Facebook mainoksen rakenne – tällainen on tehokas mainos 

Mai­non­ta Face­boo­kis­sa on taa­tus­ti jokai­sel­le jos­sain mää­rin tut­tua. Saa­tat olla kokeil­lut sitä tai vähin­tään­kin kuul­lut lukui­sis­ta mah­dol­li­suuk­sis­ta, joi­ta Face­book-mai­non­nan mai­nos­työ­ka­lu nimel­tä Face­book Busi­ness Mana­ger tar­jo­aa. Suo­ma­lai­sis­ta noin puo­let selaa Face­boo­kia kan­net­ta­val­laan, table­til­laan tai puhe­li­mel­laan, mikä saa mai­nos­ta­jat ryn­ni­mään apa­jil­le. Kun kil­pai­lu on kovaa, täy­tyy jou­kos­ta erot­tua hyväl­lä mai­nok­sel­la sekä täs­mäl­li­sel­lä koh­den­nuk­sel­la Face­book Audiences -työ­ka­lua hyö­dyn­täen. Mil­lai­nen on Face­book mai­nok­sen raken­ne, ja mikä tekee Face­book-mai­nok­ses­ta tehokkaan?

Face­book-mai­non­ta on usein kus­tan­nus­te­ho­kas tapa lisä­tä myyn­tiä, hank­kia lii­de­jä, kas­vat­taa kiin­nos­tu­nut­ta ylei­söä tai raken­taa luot­ta­mus­ta. Kun teet mai­non­taa Face­boo­kis­sa, koh­dis­ta kat­se yhden tavoit­teen saa­vut­ta­mi­seen useam­man sijaan – voit esi­mer­kik­si yhdel­lä mai­nok­sel­la raken­taa luot­ta­mus­ta ja toi­sel­la pyr­kiä teke­mään myyntiä.

Facebook-mainos on usein osa myyntitunnelia

Ennen kuin käy­dään läpi Face­book mai­nok­sen raken­ne, tar­kas­tel­laan koko­nai­suut­ta hie­man Face­book Busi­ness Mana­ge­ria kau­em­paa. Myyn­ti­tun­ne­li tun­ne­taan myös nimel­lä myyn­ti­put­ki, joka kai­kes­sa yksin­ker­tai­suu­des­saan tar­koit­taa poten­ti­aa­li­sen asiak­kaan kul­ke­maa pol­kua. Tämä pol­ku saa alkun­sa sii­tä, kun poten­ti­aa­li­nen asia­kas ensim­mäi­sen ker­ran näkee sisäl­töä­si ja lop­puu useim­mi­ten sii­hen, että hänes­tä tulee mak­sa­va asiakas.

Käy­tän­nös­sä myyn­ti­tun­ne­li voi saa­da alkun­sa esi­mer­kik­si Face­book-mai­nok­ses­ta, joka ohjaa poten­ti­aa­li­sen asiak­kaan tätä tar­koi­tus­ta var­ten raken­ne­tul­le las­keu­tu­mis­si­vul­le ja siel­tä ilmai­sen liit­ty­mis­lah­jan tai -edun hou­kut­te­le­ma­na vaik­ka­pa sähköpostilistalle.

Kun Face­book mai­nok­sen raken­ne on oikean­lai­nen, hou­kut­te­lee se poten­ti­aa­li­sia asiak­kai­ta tut­ki­maan aihet­ta lisää. Huo­no mai­nos sen sijaan ei saa ketään sukel­ta­maan tunneliin.

Millainen on Facebook mainoksen rakenne?

Face­book mai­nok­sen raken­ne koos­tuu tie­tys­ti puhut­te­le­vas­ta otsi­kos­ta, mie­len­kiin­toi­ses­ta mai­nos­teks­tis­tä, laa­duk­kaas­ta kuvas­ta tai videos­ta sekä yti­mek­kääs­tä toi­min­ta­ke­hot­tees­ta (CTA, Call To Action) eli itse mai­nok­ses­ta. Nämä koh­de­ryh­mäl­le näky­vät ele­men­tit ovat kui­ten­kin ainoas­taan jää­vuo­ren huip­pu, sil­lä Face­book-mai­nos itse asias­sa koos­tuu itse mai­nok­sen lisäk­si kah­des­ta eri osas­ta, jot­ka tun­ne­taan nimel­lä kam­pan­ja ja mai­nos­jouk­ko.

Facebook mainoksen rakenne - Uusi kampanja

Kampanja

Kaik­ki alkaa mai­nos­kam­pan­jas­ta, jon­ka voit aja­tel­la koko mai­nok­sen perus­ta­na. Mie­ti, mikä on mai­non­nan tavoi­te, jon­ka poh­jal­ta haluat mai­nok­se­si opti­moi­ta­van Face­boo­kin toi­mes­ta. Tämä vai­he on tär­keä, sil­lä esi­mer­kik­si tavoit­teel­la lii­ken­ne et vält­tä­mät­tä onnis­tu saa­maan hyväl­lä­kään mai­nok­sel­la yhtä pal­jon myyn­tiä kuin valit­se­mal­la tavoit­teek­si kon­ver­sio.

Muu­ta­mia ylei­sim­piä tavoitteita:

 • Brän­din tun­net­tuus → tavoit­tee­na lisä­tä tun­net­tuut­ta yri­tyk­ses­tä, tuot­tees­ta tai palvelusta.
 • Lii­ken­ne → tavoit­tee­na saa­da lisää lii­ken­net­tä esi­mer­kik­si verk­ko­kaup­paan, sovel­luk­seen tai blogiin.
 • Kon­ver­siot → tavoit­tee­na kan­nus­taa poten­ti­aa­lis­ta asia­kas­ta lisää­mään tuot­tei­ta ostos­ko­riin, liit­ty­mään säh­kö­pos­ti­lis­tal­le tai lataa­maan sovellus.

Mai­nos­kam­pan­jan luo­mi­nen käyn­nis­tyy Face­book Busi­ness Managerissa.

Mainosjoukko

Mai­nos­jou­kol­la ker­rot Face­boo­kil­le sen, kuin­ka haluat mai­nos­ta­si esi­tet­tä­vän. Mai­nok­sen luo­mi­sen toi­nen askel on siis mai­nos­jou­kon raken­ta­mi­nen, jos­sa mää­rit­te­let seu­raa­vat asiat:

 • mai­nok­sen kohderyhmä
 • mai­nok­sen budjetti
 • mai­nok­sen aikataulu

Yhdel­lä mai­nos­kam­pan­jal­la voi olla useam­pi mai­nos­jouk­ko, jois­ta jokai­sel­la on oma koh­de­ryh­mä, bud­jet­ti sekä aikataulu.

Mainoksen luova sisältö

Vii­mei­nen osa toi­mi­van mai­nok­sen raken­tees­sa on lopul­li­nen mai­nos, jon­ka koh­de­ryh­mä­si näkee esi­mer­kik­si uutis­syöt­tees­sään. Mai­nos­jou­kon mää­rit­tä­mi­sen jäl­keen valit­set mai­nok­sel­le­si luo­van sisäl­lön eli vaik­ka­pa kuvan tai videon, teks­tin ja sopi­van toimintakutsupainikkeen.

Kuva

 • Valit­se kuva, joka on tie­dos­to­tyy­pil­tään .jpg tai .png.
 • Syö­te­si­joit­te­luun sopi­va kuva­suh­de on 1:1 ja tari­na­si­joit­te­luun 9:16.
 • Vaik­ka teks­tin mää­räl­le ei ole rajoi­tus­ta, suo­si vähä­teks­tis­tä kuvaa.

Video

 • Suo­si lyhyi­tä, mie­lel­lään alle 15 sekun­nin mit­tai­sia videoi­ta mainoksessa.
 • Teks­ti­tä video, jos sii­nä on puhet­ta, sil­lä mai­nok­sia kat­so­taan usein ilman ääntä.
 • Var­mis­ta, että videon tär­kein pää­vies­ti on help­po ymmär­tää myös ilman ääntä.

Teks­ti

 • Pidä mai­nok­sen otsik­ko lyhye­nä, jot­ta se näkyy myös mobiilissa.
 • Oiko­lue teks­ti, sil­lä kir­joi­tus­vir­heet anta­vat epä­am­mat­ti­mai­sen kuvan.
 • Useim­mi­ten lyhyem­pi parem­pi, mut­ta kokei­le myös pidem­pää mainostekstiä.

Saa­tat päh­käil­lä, valit­set­ko mai­nok­seen kuvan vai videon. Videoi­den kulu­tus on jat­ku­vas­sa nousus­sa, joten eten­kin video­mai­non­taa kan­nat­taa kokeil­la Face­boo­kis­sa. Voit kiin­nit­tää poten­ti­aa­li­sen asiak­kaan huo­mion toden­nä­köi­sem­min videol­la kuin liik­ku­mat­to­mal­la kuval­la, mikä tekee videos­ta yli­voi­mai­sen suo­si­kin mai­nos­ta­jien kes­kuu­des­sa. Pidä kui­ten­kin huo­li sii­tä, että video­mai­nos on oikein opti­moi­tu eten­kin mobii­li­lait­tei­den käyt­tä­jiä ajatellen.

Kiin­nos­taa­ko Face­book-mai­non­nan aloit­ta­mi­nen tai haluat­ko saa­da tehot irti nykyi­ses­tä some-tekemisestä?

Lue tarkemmin Facebook-mainonnan palvelustamme ja ota rohkeasti yhteyttä!

Näin luodaan hyvä Facebook mainoksen rakenne

Se, mikä toi­mii toi­sel­la, ei vält­tä­mät­tä tuo tulok­sia omal­la koh­dal­la­si. Suo­sit­te­lem­me tes­taa­maan esi­mer­kik­si A/B-tes­tauk­sel­la eri­lai­sia vaih­toeh­to­ja. Hyvä mai­nos on hyvin suun­ni­tel­tu ja lop­puun asti mie­tit­ty. Pysäh­dy het­kek­si miet­ti­mään: kenel­le, mik­si ja min­kä takia? Poh­di siis seu­raa­via asioita:

 • kenel­le haluat koh­den­taa mai­nok­sen, jot­ta se on rele­vant­ti niil­le, jot­ka sen näkevät?
 • mik­si asiak­kaan kan­nat­tai­si toi­mia juu­ri nyt?
 • min­kä takia asiak­kaan pitäi­si vali­ta sinun tuot­tee­si tai palvelusi?

Nyt kun Face­book mai­nok­sen raken­ne on sel­vä, ker­ra­taan läpi hyvän mai­nok­sen luo­mi­nen käy­tän­nön tasol­la. Avaa Face­book-mai­nos­ti­li osoit­tees­sa Business.facebook.com, täy­tä yri­tyk­se­si las­ku­tus­tie­dot ja pai­na mai­nos­ten hal­lin­nas­sa (Ads Mana­ger) pai­ni­ket­ta “Luo”.

Facebook mainoksen tavoitteen valinta

1. Voit luo­da uuden kam­pan­jan tai käyt­tää ole­mas­sa olevaa.

Facebook mainoksen rakenne - Mainosjoukko

2. Halu­tes­sa­si voit nime­tä kam­pan­jan, mai­nos­jou­kon sekä mainoksen.

Facebook kampanjan ajoitus

3. Mää­ri­tä bud­jet­ti, aika­tau­lu, koh­de­ryh­mä, sijoit­te­lut ja optimointi.

Mainoksen luova sisältö Facebook

4. Valit­se hen­ki­löl­li­syys ja luo­va sisäl­tö mainoksellesi. *

* HUOM! Mai­nos­ku­vis­sa ole­val­le teks­tin mää­räl­le ei ole enää rajoi­tus­ta, joka aiem­min oli mak­si­mis­saan 20 % mai­nos­ku­van pin­ta-alas­ta. Face­boo­kin Text Over­lay -työ­ka­lu ei täten ole enää käy­tös­sä. Voit siis nyky­ään käyt­tää mai­nos­ku­vaa, jos­sa teks­tiä on enemmän.

Kun Facebook mainoksen rakenne on kunnossa, älä jätä mainosta oman onnensa nojaan

Ei ole fik­sua luo­da mai­nos­ta pyö­ri­mään kuu­kau­dek­si sie­voi­sel­la sum­mal­la ja läh­teä itse lomal­le. Kun olet luo­nut ja vah­vis­ta­nut uuden kam­pan­jan, jon­ka Face­book on myö­hem­min ilmoit­ta­nut hyväk­sy­neen­sä, palaa mai­nos­työ­ka­luun muu­ta­man päi­vän sisäl­lä tar­kis­ta­maan mai­nok­sen tila. Jos mai­nos ei saa näyt­tö­ker­to­ja ja klik­kauk­sia, on jokin pie­les­sä. Täl­löin kan­nat­taa muo­ka­ta mai­nok­sen bud­jet­tia sekä koh­den­nus­ta sen ver­ran, että mai­nos­ta­mi­nen on mah­dol­li­sim­man kus­tan­nus­te­ho­kas­ta ja järkevää.

Facebook-mainonta kannattaa aloittaa viimeistään tänään!

Mitä myö­hem­min aloi­tat mai­nos­ta­mi­sen Face­boo­kis­sa, sitä enem­män siel­lä kas­vaa kil­pai­lu ja näin ollen myös mai­non­nan hin­ta. Kubla suo­sit­te­lee­kin mai­non­nan aloit­ta­mis­ta nyt eikä kuu­kau­den pääs­tä, jot­ta ehdit saa­maan koh­de­ryh­mä­si huo­mion par­haa­seen mah­dol­li­seen hin­taan. Jos kui­ten­kin tun­tuu, ettei aika tai osaa­mi­nen rii­tä, voit pyy­tää meil­tä alan ammat­ti­lai­sen apua. Meil­le Face­book mai­nok­sen raken­ne, hyvän mai­nok­sen omi­nai­suu­det sekä tehok­kaan mai­non­nan luo­mi­nen on yhtä arki­päi­väis­tä hom­maa kuin sinul­le ken­ties kah­vin keit­tä­mi­nen. Ota siis yhteyt­tä roh­keas­ti vaik­ka heti!

Ota yhteyt­tä!
Facebook mainoksen rakenne
 • Lorem ipsum dolor sit amet.
 • Lorem ipsum dolor sit amet.
 • Lorem ipsum dolor sit amet.

Katso mitä Kublan asiakkailla on sanottavaa 

Jos joku kysyy mul­ta Kublas­ta niin mä voin kyl­lä ihan läm­pi­mäs­ti suositella.”

- Camil­la Aho, Camil­la Aho Oy

Kyl­lä voin suo­si­tel­la Kublaa. Ne puhuu maan­lä­hei­ses­ti ja on oikeas­ti asiak­kaan apuna.”

- Mar­ko Lind­qvist, Perk­ko Oy

Me ollaan saa­tu pal­jon uusia lii­de­jä ja rek­ry­jä ja näky­vyyt­tä rele­van­teis­sa koh­de­ryh­mis­sä. Kan­nat­taa ehdot­to­mas­ti läh­teä kokei­le­maan Kublaa.”

- Mik­ko Laak­ko­nen, Cloud2

Saman aihepiirin artikkeleita 

Tutustu myös palveluihimme! 

Kublan kanssa syntyy tulosta - takaamme sen!

Täysi tyytyväisyystakuu

Tyypillinen asiakkaamme saa hyviä tuloksia ja viihtyy kanssamme pitkään. Takaamme tulokset myös sinun yrityksellesi. Kaupan päälle pistämme vielä 500€ omista rahoistamme markkinointibudjettiisi. Miltä kuulostaa?

Ota yhteyttä

Ensimmäinen ja tärkein askel, ota yhteyttä!

 • Olemme yhteydessä sinuun seuraavan arkipäivän aikana
 • Kartoitetaan voisimmeko olla avuksi
 • Tarvittaessa voimme sopia etätapaamisen
 • Joka tapauksessa saat mukaasi pari ammattilaisen vinkkiä digimainontaasi

029 3700 290
asiakaspalvelu@kubla.fi

Kubla Oy
Ilmalankatu 2 A
(MTV:n päärakennus)
00240 Helsinki

Kubla Marketing Inc.
31 NE 17th St
Miami Florida 33132

Kaikki yhteystiedot >

Digimarkkinointivinkit sähköpostiisi!

Tilaamalla uutis­kirjeen annat meille luvan käsitellä tietojasi tieto­suoja­selosteemme mukaisesti. Voit perua luvan koska tahansa. Emme ikinä jaa tietojasi kolmansille osapuolille.

© Markkinointitoimisto Kubla Oy