Google Display -verkossa tavoitat oikean yleisön 

Google Display -ver­kos­to eli Google Display Network kat­taa yli 90 pro­sent­tia kai­kis­ta inter­ne­tiä käyt­tä­vis­tä maa­il­man ihmi­sis­tä. Sen avul­la tavoi­tat käyt­tä­jiä, kun he selai­le­vat suo­sik­ki­si­vu­jaan ja -mobii­li­so­vel­luk­si­aan, kat­so­vat You­Tu­be-videoi­ta ja tar­kis­ta­vat Gmail-tilin­sä. Ver­kos­to aut­taa sinua tavoit­ta­maan oikein ylei­sön mis­sä iki­nä he ver­kos­sa surf­fai­le­vat­kaan. Mis­tä täs­sä ver­kos­tos­sa on oikein kyse?

Mikä Google Display -verkko oikein on?

Googlen ver­kos­to jakau­tuu kol­meen osaan:

 1. Haku­verk­ko (Search Network)
 2. Kump­pa­ni­verk­ko (Google partners)
 3. Näyt­tö­verk­ko (Google Display Network, GDN)

Haku­verk­ko on näis­tä suo­si­tuin ja siel­lä suu­rin osa yri­tyk­sis­tä tekee­kin mai­nos­ta­mis­ta. Toi­sek­si suo­si­tuin kana­va on näyt­tö­verk­ko eli Google Display -verk­ko. Se koos­tuu Googlen omis­ta pal­ve­luis­ta, mut­ta myös sivus­tois­ta ja pal­ve­luis­ta, jot­ka ovat teh­neet sopi­muk­sen Googlen kans­sa. Sivus­tot ja pal­ve­lut saa­vat mak­sun sii­tä, että näyt­tä­vät mainoksia.

Mihin tarkoitukseen Google Display soveltuu?

Google Display -ver­kon kat­ta­vuus ja lii­ken­ne­mää­rät ovat hur­jat ja monin­ker­tai­set ver­rat­tu­na esim. Googlen haku­verk­koon. Suo­sit­te­len käyt­tä­mään näyt­tö­verk­koa jos

 • Haluat levit­tää brän­din tunnettuutta
 • Sinul­la on uusi tuo­te tai pal­ve­lu, jol­le haluat näky­vyyt­tä ja joka ei ole vie­lä tut­tu isol­le osal­le ihmisiä
 • Haluat saa­da tehok­kaas­ti kiin­ni ne ihmi­set, jot­ka jo ovat käy­neet verk­ko­si­vuil­la­si, mut­ta jot­ka eivät ole vie­lä toteut­ta­neet halut­tua tavoi­tet­ta kuten esi­mer­kik­si otta­neet yhteyttä
 • Kus­tan­nus­te­hok­kuus on sinul­le tär­ke­ää. Ban­ne­reil­la mai­nos­ta­mi­nen ver­kos­tos­sa on edul­lis­ta kos­ka mak­sat pel­kis­tä kli­keis­tä ja ban­ne­ri­mai­non­nan luon­teen vuok­si nii­tä har­voin kli­ka­taan mut­ta tär­ke­ää onkin se, kuin­ka moni ban­ne­rin on näh­nyt eli kuin­ka suu­ren pei­ton saat tär­keäs­sä kohderyhmässä.

Haluat­ko mai­nos­taa yri­tys­tä­si Googles­sa tai saa­da tehot irti nykyi­ses­tä Google-tekemisestä?

Lue tarkemmin Google-mainonnan palveluistamme ja ota rohkeasti yhteyttä!

Tavoita yleisö siellä missä he viettävät aikaansa

Google Display -ver­kos­ton kaut­ta tavoi­tat yri­tyk­sel­le­si tär­keän koh­de­ryh­män eri puo­lil­la verk­koa. Se kat­taa täl­lä het­kel­lä Googlen omat alus­tat kuten

 • You­Tu­be - videosisältöjä
 • Gmail - sähköpostit
 • Disco­ve­ry - uusi mai­no­sym­pä­ris­tö, joka sisäl­tää natii­vit mainospaikat

Tämän lisäk­si ver­kos­to sisäl­tää mai­nos­paik­ko­ja useil­la sivus­toil­la, kuten uutis­si­vus­tot, blo­git, kes­kus­te­lu­pals­tat. Näil­lä mai­nos­pai­koil­la pyö­ri­te­tään usein ban­ne­rei­ta.

Kohdentaminen verkostossa

Moni­puo­lis­ten mai­nos­paik­ko­jen lisäk­si pys­tyt koh­den­ta­maan vies­ti­si juu­ri oike­aan koh­de­ryh­mään. Pys­tyt raken­ta­maan koh­de­ryh­miä usei­den eri sig­naa­lien perus­teel­la kuten esimerkiksi

 • Haku­ko­ne­käyt­täy­ty­mi­nen - ota kiin­ni ylei­sö joka googlet­taa tiet­ty­jä sano­ja Googlen hakukoneessa
 • Verk­ko­si­vu­käyt­täy­ty­mi­nen - mitä sisäl­tö­jä koh­de­ryh­mä kuluttaa
 • Demo­gra­fia­tie­dot - koh­dis­ta esi­mer­kik­si iän, suku­puo­len perusteella
 • Uudel­leen­mark­ki­noin­nin eli remar­ke­ting avul­la pys­tyt tavoit­ta­maan ne kävi­jät, jot­ka ovat jo tei­dän sivus­tol­lan­ne käy­neet. Tämä on ylei­sin tapa teh­dä mai­non­taa Google Display -verkostossa.

Pys­tyt siis tavoit­ta­maan halua­ma­si koh­de­ryh­män hyvin­kin tarkasti.

Miten pääset alkuun?

Jos haluat aloit­taa mai­nos­ta­mi­sen Google Display -ver­kos­tos­sa, pys­tyt teke­mään sen ilmai­sen Google Ads -työ­ka­lun avul­la. Google Adsin kaut­ta pää­set käsik­si myös mui­hin Googlen ver­kos­ton osiin, kuten haku­ver­kos­toon. Usein mai­nos­ta­jat pyö­rit­tä­vät rin­nak­kain sekä hakusa­na­mai­non­taa että display-mainontaa.

Tar­vit­set­ko apua mai­non­nan aloit­ta­mi­ses­sa Googles­sa tai haluat­ko kuul­la aihees­ta lisää? Kublan asian­tun­ti­jat ovat apu­na­si joten ota roh­keas­ti yhteyttä!

Ota yhteyt­tä!
google display
 • Lorem ipsum dolor sit amet.
 • Lorem ipsum dolor sit amet.
 • Lorem ipsum dolor sit amet.

Saman aihepiirin artikkeleita 

Tutustu myös palveluihimme! 

Miten saat yrityksesi kassan kilisemään?

Veloitukseton 15 minuutin verkkokonsultointi

Mitkä toimenpiteet hyödyttäisivät juuri sinun yritystäsi, juuri nyt? Varaa veloitukseton keskusteluaika Kublan toimitusjohtajan Kalle Santalahden kanssa. Käymme läpi mitä yrityksesi tekee ja mistä toimista voisi olisi hyötyä nykyisessä markkinatilanteessa.

Varaa heti sinulle sopiva vapaa aika!

Ota yhteyttä

Kuinka haluat, että netti olisi mukana yrityksesi myynnissä ja markkinoinnissa?

Ota yhteyttä niin olemme sinuun yhteydessä seuraavan arkipäivän sisällä ja lähdemme:

 • Kartoittamaan digimarkkinoinnin tarjoamia mahdollisuuksia yrityksellesi
 • Rakentamaan konkreettisen ehdotuksen ja teemme tarjouksen sinulle parhaaksi todetusta palvelusta
 • Sovimme aloituspalaverin ja käynnistämme mainonnan

Voit myös sopia lyhyen puhelinpalaverin jossa pohdimme yhdessä markkinointia!

029 3700 290
asiakaspalvelu@kubla.fi

Kubla Oy
Ilmalankatu 2 A
(MTV:n päärakennus)
00240 Helsinki

Kubla Marketing Inc.
31 NE 17th St
Miami Florida 33132

Kaikki yhteystiedot >

Digimarkkinointivinkit sähköpostiisi!

Tilaamalla uutis­kirjeen annat meille luvan käsitellä tietojasi tieto­suoja­selosteemme mukaisesti. Voit perua luvan koska tahansa. Emme ikinä jaa tietojasi kolmansille osapuolille.

© Markkinointitoimisto Kubla Oy