Tar­koi­tam­me täl­lä tie­ten­kin käy­tet­tä­vis­sä ole­vaa dataa. Mitä parem­paa dataa yri­tyk­sel­lä on käy­tet­tä­vis­sään, sitä pie­nem­mäl­lä mark­ki­noin­ti­bud­je­til­la se pär­jää.

Tai­si alkaa kiin­nos­ta­maan? Mis­tä kaik­kial­ta tätä tie­toa on sit­ten kai­vet­ta­vis­sa ja onko se vai­ke­aa?

Usein yri­tyk­sis­sä riit­tää, että verk­ko­si­vus­tol­la lai­te­taan seu­ran­ta käyn­tiin. Kol­le­ga­ni Osku lis­ta­si, mitä kaik­kea verk­ko­si­vus­tol­la on mah­dol­lis­ta seu­ra­ta ja mihin sitä voi sen jäl­keen hyö­dyn­tää.

  • Tie­tyl­lä ala­si­vul­la vie­rail­leet
  • Sivun rul­laa­mi­nen lop­puun
  • Yhtey­den­ot­to­lo­mak­keen lähet­tä­mi­nen
  • Uutis­kir­jeen tilaa­mi­nen
  • Puhe­lin­nu­me­ron klik­kaa­mi­nen
  • Säh­kö­pos­tio­soit­teen pai­na­mi­nen

Lis­taa voi­si jat­kaa loput­to­mas­ti, sil­lä käy­tän­nös­sä kaik­ki verk­ko­si­vus­tol­la tapah­tu­va voi­daan aset­taa seu­ran­nan pii­riin. Kaik­kea kerät­tyä dataa voi­daan hyö­dyn­tää esi­merk­sik­si mai­non­nan koh­den­ta­mi­ses­sa ja opti­moin­nis­sa.

Ote­taan­pa esi­merk­ki: Verk­ko­si­vu­vie­rai­li­ja vie­rai­lee sivus­tol­la­si ja kat­se­lee uutuus­tuo­tet­ta­si. Seu­ran­nan avul­la pys­tym­me näyt­tä­mään juu­ri näil­le kävi­jöil­le koh­den­net­tua mai­non­taa ja toden­ta­maan mai­non­nan tehon seu­raa­mal­la esi­mer­kik­si kam­pan­join­nin kaut­ta tul­lei­ta yhtey­den­ot­to­ja.

Toi­nen tie­to­läh­de, joka saa digi­mark­ki­noi­jan syl­ki­rau­ha­set akti­voi­tu­maan, on yri­tyk­sen oma asia­kas­tie­to­kan­ta. Mitä tar­kem­pia ylei­sö­jä siel­tä on mah­dol­lis­ta saa­da ulos, sitä hie­no­ja­koi­sem­paa koh­den­nuk­ses­ta on mah­dol­lis­ta teh­dä.

Isot yri­tyk­set ovat teh­neet lisä­myyn­tiä jo iät ja ajat ja saa­vat sii­tä mer­kit­tä­vän lisä­tu­lon­läh­teen: Auto­liik­keet myy­vät varao­sia koh­den­net­tu­na tiet­tyyn auto­mal­liin, mat­ka­myy­mä­lät tar­joa­vat tie­tyn len­non osta­neil­le auton­vuo­kraus­ta koh­tees­sa ja verk­ko­kau­pas­ta tree­ni­vaat­tei­ta osta­neel­le ryh­dy­tään tar­joa­maan lisä­ra­vin­tei­ta.

Mitä pk-yri­tys voi teh­dä? Digi­mark­ki­noin­ti tar­jo­aa tähän erin­omai­sen lääk­keen, kos­ka pys­tym­me tavoit­ta­maan asiak­kaat hyvin kus­tan­nus­te­hok­kaas­ti. Usein rajoit­ta­va teki­jä on osu­van koh­den­nuk­sen löy­tä­mi­nen ja täs­sä hyvä läh­tö­da­ta tar­jo­aa kei­non nous­ta samal­le tasol­le suu­ry­ri­tys­ten kans­sa. Asia­kas­re­kis­te­rin pitä­mi­nen ajan­ta­sal­la onkin digi­mark­ki­noin­nin myö­tä entis­tä tär­keäm­pää.

Koet­ko, että nykyi­set asiak­kaa­si eivät tie­dä uusis­ta tuot­teis­ta­si tai pal­ve­luis­ta­si tar­peek­si pal­jon? Me autam­me muun­ta­maan asia­kas­tie­to­kan­ta­si koh­den­nuk­sen teho­vä­li­neek­si ja tavoit­ta­maan nämä uinu­vat asiak­kaat. Ota yhteyt­tä ja jutel­laan lisää!

Risto Silvennoinen

Risto Silvennoinen

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Sulje