SEM on hakusanamainontaa, jolla nappaat kiinni ostovalmiit asiakkaat 

Haku­ko­ne­mark­ki­noin­ti \ SEM on hakusa­na­mai­non­taa, jol­la nap­paat kiin­ni osto­val­miit asiakkaat

Tie­dät­hän ne pie­net mai­nok­set, jot­ka nouse­vat ensim­mäi­sek­si, kun haet Googles­ta jota­kin? Ne ovat SEM:iä eli haku­ko­ne­mark­ki­noin­tia tai hakusa­na­mai­non­taa. Itse asias­sa nuo pie­net mak­se­tut haku­tu­lok­set ovat ensim­mäi­siä inter­net-mark­ki­noin­nin muo­to­ja! Lue alta lisää, mik­si SEM on edel­leen teho­kas mai­non­nan muoto.

SEM-mai­nos eli hakusa­na­mai­nos nousee ensim­mäi­sil­le sijoil­le Googlen hakutulossivulla.

Mitä on SEM?

SEM eli hakusa­na­mai­non­ta on mak­set­tua näky­vyyt­tä haku­ko­neis­sa, eten­kin Googles­sa. Mak­se­tuil­la SEM-kam­pan­joil­la var­mis­tat yri­tyk­se­si näky­vyy­den ja erot­tu­vuu­den haku­ko­nees­sa. SEM kam­pan­jas­sa vali­taan hakusa­nat tai laa­jem­mat hakusa­na­ryh­mät, joil­la yri­tyk­sen halu­taan näky­vän, ase­te­taan hin­ta, mikä ollaan näky­vyy­des­tä val­mii­ta mak­sa­maan ja anne­taan Googlen hoi­taa loput.

Mitä SEM maksaa?

SEM:iä eli hakusa­na­mai­non­taa oste­taan klik­ki­pe­rus­tei­ses­ti. Tämä tar­koit­taa, että SEM-kam­pan­jan kulut syn­ty­vät vain niis­tä ihmi­sis­tä, jot­ka oikeas­ti klik­kaa­vat mai­nos­ta­si. Yksi klik­ki voi mak­saa jopa vain pari­kym­men­tä sent­tiä tai sit­ten jopa pari euroa. Kaik­ki riip­puu sii­tä, kuin­ka kil­pail­tu hakusa­na on, jol­la halu­taan näkyä. Esi­mer­kik­si yksi klik­kaus hakusa­nal­la “hen­gi­tys­suo­jain” mak­soi vuo­den 2021 alus­sa kes­ki­mää­rin noin 30 sent­tiä. SEM:issä mai­nok­sen osta­mi­nen tapah­tuu huu­to­kaup­pa­na, jos­sa kisaa­vat kaik­ki yri­tyk­set, jot­ka halua­vat tie­tyl­lä hakusa­nal­la näkyä. SEM-mai­non­taan liit­ty­vät myös oleel­li­ses­ti sisäl­tö, jota halu­taan näyt­tää, verk­ko­si­vus­ton toi­mi­vuus ja muut asiat, jois­ta osaa­va asian­tun­ti­jam­me osaa ker­toa tarkemmin!

Ilmainen vai maksettu näkyvyys hakukoneessa eli SEM vai SEO?

Haku­ko­nees­sa voit saa­da myös ansait­tua eli ilmais­ta näky­vyyt­tä eli yri­tyk­se­si nousee näky­viin aivan nor­maa­leis­sa Googlen haku­tu­lok­sis­sa. Ilmais­ta näky­vyyt­tä han­ki­taan SEO-, eli Search Engi­ne Opti­miza­tion -työl­lä, jos­sa opti­moi­daan verk­ko­si­vus­toa niin, että se nousee hyvil­le sijoi­tuk­sil­le hakukoneessa.

SEO:n ja SEM:in ero on kui­ten­kin ajas­sa. Mak­se­tul­la SEM-kam­pan­jal­la saat väli­tön­tä näky­vyyt­tä huip­pu­pai­koil­la Googles­sa, kun taas SEO-työ kan­taa hedel­mää vas­ta ajan kans­sa. Par­haim­mil­laan nämä kak­si kui­ten­kin täy­den­tä­vät toi­si­aan, kun ilmais­ta näky­vyyt­tä var­ten tuo­tet­tu­ja sisäl­tö­jä käy­te­tään myös SEM-kampanjoissa.

4+1 syytä, miksi SEM kannattaa

SEM on yksi van­him­mis­ta digi­mai­non­nan muo­dois­ta ja välil­lä sitä ollaan­kin jo työn­tä­mäs­sä romu­kop­paan. Täs­sä kui­ten­kin nel­jä syy­tä, mik­si SEM on edel­leen kan­nat­ta­vaa mainontaa.

 1. Google on maa­il­man käy­te­tyin haku­ko­ne. Ihmi­set käyt­tä­vät sitä eten­kin sil­loin, kun heil­lä nopei­ta tar­pei­ta. Suu­rin osa net­tis­hop­pai­lus­ta alkaa Googlen haus­ta. Näky­mäl­lä Googles­sa tavoi­tat osto­val­miit asiak­kaat ja mai­non­ta on tehokasta.
 2. Olet kil­pai­li­joi­de­si rin­nal­la. Hakusa­na­mai­non­ta on edel­leen hyvin suo­sit­tua ja toden­nä­köi­ses­ti kil­pai­li­ja­si ovat näky­vil­lä Googlessa.
 3. SEM:issä on usein kai­kis­ta paras kon­ver­sio. Kon­ver­sio tar­koit­taa sitä, kuin­ka moni sivus­to­kä­vi­jöis­tä ostaa verk­ko­kau­pas­ta­si tai tekee muun halu­tun toiminnon.
 4. SEM on kus­tan­nus­te­ho­kas mark­ki­noin­ti­kei­no kai­ken kokoi­sil­le markkinointibudjeteille

+ 1 SEM:issä voit koh­den­taa tehok­kaas­ti mai­nok­se­si tie­tyl­le maan­tie­teel­li­sel­le alu­eel­le. Tämä omi­nai­suus on eten­kin kivi­jal­ka­liik­keil­le hyödyllinen!

SEM on kan­nat­ta­vaa kos­ka yri­tyk­se­si voi mita­ta tulok­sia jopa reaa­liai­kai­ses­ti. Voit siis panos­taa vain nii­hin asiak­kai­siin jot­ka lopul­ta otta­vat yhteyt­tä yri­tyk­see­si. Suo­sit­te­lem­me läm­pi­mäs­ti käyt­tä­mään mai­non­nan mit­taa­mi­seen Google Ana­ly­tic­sia. Näin voit var­mis­taa, että yri­tyk­se­si teke­mä digi­mark­ki­noin­ti on var­mas­ti kan­nat­ta­vaa ja saat sijoit­ta­ma­si eurot takai­sin. Lisää asi­aa ana­ly­tii­kas­ta löy­dät Kublan blo­giar­tik­ke­lis­ta Ana­ly­tiik­ka ohjaa mark­ki­noin­tia. Mikä­li kiin­nos­tut asias­ta, sinua saat­taa kiin­nos­taa myös Google Ana­ly­tics kou­lu­tus.

Haluat­ko mai­nos­taa yri­tys­tä­si Googles­sa tai saa­da tehot irti nykyi­ses­tä Google-tekemisestä?

Lue tarkemmin Google-mainonnan palveluistamme ja ota rohkeasti yhteyttä!

Miten hakukonemarkkinointia tehdään?

SEM -mai­non­taa voi teh­dä hyvin­kin yksin­ker­tai­ses­ti kir­jau­tu­mal­la Googlen omiin pal­ve­lui­hin ja luo­mal­la yri­tyk­sel­le­si oman SEM -tilin eli Googlen hakusa­na­mai­non­nan tilin. Mikä­li sinul­la on rei­lus­ti aikaa ja halua oppia, niin kan­nat­taa kir­jau­tua itse pal­ve­luun ja kokeil­la aloit­taa kam­pan­jan teko.

Mikä­li kui­ten­kin haluat käyt­tää aika­si ydin­lii­ke­toi­min­taa­si, niin ota yhteys SEM-asian­tun­ti­joi­hin, eli mei­hin! Voim­me aloit­taa haku­ko­ne­mai­non­nan var­sin nopeas­ti lyhyen taus­toi­tus­kes­kus­te­lun jäl­keen. Lisäk­si ennen hakusa­na­mai­non­nan aloi­tus­ta on jär­ke­vää teh­dä avain­sa­na­tut­ki­mus, jot­ta mai­nos­tus teh­dään oikeil­la hakusa­noil­la. SEM-kam­pan­ja voi­daan aloit­taa jopa muu­ta­mil­la euroil­la. Valit­se­mal­la kump­pa­nin tai palk­kaa­mal­la SEM-asian­tun­ti­jan saat yri­tyk­sel­le­si nopeas­ti lisää kaup­paa digi­mark­ki­noin­nin avulla. 

Kannattaa SEM tehdä itse?

Hakusa­na­mai­non­taa kan­nat­taa teh­dä itse, mikä­li toi­mit mark­ki­nas­sa, jos­sa ei juu­ri­kaan ole kil­pai­lua. Toki näi­tä toi­mia­lo­ja on hyvin vähän. Mikä­li kui­ten­kin haluat teh­dä mai­non­taa itse, niin Googlen hal­lin­ta­pa­nee­li on teh­ty yksin­ker­tai­sek­si käyt­tä­jil­leen, ja saat mai­non­nan var­mas­ti käyn­tiin itse­kin. Tar­tu siis roh­keas­ti toi­meen, mut­ta muis­ta samal­la että vas­tas­sa­si ovat mark­ki­noin­nin asian­tun­ti­jat, joil­la on vuo­sien koke­mus juu­ri sinun toi­mia­lan pal­ve­lui­den mainostamisesta.

Miten hakusanamainontaa mitataan?

Mai­non­nan mit­taa­mi­nen on jopa tär­kein osuus mark­ki­noin­nis­ta. Miten voi­sit panos­taa oike­aan kam­pan­jaan tai mai­nos­ryh­mään tai mai­nos­sa­naan, mikä­li et tie­dä, mikä näis­tä tuo par­haan tulok­sen yri­tyk­sel­le­si? Mikä­li taas et tie­dä näi­den eroa, niin sil­loin kan­nat­taa vali­ta kump­pa­ni teke­mään haku­ko­ne­mai­non­taa puo­les­ta­si, ja voit samal­la kes­kit­tyä omaan lii­ke­toi­min­taa­si ja teh­dä yhä enem­män tulos­ta kump­pa­ni­si avulla.

Kuinka saada SEM alkuun?

Kublan tii­mil­lä on SEM -mai­non­nas­ta yhteen las­ket­tu­na kym­me­nien vuo­sien koke­mus. Kysy roh­keas­ti vink­ke­jä ja autam­me mie­luus­ti yri­tys­tä­si nouse­maan kil­pai­li­joi­de­si ohi digi­mark­ki­noin­niss­sa! Ota yhteyt­tä nyt!

Ota yhteyt­tä!

SEM eli search engine marketing
 • Lorem ipsum dolor sit amet.
 • Lorem ipsum dolor sit amet.
 • Lorem ipsum dolor sit amet.

Saman aihepiirin artikkeleita 

Tutustu myös palveluihimme! 

Kublan kanssa syntyy tulosta - takaamme sen!

Tuloksellista tekemistä

Tyypillinen asiakkaamme saa hyviä tuloksia ja viihtyy kanssamme pitkään. Tuloksellinen tekeminen onkin kaiken tekemisemme keskiössä ja teemme kaikkemme, jotta markkinointinne tulokset paranevat kerta toisensa jälkeen.

B2B-yrityksen digimarkkinointi

Ota yhteyttä

Ensimmäinen ja tärkein askel, ota yhteyttä!

 • Olemme yhteydessä sinuun seuraavan arkipäivän aikana
 • Kartoitetaan voisimmeko olla avuksi
 • Tarvittaessa voimme sopia etätapaamisen
 • Joka tapauksessa saat mukaasi pari ammattilaisen vinkkiä digimainontaasi