Bing mainonta, pitäisikö vielä olla kiinnostunut? 

Bing - mikä se taas oli­kaan? Muis­tat­ko, mil­loin vii­mek­si olet tus­kail­lut oikean tie­don etsi­mi­sen kans­sa tai vain tar­vin­nut nope­aa, luo­tet­ta­vaa tie­don­läh­det­tä ja valin­nut tähän teh­tä­vään Bing-haku­ko­neen? Maa­il­man toi­sek­si suo­si­tuin haku­ko­ne Bing on vuo­sien saa­tos­sa jää­nyt kil­pai­li­jan­sa Googlen var­joon. On kui­ten­kin vie­lä suu­ri jouk­ko poten­ti­aa­li­sia asiak­kai­ta, jot­ka käyt­tä­vät sitä aktii­vi­ses­ti Googlen sijaan.

Mic­ro­sof­tin omis­ta­ma Bing antaa käyt­tä­jil­len­sä hel­pon star­tin inter­ne­tin aal­loil­la surf­faa­mi­seen – haku­ken­täs­tä löy­tää hel­pos­ti niin teks­ti- kuin kuva­ha­ku­vaih­toeh­don­kin. Toki myös Googles­sa on kuva­haun mah­dol­li­suus, mut­ta se ei löy­dy suo­raan haku­ken­täs­tä. Haku­kent­tään on sen sijaan sijoi­tet­tu puhe­ha­ku. Kuten huo­maat, on molem­mis­sa haku­ko­neis­sa sel­viä yhte­näi­syyk­siä ja tie­ten­kin haku­ko­neel­le tut­tu perus­ra­ken­ne, mut­ta suo­sio jakaan­tuu sil­ti näi­den kah­den haku­ko­neen välil­le: kaik­ki eivät käy­tä Googlea.

Vaik­ka nyky­ään inter­net­surf­fai­lus­ta puhu­taan­kin käsit­teel­lä googlet­ta­mi­nen, ei Google ole kaik­kien mie­leen. On mil­joo­nia käyt­tä­jiä, jot­ka teke­vät hakun­sa Bin­gil­lä. Useim­mi­ten myös Win­dows-lait­tei­den teh­das­a­se­tuk­se­na komei­lee Bing ja kyl­lä, monil­le se jää päi­vit­täi­seen käyttöön.

Kustannustehokas näkyvyys Bing mainoksilla

Kuten Google, myös Bing tekee tulos­ta hakusa­na­mai­non­nal­la. Jos tun­net edes hitusen ver­ran Google AdWord­sia ja sen käyt­tö­liit­ty­mää, sujuu myös Bin­gin käyt­tä­mi­nen main­osa­lus­ta­na mal­lik­kaas­ti. Vaik­ka näis­tä kah­des­ta suo­si­tuim­mas­ta haku­ko­nees­ta löy­tyy eroa­vai­suuk­sia, on Bin­gin hakusa­na­mai­non­ta yllät­tä­vän saman­kal­tai­nen Google AdWord­sin kanssa.

Näi­tä kah­ta haku­ko­net­ta yhdis­tää perus­ra­ken­teen lisäk­si mai­nos­ta­jan näkö­kul­mas­ta myös klik­kauk­siin perus­tu­va las­ku­tus: mai­nos­ta­ja mak­saa siis ainoas­taan klik­kaa­vis­ta käyt­tä­jis­tä niin Bing Adsis­sa eli Mic­ro­soft Adver­ti­sing -alus­tal­la kuin Google AdWordsissakin.

Bing vie kus­tan­nus­te­hok­kuu­del­laan kär­ki­pai­kan. Kun sen algo­rit­mi ja ylei­set mai­nos­ta­mi­sen käy­tän­teet tule­vat tutuik­si, voi Bing osoit­tau­tua kul­ta­kai­vok­sek­si. Kun ver­ra­taan Googles­sa teh­tyi­hin hakui­hin ja kävi­jä­mää­rään, jää Bing kak­ko­sek­si, mut­ta lois­taa kil­pai­lun vähyy­des­tä joh­tuen edul­li­se­na ja kus­tan­nus­te­hok­kaa­na main­osa­lus­ta­na. Sinun yri­tyk­sel­le­si tai toi­min­nal­le­si tär­kei­tä avain­sa­no­ja käyt­tää huo­mat­ta­vas­ti pie­nem­pi kil­pai­li­ja­jouk­ko Bin­gis­sä, joka las­kee klik­kaus­hin­to­ja (CPC) huomattavasti.

Emme tie­ten­kään voi kiis­tää sitä tosia­si­aa, että Google AdWords on maa­il­man suo­si­tuin alus­ta hakusa­na­mai­non­nal­le, mut­ta tämä ei kui­ten­kaan sivuu­ta mah­dol­li­suu­ksia Mic­ro­soft Adver­ti­sing -alus­tal­la – mikä­li mai­nos­tat vain Googles­sa, jää­vät mil­joo­nat poten­ti­aa­li­set asiak­kaat Bin­gis­sä huomioimatta.

Haluat­ko aloit­taa digi­taa­li­sen mark­ki­noin­nin tai tehos­taa nykyis­tä teke­mis­tä? Autam­me mielellämme!

Lue tarkemmin digitaalisen mainonnan palveluistamme ja ota rohkeasti yhteyttä!

5 syytä mainostaa Bing Adsissa

Bing Ads kul­kee nyky­ään nimel­lä Mic­ro­soft Adver­ti­sing tar­jo­ten kus­tan­nus­te­hok­kai­ta mai­nos­paik­ko­ja. Vaik­ka se ei syr­jäy­tä­kään Googlea, tulee se sil­ti hyvä­nä kak­ko­se­na. Molem­mis­sa on omat hyvät puo­len­sa, eikä kum­paa­kaan kan­na­ta unoh­taa – mai­non­ta Bin­gis­sä sopii par­hai­ten Google-mai­non­nan kus­tan­nus­te­hok­kaak­si tueksi.

1. Kuukaudessa miljoonia hakuja.

Bin­gil­lä on edel­leen uskol­li­nen käyt­tä­jä­kun­tan­sa: 145 mil­joo­naa poten­ti­aa­lis­ta asia­kas­ta ympä­ri maa­il­man suo­rit­taa hakun­sa täl­lä hakukoneella.

2. Yksi mainos, kolme hakukonetta.

Bing on Mic­ro­sof­tin omis­ta­ma haku­ko­ne, mut­ta niin ovat myös Yahoo! sekä AOL. Kun luot mai­nok­se­si Mic­ro­soft Adver­ti­sing -alus­tal­la, tavoit­taa se hel­pos­ti kävi­jät kai­kis­sa kol­mes­sa hakukoneessa.

3. Helpompi ja edullisempi reitti hyviin tuloksiin.

Bin­gis­sä suo­ri­te­taan mil­joo­nia haku­ja yhden ainoan kuu­kau­den aika­na haku­vo­lyy­min olles­sa sil­ti pie­nem­pi kuin haku­ko­ne­kin­gil­lä eli Googlel­la – tämän vuok­si syn­tyy tilan­ne vähem­mäs­tä kil­pai­lus­ta ja mah­dol­li­suu­des­ta pääs­tä hel­pom­min ja edul­li­sem­min hyvil­le mainossijoituksille.

4. Parempi ROI, korkeampi CTR ja halvempi CPC.

Bing on erit­täin kus­tan­nus­te­ho­kas kam­pan­ja-alus­ta vähem­män kil­pai­lun vuok­si. Pie­ni bud­jet­ti? Ei hätää! Mic­ro­soft Adver­ti­sing -alus­tal­la on mah­dol­lis­ta saa­da CTR eli klik­kaus­pro­sent­ti kor­keam­mak­si pie­nem­mäl­lä bud­je­til­la. On siis tot­ta, että sama sum­ma, jon­ka sijoi­tat kam­pan­jaan Google AdWords -alus­tal­la, saat­taa Mic­ro­soft Adver­ti­sing -alus­tal­la tuo­da jopa puo­let parem­pia tulok­sia. Kun ROI (Return On Invest­ment) on parem­pi, CTR (Click-Through Rate) on kor­keam­pi ja CPC (Cost Per Click) on hal­vem­pi, on mai­nos­ta­jan syy­tä pamah­taa paikalle.

5. Tarkemmin rajattu kohderyhmä.

Googles­sa koh­de­ryh­mä on häm­men­tä­vän laa­ja: haku­ko­net­ta käyt­tä­vät kai­ken ikäi­set, näköi­set ja kai­ken­lai­sia miel­ty­myk­siä omaa­vat ihmi­set, kun taas Bin­gis­sä käyt­tä­jät pys­ty­tään rajaa­maan huo­mat­ta­vas­ti tar­kem­min. Bing on luot­to­ha­ku­ko­ne useim­mi­ten yli 35-vuo­tiail­le, nai­mi­sis­sa ole­vil­le hen­ki­löil­le, joil­la on tavan­omais­ta kor­keam­pi elin­ta­so. Kuka­pa ei tah­toi­si koh­den­taa mai­nos­taan kes­ki­mää­räi­ses­ti varak­kaam­mal­le ylei­söl­le? Mikä­li tuot­tee­si tai pal­ve­lusi osuu tähän koh­de­ryh­mään, on vii­meis­tään­kin aika lait­taa mai­nok­set pyörimään!

Voisiko Bing olla sinun kultakaivoksesi?

Kyl­lä, ehdot­to­mas­ti! Nii­tä mah­dol­li­suu­ksia, joi­ta mai­nos­tus Bin­gis­sä voi sinun yri­tyk­sel­le­si tai toi­min­nal­le­si tuo­da, ei mis­sään tapauk­ses­sa kan­na­ta sivuut­taa. Yhdes­sä Google AdWords sekä Mic­ro­soft Adver­ti­sing kat­ta­vat lähes kaik­ki Suo­mes­sa teh­dyt haku­ko­ne­haut tukien toi­nen tois­taan. Onnis­tu­nut, kus­tan­nus­te­ho­kas mai­non­ta Bin­gis­sä vaa­tii toki pereh­ty­mis­tä algo­rit­miin ja toi­mi­van mai­non­nan käy­tän­töi­hin, mut­ta lop­pu­tu­lok­se­na kas­va­nut asia­kas­kun­ta on jokai­sen Bin­giin lai­te­tun euron ja ajan arvoi­nen. Niin kau­an kun kil­pai­li­jat pysyt­te­le­vät Googles­sa, kan­nat­taa kokeil­la mai­non­taa Bingissä! 

Anna ammat­ti­lai­sen hoi­taa Bing-mai­non­ta kus­tan­nus­te­hok­kaas­ti puo­les­ta­si – ota yhteyt­tä Kublan tii­miin jo tänään!

Lue myös:
Google-mai­non­ta - 5 kysy­mys­tä ja vastausta

Ota yhteyt­tä!
Bing hakukone
  • Lorem ipsum dolor sit amet.
  • Lorem ipsum dolor sit amet.
  • Lorem ipsum dolor sit amet.

Katso mitä Kublan asiakkailla on sanottavaa 

Jos joku kysyy mul­ta Kublas­ta niin mä voin kyl­lä ihan läm­pi­mäs­ti suositella.”

- Camil­la Aho, Camil­la Aho Oy

Kyl­lä voin suo­si­tel­la Kublaa. Ne puhuu maan­lä­hei­ses­ti ja on oikeas­ti asiak­kaan apuna.”

- Mar­ko Lind­qvist, Perk­ko Oy

Me ollaan saa­tu pal­jon uusia lii­de­jä ja rek­ry­jä ja näky­vyyt­tä rele­van­teis­sa koh­de­ryh­mis­sä. Kan­nat­taa ehdot­to­mas­ti läh­teä kokei­le­maan Kublaa.”

- Mik­ko Laak­ko­nen, Cloud2

Saman aihepiirin artikkeleita 

Tutustu myös palveluihimme! 

Kublan kanssa syntyy tulosta - takaamme sen!

Täysi tyytyväisyystakuu

Tyypillinen asiakkaamme saa hyviä tuloksia ja viihtyy kanssamme pitkään. Takaamme tulokset myös sinun yrityksellesi. Kaupan päälle pistämme vielä 500€ omista rahoistamme markkinointibudjettiisi. Miltä kuulostaa?

Ota yhteyttä

Ensimmäinen ja tärkein askel, ota yhteyttä!

  • Olemme yhteydessä sinuun seuraavan arkipäivän aikana
  • Kartoitetaan voisimmeko olla avuksi
  • Tarvittaessa voimme sopia etätapaamisen
  • Joka tapauksessa saat mukaasi pari ammattilaisen vinkkiä digimainontaasi

029 3700 290
asiakaspalvelu@kubla.fi

Kubla Oy
Ilmalankatu 2 A
(MTV:n päärakennus)
00240 Helsinki

Kubla Marketing Inc.
31 NE 17th St
Miami Florida 33132

Kaikki yhteystiedot >

Digimarkkinointivinkit sähköpostiisi!

Tilaamalla uutis­kirjeen annat meille luvan käsitellä tietojasi tieto­suoja­selosteemme mukaisesti. Voit perua luvan koska tahansa. Emme ikinä jaa tietojasi kolmansille osapuolille.

© Markkinointitoimisto Kubla Oy