Google Ads koulutus – kolme erilaista vaihtoehtoa 

Haku­ko­ne­mark­ki­noin­ti \ Haku­ko­neen mak­sul­li­set kei­not \ Google mai­non­ta \ Google Ads kou­lu­tus – kol­me eri­lais­ta vaihtoehtoa

Tun­tuu­ko, ettet saa Googlen mak­sut­to­mis­ta työ­ka­luis­ta kaik­kea iloa irti? Aiheut­taa­ko Google Ads -mai­non­ta ken­ties unet­to­mia öitä ja tus­kai­sia työ­päi­viä? Kaik­kea ei tie­ten­kään voi osa­ta – mut­ta ope­tel­la voi! Google Ads kou­lu­tus on fik­su tapa kerä­tä itsel­leen tar­vit­ta­va perus­tie­to, jon­ka jäl­keen pys­tyt har­joit­te­le­maan mai­non­nan teke­mis­tä omin avuin tai seu­raa­maan ulkois­te­tun asian­tun­ti­jan työn tulos­ta. Kou­lu­tuk­seen osal­lis­tu­mi­nen ei myös­kään vaa­di pie­nen bud­je­tin venyt­tä­mis­tä, sil­lä Google Ads kou­lu­tus voi olla ilmai­nen riip­puen kou­lu­tuk­ses­ta ja kou­lu­tuk­sen järjestäjästä.

Google Ads koulutusta Skillshopissa

ILMAI­NEN

Ilmainen Google Ads koulutus

Googlen oma oppi­mis­kes­kus Google Skills­hop (ent. Aca­de­my for Ads) on kai­kil­le Googlen ammat­ti­lais­työ­ka­lu­ja käyt­tä­vil­le avoin paik­ka ope­tel­la uut­ta tai syven­tää osaa­mis­ta. Pää­set kir­jau­tu­maan Skills­ho­piin Google-tili­si avul­la, jon­ka jäl­keen saat käyt­töö­si Googlen tuo­te­asian­tun­ti­joi­den suun­nit­te­le­mia verk­ko­kurs­se­ja ilmaiseksi.

Google Ads kou­lu­tus Skills­ho­pis­sa on var­sin näp­pä­rä tapa laa­jen­taa omaa asian­tun­te­mus­taan. Opit Haku-, Display-, Mobii­li-, Video- ja Shop­ping-kam­pan­joi­den yllä­pi­dos­ta sekä nii­den mit­taa­mi­ses­ta. Kai­kis­ta suo­si­tuim­pia verk­ko­kurs­se­ja Skills­ho­pis­sa ovat Google Adsia, Google Ana­ly­tic­sia ja Google Mar­ke­ting Plat­for­mia käsit­te­le­vät kurssit.

Google Ads -ser­ti­fi­kaat­ti: Kyl­lä. Ser­ti­fioin­nin suo­rit­ta­mal­la voit myö­hem­min osoit­taa päte­vyy­te­si Googlen työ­ka­lu­jen oikeaop­pi­seen, tehok­kaa­seen käyttämiseen.

Kie­li­vaa­ti­mus: Englan­ti.

Google Ads koulutus Digital Garagessa

ILMAI­NEN

Google Ads koulutus verkossa

Aivan kuten Skills­ho­pis­sa, myös Google Digi­tal Gara­ges­sa Google Ads kou­lu­tus on jokai­sel­le avoin sekä ilmai­nen. Digi­tal Gara­ge on Googlen tar­joa­ma oppi­mi­sym­pä­ris­tö, jos­sa pys­tyt opet­te­le­maan kai­ken aivan alus­ta alkaen tai syven­tä­mään jo ole­mas­sa ole­vaa osaa­mis­ta verk­ko­kurs­sien avul­la. Pää­set kir­jau­tu­maan Digi­tal Gara­geen Google-tili­si avulla.

Kurs­sit sisäl­tä­vät moduu­le­ja, jot­ka puo­les­taan koos­tu­vat eri­lai­sis­ta teh­tä­vis­tä. Voit suo­rit­taa joko yksit­täi­siä moduu­le­ja halua­mas­ta­si aihees­ta tai käy­dä läpi koko­nai­sen kurs­sin. Osa kurs­seis­ta on saa­ta­vil­la myös suo­men kie­lel­lä. Kir­sik­ka­na kakun pääl­lä löy­dät Digi­tal Gara­ges­ta lisäk­si mak­sut­to­mia webi­naa­re­ja, joi­den aika­na voit esit­tää kysy­myk­siä suo­raan ammattilaiselle.

Google Ads -ser­ti­fi­kaat­ti: Kyl­lä, mut­ta vain digi­mark­ki­noin­nin perus­tei­ta käsit­te­le­vä Fun­da­men­tals of digi­tal mar­ke­ting -kurs­si sisäl­tää sertifikaatin.

Kie­li­vaa­ti­mus: Englan­ti ja suomi.

Google Ads koulutus mainostoimistossa

MAK­SUL­LI­NEN

Monien mai­nos­toi­mis­to­jen pal­ve­lu­va­li­koi­mas­ta löy­tyy myös Google Ads kou­lu­tus, joka on useim­mi­ten mah­dol­lis­ta hank­kia joko itsel­le tai esi­mer­kik­si isom­mal­le työ­ryh­mäl­le. Mai­nos­toi­mis­ton tar­joa­ma mak­sul­li­nen Google Ads kou­lu­tus kus­tan­taa muu­ta­mas­ta sata­ses­ta jopa ton­niin. Tyy­pil­li­ses­ti kou­lu­tus sisäl­tää hakusa­na­mai­non­nan perus­teet, avain­sa­na­työ­ka­lu­jen käy­tön, pereh­dy­tyk­sen avain­sa­no­jen valin­taan sekä Google Ads -tili­ra­ken­teen suun­nit­te­luun ja kam­pan­joi­den, mai­nos­ryh­mien ja mai­nos­teks­tien suun­nit­te­luun sekä mai­non­nan mittaamiseen.

Google Ads -ser­ti­fi­kaat­ti: Ei, ser­ti­fi­kaa­tin voit saa­da ainoas­taan suo­rit­ta­mal­la Googlen oman kokeen Skills­ho­pis­sa tai Digi­tal Garagessa.

Kie­li­vaa­ti­mus: Pää­sään­töi­ses­ti suomi.

Millainen Google Ads koulutus on paras?

Skills­ho­pin tai Digi­tal Gara­gen tar­joa­ma Google Ads kou­lu­tus on var­sin hyvä tapa oppia perus­teet tai pitää yllä osaa­mis­ta­soa. Fak­ta kui­ten­kin on se, että myös Googlen tavoi­te on teh­dä rahaa, hil­loa, mas­sia, pätäk­kää – jol­loin kus­tan­nus­te­hok­kaim­mat vin­kit löy­ty­vät­kin ehkä ulko­puo­li­sel­ta kou­lut­ta­jal­ta. Toi­se­na seik­ka­na kaik­kia Googlen sys­tee­me­jä ei ole raken­net­tu Suo­men kal­tai­sil­le pie­nil­le mark­ki­noil­le sopi­vik­si, mikä näkyy esi­mer­kik­si siten, että algo­rit­mit vaa­ti­vat run­saas­ti dataa eli käyt­tä­jiä, joi­den hank­ki­mi­seen yri­tys tar­vit­see bud­jet­tia. Kai­kis­ta paras Google Ads kou­lu­tus onkin mie­les­täm­me käy­tän­nön har­joit­te­le­mi­nen, joka pitää sisäl­lään aika ajoin kou­lu­tuk­sis­sa käy­mis­tä tai ulkoi­sen Google-mai­non­nan ammat­ti­lai­sen sään­nöl­lis­tä sparrausta.

Kublan kanssa Google Ads -mainonta sujuu myös ilman mittavia investointeja

Mikä­li sinul­ta löy­tyy omaa aikaa ja kiin­nos­tus­ta Google Ads -mai­non­nan har­joit­te­le­mi­seen, saat meil­tä tar­vit­ta­van tuen sil­loin, kun tar­vit­set ammat­ti­lai­sen näke­mys­tä. Sinun ei siis vält­tä­mät­tä tar­vit­se käyt­tää sato­ja euro­ja kuu­kau­des­sa ulkois­tet­tuun Google-mai­non­taan, vaan itse opet­te­le­mal­la sekä lisä­ai­kaa tie­to­ko­neen äärel­lä työs­ken­te­le­mi­seen prio­ri­soi­mal­la voit pääs­tä pit­käl­le jo pel­käl­lä Kublan asian­tun­ti­jan sään­nöl­li­sel­lä spar­rauk­sel­la. Olet­ko val­mis otta­maan ensias­ke­leet mai­non­nan maa­il­maan? Varaa mak­su­ton sparraus!

Ota yhteyt­tä!
Asiakassegmentti
  • Lorem ipsum dolor sit amet.
  • Lorem ipsum dolor sit amet.
  • Lorem ipsum dolor sit amet.

Katso mitä Kublan asiakkailla on sanottavaa 

Jos joku kysyy mul­ta Kublas­ta niin mä voin kyl­lä ihan läm­pi­mäs­ti suositella.”

- Camil­la Aho, Camil­la Aho Oy

Kyl­lä voin suo­si­tel­la Kublaa. Ne puhuu maan­lä­hei­ses­ti ja on oikeas­ti asiak­kaan apuna.”

- Mar­ko Lind­qvist, Perk­ko Oy

Me ollaan saa­tu pal­jon uusia lii­de­jä ja rek­ry­jä ja näky­vyyt­tä rele­van­teis­sa koh­de­ryh­mis­sä. Kan­nat­taa ehdot­to­mas­ti läh­teä kokei­le­maan Kublaa.”

- Mik­ko Laak­ko­nen, Cloud2

Saman aihepiirin artikkeleita 

Tutustu myös palveluihimme! 

Kublan kanssa syntyy tulosta - takaamme sen!

Tuloksellista tekemistä

Tyypillinen asiakkaamme saa hyviä tuloksia ja viihtyy kanssamme pitkään. Tuloksellinen tekeminen onkin kaiken tekemisemme keskiössä ja teemme kaikkemme, jotta markkinointinne tulokset paranevat kerta toisensa jälkeen.

Digimarkkinointitoimisto Kubla Helsinki

Ota yhteyttä

Ensimmäinen ja tärkein askel, ota yhteyttä!

  • Olemme yhteydessä sinuun seuraavan arkipäivän aikana
  • Kartoitetaan voisimmeko olla avuksi
  • Tarvittaessa voimme sopia etätapaamisen
  • Joka tapauksessa saat mukaasi pari ammattilaisen vinkkiä digimainontaasi

040 657 5516
asiakaspalvelu@kubla.fi

Kubla Oy
Ilmalankatu 2 A
(MTV:n päärakennus)
00240 Helsinki

Kubla Marketing Inc.
31 NE 17th St
Miami Florida 33132

Kaikki yhteystiedot >

Digimarkkinointivinkit sähköpostiisi!

Tilaamalla uutis­kirjeen annat meille luvan käsitellä tietojasi tieto­suoja­selosteemme mukaisesti. Voit perua luvan koska tahansa. Emme ikinä jaa tietojasi kolmansille osapuolille.

© Markkinointitoimisto Kubla Oy