Miten paljon Google Ads tilin rakenne vaikuttaa? 

Google Ads mai­nos­ti­lin raken­teel­la on mer­ki­tys­tä alus­ta alkaen. Var­mis­ta jo Google Ads -mai­non­taa aloit­taes­sa­si se, että Google Ads tilin raken­ne on teh­ty oikein. Mikä­li pää­tät jär­jes­tää tili­si uudes­taan vas­ta sen jäl­keen, kun olet luo­nut jo usei­ta kam­pan­joi­ta sekä mai­nos­ryh­miä, mene­tät kai­ken sii­hen asti ker­ty­neen datan. Arvok­kaan datan menet­tä­mi­sel­lä voi olla vai­ku­tus mai­non­nan tehokkuuteen.

Google Ads tilin rakenne

Google Ads tilin raken­ne koos­tuu kol­mes­ta eri osas­ta: tili, kam­pan­jat ja mai­nos­ryh­mät. Teho­kas Google Ads -mai­non­ta vaa­tii tämän kol­mi­ta­soi­sen raken­teen ymmär­tä­mi­sen. Mikä­li et vie­lä täy­sin tie­dä, mis­tä on kyse, lue artik­ke­lim­me Google Ads tilin perus­teis­ta.

Haluat­ko mai­nos­taa yri­tys­tä­si Googles­sa tai saa­da tehot irti nykyi­ses­tä Google-tekemisestä?

Lue tarkemmin Google-mainonnan palveluistamme ja ota rohkeasti yhteyttä!

Kolme syytä, miksi hyvä Google Ads tilin rakenne on kriittisen tärkeä

On sekä ajal­li­ses­ti että rahal­li­ses­ti fik­sum­paa suun­ni­tel­la Google Ads tilin raken­ne alus­ta alkaen toi­mi­vak­si sen sijaan, että koet­tai­sit tuo­da seka­sot­kuun sel­koa vas­ta myö­hem­mäs­sä vai­hees­sa. Hyvin orga­ni­soi­tu Google Ads tilin raken­ne aut­taa pitä­mään kus­tan­nuk­set mal­til­li­si­na, mai­nos­ten luo­mi­sen ja kehit­tä­mi­sen help­po­na sekä mai­nos­ti­lin suju­van kehit­tä­mi­sen mahdollisena.

1. Saat paremmat laatupisteet ja halvemmat klikkaukset

Kun raken­nat Google Ads tilin raken­teen hyvin, saat parem­mat laa­tu­pis­teet. Laa­tu­pis­teil­lä on suu­ri mer­ki­tys, sil­lä huo­noil­la laa­tu­pis­teil­lä menes­ty­mi­nen on mah­do­ton­ta. Google arvioi muun muas­sa klik­kaus­pro­sent­tia (CTR), hakusa­nan ja mai­nok­sen yhteen­so­pi­vuut­ta sekä las­keu­tu­mis­si­vun laa­tua ja yhteen­so­pi­vuut­ta mai­nok­sen kans­sa – arvioin­nin päät­teek­si saat laa­tu­pis­teet, jois­ta 10 on paras.

Google Ads tilin raken­ne vai­kut­taa siis laa­tu­pis­tei­siin. Hyvät laa­tu­pis­teet puo­les­taan vai­kut­ta­vat sii­hen, kuin­ka pal­jon mai­non­ta sinul­le mak­saa. Haluat tie­tys­ti teh­dä mah­dol­li­sim­man kus­tan­nus­te­ho­kas­ta Google-mai­non­taa, eikö vain?

2. Mainosten luonti ja optimointi on huomattavasti helpompaa

Hyvin raken­net­tua ja fik­sus­ti orga­ni­soi­tua Google Ads tiliä on hel­pom­pi opti­moi­da, mikä sääs­tää sekä aikaa että her­mo­ja. Mai­nos­ten luo­mi­nen, nii­den tehok­kuu­den ana­ly­soi­mi­nen ja jat­ku­va opti­moin­ti sujuu nopeam­min, kun jokai­sel­la pali­kal­la on oma paikkansa.

Google Ads -mai­non­ta vaa­tii nimit­täin jat­ku­vaa sil­mäi­lyä. Ei rii­tä, että käyt käyn­nis­tä­mäs­sä kam­pan­jan, ja läh­det kol­men vii­kon lomal­le Espan­jan aurin­gon alle. Esi­mer­kik­si koko mai­nos­bud­jet­ti saat­taa valua huk­kaan, jos tie­tä­mät­tä­si käy­tät rahaa hei­kos­ti toi­mi­viin avain­sa­noi­hin. Jot­ta mai­non­nan seu­ran­ta ei vie päi­väs­tä­si tuhot­to­man pal­jon aikaa, kan­nat­taa Google Ads tilin raken­ne siis suun­ni­tel­la perin­poh­jai­ses­ti ja raken­taa jokais­ta yksi­tyis­koh­taa myö­ten järjestelmällisesti.

3. Paketti pysyy kasassa, kun lisäät valikoimaan uusia tuotteita

Google Ads tili kan­nat­taa raken­taa esi­mer­kik­si sel­keäs­ti jäsen­nel­lyn verk­ko­kau­pan tuo­te­ka­te­go­rioi­den mukaan. Mikä­li lisäät kaup­paa­si uusia tuot­tei­ta, on uusien tuot­tei­den lisää­mi­nen kam­pan­joi­den mai­nos­ryh­miin huo­mat­ta­vas­ti pie­nem­pi työ, kun Google Ads tilin raken­ne on suun­ni­tel­tu oikein.

Yhtä lail­la myös mai­nos­ti­lin laa­jen­ta­mi­nen sujuu näp­pä­räm­min sel­keäs­ti orga­ni­soi­dus­sa mai­nos­ti­lis­sä kuin seka­me­te­li­so­pas­sa, jon­ka sisäl­lös­tä et ole aivan itse­kään varma.

Jotta saat mainonnasta kaiken irti, täytyy sinulla on selkeä Google Ads tilin rakenne

Suo­ma­lai­set teke­vät päi­vit­täin 30 mil­joo­naa Google-hakua. Kuvit­te­le, kuin­ka pal­jon eri­lai­sia hakusa­no­ja ja -lausek­kei­ta poten­ti­aa­li­set asiak­kaat käyt­tä­vät – mai­nok­sia on näin ollen luo­ta­va useam­pia eri­lai­sil­le avain­sa­noil­le. Jos Google Ads tilin raken­ne on seka­sot­ku, tulee mai­nos­ten hal­lin­noin­nin kans­sa taa­tus­ti ongel­mia. Mikä­li haluat teh­dä kus­tan­nus­te­ho­kas­ta ja jär­ke­vää Google Ads -mai­non­taa, täy­tyy sinul­la olla sel­keä Google Ads tilin rakenne.

Meil­tä saat tar­vit­taes­sa apua Google Ads tilin organisointiin!

Ota yhteyt­tä!
Google Ads tilin rakenne
  • Lorem ipsum dolor sit amet.
  • Lorem ipsum dolor sit amet.
  • Lorem ipsum dolor sit amet.

Katso mitä Kublan asiakkailla on sanottavaa 

Jos joku kysyy mul­ta Kublas­ta niin mä voin kyl­lä ihan läm­pi­mäs­ti suositella.”

- Camil­la Aho, Camil­la Aho Oy

Kyl­lä voin suo­si­tel­la Kublaa. Ne puhuu maan­lä­hei­ses­ti ja on oikeas­ti asiak­kaan apuna.”

- Mar­ko Lind­qvist, Perk­ko Oy

Me ollaan saa­tu pal­jon uusia lii­de­jä ja rek­ry­jä ja näky­vyyt­tä rele­van­teis­sa koh­de­ryh­mis­sä. Kan­nat­taa ehdot­to­mas­ti läh­teä kokei­le­maan Kublaa.”

- Mik­ko Laak­ko­nen, Cloud2

Saman aihepiirin artikkeleita 

Tutustu myös palveluihimme! 

Kublan kanssa syntyy tulosta - takaamme sen!

Täysi tyytyväisyystakuu

Tyypillinen asiakkaamme saa hyviä tuloksia ja viihtyy kanssamme pitkään. Takaamme tulokset myös sinun yrityksellesi. Kaupan päälle pistämme vielä 500€ omista rahoistamme markkinointibudjettiisi. Miltä kuulostaa?

Ota yhteyttä

Ensimmäinen ja tärkein askel, ota yhteyttä!

  • Olemme yhteydessä sinuun seuraavan arkipäivän aikana
  • Kartoitetaan voisimmeko olla avuksi
  • Tarvittaessa voimme sopia etätapaamisen
  • Joka tapauksessa saat mukaasi pari ammattilaisen vinkkiä digimainontaasi

029 3700 290
asiakaspalvelu@kubla.fi

Kubla Oy
Ilmalankatu 2 A
(MTV:n päärakennus)
00240 Helsinki

Kubla Marketing Inc.
31 NE 17th St
Miami Florida 33132

Kaikki yhteystiedot >

Digimarkkinointivinkit sähköpostiisi!

Tilaamalla uutis­kirjeen annat meille luvan käsitellä tietojasi tieto­suoja­selosteemme mukaisesti. Voit perua luvan koska tahansa. Emme ikinä jaa tietojasi kolmansille osapuolille.

© Markkinointitoimisto Kubla Oy