Google Display -verkossa tavoitat oikean yleisön 

Google Display -ver­kos­to eli Google Display Network kat­taa yli 90 pro­sent­tia kai­kis­ta inter­ne­tiä käyt­tä­vis­tä maa­il­man ihmi­sis­tä. Sen avul­la tavoi­tat käyt­tä­jiä, kun he selai­le­vat suo­sik­ki­si­vu­jaan ja -mobii­li­so­vel­luk­si­aan, kat­so­vat You­Tu­be-videoi­ta ja tar­kis­ta­vat Gmail-tilin­sä. Ver­kos­to aut­taa sinua tavoit­ta­maan oikein ylei­sön mis­sä iki­nä he ver­kos­sa surf­fai­le­vat­kaan. Mis­tä täs­sä ver­kos­tos­sa on oikein kyse?

Mikä Google Display -verkko oikein on?

Googlen ver­kos­to jakau­tuu kol­meen osaan:

 1. Haku­verk­ko (Search Network)
 2. Kump­pa­ni­verk­ko (Google partners)
 3. Näyt­tö­verk­ko (Google Display Network, GDN)

Haku­verk­ko on näis­tä suo­si­tuin ja siel­lä suu­rin osa yri­tyk­sis­tä tekee­kin mai­nos­ta­mis­ta. Toi­sek­si suo­si­tuin kana­va on näyt­tö­verk­ko eli Google Display -verk­ko. Se koos­tuu Googlen omis­ta pal­ve­luis­ta, mut­ta myös sivus­tois­ta ja pal­ve­luis­ta, jot­ka ovat teh­neet sopi­muk­sen Googlen kans­sa. Sivus­tot ja pal­ve­lut saa­vat mak­sun sii­tä, että näyt­tä­vät mainoksia.

Mihin tarkoitukseen Google Display soveltuu?

Google Display -ver­kon kat­ta­vuus ja lii­ken­ne­mää­rät ovat hur­jat ja monin­ker­tai­set ver­rat­tu­na esim. Googlen haku­verk­koon. Suo­sit­te­len käyt­tä­mään näyt­tö­verk­koa jos

 • Haluat levit­tää brän­din tunnettuutta
 • Sinul­la on uusi tuo­te tai pal­ve­lu, jol­le haluat näky­vyyt­tä ja joka ei ole vie­lä tut­tu isol­le osal­le ihmisiä
 • Haluat saa­da tehok­kaas­ti kiin­ni ne ihmi­set, jot­ka jo ovat käy­neet verk­ko­si­vuil­la­si, mut­ta jot­ka eivät ole vie­lä toteut­ta­neet halut­tua tavoi­tet­ta kuten esi­mer­kik­si otta­neet yhteyttä
 • Kus­tan­nus­te­hok­kuus on sinul­le tär­ke­ää. Ban­ne­reil­la mai­nos­ta­mi­nen ver­kos­tos­sa on edul­lis­ta kos­ka mak­sat pel­kis­tä kli­keis­tä ja ban­ne­ri­mai­non­nan luon­teen vuok­si nii­tä har­voin kli­ka­taan mut­ta tär­ke­ää onkin se, kuin­ka moni ban­ne­rin on näh­nyt eli kuin­ka suu­ren pei­ton saat tär­keäs­sä kohderyhmässä.

Haluat­ko mai­nos­taa yri­tys­tä­si Googles­sa tai saa­da tehot irti nykyi­ses­tä Google-tekemisestä?

Lue tarkemmin Google-mainonnan palveluistamme ja ota rohkeasti yhteyttä!

Tavoita yleisö siellä missä he viettävät aikaansa

Google Display -ver­kos­ton kaut­ta tavoi­tat yri­tyk­sel­le­si tär­keän koh­de­ryh­män eri puo­lil­la verk­koa. Se kat­taa täl­lä het­kel­lä Googlen omat alus­tat kuten

 • You­Tu­be - videosisältöjä
 • Gmail - sähköpostit
 • Disco­ve­ry - uusi mai­no­sym­pä­ris­tö, joka sisäl­tää natii­vit mainospaikat

Tämän lisäk­si ver­kos­to sisäl­tää mai­nos­paik­ko­ja useil­la sivus­toil­la, kuten uutis­si­vus­tot, blo­git, kes­kus­te­lu­pals­tat. Näil­lä mai­nos­pai­koil­la pyö­ri­te­tään usein ban­ne­rei­ta.

Kohdentaminen verkostossa

Moni­puo­lis­ten mai­nos­paik­ko­jen lisäk­si pys­tyt koh­den­ta­maan vies­ti­si juu­ri oike­aan koh­de­ryh­mään. Pys­tyt raken­ta­maan koh­de­ryh­miä usei­den eri sig­naa­lien perus­teel­la kuten esimerkiksi

 • Haku­ko­ne­käyt­täy­ty­mi­nen - ota kiin­ni ylei­sö joka googlet­taa tiet­ty­jä sano­ja Googlen hakukoneessa
 • Verk­ko­si­vu­käyt­täy­ty­mi­nen - mitä sisäl­tö­jä koh­de­ryh­mä kuluttaa
 • Demo­gra­fia­tie­dot - koh­dis­ta esi­mer­kik­si iän, suku­puo­len perusteella
 • Uudel­leen­mark­ki­noin­nin eli remar­ke­ting avul­la pys­tyt tavoit­ta­maan ne kävi­jät, jot­ka ovat jo tei­dän sivus­tol­lan­ne käy­neet. Tämä on ylei­sin tapa teh­dä mai­non­taa Google Display -verkostossa.

Pys­tyt siis tavoit­ta­maan halua­ma­si koh­de­ryh­män hyvin­kin tarkasti.

Miten pääset alkuun?

Jos haluat aloit­taa mai­nos­ta­mi­sen Google Display -ver­kos­tos­sa, pys­tyt teke­mään sen ilmai­sen Google Ads -työ­ka­lun avul­la. Google Adsin kaut­ta pää­set käsik­si myös mui­hin Googlen ver­kos­ton osiin, kuten haku­ver­kos­toon. Usein mai­nos­ta­jat pyö­rit­tä­vät rin­nak­kain sekä hakusa­na­mai­non­taa että display-mainontaa.

Tar­vit­set­ko apua mai­non­nan aloit­ta­mi­ses­sa Googles­sa tai haluat­ko kuul­la aihees­ta lisää? Kublan asian­tun­ti­jat ovat apu­na­si joten ota roh­keas­ti yhteyttä!

Ota yhteyt­tä!
Google Webmaster Tools
 • Lorem ipsum dolor sit amet.
 • Lorem ipsum dolor sit amet.
 • Lorem ipsum dolor sit amet.

Saman aihepiirin artikkeleita 

Tutustu myös palveluihimme! 

Kublan kanssa syntyy tulosta - takaamme sen!

Tuloksellista tekemistä

Tyypillinen asiakkaamme saa hyviä tuloksia ja viihtyy kanssamme pitkään. Tuloksellinen tekeminen onkin kaiken tekemisemme keskiössä ja teemme kaikkemme, jotta markkinointinne tulokset paranevat kerta toisensa jälkeen.

B2B-yrityksen digimarkkinointi

Ota yhteyttä

Ensimmäinen ja tärkein askel, ota yhteyttä!

 • Olemme yhteydessä sinuun seuraavan arkipäivän aikana
 • Kartoitetaan voisimmeko olla avuksi
 • Tarvittaessa voimme sopia etätapaamisen
 • Joka tapauksessa saat mukaasi pari ammattilaisen vinkkiä digimainontaasi