Vaikuttava markkinointi on nykyaikaa – mitä vaikuttava markkinointi vaatii toimiakseen? 

Vai­kut­ta­va mark­ki­noin­ti koos­tuu 80 % oival­lut­ta­mi­ses­ta ja 20 % tuo­te- tai rat­kai­su­kes­kei­ses­tä puhees­ta. Vai­kut­ta­va mark­ki­noin­ti vai­kut­taa, mut­ta eikös se ole kai­ken mark­ki­noin­nin teh­tä­vä? Tähän voi vas­ta­ta yksin­ker­tai­ses­ti, että mark­ki­nat ja tavat mark­ki­noi­da muuttuvat.

Vahvan kilpailuedun saavuttaminen vaatii asiakkaan palvelupolun tuntemista

Mark­ki­noin­tiin on nyky­ai­ka­na tar­jol­la niin pal­jon työ­ka­lu­ja, että hel­pos­ti menee pää pyö­räl­le! Nyky­ai­kai­set mark­ki­noin­nin työ­ka­lut mah­dol­lis­ta­vat usei­den mark­ki­noin­nin toi­min­to­jen ja pro­ses­sien hal­lin­nan aina mobii­li­mai­non­nas­ta asiakasanalytiikkaan.

Mark­ki­noin­ti­tek­nii­koi­den jat­ku­va ja nopea kehi­tys on aja­nut yri­tyk­set sii­hen tilan­tee­seen, ettei sel­ke­ää kuvaa asia­kas­da­tas­ta enää ole. Kun pyri­tään vah­vaan kil­pai­lue­tuun, täy­tyy asiak­kai­den pal­ve­lu­po­luis­ta olla peril­lä – mikä­li asiak­kai­den pal­ve­lu­po­lut eli asiak­kai­den toi­min­nan eri vai­heet ovat yri­tyk­sel­le tun­te­mat­to­mia, lähet­tää yri­tys asiak­kail­leen huo­mat­ta­vas­ti hel­pom­min myös vää­rän­lais­ta vies­tiä vää­rään aikaan ja vää­räs­sä kanavassa.

Laadukas vaikuttava markkinointi pohjautuu dataan

Tie­sit­kö, että asia­kas­da­tas­ta van­he­nee kuu­kau­des­sa jopa 5 pro­sent­tia? Elä­mään mah­tuu kai­ken­lais­ta: yksi asiak­kais­ta muut­taa Hel­sin­gis­tä Ouluun, toi­sen suku­ni­mi vaih­tuu Mat­ti­las­ta Kor­ho­seen ja kol­mas viet­tää vii­mei­sen van­huu­den päi­vän­sä. Kun yri­tyk­sel­lä on käy­tös­sään val­ta­va data­me­ri, on täs­tä meres­tä han­ka­la seu­loa ja ero­tel­la tuo­re data van­hen­tu­nees­ta – var­sin­kin kun kai­ken datan paik­kaan­sa pitä­vyyt­tä ei voi­da var­mis­taa muut­tu­nei­den elä­män­ti­lan­tei­den vuok­si. Mat­ti­la kun har­vem­min tulee ilmoit­ta­neen­sa yri­tyk­sel­le, että hänen suku­ni­men­sä on vaih­tu­nut Korhoseen.

Vai­kut­ta­va mark­ki­noin­ti, kuten mikä tahan­sa mark­ki­noin­ti, tar­vit­see kui­ten­kin toi­miak­seen laa­du­kas­ta, paik­kaan­sa pitä­vää ja ajan tasal­la ole­vaa dataa, jot­ta vai­kut­ta­va mark­ki­noin­ti voi olla sitä, mitä sen kuu­luu olla: per­so­noi­tua, mer­ki­tyk­sel­lis­tä ja vaikuttavaa.

Voi­daan siis aja­tel­la, että useim­mat yri­tyk­set tar­vit­se­vat vie­lä nykyis­tä­kin enem­män dataa. Vaik­ka kulut­ta­jis­ta tun­tuu, että heis­tä kerä­tään kaik­ki mah­dol­li­nen tie­to, ei tämä­kään tie­toplä­jäys todel­li­suu­des­sa rii­tä kovin pitkälle.

Vaikuttava markkinointi hyötyy kolmannen osapuolen datasta

Puhu­taan Cus­to­mer Data Plat­for­mis­ta nyt lyhen­teel­lä CDP. CDP-alus­tat ovat olen­nai­nen osa mark­ki­noin­tia – kui­ten­kin vaa­tien usein kol­man­nen osa­puo­len datan käyt­töä (3rd par­ty data). Kol­man­nen osa­puo­len data koos­tuu tie­dos­ta asiak­kai­den käyt­täy­ty­mi­ses­tä, kiin­nos­tuk­sen koh­teis­ta ja demo­graa­fi­sis­ta teki­jöis­tä. Vaik­ka kol­man­nen osa­puo­len datal­la on datan laa­dun sekä rele­vans­sin vuok­si heik­ko mai­ne, on hyväk­syt­tä­vä se tosia­sia, että tulok­sel­li­nen vai­kut­ta­va mark­ki­noin­ti vaa­tii täy­del­li­sem­pää ymmär­rys­tä asiak­kais­ta – ja täs­sä kol­man­nen osa­puo­len data auttaa.

Vaikuttava markkinointi kärsii epäluotettavista datalähteistä

Vai­kut­ta­va mark­ki­noin­ti poh­jau­tuu ehdot­to­mas­ti dataan ja hyvä vai­kut­ta­va mark­ki­noin­ti poh­jau­tuu luo­tet­ta­viin data­läh­tei­siin. Kukaan mark­ki­noin­nin ammat­ti­lai­nen ei halua mita­ta vää­riä asioita.

On myön­net­tä­vä, että niin sano­tun hel­pon asia­kas­da­tan hyö­dyn­tä­mi­nen on help­poa: sitä on help­po kerä­tä ja dataa on hel­pos­ti saa­ta­vil­la. Esi­mer­kik­si sosi­aa­li­nen media mah­dol­lis­taa sen, että aktii­vi­ses­ti vuo­ro­vai­ku­tuk­ses­sa ole­va poten­ti­aa­li­nen asia­kas on help­po tun­nis­taa. Poten­ti­aa­li­sen asiak­kaan tun­nis­ta­mi­nen ei ole kui­ten­kaan riit­tä­vää vai­kut­ta­vaa mark­ki­noin­tia aja­tel­len, vaan on tun­nis­tet­ta­va vuo­ro­vai­ku­tuk­ses­sa syn­ty­vän sisäl­lön sävy. Täl­löin puhu­taan sen­ti­ment­tia­na­lyy­sis­tä. Mikä­li vuo­ro­vai­ku­tuk­ses­sa syn­ty­vän sisäl­lön sävy ymmär­re­tään vää­rin, saa­te­taan koros­taa sel­lai­sia sisäl­tö­jä, jot­ka todel­li­suu­des­sa aiheut­ta­vat poten­ti­aa­li­ses­sa asiak­kaas­sa ärsytystä.

Tie­sit­kö sen, että asia­kas koh­taa brän­din useam­man ker­ran ennen kuin lopul­li­nen osto­pää­tös syn­tyy? Tyh­jäs­tä osto­ha­lu har­vem­min put­kah­taa – kiin­nos­tuk­sen syn­ty­mi­nen brän­diä koh­taan ensim­mäi­sel­lä ker­ral­la on toki mah­dol­lis­ta ja toi­vot­ta­vaa, mut­ta osto­pää­tök­sen lop­puun vie­mi­nen vaa­tii huo­mat­ta­vas­ti useam­pia ker­to­ja. Tämä tosia­sia jäte­tään hel­pos­ti lii­an vähäl­le huomiolle.

Ote­taan esi­mer­kik­si web ana­ly­tiik­ka, joka ker­too yri­tyk­sel­le, kuin­ka osto­val­miu­den omaa­va asia­kas on löy­tä­nyt yri­tyk­sen tuot­teen tai pal­ve­lun. Web-ana­ly­tii­kan avul­la on mah­dol­lis­ta ymmär­tää asiak­kai­den käyt­täy­ty­mis­tä ver­kos­sa: mitä he teke­vät verk­ko­si­vuil­la­si ja mitä jät­tä­vät teke­mät­tä? Tie­to on hyö­dyl­lis­tä, mut­ta saat­taa joh­taa tur­han suu­riin panos­tuk­siin hakusa­na­mai­non­nan saral­la, mikä­li web-ana­ly­tii­kas­ta saa­tua dataa ei integroi muis­ta kana­vis­ta kerä­tyn datan kanssa.

On siis ensiar­voi­sen tär­ke­ää ymmär­tää se, että vai­kut­ta­va mark­ki­noin­ti hyö­tyy ainoas­taan datas­ta, joka on peräi­sin luo­tet­ta­vas­ta läh­tees­tä – vai­kut­ta­va mark­ki­noin­ti elää ja hen­git­tää laa­duk­kaas­ta datasta.

Web-analytiikka vaikuttavan markkinoinnin tukena

Tun­tuu­ko datan ymmär­tä­mi­nen, käsit­te­le­mi­nen sekä käyt­tä­mi­nen mark­ki­noin­nin tuke­na haas­ta­val­ta? Kubla on eri­kois­tu­nut web-ana­ly­tii­kan hal­lin­taan, jol­la on mah­dol­lis­ta saa­da toi­min­ta­si kan­nal­ta mer­kit­tä­vää tie­toa sii­tä, mil­lai­nen asiak­kaa­si on ja mitä hän halu­aa. Tule jut­te­le­maan digi­mark­ki­noin­nin ammat­ti­lai­sen kans­sa web-ana­ly­tii­kan mahdollisuuksista!

Vaikuttava markkinointi on nykyaikaa
  • Lorem ipsum dolor sit amet.
  • Lorem ipsum dolor sit amet.
  • Lorem ipsum dolor sit amet.

Katso mitä Kublan asiakkailla on sanottavaa 

Jos joku kysyy mul­ta Kublas­ta niin mä voin kyl­lä ihan läm­pi­mäs­ti suositella.”

- Camil­la Aho, Camil­la Aho Oy

Kyl­lä voin suo­si­tel­la Kublaa. Ne puhuu maan­lä­hei­ses­ti ja on oikeas­ti asiak­kaan apuna.”

- Mar­ko Lind­qvist, Perk­ko Oy

Me ollaan saa­tu pal­jon uusia lii­de­jä ja rek­ry­jä ja näky­vyyt­tä rele­van­teis­sa koh­de­ryh­mis­sä. Kan­nat­taa ehdot­to­mas­ti läh­teä kokei­le­maan Kublaa.”

- Mik­ko Laak­ko­nen, Cloud2

Saman aihepiirin artikkeleita 

Tutustu myös palveluihimme! 

Kublan kanssa syntyy tulosta - takaamme sen!

Täysi tyytyväisyystakuu

Tyypillinen asiakkaamme saa hyviä tuloksia ja viihtyy kanssamme pitkään. Takaamme tulokset myös sinun yrityksellesi. Kaupan päälle pistämme vielä 500€ omista rahoistamme markkinointibudjettiisi. Miltä kuulostaa?

Ota yhteyttä

Ensimmäinen ja tärkein askel, ota yhteyttä!

  • Olemme yhteydessä sinuun seuraavan arkipäivän aikana
  • Kartoitetaan voisimmeko olla avuksi
  • Tarvittaessa voimme sopia etätapaamisen
  • Joka tapauksessa saat mukaasi pari ammattilaisen vinkkiä digimainontaasi

029 3700 290
asiakaspalvelu@kubla.fi

Kubla Oy
Ilmalankatu 2 A
(MTV:n päärakennus)
00240 Helsinki

Kubla Marketing Inc.
31 NE 17th St
Miami Florida 33132

Kaikki yhteystiedot >

Digimarkkinointivinkit sähköpostiisi!

Tilaamalla uutis­kirjeen annat meille luvan käsitellä tietojasi tieto­suoja­selosteemme mukaisesti. Voit perua luvan koska tahansa. Emme ikinä jaa tietojasi kolmansille osapuolille.

© Markkinointitoimisto Kubla Oy