Google Ads koulutus – kolme erilaista vaihtoehtoa 

Haku­ko­ne­mark­ki­noin­ti \ Haku­ko­neen mak­sul­li­set kei­not \ Google mai­non­ta \ Google Ads kou­lu­tus – kol­me eri­lais­ta vaihtoehtoa

Tun­tuu­ko, ettet saa Googlen mak­sut­to­mis­ta työ­ka­luis­ta kaik­kea iloa irti? Aiheut­taa­ko Google Ads -mai­non­ta ken­ties unet­to­mia öitä ja tus­kai­sia työ­päi­viä? Kaik­kea ei tie­ten­kään voi osa­ta – mut­ta ope­tel­la voi! Google Ads kou­lu­tus on fik­su tapa kerä­tä itsel­leen tar­vit­ta­va perus­tie­to, jon­ka jäl­keen pys­tyt har­joit­te­le­maan mai­non­nan teke­mis­tä omin avuin tai seu­raa­maan ulkois­te­tun asian­tun­ti­jan työn tulos­ta. Kou­lu­tuk­seen osal­lis­tu­mi­nen ei myös­kään vaa­di pie­nen bud­je­tin venyt­tä­mis­tä, sil­lä Google Ads kou­lu­tus voi olla ilmai­nen riip­puen kou­lu­tuk­ses­ta ja kou­lu­tuk­sen järjestäjästä.

Google Ads koulutusta Skillshopissa

ILMAI­NEN

Ilmainen Google Ads koulutus

Googlen oma oppi­mis­kes­kus Google Skills­hop (ent. Aca­de­my for Ads) on kai­kil­le Googlen ammat­ti­lais­työ­ka­lu­ja käyt­tä­vil­le avoin paik­ka ope­tel­la uut­ta tai syven­tää osaa­mis­ta. Pää­set kir­jau­tu­maan Skills­ho­piin Google-tili­si avul­la, jon­ka jäl­keen saat käyt­töö­si Googlen tuo­te­asian­tun­ti­joi­den suun­nit­te­le­mia verk­ko­kurs­se­ja ilmaiseksi.

Google Ads kou­lu­tus Skills­ho­pis­sa on var­sin näp­pä­rä tapa laa­jen­taa omaa asian­tun­te­mus­taan. Opit Haku-, Display-, Mobii­li-, Video- ja Shop­ping-kam­pan­joi­den yllä­pi­dos­ta sekä nii­den mit­taa­mi­ses­ta. Kai­kis­ta suo­si­tuim­pia verk­ko­kurs­se­ja Skills­ho­pis­sa ovat Google Adsia, Google Ana­ly­tic­sia ja Google Mar­ke­ting Plat­for­mia käsit­te­le­vät kurssit.

Google Ads -ser­ti­fi­kaat­ti: Kyl­lä. Ser­ti­fioin­nin suo­rit­ta­mal­la voit myö­hem­min osoit­taa päte­vyy­te­si Googlen työ­ka­lu­jen oikeaop­pi­seen, tehok­kaa­seen käyttämiseen.

Kie­li­vaa­ti­mus: Englan­ti.

Google Ads koulutus Digital Garagessa

ILMAI­NEN

Google Ads koulutus verkossa

Aivan kuten Skills­ho­pis­sa, myös Google Digi­tal Gara­ges­sa Google Ads kou­lu­tus on jokai­sel­le avoin sekä ilmai­nen. Digi­tal Gara­ge on Googlen tar­joa­ma oppi­mi­sym­pä­ris­tö, jos­sa pys­tyt opet­te­le­maan kai­ken aivan alus­ta alkaen tai syven­tä­mään jo ole­mas­sa ole­vaa osaa­mis­ta verk­ko­kurs­sien avul­la. Pää­set kir­jau­tu­maan Digi­tal Gara­geen Google-tili­si avulla.

Kurs­sit sisäl­tä­vät moduu­le­ja, jot­ka puo­les­taan koos­tu­vat eri­lai­sis­ta teh­tä­vis­tä. Voit suo­rit­taa joko yksit­täi­siä moduu­le­ja halua­mas­ta­si aihees­ta tai käy­dä läpi koko­nai­sen kurs­sin. Osa kurs­seis­ta on saa­ta­vil­la myös suo­men kie­lel­lä. Kir­sik­ka­na kakun pääl­lä löy­dät Digi­tal Gara­ges­ta lisäk­si mak­sut­to­mia webi­naa­re­ja, joi­den aika­na voit esit­tää kysy­myk­siä suo­raan ammattilaiselle.

Google Ads -ser­ti­fi­kaat­ti: Kyl­lä, mut­ta vain digi­mark­ki­noin­nin perus­tei­ta käsit­te­le­vä Fun­da­men­tals of digi­tal mar­ke­ting -kurs­si sisäl­tää sertifikaatin.

Kie­li­vaa­ti­mus: Englan­ti ja suomi.

Google Ads koulutus mainostoimistossa

MAK­SUL­LI­NEN

Monien mai­nos­toi­mis­to­jen pal­ve­lu­va­li­koi­mas­ta löy­tyy myös Google Ads kou­lu­tus, joka on useim­mi­ten mah­dol­lis­ta hank­kia joko itsel­le tai esi­mer­kik­si isom­mal­le työ­ryh­mäl­le. Mai­nos­toi­mis­ton tar­joa­ma mak­sul­li­nen Google Ads kou­lu­tus kus­tan­taa muu­ta­mas­ta sata­ses­ta jopa ton­niin. Tyy­pil­li­ses­ti kou­lu­tus sisäl­tää hakusa­na­mai­non­nan perus­teet, avain­sa­na­työ­ka­lu­jen käy­tön, pereh­dy­tyk­sen avain­sa­no­jen valin­taan sekä Google Ads -tili­ra­ken­teen suun­nit­te­luun ja kam­pan­joi­den, mai­nos­ryh­mien ja mai­nos­teks­tien suun­nit­te­luun sekä mai­non­nan mittaamiseen.

Google Ads -ser­ti­fi­kaat­ti: Ei, ser­ti­fi­kaa­tin voit saa­da ainoas­taan suo­rit­ta­mal­la Googlen oman kokeen Skills­ho­pis­sa tai Digi­tal Garagessa.

Kie­li­vaa­ti­mus: Pää­sään­töi­ses­ti suomi.

Millainen Google Ads koulutus on paras?

Skills­ho­pin tai Digi­tal Gara­gen tar­joa­ma Google Ads kou­lu­tus on var­sin hyvä tapa oppia perus­teet tai pitää yllä osaa­mis­ta­soa. Fak­ta kui­ten­kin on se, että myös Googlen tavoi­te on teh­dä rahaa, hil­loa, mas­sia, pätäk­kää – jol­loin kus­tan­nus­te­hok­kaim­mat vin­kit löy­ty­vät­kin ehkä ulko­puo­li­sel­ta kou­lut­ta­jal­ta. Toi­se­na seik­ka­na kaik­kia Googlen sys­tee­me­jä ei ole raken­net­tu Suo­men kal­tai­sil­le pie­nil­le mark­ki­noil­le sopi­vik­si, mikä näkyy esi­mer­kik­si siten, että algo­rit­mit vaa­ti­vat run­saas­ti dataa eli käyt­tä­jiä, joi­den hank­ki­mi­seen yri­tys tar­vit­see bud­jet­tia. Kai­kis­ta paras Google Ads kou­lu­tus onkin mie­les­täm­me käy­tän­nön har­joit­te­le­mi­nen, joka pitää sisäl­lään aika ajoin kou­lu­tuk­sis­sa käy­mis­tä tai ulkoi­sen Google-mai­non­nan ammat­ti­lai­sen sään­nöl­lis­tä sparrausta.

Kublan kanssa Google Ads -mainonta sujuu myös ilman mittavia investointeja

Mikä­li sinul­ta löy­tyy omaa aikaa ja kiin­nos­tus­ta Google Ads -mai­non­nan har­joit­te­le­mi­seen, saat meil­tä tar­vit­ta­van tuen sil­loin, kun tar­vit­set ammat­ti­lai­sen näke­mys­tä. Sinun ei siis vält­tä­mät­tä tar­vit­se käyt­tää sato­ja euro­ja kuu­kau­des­sa ulkois­tet­tuun Google-mai­non­taan, vaan itse opet­te­le­mal­la sekä lisä­ai­kaa tie­to­ko­neen äärel­lä työs­ken­te­le­mi­seen prio­ri­soi­mal­la voit pääs­tä pit­käl­le jo pel­käl­lä Kublan asian­tun­ti­jan sään­nöl­li­sel­lä spar­rauk­sel­la. Olet­ko val­mis otta­maan ensias­ke­leet mai­non­nan maa­il­maan? Varaa mak­su­ton sparraus!

Ota yhteyt­tä!
  • Lorem ipsum dolor sit amet.
  • Lorem ipsum dolor sit amet.
  • Lorem ipsum dolor sit amet.

Katso mitä Kublan asiakkailla on sanottavaa 

Jos joku kysyy mul­ta Kublas­ta niin mä voin kyl­lä ihan läm­pi­mäs­ti suositella.”

- Camil­la Aho, Camil­la Aho Oy

Kyl­lä voin suo­si­tel­la Kublaa. Ne puhuu maan­lä­hei­ses­ti ja on oikeas­ti asiak­kaan apuna.”

- Mar­ko Lind­qvist, Perk­ko Oy

Me ollaan saa­tu pal­jon uusia lii­de­jä ja rek­ry­jä ja näky­vyyt­tä rele­van­teis­sa koh­de­ryh­mis­sä. Kan­nat­taa ehdot­to­mas­ti läh­teä kokei­le­maan Kublaa.”

- Mik­ko Laak­ko­nen, Cloud2

Saman aihepiirin artikkeleita 

Tutustu myös palveluihimme! 

Kublan kanssa syntyy tulosta - takaamme sen!

Täysi tyytyväisyystakuu

Tyypillinen asiakkaamme saa hyviä tuloksia ja viihtyy kanssamme pitkään. Takaamme tulokset myös sinun yrityksellesi. Kaupan päälle pistämme vielä 500€ omista rahoistamme markkinointibudjettiisi. Miltä kuulostaa?

Ota yhteyttä

Ensimmäinen ja tärkein askel, ota yhteyttä!

  • Olemme yhteydessä sinuun seuraavan arkipäivän aikana
  • Kartoitetaan voisimmeko olla avuksi
  • Tarvittaessa voimme sopia etätapaamisen
  • Joka tapauksessa saat mukaasi pari ammattilaisen vinkkiä digimainontaasi

029 3700 290
asiakaspalvelu@kubla.fi

Kubla Oy
Ilmalankatu 2 A
(MTV:n päärakennus)
00240 Helsinki

Kubla Marketing Inc.
31 NE 17th St
Miami Florida 33132

Kaikki yhteystiedot >

Digimarkkinointivinkit sähköpostiisi!

Tilaamalla uutis­kirjeen annat meille luvan käsitellä tietojasi tieto­suoja­selosteemme mukaisesti. Voit perua luvan koska tahansa. Emme ikinä jaa tietojasi kolmansille osapuolille.

© Markkinointitoimisto Kubla Oy