Markkinointiarmeija marssii evästeiden voimalla 

Mark­ki­noin­tia pk yri­tyk­sel­le \ Web-ana­ly­tii­kan ABC yrit­tä­jäl­le \ Mark­ki­noin­tiar­mei­ja mars­sii eväs­tei­den voimalla

Napo­leo­nia (erit­täin vapaas­ti) mukail­len digi­mark­ki­noin­ti mars­sii eväs­tei­den voi­mal­la. Tar­koi­tam­me täl­lä tie­ten­kin käy­tet­tä­vis­sä ole­vaa dataa. Mitä parem­paa dataa yri­tyk­sel­lä on käy­tet­tä­vis­sään, sitä pie­nem­mäl­lä mark­ki­noin­ti­bud­je­til­la se pärjää. 

Tai­si alkaa kiin­nos­ta­maan? Mis­tä kaik­kial­ta tätä tie­toa on sit­ten kai­vet­ta­vis­sa ja onko se vaikeaa?

Usein yri­tyk­sis­sä riit­tää, että verk­ko­si­vus­tol­la lai­te­taan seu­ran­ta käyn­tiin. Kol­le­ga­ni Osku lis­ta­si, mitä kaik­kea verk­ko­si­vus­tol­la on mah­dol­lis­ta seu­ra­ta ja mihin sitä voi sen jäl­keen hyödyntää.

 • Tie­tyl­lä ala­si­vul­la vierailleet
 • Sivun rul­laa­mi­nen loppuun
 • Yhtey­den­ot­to­lo­mak­keen lähettäminen
 • Uutis­kir­jeen tilaaminen
 • Puhe­lin­nu­me­ron klikkaaminen
 • Säh­kö­pos­tio­soit­teen painaminen

Lis­taa voi­si jat­kaa loput­to­mas­ti, sil­lä käy­tän­nös­sä kaik­ki verk­ko­si­vus­tol­la tapah­tu­va voi­daan aset­taa seu­ran­nan pii­riin. Kaik­kea kerät­tyä dataa voi­daan hyö­dyn­tää esi­merk­sik­si mai­non­nan koh­den­ta­mi­ses­sa ja optimoinnissa.

Ote­taan­pa esi­merk­ki: Verk­ko­si­vu­vie­rai­li­ja vie­rai­lee sivus­tol­la­si ja kat­se­lee uutuus­tuo­tet­ta­si. Seu­ran­nan avul­la pys­tym­me näyt­tä­mään juu­ri näil­le kävi­jöil­le koh­den­net­tua mai­non­taa ja toden­ta­maan mai­non­nan tehon seu­raa­mal­la esi­mer­kik­si kam­pan­join­nin kaut­ta tul­lei­ta yhteydenottoja.

Toi­nen tie­to­läh­de, joka saa digi­mark­ki­noi­jan syl­ki­rau­ha­set akti­voi­tu­maan, on yri­tyk­sen oma asia­kas­tie­to­kan­ta. Mitä tar­kem­pia ylei­sö­jä siel­tä on mah­dol­lis­ta saa­da ulos, sitä hie­no­ja­koi­sem­paa koh­den­nuk­ses­ta on mah­dol­lis­ta tehdä.

Isot yri­tyk­set ovat teh­neet lisä­myyn­tiä jo iät ja ajat ja saa­vat sii­tä mer­kit­tä­vän lisä­tu­lon­läh­teen: Auto­liik­keet myy­vät varao­sia koh­den­net­tu­na tiet­tyyn auto­mal­liin, mat­ka­myy­mä­lät tar­joa­vat tie­tyn len­non osta­neil­le auton­vuo­kraus­ta koh­tees­sa ja verk­ko­kau­pas­ta tree­ni­vaat­tei­ta osta­neel­le ryh­dy­tään tar­joa­maan lisäravinteita.

Mitä pk-yri­tys voi teh­dä? Digi­mark­ki­noin­ti tar­jo­aa tähän erin­omai­sen lääk­keen, kos­ka pys­tym­me tavoit­ta­maan asiak­kaat hyvin kus­tan­nus­te­hok­kaas­ti. Usein rajoit­ta­va teki­jä on osu­van koh­den­nuk­sen löy­tä­mi­nen ja täs­sä hyvä läh­tö­da­ta tar­jo­aa kei­non nous­ta samal­le tasol­le suu­ry­ri­tys­ten kans­sa. Asia­kas­re­kis­te­rin pitä­mi­nen ajan­ta­sal­la onkin digi­mark­ki­noin­nin myö­tä entis­tä tärkeämpää.

Koet­ko, että nykyi­set asiak­kaa­si eivät tie­dä uusis­ta tuot­teis­ta­si tai pal­ve­luis­ta­si tar­peek­si pal­jon? Me autam­me muun­ta­maan asia­kas­tie­to­kan­ta­si koh­den­nuk­sen teho­vä­li­neek­si ja tavoit­ta­maan nämä uinu­vat asiak­kaat. Ota yhteyt­tä ja jutel­laan lisää!

Ota yhteyt­tä!
Evästeet kotisivuilla
 • Lorem ipsum dolor sit amet.
 • Lorem ipsum dolor sit amet.
 • Lorem ipsum dolor sit amet.

Katso mitä Kublan asiakkailla on sanottavaa 

Jos joku kysyy mul­ta Kublas­ta niin mä voin kyl­lä ihan läm­pi­mäs­ti suositella.”

- Camil­la Aho, Camil­la Aho Oy

Kyl­lä voin suo­si­tel­la Kublaa. Ne puhuu maan­lä­hei­ses­ti ja on oikeas­ti asiak­kaan apuna.”

- Mar­ko Lind­qvist, Perk­ko Oy

Me ollaan saa­tu pal­jon uusia lii­de­jä ja rek­ry­jä ja näky­vyyt­tä rele­van­teis­sa koh­de­ryh­mis­sä. Kan­nat­taa ehdot­to­mas­ti läh­teä kokei­le­maan Kublaa.”

- Mik­ko Laak­ko­nen, Cloud2

Saman aihepiirin artikkeleita 

Tutustu myös palveluihimme! 

Kublan kanssa syntyy tulosta - takaamme sen!

Täysi tyytyväisyystakuu

Tyypillinen asiakkaamme saa hyviä tuloksia ja viihtyy kanssamme pitkään. Takaamme tulokset myös sinun yrityksellesi. Kaupan päälle pistämme vielä 500€ omista rahoistamme markkinointibudjettiisi. Miltä kuulostaa?

Ota yhteyttä

Ensimmäinen ja tärkein askel, ota yhteyttä!

 • Olemme yhteydessä sinuun seuraavan arkipäivän aikana
 • Kartoitetaan voisimmeko olla avuksi
 • Tarvittaessa voimme sopia etätapaamisen
 • Joka tapauksessa saat mukaasi pari ammattilaisen vinkkiä digimainontaasi

029 3700 290
asiakaspalvelu@kubla.fi

Kubla Oy
Ilmalankatu 2 A
(MTV:n päärakennus)
00240 Helsinki

Kubla Marketing Inc.
31 NE 17th St
Miami Florida 33132

Kaikki yhteystiedot >

Digimarkkinointivinkit sähköpostiisi!

Tilaamalla uutis­kirjeen annat meille luvan käsitellä tietojasi tieto­suoja­selosteemme mukaisesti. Voit perua luvan koska tahansa. Emme ikinä jaa tietojasi kolmansille osapuolille.

© Markkinointitoimisto Kubla Oy