Miten paljon Google Ads tilin rakenne vaikuttaa? 

Google Ads mai­nos­ti­lin raken­teel­la on mer­ki­tys­tä alus­ta alkaen. Var­mis­ta jo Google Ads -mai­non­taa aloit­taes­sa­si se, että Google Ads tilin raken­ne on teh­ty oikein. Mikä­li pää­tät jär­jes­tää tili­si uudes­taan vas­ta sen jäl­keen, kun olet luo­nut jo usei­ta kam­pan­joi­ta sekä mai­nos­ryh­miä, mene­tät kai­ken sii­hen asti ker­ty­neen datan. Arvok­kaan datan menet­tä­mi­sel­lä voi olla vai­ku­tus mai­non­nan tehokkuuteen.

Google Ads tilin rakenne

Google Ads tilin raken­ne koos­tuu kol­mes­ta eri osas­ta: tili, kam­pan­jat ja mai­nos­ryh­mät. Teho­kas Google Ads -mai­non­ta vaa­tii tämän kol­mi­ta­soi­sen raken­teen ymmär­tä­mi­sen. Mikä­li et vie­lä täy­sin tie­dä, mis­tä on kyse, lue artik­ke­lim­me Google Ads tilin perus­teis­ta.

Haluat­ko mai­nos­taa yri­tys­tä­si Googles­sa tai saa­da tehot irti nykyi­ses­tä Google-tekemisestä?

Lue tarkemmin Google-mainonnan palveluistamme ja ota rohkeasti yhteyttä!

Kolme syytä, miksi hyvä Google Ads tilin rakenne on kriittisen tärkeä

On sekä ajal­li­ses­ti että rahal­li­ses­ti fik­sum­paa suun­ni­tel­la Google Ads tilin raken­ne alus­ta alkaen toi­mi­vak­si sen sijaan, että koet­tai­sit tuo­da seka­sot­kuun sel­koa vas­ta myö­hem­mäs­sä vai­hees­sa. Hyvin orga­ni­soi­tu Google Ads tilin raken­ne aut­taa pitä­mään kus­tan­nuk­set mal­til­li­si­na, mai­nos­ten luo­mi­sen ja kehit­tä­mi­sen help­po­na sekä mai­nos­ti­lin suju­van kehit­tä­mi­sen mahdollisena.

1. Saat paremmat laatupisteet ja halvemmat klikkaukset

Kun raken­nat Google Ads tilin raken­teen hyvin, saat parem­mat laa­tu­pis­teet. Laa­tu­pis­teil­lä on suu­ri mer­ki­tys, sil­lä huo­noil­la laa­tu­pis­teil­lä menes­ty­mi­nen on mah­do­ton­ta. Google arvioi muun muas­sa klik­kaus­pro­sent­tia (CTR), hakusa­nan ja mai­nok­sen yhteen­so­pi­vuut­ta sekä las­keu­tu­mis­si­vun laa­tua ja yhteen­so­pi­vuut­ta mai­nok­sen kans­sa – arvioin­nin päät­teek­si saat laa­tu­pis­teet, jois­ta 10 on paras.

Google Ads tilin raken­ne vai­kut­taa siis laa­tu­pis­tei­siin. Hyvät laa­tu­pis­teet puo­les­taan vai­kut­ta­vat sii­hen, kuin­ka pal­jon mai­non­ta sinul­le mak­saa. Haluat tie­tys­ti teh­dä mah­dol­li­sim­man kus­tan­nus­te­ho­kas­ta Google-mai­non­taa, eikö vain?

2. Mainosten luonti ja optimointi on huomattavasti helpompaa

Hyvin raken­net­tua ja fik­sus­ti orga­ni­soi­tua Google Ads tiliä on hel­pom­pi opti­moi­da, mikä sääs­tää sekä aikaa että her­mo­ja. Mai­nos­ten luo­mi­nen, nii­den tehok­kuu­den ana­ly­soi­mi­nen ja jat­ku­va opti­moin­ti sujuu nopeam­min, kun jokai­sel­la pali­kal­la on oma paikkansa.

Google Ads -mai­non­ta vaa­tii nimit­täin jat­ku­vaa sil­mäi­lyä. Ei rii­tä, että käyt käyn­nis­tä­mäs­sä kam­pan­jan, ja läh­det kol­men vii­kon lomal­le Espan­jan aurin­gon alle. Esi­mer­kik­si koko mai­nos­bud­jet­ti saat­taa valua huk­kaan, jos tie­tä­mät­tä­si käy­tät rahaa hei­kos­ti toi­mi­viin avain­sa­noi­hin. Jot­ta mai­non­nan seu­ran­ta ei vie päi­väs­tä­si tuhot­to­man pal­jon aikaa, kan­nat­taa Google Ads tilin raken­ne siis suun­ni­tel­la perin­poh­jai­ses­ti ja raken­taa jokais­ta yksi­tyis­koh­taa myö­ten järjestelmällisesti.

3. Paketti pysyy kasassa, kun lisäät valikoimaan uusia tuotteita

Google Ads tili kan­nat­taa raken­taa esi­mer­kik­si sel­keäs­ti jäsen­nel­lyn verk­ko­kau­pan tuo­te­ka­te­go­rioi­den mukaan. Mikä­li lisäät kaup­paa­si uusia tuot­tei­ta, on uusien tuot­tei­den lisää­mi­nen kam­pan­joi­den mai­nos­ryh­miin huo­mat­ta­vas­ti pie­nem­pi työ, kun Google Ads tilin raken­ne on suun­ni­tel­tu oikein.

Yhtä lail­la myös mai­nos­ti­lin laa­jen­ta­mi­nen sujuu näp­pä­räm­min sel­keäs­ti orga­ni­soi­dus­sa mai­nos­ti­lis­sä kuin seka­me­te­li­so­pas­sa, jon­ka sisäl­lös­tä et ole aivan itse­kään varma.

Jotta saat mainonnasta kaiken irti, täytyy sinulla on selkeä Google Ads tilin rakenne

Suo­ma­lai­set teke­vät päi­vit­täin 30 mil­joo­naa Google-hakua. Kuvit­te­le, kuin­ka pal­jon eri­lai­sia hakusa­no­ja ja -lausek­kei­ta poten­ti­aa­li­set asiak­kaat käyt­tä­vät – mai­nok­sia on näin ollen luo­ta­va useam­pia eri­lai­sil­le avain­sa­noil­le. Jos Google Ads tilin raken­ne on seka­sot­ku, tulee mai­nos­ten hal­lin­noin­nin kans­sa taa­tus­ti ongel­mia. Mikä­li haluat teh­dä kus­tan­nus­te­ho­kas­ta ja jär­ke­vää Google Ads -mai­non­taa, täy­tyy sinul­la olla sel­keä Google Ads tilin rakenne.

Meil­tä saat tar­vit­taes­sa apua Google Ads tilin organisointiin!

Ota yhteyt­tä!
Google Ads tilin rakenne
  • Lorem ipsum dolor sit amet.
  • Lorem ipsum dolor sit amet.
  • Lorem ipsum dolor sit amet.

Katso mitä Kublan asiakkailla on sanottavaa 

Jos joku kysyy mul­ta Kublas­ta niin mä voin kyl­lä ihan läm­pi­mäs­ti suositella.”

- Camil­la Aho, Camil­la Aho Oy

Kyl­lä voin suo­si­tel­la Kublaa. Ne puhuu maan­lä­hei­ses­ti ja on oikeas­ti asiak­kaan apuna.”

- Mar­ko Lind­qvist, Perk­ko Oy

Me ollaan saa­tu pal­jon uusia lii­de­jä ja rek­ry­jä ja näky­vyyt­tä rele­van­teis­sa koh­de­ryh­mis­sä. Kan­nat­taa ehdot­to­mas­ti läh­teä kokei­le­maan Kublaa.”

- Mik­ko Laak­ko­nen, Cloud2

Saman aihepiirin artikkeleita 

Tutustu myös palveluihimme! 

Kublan kanssa syntyy tulosta - takaamme sen!

Tuloksellista tekemistä

Tyypillinen asiakkaamme saa hyviä tuloksia ja viihtyy kanssamme pitkään. Tuloksellinen tekeminen onkin kaiken tekemisemme keskiössä ja teemme kaikkemme, jotta markkinointinne tulokset paranevat kerta toisensa jälkeen.

Digimarkkinointitoimisto Kubla Helsinki

Ota yhteyttä

Ensimmäinen ja tärkein askel, ota yhteyttä!

  • Olemme yhteydessä sinuun seuraavan arkipäivän aikana
  • Kartoitetaan voisimmeko olla avuksi
  • Tarvittaessa voimme sopia etätapaamisen
  • Joka tapauksessa saat mukaasi pari ammattilaisen vinkkiä digimainontaasi

040 657 5516
asiakaspalvelu@kubla.fi

Kubla Oy
Ilmalankatu 2 A
(MTV:n päärakennus)
00240 Helsinki

Kubla Marketing Inc.
31 NE 17th St
Miami Florida 33132

Kaikki yhteystiedot >

Digimarkkinointivinkit sähköpostiisi!

Tilaamalla uutis­kirjeen annat meille luvan käsitellä tietojasi tieto­suoja­selosteemme mukaisesti. Voit perua luvan koska tahansa. Emme ikinä jaa tietojasi kolmansille osapuolille.

© Markkinointitoimisto Kubla Oy