SEO ja SEM – eroja ja yhtäläisyyksiä 

Kun puhu­taan digi­taa­li­sen mark­ki­noin­nin maa­il­mas­ta, kak­si ter­miä nouse­vat usein esiin: SEO (Search Engi­ne Opti­miza­tion) ja SEM (Search Engi­ne Mar­ke­ting). Vaik­ka molem­mat liit­ty­vät haku­ko­nei­den käyt­töön lii­ken­teen hank­ki­mi­sek­si verk­ko­si­vuil­le, nii­den stra­te­giat ja tavoit­teet eroa­vat toi­sis­taan mer­kit­tä­väs­ti. SEO kes­kit­tyy orgaa­ni­sen lii­ken­teen kas­vat­ta­mi­seen haku­ko­neis­sa, kun taas SEM kat­taa laa­jem­man alu­een, mukaan lukien mak­sul­li­sen mai­non­nan. Molem­mil­la on kui­ten­kin yhtei­nen pää­mää­rä: paran­taa näky­vyyt­tä haku­ko­neis­sa ja hou­ku­tel­la koh­dey­lei­söä. Syven­ny­tään näi­den kah­den tak­tii­kan eroi­hin, yhtä­läi­syyk­siin ja sii­hen, miten ne voi­vat tehos­taa tois­ten­sa vaikutusta.

SEO:n perusteet – näin se vaikuttaa näkyvyyteen

SEO:n ydin on verk­ko­si­vus­ton opti­moin­ti siten, että se rank­kaa kor­keam­mal­la haku­ko­nei­den tulok­sis­sa. Tämä saa­vu­te­taan paran­ta­mal­la tek­nis­tä suo­ri­tus­ky­kyä, sisäl­lön laa­tua ja rele­vans­sia sekä raken­ta­mal­la laa­duk­kai­ta takai­sin­link­ke­jä. Hyvä SEO ei ole pel­käs­tään avain­sa­no­jen täyt­tä­mis­tä tai meta-tie­to­jen opti­moin­tia; se on jat­ku­vaa työ­tä verk­ko­si­vus­ton paran­ta­mi­sek­si, käyt­tä­jä­ko­ke­muk­sen kehit­tä­mi­sek­si ja kor­kea­laa­tui­sen sisäl­lön tuot­ta­mi­sek­si, joka vas­taa koh­dey­lei­sön tar­pei­siin ja kysy­myk­siin. SEO:n vai­ku­tuk­set näky­vät usein hitaam­min, mut­ta ne ovat pit­kä­ai­kai­sia ja voi­vat tuo­da mer­kit­tä­vää orgaa­nis­ta lii­ken­net­tä sivustolle.

SEM:n Periaatteet – maksullisen mainonnan teho

Toi­sin kuin SEO, SEM kes­kit­tyy suo­raan mak­sul­li­seen mai­non­taan haku­ko­neis­sa. Tämä tar­koit­taa pää­asias­sa Googlen mai­nos­kam­pan­joi­ta, jot­ka näky­vät haku­tu­los­ten kär­jes­sä. SEM:ssä avain­sa­na on nopeus: mak­sa­mal­la sijoi­tuk­ses­ta haku­tu­lok­sis­sa yri­tyk­set voi­vat näkyä poten­ti­aa­lis­ten asiak­kai­den edes­sä välit­tö­mäs­ti. Tämä lähes­ty­mis­ta­pa on eri­tyi­sen teho­kas lyhyen aika­vä­lin kam­pan­jois­sa, tuo­te­lan­see­rauk­sis­sa tai kun halu­taan nopeas­ti kas­vat­taa lii­ken­net­tä sivus­tol­le. SEM:ssä on tär­ke­ää avain­sa­no­jen huo­lel­li­nen valin­ta, bud­je­tin hal­lin­ta ja mai­nos­ten tehok­kuu­den jat­ku­va seu­ran­ta ja opti­moin­ti. Vaik­ka SEM voi tuo­da nopei­ta tulok­sia, sen vai­ku­tuk­set lop­pu­vat heti, kun mai­nos­bud­jet­ti loppuu.

Haluat­ko aloit­taa digi­taa­li­sen mark­ki­noin­nin tai tehos­taa nykyis­tä teke­mis­tä? Autam­me mielellämme!

Lue tarkemmin digitaalisen mainonnan palveluistamme ja ota rohkeasti yhteyttä.

SEO:n ja SEM:n yhdistäminen – strateginen lähestymistapa

Vaik­ka SEO ja SEM ovat eril­li­siä tak­tii­koi­ta, nii­den yhdis­tä­mi­nen voi olla voi­ma­kas stra­te­gia digi­taa­li­ses­sa mark­ki­noin­nis­sa. Yhdis­tä­mäl­lä SEO:n pit­kän aika­vä­lin orgaa­ni­sen lii­ken­teen kas­va­tus ja SEM:n nopeat tulok­set, yri­tyk­set voi­vat raken­taa vah­van ja moni­puo­li­sen läs­nä­olon haku­ko­neis­sa. Tämä tar­koit­taa, että kun SEM-kam­pan­jat tuo­vat välit­tö­mäs­ti lii­ken­net­tä ja näky­vyyt­tä, SEO työs­ken­te­lee taus­tal­la paran­taen sivus­ton ase­maa orgaa­ni­sis­sa haku­tu­lok­sis­sa. Tämän syner­gian hyö­dyn­tä­mi­nen vaa­tii jat­ku­vaa ana­lyy­siä ja sopeu­tu­mis­ta mark­ki­noi­den muu­tok­siin, mut­ta sen avul­la voi­daan saa­vut­taa mer­kit­tä­vää kas­vua ja paran­taa ROI:ta (Return on Investment).

Avainsanatutkimus ja valinta SEO:ssa ja SEM:ssä

Avain­sa­na­tut­ki­mus on sekä SEO:n että SEM:n perus­ta. SEO:ssa avain­sa­no­jen valin­ta kes­kit­tyy löy­tä­mään ter­me­jä, jot­ka vas­taa­vat käyt­tä­jien haku­ja ja jot­ka voi­daan sisäl­lyt­tää luon­nol­li­ses­ti verk­ko­si­vus­ton sisäl­töön. Täs­sä huo­mioi­daan myös pit­kän hän­nän avain­sa­nat, jot­ka voi­vat olla vähem­män kil­pail­tu­ja ja koh­dis­tet­tu­ja tiet­tyyn aihee­seen tai kysy­myk­seen. SEM:ssä, eri­tyi­ses­ti Google Ads -kam­pan­jois­sa, avain­sa­na­va­lin­nan tulee olla vie­lä­kin tar­kem­paa, sil­lä jokai­ses­ta klik­kauk­ses­ta mak­se­taan. Täs­sä yhtey­des­sä on tär­ke­ää ymmär­tää avain­sa­no­jen kil­pai­lu­ky­ky, hin­nat ja nii­den kyky tuot­taa konversioita.

Mittaaminen ja analytiikka – miten seurata tuloksia

Onnis­tu­neen SEO- ja SEM-stra­te­gian yti­mes­sä on teho­kas mit­taa­mi­nen ja ana­ly­tiik­ka. SEO:ssa kes­kei­siä seu­rat­ta­via mit­ta­rei­ta ovat sivun sijoi­tus haku­tu­lok­sis­sa, orgaa­ni­nen lii­ken­ne, vii­py­mi­nen sivus­tol­la ja kon­ver­sio­as­te. SEM:ssä, eri­tyi­ses­ti mak­sul­li­ses­sa mai­non­nas­sa, seu­ra­taan tar­kas­ti klik­kaus­pro­sent­te­ja (CTR), kon­ver­sioi­ta, kus­tan­nus­ta per klik­kaus (CPC) ja koko­nais­bud­je­tin tehok­kuut­ta. Näi­den tie­to­jen avul­la voi­daan jat­ku­vas­ti opti­moi­da sekä SEO- että SEM-toi­men­pi­tei­tä, paran­taa sivus­ton suo­ri­tus­ky­kyä ja var­mis­taa, että mai­nos­bud­jet­ti käy­te­tään tehokkaasti.

SEO:n ja SEM:n yhteiskäyttö käytännössä

Käy­tän­nön esi­merk­ki voi havain­nol­lis­taa, miten SEO ja SEM toi­mi­vat yhdes­sä tehok­kaas­ti. Kuvi­tel­laan yri­tys, joka lan­see­raa uuden tuot­teen. Aluk­si he käyt­tä­vät SEM:iä mai­nos­taak­seen tuo­tet­ta Google Ads -kam­pan­jan avul­la, mikä tuo väli­tön­tä näky­vyyt­tä ja lii­ken­net­tä tuo­te­si­vul­le. Saman­ai­kai­ses­ti yri­tys käyt­tää SEO:ta raken­taak­seen tuot­teen ympä­ril­le laa­du­kas­ta sisäl­töä, kuten blo­giar­tik­ke­lei­ta, ope­tus­vi­deoi­ta ja info­graa­fe­ja. SEO:n avul­la yri­tys paran­taa orgaa­nis­ta näky­vyyt­tään ja raken­taa auk­to­ri­teet­tia kysei­sen tuot­teen alal­la. Yhdis­tä­mäl­lä nämä kak­si stra­te­gi­aa yri­tys ei ainoas­taan tavoi­ta välit­tö­mäs­ti koh­de­ryh­mään­sä mak­sul­li­sen mai­non­nan kaut­ta, vaan myös raken­taa pit­kä­ai­kais­ta luot­ta­mus­ta ja näky­vyyt­tä orgaa­ni­ses­sa haus­sa. Lisäk­si orgaa­ni­nen näky­vyys kehit­tyy pitem­män ajan kulues­sa, kun taas mak­se­tul­la mai­non­nal­la saa­daan välit­tö­mäs­ti media­bud­je­tin läh­ties­sä rullaamaan.

Kiin­nos­tuit­ko teke­mään Google-mai­non­taa tai haku­ko­neop­ti­moin­tia? Ota yhteyt­tä Kublaan ja jutel­laan lisää!

Ota yhteyt­tä!
SEO ja SEM erot ja yhteläisyydet
  • Lorem ipsum dolor sit amet.
  • Lorem ipsum dolor sit amet.
  • Lorem ipsum dolor sit amet.

Saman aihepiirin artikkeleita 

Tutustu myös palveluihimme! 

Kublan kanssa syntyy tulosta - takaamme sen!

Tuloksellista tekemistä

Tyypillinen asiakkaamme saa hyviä tuloksia ja viihtyy kanssamme pitkään. Tuloksellinen tekeminen onkin kaiken tekemisemme keskiössä ja teemme kaikkemme, jotta markkinointinne tulokset paranevat kerta toisensa jälkeen.

B2B-yrityksen digimarkkinointi

Ota yhteyttä

Ensimmäinen ja tärkein askel, ota yhteyttä!

  • Olemme yhteydessä sinuun seuraavan arkipäivän aikana
  • Kartoitetaan voisimmeko olla avuksi
  • Tarvittaessa voimme sopia etätapaamisen
  • Joka tapauksessa saat mukaasi pari ammattilaisen vinkkiä digimainontaasi