Digimarkkinointi koulutus – kannattaako sellaiseen satsata? 

Digi­mark­ki­noin­ti tun­ne­taan myös pidem­mäs­tä koko nimes­tään digi­taa­li­nen mark­ki­noin­ti. Kysees­sä on yksi mark­ki­noin­nin osa-alue, joka kat­taa kai­ken yri­tyk­sen digi­taa­li­sen mate­ri­aa­lin ja vies­tin­nän haku­ko­neop­ti­moin­nis­ta säh­kö­pos­ti­mark­ki­noin­tiin. Kun koko maa­il­ma pyö­rii digi­ta­li­saa­tion ympä­ril­lä, ei digi­mark­ki­noin­tia käsit­te­le­vään kou­lu­tuk­seen sat­saa­mi­nen ole lain­kaan hul­lum­pi idea – ammat­ti­tai­dol­la teh­ty digi­mark­ki­noin­ti kou­lu­tus antaa yri­tyk­sel­le val­miu­det mark­ki­noin­nin peli­ken­til­le sekä kau­as­kan­toi­sen kil­pai­lue­dun. Digi­mark­ki­noin­ti kou­lu­tus on todel­la jär­ke­vä sijoi­tus­koh­de, joka taa­tus­ti tuo sijoi­te­tut eurot takai­sin tuplana!

Digimarkkinointi on toimivaa, mutta miksi?

Eläm­me aikaa, jos­sa ihmi­set viet­tä­vät päi­vän­sä ver­kos­sa. Digi­taa­li­set lait­teet ovat kovas­sa käy­tös­sä aamus­ta iltaan niin lap­sil­la, nuo­ril­la kuin aikui­sil­la­kin kat­taen jopa 90 % koko Suo­men väes­tös­tä. Kulut­ta­jat rakas­ta­vat puhe­li­men­sa näyt­töä ja sitä maa­il­maa, joka ruu­dun toi­sel­ta puo­lel­ta avau­tuu. Kun digi­mark­ki­noin­nin avul­la on mah­dol­lis­ta vie­dä suo­raan poten­ti­aa­li­sen asiak­kaan sil­mien eteen mai­nos omas­ta tuot­tees­ta tai pal­ve­lus­ta, on kysees­sä yksi par­hais­ta väy­lis­tä teh­dä mai­non­taa. Kai­ken­lai­nen digi­mark­ki­noin­ti ei kui­ten­kaan toi­mi – digi­mark­ki­noin­ti on osat­ta­va teh­dä oikein, oikeas­sa pai­kas­sa ja oikeal­le koh­de­ryh­mäl­le, jot­ta tulos­ta syntyy.

Ote­taan pika­ker­taus sii­tä, mitä digi­mark­ki­noin­ti oikeas­taan on ja mik­si se oikein teh­ty­nä toimii.

Digimarkkinointi on yhtä kuin:

 • display-mai­non­ta
 • hakusa­na­mai­non­ta
 • haku­ko­ne­op­ti­moin­ti
 • affi­lia­te-mark­ki­noin­ti
 • sisäl­tö­mark­ki­noin­ti
 • säh­kö­pos­ti­mark­ki­noin­ti
 • asia­kas­han­kin­ta verk­ko­si­vu­jen kautta
 • Face­book-, Twit­ter- ja Lin­ke­dIn -mainonta
 • A/B-tes­taus, konversio-optimointi

Digimarkkinointi toimii, koska:

 • mai­nos voi­daan koh­den­taa usko­mat­to­man tarkasti
 • digi­mark­ki­noin­ti ei vaa­di suu­ren suur­ta budjettia
 • mai­non­nas­ta on mah­dol­lis­ta teh­dä kou­kut­ta­van interaktiivista
 • tulok­sia pys­ty­tään mit­taa­maan suu­ren­nus­la­sin alla
 • maa­il­ma digi­ta­li­soi­tuu päi­vä päi­väl­tä enemmän

Jot­ta digi­mark­ki­noin­ti toi­mii, tar­vit­see se tuek­seen osaa­mis­ta ja stra­te­gian. Stra­te­gia kan­nat­taa hioa timant­ti­seen kun­toon jo heti kät­te­lys­sä, jot­ta mark­ki­noil­la voi­daan pär­jä­tä – digi­ta­li­soi­tu­nut maa­il­ma huk­kuu vaih­toeh­toi­hin, joi­ta mark­ki­noin­ti mah­dol­lis­taa. Jot­ta ei mark­ki­noin­tia ei tee vähän sin­ne päin, vaan vies­ti osuu juu­ri sin­ne min­ne pitää­kin, on stra­te­gian olta­va kunnossa.

Digimarkkinointistrategia on hyvä silloin, kun siitä selviää selkeästi seuraavat asiat:

 • mitä mark­ki­noin­nil­la halu­taan saavuttaa
 • mit­kä ovat par­hai­ten toi­mi­vat kanavat
 • kuin­ka koh­de­ryh­mää puhutellaan
 • mikä on paras tapa saa­da laa­duk­kai­ta liidejä
 • miten ohjaat lii­ken­net­tä verkkosivustollesi

Stra­te­gian laa­ti­mi­nen saat­taa tun­tua han­ka­lal­ta, kun digi­mark­ki­noin­nin mah­dol­li­suuk­sis­ta ei ole saman­lais­ta tie­toa ja tai­toa kuin ammat­ti­lai­sel­la. Ole kui­ten­kin huo­le­ti! Kublan digi­mark­ki­noin­ti kou­lu­tus antaa vas­tauk­sia vai­kei­siin­kin kysy­myk­siin ja aut­taa erot­tu­maan kil­pai­li­joi­den jou­kos­ta lois­ta­val­la digimarkkinoinnilla!

Kenelle digimarkkinointi koulutus on hyödyllinen?

Väliot­sik­koon lyhyes­ti ja yti­mek­kääs­ti vas­ta­ten: ihan kai­kil­le. Digi­mark­ki­noin­ti on osa­na lähes jokai­sen yri­tyk­sen mark­ki­noin­ti­suun­ni­tel­maa, eikä syyt­tä. Digi­mark­ki­noin­tia hyö­dyn­tä­vät niin pie­net, kes­ki­suu­ret kuin jät­ti­mäi­set­kin yri­tyk­set, jokai­nen omal­la taval­laan. Menes­ty­nyt verk­ko­kaup­pa saat­taa hyö­tyä eni­ten uusia asiak­kai­ta ostok­sil­le tuo­vas­ta hakusa­na­mai­non­nas­ta, kun taas pie­nel­le putii­kil­le Hel­sin­gin kes­kus­tan syk­kees­sä Face­book-mai­non­ta tuo paras­ta tulos­ta. Toi­mi­via tapo­ja on yllin kyl­lin, työ­ka­lu­ja on vain osat­ta­va käyt­tää ja omal­le toi­min­nal­le sekä koh­de­ryh­mäl­le par­hai­ten toi­mi­vat tavat tun­nis­taa – täs­sä aut­taa digi­mark­ki­noin­ti koulutus.

Digimarkkinointi koulutus sopii esimerkiksi:

 • Yrit­tä­jäl­le tai yri­tyk­sen työn­te­ki­jäl­le, joka halu­aa oppia aihees­ta tai kehit­tää ole­mas­sa ole­vaa osaa­mis­taan. Digi­mark­ki­noin­ti kou­lu­tus antaa yrit­tä­jäl­le mah­dol­li­suu­den teh­dä yri­tyk­sen mark­ki­noin­tia pit­käl­ti omin avuin ja tuo myös yri­tyk­sen työn­te­ki­jän teke­mi­seen lisäarvoa.
 • Opis­ke­li­jal­le tai alan har­joit­te­li­jal­le, joka arvos­taa käy­tän­nön­lä­heis­tä ope­tus­ta sekä sel­ke­ää lähes­ty­mis­ta­paa uuteen aihee­seen. Digi­mark­ki­noin­ti kou­lu­tus on nap­pi­va­lin­ta eten­kin mark­ki­noin­nin paris­sa opis­ke­le­val­le tai sii­tä haa­vei­le­val­le! Opi­tut tie­dot pais­ta­vat taa­tus­ti läpi seu­raa­vas­sa työhaastattelussa.
 • Free­lance­ril­le, jon­ka on pidet­tä­vä osaa­mi­sen­sa ajan tasal­la. Mikä­li digi­mark­ki­noin­ti ei suo­raan osu toi­mia­laa­si, voit teh­dä sii­tä asiak­kail­le­si myy­tä­vän lisäpalvelun.

Digi­mark­ki­noin­ti kou­lu­tus opet­taa kai­ken aas­ta ööhön – Kubla rää­tä­löi kou­lu­tuk­sen juu­ri sinulle!

Vaik­ka digi­mark­ki­noin­ti pitää sisäl­lään kai­ken Face­book-mai­non­nas­ta afflia­te-mark­ki­noin­tiin ja haku­ko­neop­ti­moin­tiin, sinun ei tar­vit­se ope­tel­la teke­mään kaik­kea. Digi­mark­ki­noin­ti kou­lu­tus opet­taa valit­se­maan juu­ri sinun toi­min­taa­si aja­tel­len par­haat työ­ka­lut sekä hyö­dyn­tä­mään kik­ko­ja, jois­ta et ole kuul­lut­kaan aikaisemmin!

Eikä huol­ta vai­keas­ti ymmär­ret­tä­väs­tä ammat­ti­sa­nas­tos­ta – digi­mark­ki­noin­ti kou­lu­tus rää­tä­löi­dään sinul­le sel­lai­sek­si, että oppi­mi­nen on mie­le­käs­tä ja haus­kaa. Kysy lisää!

Digimarkkinointi koulutus
 • Lorem ipsum dolor sit amet.
 • Lorem ipsum dolor sit amet.
 • Lorem ipsum dolor sit amet.

Katso mitä Kublan asiakkailla on sanottavaa 

Jos joku kysyy mul­ta Kublas­ta niin mä voin kyl­lä ihan läm­pi­mäs­ti suositella.”

- Camil­la Aho, Camil­la Aho Oy

Kyl­lä voin suo­si­tel­la Kublaa. Ne puhuu maan­lä­hei­ses­ti ja on oikeas­ti asiak­kaan apuna.”

- Mar­ko Lind­qvist, Perk­ko Oy

Me ollaan saa­tu pal­jon uusia lii­de­jä ja rek­ry­jä ja näky­vyyt­tä rele­van­teis­sa koh­de­ryh­mis­sä. Kan­nat­taa ehdot­to­mas­ti läh­teä kokei­le­maan Kublaa.”

- Mik­ko Laak­ko­nen, Cloud2

Saman aihepiirin artikkeleita 

Tutustu myös palveluihimme! 

Kublan kanssa syntyy tulosta - takaamme sen!

Täysi tyytyväisyystakuu

Tyypillinen asiakkaamme saa hyviä tuloksia ja viihtyy kanssamme pitkään. Takaamme tulokset myös sinun yrityksellesi. Kaupan päälle pistämme vielä 500€ omista rahoistamme markkinointibudjettiisi. Miltä kuulostaa?

Ota yhteyttä

Ensimmäinen ja tärkein askel, ota yhteyttä!

 • Olemme yhteydessä sinuun seuraavan arkipäivän aikana
 • Kartoitetaan voisimmeko olla avuksi
 • Tarvittaessa voimme sopia etätapaamisen
 • Joka tapauksessa saat mukaasi pari ammattilaisen vinkkiä digimainontaasi

029 3700 290
asiakaspalvelu@kubla.fi

Kubla Oy
Ilmalankatu 2 A
(MTV:n päärakennus)
00240 Helsinki

Kubla Marketing Inc.
31 NE 17th St
Miami Florida 33132

Kaikki yhteystiedot >

Digimarkkinointivinkit sähköpostiisi!

Tilaamalla uutis­kirjeen annat meille luvan käsitellä tietojasi tieto­suoja­selosteemme mukaisesti. Voit perua luvan koska tahansa. Emme ikinä jaa tietojasi kolmansille osapuolille.

© Markkinointitoimisto Kubla Oy