Facebook mainoksen rakenne – tällainen on tehokas mainos 

Mai­non­ta Face­boo­kis­sa on taa­tus­ti jokai­sel­le jos­sain mää­rin tut­tua. Saa­tat olla kokeil­lut sitä tai vähin­tään­kin kuul­lut lukui­sis­ta mah­dol­li­suuk­sis­ta, joi­ta Face­book-mai­non­nan mai­nos­työ­ka­lu nimel­tä Face­book Busi­ness Mana­ger tar­jo­aa. Suo­ma­lai­sis­ta noin puo­let selaa Face­boo­kia kan­net­ta­val­laan, table­til­laan tai puhe­li­mel­laan, mikä saa mai­nos­ta­jat ryn­ni­mään apa­jil­le. Kun kil­pai­lu on kovaa, täy­tyy jou­kos­ta erot­tua hyväl­lä mai­nok­sel­la sekä täs­mäl­li­sel­lä koh­den­nuk­sel­la Face­book Audiences -työ­ka­lua hyö­dyn­täen. Mil­lai­nen on Face­book mai­nok­sen raken­ne, ja mikä tekee Face­book-mai­nok­ses­ta tehokkaan?

Face­book-mai­non­ta on usein kus­tan­nus­te­ho­kas tapa lisä­tä myyn­tiä, hank­kia lii­de­jä, kas­vat­taa kiin­nos­tu­nut­ta ylei­söä tai raken­taa luot­ta­mus­ta. Kun teet mai­non­taa Face­boo­kis­sa, koh­dis­ta kat­se yhden tavoit­teen saa­vut­ta­mi­seen useam­man sijaan – voit esi­mer­kik­si yhdel­lä mai­nok­sel­la raken­taa luot­ta­mus­ta ja toi­sel­la pyr­kiä teke­mään myyntiä.

Facebook-mainos on usein osa myyntitunnelia

Ennen kuin käy­dään läpi Face­book mai­nok­sen raken­ne, tar­kas­tel­laan koko­nai­suut­ta hie­man Face­book Busi­ness Mana­ge­ria kau­em­paa. Myyn­ti­tun­ne­li tun­ne­taan myös nimel­lä myyn­ti­put­ki, joka kai­kes­sa yksin­ker­tai­suu­des­saan tar­koit­taa poten­ti­aa­li­sen asiak­kaan kul­ke­maa pol­kua. Tämä pol­ku saa alkun­sa sii­tä, kun poten­ti­aa­li­nen asia­kas ensim­mäi­sen ker­ran näkee sisäl­töä­si ja lop­puu useim­mi­ten sii­hen, että hänes­tä tulee mak­sa­va asiakas.

Käy­tän­nös­sä myyn­ti­tun­ne­li voi saa­da alkun­sa esi­mer­kik­si Face­book-mai­nok­ses­ta, joka ohjaa poten­ti­aa­li­sen asiak­kaan tätä tar­koi­tus­ta var­ten raken­ne­tul­le las­keu­tu­mis­si­vul­le ja siel­tä ilmai­sen liit­ty­mis­lah­jan tai -edun hou­kut­te­le­ma­na vaik­ka­pa sähköpostilistalle.

Kun Face­book mai­nok­sen raken­ne on oikean­lai­nen, hou­kut­te­lee se poten­ti­aa­li­sia asiak­kai­ta tut­ki­maan aihet­ta lisää. Huo­no mai­nos sen sijaan ei saa ketään sukel­ta­maan tunneliin.

Millainen on Facebook mainoksen rakenne?

Face­book mai­nok­sen raken­ne koos­tuu tie­tys­ti puhut­te­le­vas­ta otsi­kos­ta, mie­len­kiin­toi­ses­ta mai­nos­teks­tis­tä, laa­duk­kaas­ta kuvas­ta tai videos­ta sekä yti­mek­kääs­tä toi­min­ta­ke­hot­tees­ta (CTA, Call To Action) eli itse mai­nok­ses­ta. Nämä koh­de­ryh­mäl­le näky­vät ele­men­tit ovat kui­ten­kin ainoas­taan jää­vuo­ren huip­pu, sil­lä Face­book-mai­nos itse asias­sa koos­tuu itse mai­nok­sen lisäk­si kah­des­ta eri osas­ta, jot­ka tun­ne­taan nimel­lä kam­pan­ja ja mai­nos­jouk­ko.

Facebook mainoksen rakenne - Uusi kampanja

Kampanja

Kaik­ki alkaa mai­nos­kam­pan­jas­ta, jon­ka voit aja­tel­la koko mai­nok­sen perus­ta­na. Mie­ti, mikä on mai­non­nan tavoi­te, jon­ka poh­jal­ta haluat mai­nok­se­si opti­moi­ta­van Face­boo­kin toi­mes­ta. Tämä vai­he on tär­keä, sil­lä esi­mer­kik­si tavoit­teel­la lii­ken­ne et vält­tä­mät­tä onnis­tu saa­maan hyväl­lä­kään mai­nok­sel­la yhtä pal­jon myyn­tiä kuin valit­se­mal­la tavoit­teek­si kon­ver­sio.

Muu­ta­mia ylei­sim­piä tavoitteita:

 • Brän­din tun­net­tuus → tavoit­tee­na lisä­tä tun­net­tuut­ta yri­tyk­ses­tä, tuot­tees­ta tai palvelusta.
 • Lii­ken­ne → tavoit­tee­na saa­da lisää lii­ken­net­tä esi­mer­kik­si verk­ko­kaup­paan, sovel­luk­seen tai blogiin.
 • Kon­ver­siot → tavoit­tee­na kan­nus­taa poten­ti­aa­lis­ta asia­kas­ta lisää­mään tuot­tei­ta ostos­ko­riin, liit­ty­mään säh­kö­pos­ti­lis­tal­le tai lataa­maan sovellus.

Mai­nos­kam­pan­jan luo­mi­nen käyn­nis­tyy Face­book Busi­ness Managerissa.

Mainosjoukko

Mai­nos­jou­kol­la ker­rot Face­boo­kil­le sen, kuin­ka haluat mai­nos­ta­si esi­tet­tä­vän. Mai­nok­sen luo­mi­sen toi­nen askel on siis mai­nos­jou­kon raken­ta­mi­nen, jos­sa mää­rit­te­let seu­raa­vat asiat:

 • mai­nok­sen kohderyhmä
 • mai­nok­sen budjetti
 • mai­nok­sen aikataulu

Yhdel­lä mai­nos­kam­pan­jal­la voi olla useam­pi mai­nos­jouk­ko, jois­ta jokai­sel­la on oma koh­de­ryh­mä, bud­jet­ti sekä aikataulu.

Mainoksen luova sisältö

Vii­mei­nen osa toi­mi­van mai­nok­sen raken­tees­sa on lopul­li­nen mai­nos, jon­ka koh­de­ryh­mä­si näkee esi­mer­kik­si uutis­syöt­tees­sään. Mai­nos­jou­kon mää­rit­tä­mi­sen jäl­keen valit­set mai­nok­sel­le­si luo­van sisäl­lön eli vaik­ka­pa kuvan tai videon, teks­tin ja sopi­van toimintakutsupainikkeen.

Kuva

 • Valit­se kuva, joka on tie­dos­to­tyy­pil­tään .jpg tai .png.
 • Syö­te­si­joit­te­luun sopi­va kuva­suh­de on 1:1 ja tari­na­si­joit­te­luun 9:16.
 • Vaik­ka teks­tin mää­räl­le ei ole rajoi­tus­ta, suo­si vähä­teks­tis­tä kuvaa.

Video

 • Suo­si lyhyi­tä, mie­lel­lään alle 15 sekun­nin mit­tai­sia videoi­ta mainoksessa.
 • Teks­ti­tä video, jos sii­nä on puhet­ta, sil­lä mai­nok­sia kat­so­taan usein ilman ääntä.
 • Var­mis­ta, että videon tär­kein pää­vies­ti on help­po ymmär­tää myös ilman ääntä.

Teks­ti

 • Pidä mai­nok­sen otsik­ko lyhye­nä, jot­ta se näkyy myös mobiilissa.
 • Oiko­lue teks­ti, sil­lä kir­joi­tus­vir­heet anta­vat epä­am­mat­ti­mai­sen kuvan.
 • Useim­mi­ten lyhyem­pi parem­pi, mut­ta kokei­le myös pidem­pää mainostekstiä.

Saa­tat päh­käil­lä, valit­set­ko mai­nok­seen kuvan vai videon. Videoi­den kulu­tus on jat­ku­vas­sa nousus­sa, joten eten­kin video­mai­non­taa kan­nat­taa kokeil­la Face­boo­kis­sa. Voit kiin­nit­tää poten­ti­aa­li­sen asiak­kaan huo­mion toden­nä­köi­sem­min videol­la kuin liik­ku­mat­to­mal­la kuval­la, mikä tekee videos­ta yli­voi­mai­sen suo­si­kin mai­nos­ta­jien kes­kuu­des­sa. Pidä kui­ten­kin huo­li sii­tä, että video­mai­nos on oikein opti­moi­tu eten­kin mobii­li­lait­tei­den käyt­tä­jiä ajatellen.

Kiin­nos­taa­ko Face­book-mai­non­nan aloit­ta­mi­nen tai haluat­ko saa­da tehot irti nykyi­ses­tä some-tekemisestä?

Lue tarkemmin Facebook-mainonnan palvelustamme ja ota rohkeasti yhteyttä!

Näin luodaan hyvä Facebook mainoksen rakenne

Se, mikä toi­mii toi­sel­la, ei vält­tä­mät­tä tuo tulok­sia omal­la koh­dal­la­si. Suo­sit­te­lem­me tes­taa­maan esi­mer­kik­si A/B-tes­tauk­sel­la eri­lai­sia vaih­toeh­to­ja. Hyvä mai­nos on hyvin suun­ni­tel­tu ja lop­puun asti mie­tit­ty. Pysäh­dy het­kek­si miet­ti­mään: kenel­le, mik­si ja min­kä takia? Poh­di siis seu­raa­via asioita:

 • kenel­le haluat koh­den­taa mai­nok­sen, jot­ta se on rele­vant­ti niil­le, jot­ka sen näkevät?
 • mik­si asiak­kaan kan­nat­tai­si toi­mia juu­ri nyt?
 • min­kä takia asiak­kaan pitäi­si vali­ta sinun tuot­tee­si tai palvelusi?

Nyt kun Face­book mai­nok­sen raken­ne on sel­vä, ker­ra­taan läpi hyvän mai­nok­sen luo­mi­nen käy­tän­nön tasol­la. Avaa Face­book-mai­nos­ti­li osoit­tees­sa Business.facebook.com, täy­tä yri­tyk­se­si las­ku­tus­tie­dot ja pai­na mai­nos­ten hal­lin­nas­sa (Ads Mana­ger) pai­ni­ket­ta “Luo”.

Facebook mainoksen tavoitteen valinta

1. Voit luo­da uuden kam­pan­jan tai käyt­tää ole­mas­sa olevaa.

Facebook mainoksen rakenne - Mainosjoukko

2. Halu­tes­sa­si voit nime­tä kam­pan­jan, mai­nos­jou­kon sekä mainoksen.

Facebook kampanjan ajoitus

3. Mää­ri­tä bud­jet­ti, aika­tau­lu, koh­de­ryh­mä, sijoit­te­lut ja optimointi.

Mainoksen luova sisältö Facebook

4. Valit­se hen­ki­löl­li­syys ja luo­va sisäl­tö mainoksellesi. *

* HUOM! Mai­nos­ku­vis­sa ole­val­le teks­tin mää­räl­le ei ole enää rajoi­tus­ta, joka aiem­min oli mak­si­mis­saan 20 % mai­nos­ku­van pin­ta-alas­ta. Face­boo­kin Text Over­lay -työ­ka­lu ei täten ole enää käy­tös­sä. Voit siis nyky­ään käyt­tää mai­nos­ku­vaa, jos­sa teks­tiä on enemmän.

Kun Facebook mainoksen rakenne on kunnossa, älä jätä mainosta oman onnensa nojaan

Ei ole fik­sua luo­da mai­nos­ta pyö­ri­mään kuu­kau­dek­si sie­voi­sel­la sum­mal­la ja läh­teä itse lomal­le. Kun olet luo­nut ja vah­vis­ta­nut uuden kam­pan­jan, jon­ka Face­book on myö­hem­min ilmoit­ta­nut hyväk­sy­neen­sä, palaa mai­nos­työ­ka­luun muu­ta­man päi­vän sisäl­lä tar­kis­ta­maan mai­nok­sen tila. Jos mai­nos ei saa näyt­tö­ker­to­ja ja klik­kauk­sia, on jokin pie­les­sä. Täl­löin kan­nat­taa muo­ka­ta mai­nok­sen bud­jet­tia sekä koh­den­nus­ta sen ver­ran, että mai­nos­ta­mi­nen on mah­dol­li­sim­man kus­tan­nus­te­ho­kas­ta ja järkevää.

Facebook-mainonta kannattaa aloittaa viimeistään tänään!

Mitä myö­hem­min aloi­tat mai­nos­ta­mi­sen Face­boo­kis­sa, sitä enem­män siel­lä kas­vaa kil­pai­lu ja näin ollen myös mai­non­nan hin­ta. Kubla suo­sit­te­lee­kin mai­non­nan aloit­ta­mis­ta nyt eikä kuu­kau­den pääs­tä, jot­ta ehdit saa­maan koh­de­ryh­mä­si huo­mion par­haa­seen mah­dol­li­seen hin­taan. Jos kui­ten­kin tun­tuu, ettei aika tai osaa­mi­nen rii­tä, voit pyy­tää meil­tä alan ammat­ti­lai­sen apua. Meil­le Face­book mai­nok­sen raken­ne, hyvän mai­nok­sen omi­nai­suu­det sekä tehok­kaan mai­non­nan luo­mi­nen on yhtä arki­päi­väis­tä hom­maa kuin sinul­le ken­ties kah­vin keit­tä­mi­nen. Ota siis yhteyt­tä roh­keas­ti vaik­ka heti!

Ota yhteyt­tä!
Facebook mainoksen rakenne
 • Lorem ipsum dolor sit amet.
 • Lorem ipsum dolor sit amet.
 • Lorem ipsum dolor sit amet.

Saman aihepiirin artikkeleita 

Tutustu myös palveluihimme! 

Miten saat yrityksesi kassan kilisemään?

Maksuton 15 minuutin etätapaaminen

Mitkä ovat tärkeimmät toimenpiteet sinun yrityksellesi juuri nyt? Varaa maksuton etäpalaveri Kublan toimitusjohtajan Kalle Santalahden kanssa. Käymme läpi mitä yrityksesi tekee ja mitä nykyisessä markkinatilanteessa kannattaa tehdä seuraavaksi.

Valitse sopiva vapaa aika ja varaa heti!

Ota yhteyttä

Ensimmäinen ja tärkein askel, ota yhteyttä!

 • Olemme yhteydessä sinuun seuraavan arkipäivän aikana
 • Kartoitetaan voisimmeko olla avuksi
 • Tarvittaessa voimme sopia etätapaamisen
 • Joka tapauksessa saat mukaasi pari ammattilaisen vinkkiä digimainontaasi

029 3700 290
asiakaspalvelu@kubla.fi

Kubla Oy
Ilmalankatu 2 A
(MTV:n päärakennus)
00240 Helsinki

Kubla Marketing Inc.
31 NE 17th St
Miami Florida 33132

Kaikki yhteystiedot >

Digimarkkinointivinkit sähköpostiisi!

Tilaamalla uutis­kirjeen annat meille luvan käsitellä tietojasi tieto­suoja­selosteemme mukaisesti. Voit perua luvan koska tahansa. Emme ikinä jaa tietojasi kolmansille osapuolille.

© Markkinointitoimisto Kubla Oy